Közbeszerzési Hatóság

V. FEJEZET - AZ ELNÖK KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS SZAKMAI FELELŐSÖK

1. Elnöki Kabinet

20

1.1.    Az Elnöki Kabinet (a továbbiakban: Kabinet) vezetési, irányítási feladatait a Kabinetvezető látja el.

1.2.    Az elnök tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, továbbá az ennek végzéséhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet a Kabinet végzi.

1.3.    A Kabinet feladata különösen:

a)    az elnök munkájának segítése;

b)    az elnök személyéhez kapcsolódó titkársági feladatok ellátása - különösen az elnöknek címzett ügyiratok, határidős feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése, iratok kiadmányozásának technikai és szervezési teendői;

c)    a Kabinet feladatainak teljesítéséhez szükséges ügyviteli, technikai teendők megszervezése, ellátása;

d)    az ügyviteli munkafolyamatok végrehajtásának megszervezése, a hatékonyságot javító intézkedések kidolgozása, a feladatok kiadása, azok végrehajtásának ellenőrzése, értékelése;

e)    a Hatóság külső és belső kommunikációjával kapcsolatosan:

ea)   sajtóval való kapcsolattartás biztosítása, a Hatóság sajtótevékenységének koordinálása;

eb)   felelős a Hatóság kommunikációjáért, és az egységes hatósági arculat kialakításáért, a szükséges külső megjelenési elemekért;

f)     a Hatóság humánpolitikai kérdéseivel kapcsolatosan:

fa)   ellátja a Hatóság személyügyi feladatait, kezeli a személyi iratokat;

fb)   közreműködik a munkatársak kiválasztásában;

fc)   segítséget nyújt az Elnök munkáltatói jogköréből adódó feladatainak ellátásában;

fd)   gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal kapcsolatos előírások betartásáról, az időszakos munka-alkalmassági vizsgálatok koordinálásáról;

fe)   elkészíti és továbbítja a személyi állománnyal kapcsolatos statisztikai és egyéb jelentéseket;

ff)    működteti a jogszabályokban előírt és belsőleg kialakított teljesítmény-értékelési rendszereket;

fg)   ellátja az ellátásokhoz, juttatásokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó igénylések, nyilvántartások és ezek ügyviteléhez kapcsolódó feladatokat;

fh)   ellátja a fegyelmi eljárások lefolytatásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

fi)    ellátja a nyugdíjba vonuláshoz, távolléthez, az éves szabadságoláshoz kapcsolódó nyilvántartási és ügyviteli feladatokat;

fj)    felméri a Hatóság képzési igényeit, szükségleteit a közszolgálati tisztviselők részére kötelezően előírt továbbképzésre vonatkozó jogszabályban rögzítettek figyelembevételével, képzési tervet készít;

fk)   ellátja a belső képzésekkel, továbbképzésekkel kapcsolatos szervezési, és adminisztrációs feladatokat;

fl)    ellátja a Hatóság tagjai, valamint a kijelölt munkatársak vagyonnyilatkozatainak elkészítésével kapcsolatos teendőket, kapcsolatot tart az Országgyűlés Hivatala illetékes munkatársaival a tanácstagok vagyonnyilatkozatait illetően, valamint az előírásoknak megfelelően tárolja a 2. függelék szerinti vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkatársak vagyonnyilatkozatait (a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét a 2. függelék tartalmazza);

g)    közreműködik a jogszabály-tervezetek véleményezésében és figyelemmel kíséri a Hatósággal kapcsolatos jogszabályi változásokat;

h)    a főtitkár tanácsülésekkel és munkabizottsági ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatai tekintetében:

ha)     előkészíti a Tanácsülések tárgyalási és tájékoztató anyagait a kialakított rendnek megfelelően időben megküldi a Tanács tagjainak;

hb)     gondoskodik a tanácsülési jegyzőkönyvek szerkesztéséről, hitelesítéséről, illetve arról, hogy a hitelesített jegyzőkönyvet a Tanács tagjai megkapják;

hc)     vezeti a Tanácstagok nyilvántartását és az abban történt változásokról tájékoztatja a Hatóság illetékes munkatársát, valamint gondoskodik a változások honlapon történő átvezetéséről;

hd)     ellátja a Tanácstagok vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatokat;

he)     előkészíti a Tanács éves munkatervére vonatkozó javaslatot a főtitkár részére;

hf)     ellátja az eseti munkabizottsági ülésekkel kapcsolatos hivatali feladatokat, előkészíti a munkabizottság ülésének napirendjéhez kapcsolódó előterjesztéseket;

i)     figyelemmel kíséri az Országgyűlés és bizottságai tevékenységét, támogatja a plenáris és a bizottsági üléseken való elnöki részvételt;

j)     intézi az Országházba, illetve az Országgyűlés Irodaházába történő - állandó és eseti - belépési engedélyeket, valamint a hivatali gépkocsik parkolási engedélyét;

k)    vizsgálja a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását;

l)     figyelemmel kíséri a Hatóság ügyintézését;

m)   az egyes főosztályok közreműködésével összeállítja a Hatóság országgyűlési beszámolóit;

n)    koordinálja a Hatóság statisztikai feladataival összefüggő tevékenységeit;

o)    az Elnök és a főtitkár által koordinálva szervezi, irányítja és végrehajtja a Hatóság stratégiai jelentőségű feladatait;

p)    részt vesz a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabálytervezetek közigazgatási egyeztetésében és közreműködik a Hatóság által benyújtott jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozásában;

q)    közreműködik a közbeszerzési joggyakorlat egységesítése és támogatása érdekében folytatott kutatásokban, tanulmányokban;

r)     részt vesz általános jogalkalmazási és jogértelmezési kérdésekben az egységes álláspont kialakítása érdekében kezdeményezett egyeztetéseken;

s)    feladatkörében elnöki tájékoztatók, továbbá útmutatók és szakmai kiadványok kiadására tesz javaslatot.

2. Belső ellenőr

21

A belső ellenőr feladatait – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – az elnök közvetlen alárendeltségében végzi. A belső ellenőr tevékenysége ellátása során nem utasítható, a Hatóság operatív működésével kapcsolatos feladatokkal nem bízható meg. A belső ellenőr az elnök által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben rögzített ellenőrzési feladatokat a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések, továbbá a nemzetközi és a hazai standardok vonatkozó iránymutatásai szerint látja el. A belső ellenőrzési tevékenység eljárási szabályait a Hatóság első ellenőrzési kézikönyve részletezi.

3. Adatvédelmi tisztviselő (dpo)

22

A természetes személyek személyes adatainak Közbeszerzési Hatóság általi kezelése vonatkozásában

a)    az adatvédelmi tárgyú jogszabálytervezetek véleményezése során részt vesz a Hatóság álláspontjának kialakításában;

b)    figyelemmel kíséri az adatvédelemmel összefüggő jogszabály-változásokat, javaslatot tesz a Hatóság belső szabályozásának módosítására;

c)    közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések előkészítésében, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

d)    koordinálja a Közbeszerzési Hatóság adatkezelési nyilvántartásának a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 30. cikke szerinti kialakítását;

e)    szakmai oldalról részt vesz a Hatóság közérdekű adatok közzétételére vonatkozó belső szervezetszabályzó dokumentumának elkészítésében, naprakészen tartásában;

f)     kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: NAIH), teljesíti a NAIH felé fennálló bejelentési kötelezettséget, közreműködik a NAIH Hatóságot érintő vizsgálataiban, gondoskodik a NAIH megkereséseinek megválaszolásáról;

g)    kivizsgálja a Hatósághoz érkezett adatvédelmi tárgyú bejelentéseket és panaszokat;

h)    intézi az alapvető jogok biztosától érkező, adatvédelmet érintő megkereséseket, panaszokat;

i)     évente írásban beszámol az Elnöknek a Hatóság adatvédelmi helyzetéről;

j)     ellátja a vonatkozó jogszabályokban, illetve a Hatóság belső szervezetszabályozó dokumentumaiban részére meghatározott feladatokat,

k)    ellátja a GDPR 39. cikkében meghatározott feladatokat;

l)     kapcsolatot tart és együttműködik az Informatikai Főosztállyal és az információbiztonsági felelőssel, biztonsági vezetővel a személyes adatok védelmét érintő kérdésekben.

4. Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

23

4.1. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztály feladata a Hatóság működési feltételeinek biztosítása és a gazdálkodáshoz kapcsolódó nyilvántartások vezetése.

4.2. A Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztályvezető feladata:

a) ellátja az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

9. és 11. §-ában meghatározott feladatokat;

b) az Ávr. 11. §-ának megfelelően javaslatot tesz a gazdálkodás rendjének szabályozására, gondoskodik a gazdálkodási szabályok betartásáról, betartatásáról;

c) javaslatot tesz a gazdasági szervezeti egység ügyrendi szabályozására.

4.3. A főosztály keretei között működik:

a) Pénzügyi és Számviteli Osztály;

b) Vagyongazdálkodási Osztály.

5. Pénzügyi és Számviteli Osztály

24

5.1. A Hatóság gazdálkodásával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat látja el.

5.2. A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatai:

a) vezeti a Hatóság bankszámla forgalmát, fogadja a bevételeket, és indítja az átutalásokat, átadja, illetve feldolgozza az integrált könyvviteli rendszer számára;

b) a Hatóság bankszámláival kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a számlák felett rendelkezni jogosultak aláírási címpéldányainak kezelése, továbbítása a Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: MÁK);

c) a MÁK elektronikus átutalási rendszerén keresztül a jogosultságok adminisztrálása, bejelentése;

d) az intézményi kártya kezelése;

e) a Hatóság feladatkörébe tartozó bevételekre vonatkozó – különösen a hirdetményellenőrzési díjjal, eljárási bírsággal kapcsolatos – bizonylatok kiállítása;

f ) a beérkező szállítói számlák feldolgozása, nyilvántartása, a kifizetésük előkészítése;

g) a külföldi kiküldetések elszámolásával kapcsolatos ügyintézés;

h) a Döntőbizottság, illetve bíróság által előírt fizetési kötelezettség (pl. bírság, perköltség, egyéb eljárási költség) analitikájának és a bírósági végzések alapján a perköltség analitika vezetése, késedelmes fizetés esetén felszólítások kiküldése, a lejárt fizetési határidejű bírságok behajtásának előkészítése;

i) a költségvetés tervezése, az ehhez szükséges információk összegyűjtése, szöveges indoklás készítése;

j) az elfogadott költségvetés alapján a Hatóság elemi költségvetésének összeállítása;

k) az előirányzatok közötti átcsoportosítások szükség szerinti kezdeményezése és végrehajtása;

l) a kötelezettségvállalások nyilvántartása, a pénzügyi ellenjegyzéshez a fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése és dokumentálása;

m) a könyvvezetés, az éves és időszakos beszámolók szabályszerű összeállítása;

n) a zárszámadáshoz a beszámoló elkészítése;

o) a havi adó és járulék bevallások összeállítása, bevallása;

p) az előírt adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése az előírt formában és tartalommal;

q) a havi rendszeres illetmények számfejtése, átutalásának előkészítése;

r) a béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása;

s) a társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások teljesítése.

6. Vagyongazdálkodási Osztály

25

6.1. A Vagyongazdálkodási Osztály biztosítja a Hatóság működésének feltételeit.

6.2. A Vagyongazdálkodási Osztály feladatai:

a) biztosítja a Hatóság működésének tárgyi feltételeit;

b) a Hatóság elhelyezésére szolgáló épület/bérlemény bérbeadójával, illetve a bérbeadó kijelölt kapcsolattartójával,

továbbá az épület/bérlemény üzemeltetőjével folyamatos kapcsolatot tart, ennek során jelzi a hibákat,

hiányosságokat és felmerült igényeket, valamint folyamatosan egyeztet a kijelölt személyekkel a jelzett problémák

megoldása érdekében;

c) biztosítja a Hatóság működése során szükséges üzemeltetési feladatok folyamatos ellátását;

d) üzemelteti a Hatóság tulajdonában álló személygépjárműveket, a személygépjárműveket a belső

szabályzatokban foglaltaknak megfelelően adja ki és veszi vissza a Hatóság munkatársaitól, továbbá vezeti

az előzőekben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat;

e) az IT eszközök kivételével gondoskodik a Hatóság eszközeinek működtetéséről, fenntartásáról, karbantartásáról;

f ) elvégzi a Hatóság évenkénti leltározási feladatait;

g) az üzemeltetési feladatkörébe tartozó beszerzések tekintetében intézkedik a Hatóság működéséhez szükséges

eszközök, készletek, szolgáltatások beszerzéséről, amennyiben szükséges raktározza ezeket;

h) a költségvetés tervezéséhez szükséges beszerzési igényeket összegyűjti az egyes szervezeti egységektől;

i) a vonatkozó belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően közreműködik a Hatóság beszerzési és közbeszerzési eljárásaiban;

j) a feladatkörébe tartozó beszerzések tekintetében a beérkezett, leszállított eszközöket, készleteket nyilvántartásba veszi;

k) kezeli a Hatóság készlet és eszköz raktárát;

l) gondoskodik a vagyongazdálkodáshoz szükséges nyilvántartások vezetéséről;

m) gondoskodik a be-, illetve kilépő munkatársak, fel-, illetve leszerelésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről, valamint a szervezeti egységek és munkatársak szervezeten belüli költözésének lebonyolításáról;

n) biztosítja a belépő munkatársak számára a munka- és tűzvédelmi oktatás megtartását.

7. Informatikai Főosztály

26

7.1. Az Informatikai Főosztály feladata a Kbt. által a Hatóság feladatkörébe sorolt informatikai rendszerek folyamatos működésének biztosítása, üzemeltetése, a Hatóság információ- és kommunikációtechnológia rendszereinek üzemeltetése (informatikai infrastruktúra, telekommunikációs infrastruktúra, nyomatelőállító infrastruktúra, valamint híradástechnikai eszközök), melynek során:

a) irányítja a Hatóság informatikai szolgáltatásainak fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az informatikai fejlesztés tervezési folyamatában;

b) kialakítja az egyes szervezeti egységekkel együttműködve a Hatóság céljaihoz legjobban illeszkedő informatikai megoldásokat;

c) nyomon követi és kezeli az informatikai szolgáltatások fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos

szerződésállományt, a beszállítói és szolgáltatói kapcsolatokat;

d) elkészíti a Hatóság informatikai szolgáltatásaival kapcsolatos terveit, jelentéseit, beszámolóit a Hatóság illetékes szervezeti egységei, valamint az érintett ellenőrző szervek számára;

e) felel a Hatóság Informatikai Stratégiájának kidolgozásáért, karbantartásáért;

f ) gondoskodik a számítógépes rendszerekben rögzített adatok védelméről, kellő mértékben támogatja

az információbiztonsági és adatvédelmi felelősök, valamint a biztonsági vezető munkáját;

g) a Hatóság honlapján közzéteszi a társfőosztályok, valamint a Döntőbizottság által közzététel végett átadott adatokat.

7.2. Az Informatikai Főosztály alkalmazásüzemeltetési feladatai tekintetében

a) gondoskodik az alkalmazásszolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről;

b) biztosítja a szakmai területek igényeinek összehangolását az informatikai stratégiai szempontokkal, részt vesz a követelményrendszer specifikálásában, képviseli a szakmai területek által támasztott követelmények érvényesülését a fejlesztőkkel való kapcsolattartás során, és irányítja a fejlesztéseket;

c) részt vesz a Hatóság informatikai alkalmazásszolgáltatás fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos tervezési, beszerzési és beruházási feladatok ellátásában;

d) a szakmai és alkalmazásintegrációs igényekkel összhangban az életciklusmodellnek megfelelően kialakítja, illetve továbbfejleszti a Hatóság informatikai alkalmazásrendszereit, alkalmazásait és ezek támogató rendszereit;

e) gondoskodik a szervezet internetes portáljának technikai működtetéséről. Ennek keretében biztosítja

a szükséges hardver- és szoftverkörnyezet folyamatos működését, kapcsolatot tart a külső szállítókkal

(szoftverfejlesztő, szerverüzemeltető), ellátja a portál adminisztrációs feladatait, illetve gondoskodik a szükséges továbbfejlesztések, frissítések elvégzéséről;

f ) közreműködve elkészíti/véleményezi a programspecifikációkat, illetve az informatikai tárgyú felméréseket, terveket, szabályzatokat, szerződéseket és egyéb informatikai tárgyú dokumentumokat (pl. felhasználói, üzemeltetési leírás stb.);

g) támogatja a központi szervek felé történő adatszolgáltatásokat (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, MÁK stb.);

h) kapcsolatot tart az informatikai partnerekkel és a területet érintő külső résztvevőkkel (rendszerfejlesztők, szoftverszállítók, szolgáltatók, üzemeltetők, tanácsadók és egyéb szakértők stb.).

7.3. Az Informatikai Főosztály infrastruktúraüzemeltetési feladatainak tekintetében

a) teljeskörűen (hardver, operációs rendszerek, keretrendszerek, IT-biztonsági rendszerek, virtualizációs környezetek) gondoskodik a hatósági szerverpark folyamatos és biztonságos informatikai üzemeltetéséről;

b) az infrastruktúra hibái esetén intézkedik a hibák kijavításáról, ellátja a javíttatással, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat;

c) általános informatikai hibabejelentő rendszert működtet a külső ügyfelek részére, elhárítja a külső ügyfelek által jelzett, IT-területet érintő szoftveres hibákat, vagy kivizsgálja az egyéb észrevételeket, és szükség esetén intézkedik azok kezeléséről;

d) biztosítja a Kbt.-ben meghatározott, informatikai vonatkozású feladatok ellátásához szükséges informatikai környezetet;

e) belső elektronikus és telefonos hibabejelentő rendszert üzemeltet a Hatóság rendszereiben felmerült hibák és igények kezelése érdekében (egységesen: igénybejelentések);

f ) ellátja a Hatóság mobileszközeinek (notebook, mobiltelefon, táblaszámítógép stb.) informatikai támogatását;

g) ellátja a Hatóság munkaállomásainak és felhasználóinak teljes körű – szoftveres és hardveres – támogatását;

h) az egységes informatikai stratégián belül kidolgozza a Hatóság informatikai infrastruktúraszolgáltatási stratégiáját, gondoskodik az infrastruktúra-szolgáltatások tervezéséről, fejlesztéséről, üzemeltetéséről és folyamatos javításáról. Ellátja az informatikai eszközgazdálkodási feladatokat;

i) folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza és teszteli az újonnan megjelenő biztonságtechnikai, informatikai szoftver- és hardvereszközöket, szabványokat, előírásokat és ajánlásokat, javaslatokat tesz ezek bevezetésére/beszerzésére;

j) gondoskodik a Hatóság határvédelmi rendszerének folyamatos üzemeltetéséről, fejlesztéséről;

k) üzemelteti, karbantartja, fejleszti a Hatóság LAN-infrastruktúráját;

l) gondoskodik a Hatóság nyomtató- és multifunkcionális eszközparkjának folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről;

m) üzemelteti, karbantartja a Hatóság telekommunikációs infrastruktúráját, ezzel összefüggésben ellátja az eszközgazdálkodási feladatokat;

n) felel a mobiltelefonok és a SIM-kártyák nyilvántartásáért, valamint üzemeltetéséért;

o) felügyeli és támogatja a Hatóság ügyviteli alkalmazásainak szoftveres működését, ellátja a kapcsolódó rendszergazdai feladatokat, gondoskodik az alkalmazásokkal kapcsolatos hozzáférések és jogosultságok kiadásáról, visszavonásáról, karbantartásáról;

p) javaslatot tesz az informatikai eszközök beszerzésére, közreműködik a beszerzés műszaki leírásában, műszaki paramétereinek meghatározásában, a szükséges mennyiség meghatározásában;

q) adatot szolgáltat a hardverek és szoftverek nyilvántartásához, közreműködik azok leltározásával, selejtezésével és hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátásában (pl. selejtezési javaslat);

r) kezeli az informatikai eszközraktárt, naprakész nyilvántartást vezet az informatikai eszközkészletekről, támogatja az informatikai eszközök mozgásának adminisztrációját;

s) gondoskodik a Hatóság egyes informatikai rendszereinek folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról, fejlesztéséről; felügyeli és támogatja azok szoftveres működését, ellátja a kapcsolódó rendszergazdai feladatokat.