Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Ajánlatkérő szervezetek

Ajánlatkérőnek nevezzük a közbeszerzési törvény szerint közbeszerzésre kötelezett szervezeteket.

A Kbt. 5. §-a felsorolja a központi és a központi szint alatti ajánlatkérők szervezeteket, a 6. § az olyan 5. § szerinti ajánlatkérőket sorolja fel, amelyek ezen felül közszolgáltatói tevékenységet folytatnak, a 7. § pedig az 5. §-ban meghatározott szervezetek körébe nem tartozó olyan gazdálkodó szervezetekre vonatkozik, amelyek az általuk végzett közszolgáltatói tevékenységre tekintettel minősülnek ajánlatkérőnek, egyébként nem tartoznának a törvény hatálya alá.

Fentiek alapján az ajánlatkérők körében beszélhetünk klasszikus ajánlatkérőkről, támogatott szervezetekről, önként csatlakozókról és közszolgáltatókról.

Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles az e törvény hatálya alá tartozásáról, valamint az adataiban bekövetkezett változásról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni az e törvény hatálya alá kerülésétől, illetve a változástól számított harminc napon belül. (Kbt.26.§ (1) bek.)

A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről. E nyilvántartást a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzéteszi.

← vissza az alfogalmakhoz

Közszolgáltatók

A közszolgáltatókra speciális közbeszerzési szabályok irányadóak: a 2014/25/EU irányelv szabályaival összhangban a Kbt. külön jogszabályra utalja a közszolgáltató szerződés megkötésre irányuló közbeszerzési eljárások sajátos szabályait, e sajátos rendelkezéseket a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet rögzíti.

A Kbt. alapján a közszolgáltatók körében különbséget tehetünk klasszikus ajánlatkérői körbe tartozó közszolgáltató ajánlatkérők és klasszikus ajánlatkérő meghatározó befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek, valamint különleges vagy kizárólagos jog alapján közszolgáltatói tevékenységet folytató szervezetek között.

A közszolgáltató ajánlatkérő minőség megállapításához az alábbi minimum feltételek szükségesek

  • az érintett szervezet a Kbt.-ben meghatározott közszolgáltató tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenység folytatása céljából hozták létre,
  • a konkrét beszerzés a közszolgáltató tevékenység biztosítása céljából történik.

A jogszabály a fenti minimumkövetelmények figyelembe vételével határozza meg a közszolgáltatói szerződés fogalmát is. A közszolgáltatói szerződés olyan közbeszerzési szerződés, amelynek célja az ajánlatkérő e törvény szerinti közszolgáltató tevékenysége előkészítésének, megkezdésének vagy folytatásának biztosítása. (Kbt. 3. § 27. pont)

A Kbt. e körben meghatározza a kizárólagos jog fogalmát is. E szerint különleges vagy kizárólagos jog, amely jogszabályon vagy hatósági határozaton (engedélyen) alapul, és amely alapján a 6. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott valamely közszolgáltató tevékenység folytatására egy vagy csak korlátozott számú vállalkozás szerezhet jogosultságot, és így jelentősen befolyásolja más szervezetek e tevékenységek végzésére vonatkozó lehetőségeit. (Kbt. 7. § (4) bek.)

Kizárólagos a jog, ha a közszolgáltató tevékenység folytatására kizárólag csak egy vállalkozás szerezhet jogosultságot, míg különleges jogról akkor beszélhetünk, ha a közszolgáltató tevékenység folytatására egynél több, de csupán korlátozott számú vállalkozás szerezhet jogosultságot.