Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

XIV/A. fejezet - Európai Uniós jogi aktusok által meghatározott különös szabályok (80/A. §)

80/A. §

80/A. § (1) Ha a közbeszerzési eljárás az (EU) 2022/1031 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: IPI rendelet) 6. cikke szerinti IPI intézkedés hatálya alá tartozik, a 37. §-ban, az 50. § (2) bekezdésében, a 69. §-ban és a 73. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha a közbeszerzési eljárás az IPI rendelet 6. cikke szerinti IPI intézkedés hatálya alá tartozik, az ajánlatkérő:

a) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatóban feltünteti az IPI rendelet 13. cikk (2) bekezdése szerinti, az adott

eljárás szempontjából releváns információkat,

b) az eljárást megindító felhívásban hivatkozik az IPI rendelet alkalmazására, az alkalmazandó IPI intézkedésekre valamint az IPI rendelet 8. cikkében meghatározott kötelezettségekre,

c) az ajánlattevő ajánlatát, ha arra az IPI rendelet 6. cikk (6) bekezdés a) pontja szerinti pontszám-kiigazítást kell alkalmazni, ennek figyelembevételével értékeli,

d) az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja ha

da) fennáll az IPI rendelet 3. cikk (3) bekezdés szerinti eset, vagy

db) az ajánlattevő ajánlatát az IPI rendelet 6. cikk (6) bekezdés b) pontja alapján ki kell zárni,

e) szerződéses feltételként előírja az IPI rendelet 8. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltakat.

(3) Ha a közbeszerzési eljárás az IPI rendelet 6. cikke szerinti IPI intézkedés hatálya alá tartozik és az ajánlatkérő él az IPI rendelet 9. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, a (2) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazandó.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben az ajánlatkérő az IPI rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti információkat a közbeszerzésekért felelős miniszteren keresztül küldi meg az Európai Bizottság részére.


80/B.§ (1) Ha a közbeszerzés becsült értéke eléri a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet] 28. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt értéket, az 50. § (2) bekezdésében, a 71. §-ban, a 72. §-ban és a 73. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha a közbeszerzés becsült értéke eléri az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt értéket, az ajánlatkérő:

a) az eljárást megindító felhívásban, valamint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a közbeszerzési dokumentumokban feltünteti az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (1) bekezdése szerinti bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettséget,

b) hiányzó bejelentés vagy nyilatkozat esetén annak pótlására az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint felhívja a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt,

c) ha aránytalanul alacsony ár vagy költség kizárólag egy külföldi támogatás lehetséges fennállására tekintettel lenne vizsgálandó, az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (7) bekezdésében foglaltak szerint jár el,

d) a részvételi jelentkezést vagy az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, ha

da) fennáll az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (4) bekezdése szerinti eset, vagy

db) az Európai Bizottság az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (2) bekezdése szerinti határozatot

fogad el.

(3) Az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti részletes vizsgálat megindítása esetén az 54. § (7) bekezdésétől és a 70. § (2a) bekezdésétől eltérően az ajánlatkérő az ajánlatok kilencven, illetve százhúsz napot meghaladó időszakra történő fenntartására felhívás esetén is kérheti ajánlati biztosíték fenntartását.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha az (EU) 2022/2560 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikk (8) bekezdése szerint áll fenn a közbeszerzési eljárásban külföldi pénzügyi hozzájárulás bejelentésére vonatkozó kötelezettség azzal, hogy ha az Európai Bizottság a közbeszerzési eljárás megindítását követően kéri a külföldi pénzügyi hozzájárulás bejelentését, a (2) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.