Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2016. évi 53. szám, 2016. május 09.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 40. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétennie a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (KBA).

Az MvM rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: új Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 17. melléklete, míg az új Kbt. 5. § (1) bekezdése és egyúttal 6. §-a szerinti ajánlatkérők vonatkozásában, ha a közbeszerzési eljárást a közszolgáltatókra irányadó szabályok szerint folytatta le, továbbá 7. §-a szerinti ajánlatkérők vonatkozásában az MvM rendelet 18. melléklete tartalmazza.

Amennyiben valamely ajánlatkérő 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést köteles feltüntetni az éves statisztikai összegezésében, akkor ezen köz­ beszerzések esetében a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól , a hirdetmé­ nyek mintáiról és egyes tartalmi elemeiről , valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011.  (XII. 30.)  NFM rendelet  (továbbiakban: NFM rendelet)  alkalmazandó.

Az NFM rendelet 36. § (4)-(5) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: régi Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti ajánlat­ kérők vonatkozásában - kivéve a régi Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérőket - az NFM rendelet 11. melléklete, míg a régi Kbt. XIV. Feje­ zete szerint eljáró ajánlatkérők vonatkozásában az NFM rendelet 12. mel­ léklete tartalmazza.

A 2015. november 1. napját megelőzően megkezdett eljárások esetében az éves statisztikai összegezést az NFM rendelet 36. § (1) bekezdése ér­ telmében ajánlatkérőnek a tárgyévet követő  év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak.

Az éves statisztikai összegezések mintái letölthető és kitölthető formá­ ban megtalálhatók a Hatóság honlapján (www . kozbesze rzes. hu) a Jogi háttér /Hirdetmények  menüpontban.

Az új Kbt. 43. § (1) bekezdés g) pontja szerint az éves statisztikai össze­ gezést kizárólag a KBA-ba fel kell tölteni.

A régi Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a statisztikai összegezést e-mailben is szükséges megküldeni (az  osszegez es@ kt.hu e-mail címre). és a Közbeszerzési Adatbázisba  (KBA) is fel kell tölteni.

A régi Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a statisztikai összegezést e-mailben is szükséges megküldeni (az  osszegez es@ kt.hu e-mail címre). és a Közbeszerzési Adatbázisba  (KBA) is fel kell tölteni.

A KBA-ba történő feltöltés lépéseit az Elnöki tájékoztató melléklete tar­ talmazza.

Amennyiben az ajánlatkérő nem folytatott le a 2015. évben közbeszer­zést. a statisztikai összegezés dokumentumát ekkor is szükséges a KBA­ ba feltölteni, illetve e-mailen megküldeni. Ez esetben  értelemszerűen csak az ajánlatkérői adatok kitöltendők.

Az éves statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk:

 • A  központosított  közbeszerzési  eljárásban  beszerzett  árukat  és szolgáltatásokat csak a külön ezekre a beszerzésekre vonatkozó pontban kell feltüntetni (az MvM rendelet szerinti mindkét minta IV.1.2) pontjában, továbbá az NFM rendelet szerinti minták eseté­ ben klasszikus  ajánlatkérők vonatkozásában a IV.2). illetve köz­szolgáltató ajánlatkérők vonatkozásában a IV.1) pontban). A többi pontban még akkor sem kell, ha a központosított közbeszerzési el­ járás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
 • Valamennyi értéket ÁFA nélkül. forintban kell feltüntetni; amennyi­ ben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget le­ hetőség szerint a szerződéskötés napján közzétett MNB devizaár­ folyamon kérjük átszámolni.
 • Az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat nem szükséges fel­tüntetni.
 • Az éves statisztikai összegezésekben kizárólag a 2015. évben le­zárult eljárásokat lehet szerepeltetni, azaz amelyek esetében az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2015. évben megjelent.
 • A KBA-ba történő feltöltésnél a Dokumentum alapadatok Tárgy mezőjébe kérjük beírni: „a 2015. évről szóló statisztikai összegzés".

A  közös közbeszerzésekre vonatkozó  információk:

 • Az éves statisztikai összegezés kitöltésekor az ajánlatkérőnek mindazt a közbeszerzést szerepeltetnie kell, mely vonatkozásában a beszerzési igénye felmerült. Ebből következően azoknak a szer­vezeteknek, melyek közös ajánlatkérői minőségben folytattak le közbeszerzési eljárást a saját részre megvalósult beszerzéseket kell az éves statisztikai összegezésben feltüntetniük.
 • Az új Kbt. 29. § (1) bekezdése, továbbá a régi Kbt. 21. § (2) bekez­ dése értelmében az ajánlatkérő más ajánlatkérőt is meghatalmaz­hat azzal, hogy a javára ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást folytasson le. Ez azonban nem eredményezheti a meghatalmazást adó ajánlatkérőre az e törvény alapján alkalmazandó szabályok megkerülését. Mindez azt jelenti, hogy az ajánlatkérőnek akkor is szükséges tel­jesíteni a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget (azaz saját név alatt a KBA-ba feltölteni az éves statisztikai összegezés doku­ mentumát és e-mailben is megküldeni). Amennyiben a közbeszerzési eljárása(i) lefolytatását valamely más (pl. felettes) szerv vé­gezte el. (A más ajánlatkérő meghatalmazása alapján lefolytatott eljárásokat fentiek alapján tehát az eljárást lefolytató ajánlatkérő­ nek nem szükséges feltüntetnie a saját összegezésében, feltéve, hogy a meghatalmazott ajánlatkérő egyébként nem volt szerző­ déskötő fél.)

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a 2015. évre vonatko­zó éves statisztikai összegezés KBA-ba történő feltöltésének határideje az MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján 2016. május 31.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy az éves statisztikai összegezés mintája nem minősül hirdetménymintának, ezért annak a Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerén (EHR) keresztül történő feladására nincs lehetőség.

Az éves statisztikai összegezés kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Statisztikai Elemző Főosztály munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére a 06-1-882-8521-es és 06-1-882-8520-as telefonszámokon hétköznapokon délelőtt 8.30-11.00 óráig.

A statisztikai összegezés KBA-ba való feltöltésével, a bejelentkezéssel, az elfelejtett belépési adatokkal (pl. felhasználónév) kapcsolatos kérdések esetében a Hatóság E-közbeszerzési és IT Főosztálya ad felvilágosítást az informatika@kt.hu e-mail címen, illetve a 06-1-882-8630 telefonszá­mon.

MELLÉKLET

Az ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS FELTÖLTÉSÉNEK LÉPÉSEI

 1. Belépés a Központi Bejelentkezés (KBEJ) rendszerbe: http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ - vagy a http://kozbeszerzes.hu oldalról:

kép

(Az elfelejtett jelszó pótlására a KBEJ belépési oldalán van lehetőség. Problé­ma esetén az E-közbeszerzési és IT Főosztály ad felvilágosítást az informati­ka@kt.hu e-mail címen, vagy a 06-1-882-8630-as telefonszámon.)

 1. Átlépés a KBA felületére:

kép

 1. A „Dokumentum feltöltése" menüpont kiválasztása:

kép

 1. A Dokumentum jellegének megadása - „Közbeszerzési eljáráshoz nem kapcsolódó dokumentum feltöltése":

kép

 1. A Dokumentum alapadatainak (tárgyának, típusának, valamint altípusának) meghatározása, majd mentés:

kép

 1. A dokumentum részletes adatlapján megadandó adatok:

kép

A    „Tallózás" gomb megnyomását követően a dokumentum altípusának megfelelő minta kitöltött példányát kell a számítógépről kiválasztani, majd a „Feltölt" gombot megnyomni. A fájl PDF vagy MS Word formátumú is lehet. A minták a /jogi-hatter/hirdetmenyek/ oldalon  érhetőek el.

Amennyiben az előző, valamint a többi szükséges adat megadása megtörtént, a jobb felül található „Publikálás" gombbal lehet a dokumentumot véglegesíteni.