Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság közleménye az elektronikus ügyintézésről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 1-i hatálybalépésére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeknek, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásai igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek (együttesen: ügy) elektronikus intézését a Közbeszerzési Hatóság az alábbiak szerint biztosítja.

Ügyfélszolgálat:

A Közbeszerzési Hatóság az E-ügyintézési tv. 26. § (3) bekezdése szerinti, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos országos telefonos ügyfélszolgálatot a NISZ Zrt. útján biztosítja, a következők szerint:

- Az Ügyfélszolgálat a 1818-as hívószámán érhető el 0-24 órában a hét minden napján;

- Az Ügyfélszolgálat külföldről a +36 1 550-1859-es telefonszámon érhető el;

- Az Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségei az elektronikusan intézhető ügyek tekintetében:

Az ügyfelek elektronikus kapcsolattartása a Közbeszerzési Hatósággal:

A Közbeszerzési Hatóság az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 114. §-ának megfelelően rendszeresített elektronikus űrlapok segítségével biztosítja az elektronikus ügyintézést.

A Közbeszerzési Hatóság felhívja minden Tisztelt Ügyfél szíves figyelmét, hogy várhatóan 2022. január 1-jével – a Vhr. 114. § (2) bekezdésének hatályon kívül helyezésére tekintettel - a korábbiakban alkalmazott „ÁNYK-űrlapok” kivezetésre kerültek, ezért a Közbeszerzési Hatóság minden hatáskörébe tartozó ügy vonatkozásában új, korszerűbb űrlapokat rendszeresített („IForm” vagy „e-Űrlap szolgáltatás”). Az új, Vhr. 116. §-a szerinti e-Űrlap szolgáltatás használatához nem szükséges külön nyomtatványkitöltő alkalmazás, az űrlapok a magyarorszag.hu portálon található ügyleírások megnyitását követően vehetők igénybe.

Az alábbi linkeken keresztül elérhető minden, a Közbeszerzési Hatóság hatáskörébe tartozó ügy részletes ügyleírása, az ügyintézéshez szükséges űrlapokkal együtt:

 1. Minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
 2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe vett adatok módosítása/névjegyzékbe vett adatok törlése iránti kérelem/ Kbt. 197/D. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat
 3. Állami közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékkel kapcsolatos kérelem
 4. Közigazgatási per indítása a KH FNKF feladatai közé tartozó ügyben
 5. Szerződésszegés bejelentése - közbeszerzési szerződés
 6. Adatszolgáltatás a Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztály részére (Kbt. 187. § (3) bekezdés szerinti megkeresés, szerződésszegés bejelentésével kapcsolatos tájékoztatás, szerződés-ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztatás nem ügyfelek részére)
 7. Szerződés-ellenőrzési eljárás kezdeményezése
 8. Adatszolgáltatás szerződés-ellenőrzési eljárás ügyfelei részére
 9. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról történő tájékoztatás
 10. Adatszolgáltatás a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati és Támogató Főosztály részére
 11. Hamis adatszolgáltatás bejelentése
 12. Közérdekű bejelentés
 13. Megbízhatóság megállapítása iránti kérelem (öntisztázás)
 14. Állásfoglalás iránti kérelem, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok értelmezése
 15. Védett munkahelyek tájékoztatása
 16. Közigazgatási per indítása  KH KTF feladatai közé tartozó ügyben (kivétel öntisztázás)

Ügyvédi tevékenységet végzők számára további hasznos segítséget nyújt a Magyar Ügyvédi Kamara Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatója „Elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől, általános áttekintés” címmel, amely az alábbi linkről érhető el: http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/158/1

Az E-Ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése alapján – ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a Közbeszerzési Hatóság előtt elektronikus ügyintézésre köteles:

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése értelmében, ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan.

A gazdálkodó szervezet ügyfelek vonatkozásában a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet az E-ügyintézési tv. 14. §-ában foglalt kötelezettségeire, valamint arra, hogy a 14. § (8) bekezdése értelmében ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

[Az E-ügyintézési tv. 1. § 23. pontja értelmében gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány,

b) valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület.]

Az E-ügyintézési tv. 9. § (3) bekezdése értelmében természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre. Ezzel kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság külön is felhívja a figyelmet az E-ügyintézési tv. 15. §-ában foglaltakra.

Az űrlap csatolmányainak terjedelme:

A Közbeszerzési Hatóság javasolja, hogy a megküldésre kerülő iratok maximális terjedelme ne haladja meg a 100 Mb-ot, függetlenül attól, hogy a csatolmány egy vagy több fájlt tartalmaz. Ellenkező esetben az informatikai rendszer és internetes kapcsolat jelentős lassulására lehet számítani, illetve a mérethatár túllépése a küldés sikertelenségével járhat.

A Közbeszerzési Hatóság által hozott határozat elleni kereset [Kbt. 187. § (11) bekezdés, valamint a Kbt. 188. § (5) bekezdés] benyújtása:

A Kbt. 187. § (11) bekezdése, valamint a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti esetben (minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékének vezetése, megbízhatóság megállapítása iránti kérelem elutasítása) a Közbeszerzési Hatóság által hozott határozat közigazgatási perben megtámadható.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. § (1) bekezdése értelmében, a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.

A Kp. 39. § (1) bekezdésében rögzített 30 napos határidőtől eltérően a Kbt. 187. § (11) bekezdése, valamint a 188. § (5) bekezdése ugyanakkor 15 napot határoz meg, így a közigazgatási per indítására 15 nap áll rendelkezésre a határozat kézhezvételétől számítottan.

A Kp. 28. §-a [Beadvány] értelmében:

28. § (1) A beadványt elektronikus úton, postai úton vagy közvetlenül a bíróságnál kell benyújtani. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait kell alkalmazni.

(3) A beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. A beadványok hiányosságai esetén - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a polgári perrendtartás általános szabályai szerint van helye hiánypótlásnak.

A Kp. 29. § (1) bekezdése értelmében az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a [Kötelező elektronikus kapcsolattartás] értelmében:

608. § (1) Az E-ügyintézési tv. alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett minden beadványt kizárólag elektronikusan - az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

(2) E fejezet alkalmazása szempontjából jogi képviselőnek kell tekinteni a 75. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket, valamint az ügyvédjelöltet és a jogi előadót, ha e törvény szerint a perben eljárhat.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a sorolja fel.

Fentiekre tekintettel az E-ügyintézési tv. 9. §-a szerint elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezettek a Közbeszerzési Hatóság határozata elleni közigazgatási per [Kbt. 187. § (11) bekezdés, Kbt. 188. § (5) bekezdés] iránti keresetet a Közbeszerzési Hatósághoz kötelesek benyújtani a Közbeszerzési Hatóság által arra rendszeresített űrlapokon keresztül.

A Kbt. 187. § (11) bekezdése szerinti közigazgatási per iránti kereset benyújtására szolgáló űrlap:

Közigazgatási per indítása (kivétel öntisztázás)

A Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti közigazgatási per iránti kereset benyújtására a megbízhatóság megállapítása (öntisztázás) űrlap igénybevételével van lehetőség.

A Pp. 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1) és (3) bekezdése értelmében:

605. § (1) A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon.

(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is - a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Közbeszerzési Hatóság elektronikus kapcsolattartása az ügyfelekkel:

A Közbeszerzési Hatóság a gazdálkodó szervezet ügyfelekkel Cégkapun keresztül tartja elektronikusan a kapcsolatot, amelynek használata a gazdálkodó szervezet számára 2018. január 1. napjától kezdődően kötelező.

Azon szervezetek esetében pedig, akik csatlakoztak az ún. Hivatali Kapu szolgáltatáshoz, a Közbeszerzési Hatóság a Hivatali Kapun keresztül tartja elektronikusan a kapcsolatot. A Hivatali Kapuhoz csatlakozott szervezetek naponta frissülő listája az alábbi elérhetőségen megtekinthető: https://tarhely.gov.hu/hivatalkereso/hivatal_lista.pdf

Természetes személy ügyfelekkel a Közbeszerzési Hatóság az E-ügyintézési tv. 15. §-ában foglaltaknak szerint tartja elektronikusan a kapcsolatot. Természetes személy ügyfelek esetében felhívjuk a figyelmet az ún. Ügyfélkapu szolgáltatásra: https://magyarorszag.hu/

A Közbeszerzési Hatóság felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy a Cégkapun, Ügyfélkapun, Hivatali Kapun megadott biztonságos kézbesítési elérhetőségre érkező értesítéseket folyamatosan kísérjék figyelemmel, tárhelyre érkező dokumentumokat folyamatosan töltsék le, a letöltést pedig igazolják vissza, figyelemmel a jogszabályban meghatározott kézbesítési szabályokra.

Főbb jogszabályok:

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

A Közbeszerzési Hatóság másolatkészítési szabályzata ITT érhető el.