Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

Ajánlatkérő szervezetek

Ajánlatkérőnek nevezzük a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzésre kötelezett szervezeteket.

A Kbt. 5. §-a felsorolja a központi és a központi szint alatti ajánlatkérők szervezeteket, a 6. § az olyan 5. § szerinti ajánlatkérőket sorolja fel, amelyek ezen felül közszolgáltatói tevékenységet folytatnak, a 7. § pedig az 5. §-ban meghatározott szervezetek körébe nem tartozó olyan gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, amelyek az általuk végzett közszolgáltatói tevékenységre tekintettel minősülnek ajánlatkérőnek, egyébként nem tartoznának a törvény hatálya alá.

Fentiek alapján az ajánlatkérők körében beszélhetünk klasszikus ajánlatkérőkről, támogatott szervezetekről, önként csatlakozókról és közszolgáltatókról.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles az e törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül. (Kbt.26.§ (1) bek.)

A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről. E nyilvántartást a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzéteszi.

← vissza az alfogalmakhoz

Támogatott szervezetek

Kbt. 5. §(2) A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy (Klasszikus ajánlatkérők),

  • amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését többségi részben,
  • uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben

az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet (Klasszikus ajánlatkérők) közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya

a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,

b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy

c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból - ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat - megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy (Klasszikus ajánlatkérők), amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az

(1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább negyvenmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés

a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,

b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,

c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,

d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,

e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy

f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.

A vonatkozó jogszabályhely az ajánlatkérő szervek által támogatott szerződések vonatkozásában került kidolgozásra, melynek értelmében a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, ha:

  • az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy
  • uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését
  • többségi részben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet közvetlenül támogatja,
  • a Kbt. 5. §-ának (2) bekezdése a)-c) pontjaiban meghatározott beszerzési tárgyak tekintetében.

2.

  • az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy
  • uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzését
  • 75%-ot meghaladó mértékben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet közvetlenül támogatja
  • a Kbt. 5. §-ának (2) bekezdése a)-c) pontjaiban meghatározott beszerzési tárgyak tekintetében.

A Kbt. a mélyépítési munkák [a.) pont] és a középületek [b.) pont] kivitelezése esetén, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelések [c.) pont] esetén az ajánlatkérőnek egyébként nem minősülő szervezet közbeszerzési kötelezettségét a beszerzés értékéhez (uniós értékhatárokat elérő/el nem érő) és a támogatás %-os intenzitásához köti.

A Kbt. 5. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek egyébként nem minősülő szervezet vagy személy közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, amennyiben a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább negyventmillió forint összegben közvetlenül támogatja és beszerzése nem tartozik a kivételi körbe.

Támogatás a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt,a kezességvállalást és az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását. (Kbt. 3. § 39. pont)

A jogszabály tételesen meghatározza, hogy az egyes értékhatárokhoz milyen mértékű támogatás szükséges, valamint megadja azon beszerzési tárgyakat, amelyek esetében az ajánlatkérői minőség megállapítható, továbbá taxatíve felsorolja azon kivételeket, amelyek esetében a támogatott szervezet nem köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Közbeszerzési Szemle 2016/4. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 2. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 7. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 4. és 6. kérdések
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 15. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/5. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1. és 3. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A szakember válaszol 9. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2017/9. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 4. kérdés