Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Ajánlatkérő szervezetek

Ajánlatkérőnek nevezzük a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzésre kötelezett szervezeteket.

A Kbt. 5. §-a felsorolja a központi és a központi szint alatti ajánlatkérők szervezeteket, a 6. § az olyan 5. § szerinti ajánlatkérőket sorolja fel, amelyek ezen felül közszolgáltatói tevékenységet folytatnak, a 7. § pedig az 5. §-ban meghatározott szervezetek körébe nem tartozó olyan gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, amelyek az általuk végzett közszolgáltatói tevékenységre tekintettel minősülnek ajánlatkérőnek, egyébként nem tartoznának a törvény hatálya alá.

Fentiek alapján az ajánlatkérők körében beszélhetünk klasszikus ajánlatkérőkről, támogatott szervezetekről, önként csatlakozókról és közszolgáltatókról.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles az e törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül. (Kbt.26.§ (1) bek.)

A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről. E nyilvántartást a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzéteszi.

← vissza az alfogalmakhoz

Klasszikus ajánlatkérők

Kbt. 5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

a) a minisztérium,

b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,

c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,

d) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti jogi személyek,

e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy e szervezet felett az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.

A központi kormányzati szerveket a Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontjai határozzák meg, ami alatt a jogalkotó minisztériumokat érti és nevesíti a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (KEF), mint a kormány által kijelölt központi beszerző szervet.

A Kbt. 5 § (1) bekezdés c)-e) pontjai tartalmazzák a központi szint alatti ajánlatkérő szerveket. A Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontja tartalmazza az úgynevezett közjogi szervezeteket. A törvény a közjogi szervezetek körében konjunktív feltételeket rögzíti. E szakasz a közjogi szervezetek három fogalmi elemét határozza meg. Kiemeli, hogy a jogképes, kifejezetten közérdekű célra létrehozott, vagy ilyen tevékenységet ellátó szervezetek minősülnek csak e körben ajánlatkérőnek, valamint az ajánlatkérői minőség megállapításához szükséges, hogy az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást legyen képes gyakorolni a szervezet felett, illetve annak működését többségi részben finanszírozza.

A Kbt. 3. § 28. pontja szerint az a szervezet képes meghatározó befolyást gyakorolni, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja.

Közbeszerzési Szemle 2016/6. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 1. kérdés
Közbeszerzési Szemle 2016/9. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntései
Közbeszerzési Szemle 2017/1-2. - Közbeszerzési jogalkalmazás - A Közbeszerzési Hatóság aktuális állásfoglalásai 24. kérdés.