Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Általános rendelkezések

A kódex célja

1.

A közpénzek hatékony felhasználásának, a közvagyon védelmének, a közbeszerzési eljárások tisztaságának előmozdítása érdekében e kódex célja, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevői - ajánlatkérők és gazdasági szereplők - részére iránymutatást adjon arról, hogy miként tanúsíthatnak a közbeszerzési eljárások során etikus magatartást. A közbeszerzésekben résztvevők etikus viselkedése nagyban hozzájárulhat a lakosság közintézményekbe vetett bizalmának megerősítéséhez.

Alapelvek

2.

A közbeszerzési eljárások résztvevői kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) céljainak és alapelveinek megfelelően eljárni. A kódex hatálya alá tartozók vállalják, hogy a közbeszerzési eljárások során tanúsított magatartásuk megfelel az alábbi értékeknek:

Törvényesség: A közbeszerzési eljárások résztvevői betartják és másokkal is megtartatják a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezéseit.

Rendeltetésszerű joggyakorlás: A közbeszerzési eljárások résztvevői nem gyakorolnak elvben jogszerű, viszont etikai szabályokba ütköző magatartást.

Tisztesség: Az ajánlatkérők a közjó érdekében, a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználása jegyében hozzák meg döntéseiket, és legjobb tudásuk szerint mindent megtesznek a közérdek védelme és a közintézményekbe vetett maximális bizalom biztosítása érdekében. A gazdasági szereplők mások jogait figyelembe véve, a tisztességes verseny követelményeinek megfelelően járnak el.

Méltányosság: Az ajánlatkérők méltányosan, részrehajlás és előítéletek nélkül járnak el, a gazdasági szereplők jogainak tiszteletben tartása mellett.

Átláthatóság: Az ajánlatkérők biztosítják a közbeszerzési eljárások nyilvánosságát, és döntéseiket kiszámíthatóan, befolyásmentesen és jogszerűen hozzák meg.

Felelősség: A közbeszerzések résztvevői vállalják a felelősséget a közbeszerzési eljárás során hozott minden döntésükért és cselekedetükért.

Hatékonyság: Az ajánlatkérők a közpénzek lehető leghatékonyabb felhasználására, a pénzért valódi értéket elv megvalósítására törekednek. A gazdasági szereplők vállalásaikat a hatékonyság elvének szem előtt tartásával, felelősen és tényleges gazdasági helyzetüknek, valamint a valós piaci viszonyoknak megfelelően teszik meg.

Jogellenes megkülönböztetés tilalma: Az ajánlatkérők tartózkodnak a gazdasági szereplők jogellenes megkülönböztetését eredményező bármely magatartástól. Az ajánlatkérők a gazdasági szereplőkkel szemben támasztott követelmények meghatározásakor, az eljárási cselekmények elvégzésekor és a döntéshozatal során az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének megfelelően járnak el.

Integritás: A közbeszerzések résztvevői a becsületesség, átláthatóság, őszinteség, semlegesség, megfontoltság, megbízhatóság, ügyfél-centrikusság, tisztelet, elkötelezettség, tisztességes eljárás, objektivitás, mint értékek szem előtt tartásával járnak el.

A kódex hatálya

3.

A kódex hatálya kiterjed az azt elfogadó ajánlatkérőkre és közbeszerzési eljárásokban érintett gazdasági szereplőkre, valamint a nevükben eljáró, illetve általuk eljárásba bevont személyekre, valamint e személyek közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben végzett minden tevékenységére.

A kódex elfogadása önkéntes. Ha valamely ajánlatkérő, illetve közbeszerzési eljárásokban érintett gazdasági szereplő írásban nyilatkozik arról, hogy aláveti magát a kódex szabályainak, köteles a közbeszerzési eljárás során a kódexben felsorolt értékeknek, alapelveknek megfelelően eljárni, illetve a kódex szabályait maradéktalanul betartani.

A kódexet elfogadók a csatlakozás tényét írásban jelzik a Közbeszerzési Hatóság felé. A csatlakozással hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hatóság által vezetett, a Hatóság által közzétett listára felkerüljenek. A listára kerülés ingyenes.

A Közbeszerzési Hatóság listát vezet a kódexet elfogadókról, mely listát honlapján közzéteszi és folyamatosan frissíti.