Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

V. FEJEZET - AZ ELNÖK KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS SZAKMAI FELELŐSÖK

1. Elnöki Kabinet

20

1.1.    Az Elnöki Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) vezetési, irányítási feladatait a kabinetvezető látja el.

1.2.    Az elnök tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet a Kabinet végzi.

1.3.    A Kabinet feladata különösen:

a)    az elnök munkájának segítése;

b)    az elnök személyéhez kapcsolódó titkársági feladatok ellátása, különösen az elnöknek címzett ügyiratok, határidős feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése, iratok elnöki kiadmányozásának technikai és szervezési teendői;

c)    a Kabinet feladatainak teljesítéséhez szükséges ügyviteli, technikai teendők megszervezése, ellátása;

d)    az ügyviteli munkafolyamatok végrehajtásának megszervezése, a hatékonyságot javító intézkedések kidolgozása, a feladatok kiadása, azok végrehajtásának ellenőrzése, értékelése;

e)    a Hatóság külső és belső kommunikációjával kapcsolatosan:

ea)  sajtóval való kapcsolattartás biztosítása, a Hatóság sajtótevékenységének koordinálása;

eb)  felelős a Hatóság kommunikációjáért, és az egységes hatósági arculat kialakításáért, a szükséges külső megjelenési elemekért;

f)     a Hatóság humánpolitikai kérdéseivel kapcsolatosan:

fa)   ellátja a Hatóság személyügyi feladatait, kezeli a személyi iratokat;

fb)  közreműködik a munkatársak kiválasztásában;

fc)   segítséget nyújt az elnök munkáltatói jogköréből adódó feladatainak ellátásában;

fd)  gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos előírások betartásáról, az időszakos munka-alkalmassági vizsgálatok koordinálásáról;

fe)   elkészíti és továbbítja a személyi állománnyal kapcsolatos statisztikai és egyéb jelentéseket;

ff)   működteti a jogszabályokban előírt és belsőleg kialakított teljesítmény-értékelési rendszereket;

fg)   ellátja az ellátásokhoz, juttatásokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó igénylések, nyilvántartások és ezek ügyviteléhez kapcsolódó feladatokat;

fh)  ellátja a fegyelmi eljárások lefolytatásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

fi)   ellátja a nyugdíjba vonuláshoz, távolléthez, az éves szabadságoláshoz kapcsolódó nyilvántartási és ügyviteli feladatokat;

fj)   felméri a Hatóság képzési igényeit, szükségleteit, képzési tervet készít;

fk)  ellátja a belső képzésekkel, továbbképzésekkel kapcsolatos szervezési, és adminisztrációs feladatokat;

fl)   ellátja a Tanács tagjai, valamint a kijelölt hatósági munkatársak vagyonnyilatkozatainak elkészítésével kapcsolatos teendőket, kapcsolatot tart az Országgyűlés Hivatala illetékes munkatársaival a tanácstagok vagyonnyilatkozatait illetően, valamint az előírásoknak megfelelően tárolja a 2. függelék szerinti vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkatársak vagyonnyilatkozatait (a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét a 2. függelék tartalmazza);

g)    közreműködik a jogszabály-tervezetek véleményezésében és figyelemmel kíséri a Hatósággal kapcsolatos jogszabályi változásokat;

h)    a főtitkár tanácsülésekkel és munkabizottsági ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatai tekintetében

ha)     előkészíti a Tanácsülések tárgyalási és tájékoztató anyagait a kialakított rendnek megfelelően időben megküldi a Tanács tagjainak;

hb)    gondoskodik a tanácsülési jegyzőkönyvek szerkesztéséről, hitelesítéséről, illetve arról, hogy a hitelesített jegyzőkönyvet a Tanács tagjai megkapják;

hc)     vezeti a Tanácstagok nyilvántartását és az abban történt változásokról tájékoztatja a Hatóság illetékes munkatársát, valamint gondoskodik a változások honlapon történő átvezetéséről;

hd) előkészíti a Tanács éves munkatervére vonatkozó javaslatot

he)     előkészíti a Tanács éves munkatervére vonatkozó javaslatot a főtitkár részére;

hf)     ellátja az eseti munkabizottsági ülésekkel kapcsolatos, az Elnöki Kabinethez telepített hivatali feladatokat;

i)     figyelemmel kíséri az Országgyűlés és bizottságai tevékenységét, támogatja a plenáris és a bizottsági üléseken való elnöki részvételt;

j)     intézi az Országházba, illetve az Országgyűlés Irodaházába történő – állandó és eseti – belépési engedélyeket, valamint a hivatali gépkocsik parkolási engedélyét;

k)    vizsgálja a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását;

l)     figyelemmel kíséri a Hatóság ügyintézését;

m)   az egyes főosztályok közreműködésével összeállítja a Hatóság országgyűlési beszámolóit;

n)    koordinálja a Hatóság statisztikai feladataival összefüggő tevékenységeit;

o)    az elnök által meghatározott szempontok szerint ellátja vagy koordinálja a Hatóság stratégiai jelentőségű feladatait;

p)    részt vesz a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezetek közigazgatási egyeztetésében és közreműködik a Hatóság által benyújtott jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozásában;

q)    közreműködik a közbeszerzési joggyakorlat egységesítése és támogatása érdekében folytatott kutatásokban, tanulmányokban;

r)     részt vesz általános jogalkalmazási és jogértelmezési kérdésekben az egységes álláspont kialakítása érdekében kezdeményezett egyeztetéseken;

s)     feladatkörében elnöki tájékoztatók, továbbá útmutatók és szakmai kiadványok kiadására tesz javaslatot.

2. Belső ellenőr

21

A belső ellenőr feladatait – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – az elnök közvetlen alárendeltségében végzi. A belső ellenőr tevékenysége ellátása során nem utasítható, a Hatóság operatív működésével kapcsolatos feladatokkal nem bízható meg. A belső ellenőr az elnök által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzési feladatokat a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések, továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok vonatkozó iránymutatásai szerint látja el. A belső ellenőrzési tevékenység eljárási szabályait a Hatóság belső ellenőrzési kézikönyve részletezi.

3. Adatvédelmi tisztviselő (dpo)

22

A természetes személyek személyes adatainak Hatóság általi kezelése vonatkozásában

a)    az adatvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezése során részt vesz a Hatóság álláspontjának kialakításában;

b)    figyelemmel kíséri az adatvédelemmel összefüggő jogszabály-változásokat, javaslatot tesz a Hatóság belső szabályozásának módosítására;

c)    közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések előkészítésében, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

d)    koordinálja a Közbeszerzési Hatóság adatkezelési nyilvántartásának a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 30. cikke szerinti kialakítását;

e)    szakmai oldalról részt vesz a Hatóság közérdekű adatok közzétételére vonatkozó irányítási eszközének elkészítésében, naprakészen tartásában;

f)     kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: NAIH), teljesíti a NAIH felé fennálló bejelentési kötelezettséget, közreműködik a NAIH Hatóságot érintő vizsgálataiban, gondoskodik a NAIH megkereséseinek megválaszolásáról;

g)    kivizsgálja a Hatósághoz érkezett adatvédelmi tárgyú bejelentéseket és panaszokat;

h)    intézi az alapvető jogok biztosától érkező, adatvédelmet érintő megkereséseket, panaszokat;

i)     évente június 30-ig írásban beszámol az elnöknek a Hatóság előző évi adatvédelmi helyzetéről;

j)     ellátja a vonatkozó jogszabályokban, illetve a Hatóság irányítási eszközeiben a részére meghatározott feladatokat,

k)    ellátja a GDPR 39. cikkében meghatározott feladatokat;

l)     kapcsolatot tart és együttműködik az Informatikai Főosztállyal és az információbiztonsági felelőssel/kapcsolattartóval, biztonsági vezetővel a személyes adatok védelmét érintő kérdésekben.

4. Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

23

4.1. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály feladata a Hatóság működési feltételeinek biztosítása és a gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

4.2. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztályvezető feladata:

a)    a Hatóság gazdasági működtetése;

b)    a gazdálkodás megszervezése és irányítása;

c)    a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítése;

d)    a pénzügyi, számviteli rend betartása;

e)    a költségvetési gazdálkodás, könyvvezetés és az adatszolgáltatás feladatainak ellátása;

f)    a Hatóság éves költségvetési beszámolójának elkészítése;

g)    a Hatóság költségvetési cím tervezésének és zárszámadásának elkészítése;

h)    ellátja az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. és 11. §-ában meghatározott feladatokat;

i)     az Ávr. 11. §-ának megfelelően javaslatot tesz a gazdálkodás rendjének szabályozására, gondoskodik a gazdálkodási szabályok betartásáról, betartatásáról;

j)     javaslatot tesz a gazdasági szervezeti egység ügyrendi szabályozására.

4.3. A főosztály keretei között működik:

a)    Pénzügyi és Számviteli Osztály;

b)    Vagyongazdálkodási Osztály.

5. Pénzügyi és Számviteli Osztály

24

5.1. A Hatóság gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat látja el.

5.2. A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatai:

a)    vezeti a Hatóság bankszámla forgalmát, fogadja a bevételeket, és indítja az átutalásokat, átadja, illetve feldolgozza az integrált könyvviteli rendszer számára;

b)    a Hatóság bankszámláival kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a számlák felett rendelkezni jogosultak aláírási címpéldányainak kezelése, továbbítása a Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: MÁK);

c)    a MÁK elektronikus átutalási rendszerén keresztül a jogosultságok adminisztrálása, bejelentése;

d)    az intézményi kártya kezelése;

e)    a Hatóság feladatkörébe tartozó bevételekre vonatkozó – különösen a hirdetményellenőrzési díjjal, eljárási bírsággal kapcsolatos – bizonylatok kiállítása;

f)    a beérkező szállítói számlák feldolgozása, nyilvántartása, a kifizetésük előkészítése;

g)    a külföldi kiküldetések elszámolásával kapcsolatos ügyintézés;

h)    a Döntőbizottság, illetve bíróság által előírt fizetési kötelezettség (pl. bírság, perköltség, egyéb eljárási költség) analitikájának és a bírósági végzések alapján a perköltség analitika vezetése, késedelmes fizetés esetén felszólítások kiküldése, a lejárt fizetési határidejű bírságok behajtásának előkészítése;

i)     a költségvetés tervezése, az ehhez szükséges információk összegyűjtése, szöveges indoklás készítése;

j)     az elfogadott költségvetés alapján a Hatóság elemi költségvetésének összeállítása;

k)    az előirányzatok közötti átcsoportosítások szükség szerinti kezdeményezése és végrehajtása;

l)     a kötelezettségvállalások nyilvántartása, a pénzügyi ellenjegyzéshez a fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése és dokumentálása;

m)   a könyvvezetés, az éves és időszakos beszámolók szabályszerű összeállítása;

n)    a zárszámadáshoz a beszámoló elkészítése;

o)    a havi adó és járulék bevallások összeállítása, bevallása;

p)    az előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése, az előírt formában és tartalommal;

q)    a havi rendszeres illetmények számfejtése, átutalásának előkészítése;

r)     a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;

s)    a társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése.

6. Vagyongazdálkodási Osztály

25

6.1. A Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik a Hatóság működési feltételeinek biztosításáról az V. Fejezet 6.2. pontja szerint.

6.2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladatai:

a)    biztosítja a Hatóság működésének tárgyi feltételeit;

b)    a Hatóság elhelyezésére szolgáló épület/bérlemény bérbeadójával, illetve a bérbeadó kijelölt kapcsolattartójával, továbbá az épület/bérlemény üzemeltetőjével folyamatos kapcsolatot tart, ennek során jelzi a hibákat, hiányosságokat, és felmerült igényeket, valamint folyamatosan egyeztet a kijelölt személyekkel a jelzett problémák megoldása érdekében;

c)    biztosítja a Hatóság működése során szükséges üzemeltetési feladatok folyamatos ellátását;

d)    üzemelteti a Hatóság tulajdonában álló személygépjárműveket, a személygépjárműveket a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően adja ki és veszi vissza a Hatóság munkatársaitól, továbbá vezeti az előzőekben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat;

e)    az IT eszközök kivételével gondoskodik a Hatóság eszközeinek működtetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról;

f)    elvégzi a Hatóság évenkénti leltározási feladatait;

g)    az üzemeltetési feladatkörébe tartozó beszerzések tekintetében intézkedik a Hatóság működéséhez szükséges eszközök, készletek, szolgáltatások beszerzéséről, amennyiben szükséges raktározza ezeket;

h)    a költségvetés tervezéséhez szükséges üzemeltetési jellegű beszerzési igényeket összegyűjti az egyes szervezeti egységektől;

i)     a vonatkozó a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően közreműködik a Hatóság üzemeltetési jellegű beszerzési és közbeszerzési eljárásaiban;

j)     a feladatkörébe tartozó beszerzések tekintetében a beérkezett, leszállított eszközöket, készleteket nyilvántartásba veszi;

k)    kezeli a Hatóság készlet és eszköz raktárát;

l)     gondoskodik a vagyongazdálkodáshoz szükséges nyilvántartások vezetéséről;

m)   gondoskodik a be-, illetve kilépő munkatársak, fel-, illetve leszerelésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, valamint a szervezeti egységek és munkatársak szervezeten belüli költözésének lebonyolításáról;

n)    biztosítja a belépő munkatársak számára a munka és tűzvédelmi oktatás megtartását.

7. Informatikai Főosztály

26

7.1.    Az Informatikai Főosztály feladata a Kbt. által a Hatóság feladatkörébe sorolt informatikai rendszerek folyamatos működésének biztosítása, üzemeltetése, a Hatóság információtechnológiai és kommunikációs rendszereinek üzemeltetése (informatikai infrastruktúra, telekommunikációs infrastruktúra, nyomatelőállító infrastruktúra, valamint híradástechnikai eszközök), melynek során:

a)    irányítja a Hatóság informatikai szolgáltatásainak fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az informatikai fejlesztés tervezési folyamatában;

b)    kialakítja az egyes szervezeti egységekkel együttműködve a Hatóság céljaihoz legjobban illeszkedő informatikai megoldásokat;

c)    nyomon követi és kezeli az informatikai szolgáltatások fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos szerződésállományt, a beszállítói és szolgáltatói kapcsolatokat;

d)    elkészíti a Hatóság informatikai szolgáltatásaival kapcsolatos terveit, jelentéseit, beszámolóit a Hatóság illetékes szervezeti egységei, valamint az érintett ellenőrző szervek számára;

e)    a Hatóság általános stratégiájához igazodóan felel a Hatóság Informatikai Stratégiájának kidolgozásáért, karbantartásáért;

f)    gondoskodik a számítógépes rendszerekben rögzített adatok védelméről, kellő mértékben támogatja az információbiztonsági és adatvédelmi tisztviselő, valamint a biztonsági vezető munkáját; 

g)    a Hatóság honlapján közzéteszi a társfőosztályok, valamint a Döntőbizottság által közzétételre átadott adatokat.

7.2.    Az Informatikai Főosztály alkalmazásüzemeltetési feladatai tekintetében

a)    gondoskodik az alkalmazásszolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről;

b)    biztosítja a szakmai területek igényeinek összehangolását az informatikai stratégiai szempontokkal, részt vesz a követelményrendszer specifikálásában, képviseli a szakmai területek által támasztott követelmények érvényesülését a fejlesztőkkel való kapcsolattartás során és irányítja a fejlesztéseket;

c)    részt vesz a Hatóság informatikai alkalmazásszolgáltatás fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos tervezési, beszerzési és beruházási feladatok ellátásában;

d)    a szakmai és alkalmazásintegrációs igényekkel összhangban az életciklusmodellnek megfelelően kialakítja, illetve továbbfejleszti a Hatóság informatikai alkalmazásrendszereit, alkalmazásait és ezek támogató rendszereit;

e)    gondoskodik a szervezet internetes portáljának technikai működtetéséről. Ennek keretében biztosítja a szükséges hardver- és szoftverkörnyezet folyamatos működését, kapcsolatot tart a külső szállítókkal (szoftverfejlesztő, szerverüzemeltető), ellátja a portál adminisztrációs feladatait, illetve gondoskodik a szükséges továbbfejlesztések, frissítések elvégzéséről;

f)    közreműködve elkészíti/véleményezi a programspecifikációkat, illetve az informatikai tárgyú felméréseket, terveket, szabályzatokat, szerződéseket és egyéb informatikai tárgyú dokumentumokat (pl. felhasználói, üzemeltetési leírás stb.);

g)    támogatja a központi szervek felé történő adatszolgáltatásokat (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, MÁK stb.);

h)    kapcsolatot tart az informatikai partnerekkel és a területet érintő külső résztvevőkkel (rendszerfejlesztők, szoftverszállítók, szolgáltatók, üzemeltetők, tanácsadók és egyéb szakértők stb.).

7.3.    Az Informatikai Főosztály infrastruktúraüzemeltetési feladatainak tekintetében

a)    teljeskörűen (hardver, operációs rendszerek, keretrendszerek, IT-biztonsági rendszerek, virtualizációs környezetek) gondoskodik a hatósági szerverpark folyamatos és biztonságos informatikai üzemeltetéséről;

b)    az infrastruktúra hibái esetén intézkedik a hibák kijavításáról, ellátja a javíttatással, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat;

c)    általános informatikai hibabejelentő rendszert működtet a külső ügyfelek részére, elhárítja a külső ügyfelek által jelzett, informatikai területet érintő szoftveres hibákat vagy kivizsgálja az egyéb észrevételeket, és szükség esetén intézkedik azok kezeléséről;

d)    biztosítja a Kbt.-ben meghatározott, informatikai vonatkozású feladatok ellátásához szükséges informatikai környezetet;

e)    belső elektronikus és telefonos hibabejelentő rendszert üzemeltet a Hatóság rendszereiben felmerült hibák és igények kezelése érdekében (egységesen: igénybejelentések);

f)    ellátja a Hatóság mobileszközeinek (notebook, mobiltelefon, táblaszámítógép stb.) informatikai támogatását;

g)    ellátja a Hatóság munkaállomásainak és felhasználóinak teljes körű – szoftveres és hardveres – támogatását;

h)    az egységes informatikai stratégián belül kidolgozza a Hatóság informatikai infrastruktúraszolgáltatási stratégiáját, gondoskodik az infrastruktúra-szolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről és folyamatos javításáról. Ellátja az informatikai eszközgazdálkodási feladatokat;

i)    folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és teszteli az újonnan megjelenő biztonságtechnikai, informatikai szoftver- és hardvereszközöket, szabványokat, előírásokat és ajánlásokat, javaslatokat tesz ezek bevezetésére/beszerzésére;

j)    gondoskodik a Hatóság határvédelmi rendszerének folyamatos üzemeltetéséről, fejlesztéséről;

k)    üzemelteti, karbantartja, fejleszti a Hatóság informatikai infrastruktúráját;

l)    gondoskodik a Hatóság nyomtató- és multifunkcionális eszközparkjának folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről;

m)    üzemelteti, karbantartja a Hatóság telekommunikációs infrastruktúráját;

n)    felel a mobiltelefonok és a SIM-kártyák nyilvántartásáért, valamint üzemeltetéséért;

o)    felügyeli és támogatja a Hatóság ügyviteli alkalmazásainak szoftveres működését, ellátja a kapcsolódó rendszergazdai feladatokat, gondoskodik az alkalmazásokkal kapcsolatos hozzáférések és jogosultságok kiadásáról, visszavonásáról, karbantartásáról;

p)    javaslatot tesz az informatikai eszközök beszerzésére, közreműködik a beszerzés műszaki leírásában, műszaki paramétereinek meghatározásában, a szükséges mennyiség meghatározásában;

q)    adatot szolgáltat a hardverek és szoftverek nyilvántartásához, közreműködik azok leltározásával, selejtezésével és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában (pl. selejtezési javaslat);

r)    kezeli az informatikai eszközraktárt, támogatja az informatikai eszközök mozgásának adminisztrációját;

s)    gondoskodik a Hatóság egyes informatikai rendszereinek folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről; felügyeli és támogatja azok szoftveres működését, ellátja a kapcsolódó rendszergazdai feladatokat;

t)    együttműködik az információbiztonsági felelőssel, adatokat szolgáltat részére, valamint az általa kért vizsgálatokat elvégzi a Hatóság informatikai rendszerein és munkaállomásain.
 

8. Információbiztonsági felelős

27

a)    előkészíti az adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedésekre irányuló szakmai javaslatokat, azok elfogadása esetén gondoskodik a védelmi intézkedések végrehajtásáról;

b)    gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról;

c)    elvégzi, illetve irányítja a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését;

d)    előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását;

e)    véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.

f)     az Ibtv. hatálya alá tartozó bármely elektronikus információs rendszert érintő biztonsági eseményről a jogszabályban meghatározottak szerint tájékoztatni köteles a jogszabályban meghatározott szervet;

g)    gondoskodik az érintetteknek a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről történő haladéktalan tájékoztatásáról;

h)    a védelmi intézkedések végrehajtása és ellenőrzése céljából rendszeres kapcsolatot tart fenn az Informatikai Főosztállyal és az információbiztonsági kapcsolattartóval;

i)     biztonsági esemény bekövetkezésekor minden szükséges és rendelkezésére álló erőforrás felhasználásával gondoskodik a biztonsági eseményre történő gyors és hatékony reagálásról, és ezt követően a biztonsági események kezeléséről;

j)     nyilvántartja az elektronikus információs rendszereket;

k)    gondoskodik az elektronikus információbiztonság szervezeten belüli tudatosításáról;

l)     felel a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért.

9. Integritás Felelős

28

a) segítséget nyújt az elnöknek a szervezet integritásának erősítésével kapcsolatos feladatainak ellátásában;

b) igény esetén integritás tárgyban tanácsadóként tájékoztatást ad a munkatársak részére, koordinálja, valamint közreműködik az integritással kapcsolatos feladatok ellátásában;

c) elkészíti az integritással kapcsolatos belső szabályzatokat;

d) közreműködik az integrált kockázatkezelési feladatok ellátásában;

e) részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében.

10. Belső kontroll felelős

30

a) támogatja a költségvetési szerv vezetőjét és a folyamatgazdákat a belső kontrollrendszer kialakításában és fejlesztésében a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló jogszabályban foglaltakkal összhangban;

b) részt vesz a belső kontrollrendszer működtetésében;

c) közreműködik a belső kontroll működését és fejlesztését biztosító belső szabályzatok kidolgozásában és a vezetői nyilatkozat előkészítésében;

d) támogatja az integritás tanácsadó feladatait, és közreműködik az integrált kockázatkezelési feladatok ellátásában;

e) felkészíti a folyamatgazdákat a belső kontrollt érintő belső és külső ellenőrzésekre, ehhez kapcsolódóan előzetes megfelelőségi vizsgálatot végez, amelyről jelentést készít az elnök részére;

f) éves megfelelőségi vizsgálati tervet készít, és az e) alpont szerinti feladatok ellátásához kapcsolódóan megfelelőségi szempontrendszert határoz meg;

g) képviseli a Hatóságot a hazai és külföldi (nemzetközi, illetve uniós) antikorrupció, illetve integritás témájú eseményeken;

h) tevékenységéről éves jelentés formájában beszámol az elnök részére.

11. Belső adatvédelmi felelős

31

a) koordinálja, intézi és nyilvántartja a Hatósághoz beérkező közérdekű adatigénylések teljesítését;

b) koordinálja és intézi a Hatóság közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos közzétételi és jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítését;

c) az a) és b) alpontban rögzített feladatok teljesítése során és érdekében együttműködik és kapcsolatot tart az érintett szervezeti egységekkel és szakmai felelősökkel.

12. Biztonsági vezető

32

12.1. A biztonsági vezető külön szabályzatban foglaltak szerint ellátja a minősített adatok védelmével kapcsolatban a biztonsági vezetőhöz telepített feladatokat, ennek keretében különösen:

a) intézkedik a személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási nyilatkozatok nyilvántartásba vételéről, gondoskodik ezen okmányok tárolásáról, selejtezéséről;

b) kijelöli a Hatóság biztonsági területét;

c) működteti az ún. Nyilvántartót;

d) külön szabályzatban rögzített határidőig jegyzőkönyv felvétele mellett gondoskodik a Hatóságnál kezelt nemzeti minősített adatok védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartásának ellenőrzéséről, továbbá az előző évben a Hatósághoz érkezett vagy ott készített minősített adatok iratforgalmi statisztikájának elkészítéséről minősítési szintenkénti bontásban;

e) külön szabályzatban rögzített határidőig intézkedik a nemzeti minősített adatok tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményének és az előző évben a Hatósághoz érkezett vagy ott készített nemzeti minősített adatok iratforgalmi statisztikájának minősítési szintenkénti bontásban a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre történő megküldéséről.