Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] Eltiltott ajánlattevők

A Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

Kbt. 165. §-ának (2)-(3) bekezdése sorolja fel a Közbeszerzési Döntőbizottság által alkalmazható jogkövetkezményeket. Ezek szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság, amennyiben határozatában jogsértés megtörténtét állapítja meg, eltilthatja az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt a közbeszerzési eljárásban való részvételtől.

 

A Kbt. 165. § (8) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt - a (11) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha

  • a) az a közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a 62. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feltételei fennállnak;
  • b) az a közbeszerzési eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban.

 

A Kbt. 165. § (9) bekezdése szerint továbbá a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt - a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, ha a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást az adott eljárásban való részvételtől való eltiltásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni.

A Kbt. 165. § (10) bekezdése alapján

  • a) a (8) bekezdés alkalmazásában a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt nemcsak a jövőre nézve, hanem a vizsgált közbeszerzési eljárásban, továbbá egyéb folyamatban lévő közbeszerzési eljárás vonatkozásában is köteles eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, illetve a szerződés megkötésétől, ha az érintett eljárásokban az eljárás eredményének megküldésére még nem került sor;
  • b) a (9) bekezdés szerinti esetben a Közbeszerzési Döntőbizottság az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve a közbeszerzési eljárásban részt vett más szervezetet vagy személyt kizárólag a vizsgált közbeszerzési eljárásban tilthatja el a közbeszerzési eljárásban való részvételtől, illetve a szerződés megkötésétől.

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a Kbt. 172. §-ának (1) bekezdése értelmében a bíróság a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát – a bírság összegét is ideértve – megváltoztathatja és alkalmazhatja a 165. § (3), (6), (8)-(10) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket.

 

A Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. §-a (2) bekezdésének a) pont ad) alpontja alapján naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárásban való részvételtől – a fentiek alapján – eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás idejét is. A lista így a Közbeszerzési Döntőbizottság, illetve a bíróság által közbeszerzési eljárásban való részvételtől közigazgatási határozattal, illetve bírósági ítélettel eltiltott ajánlattevőket tartalmazza. A Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált határozata alapján az érintett ajánlattevő a határozat közlésének napjától nem vehet részt közbeszerzési eljárásban, a listában a Közbeszerzési Döntőbizottság eltiltásról szóló határozata ellen keresetet benyújtó ajánlattevők is feltüntetésre kerülnek, kivéve, ha az ügyben eljáró bíróság a Döntőbizottság határozatának végrehajtását felfüggesztette. 

 

A Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott kizáró ok vonatkozásában – mely szerint a közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta - az eltiltásra vonatkozó információkat a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt), vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást köteles elfogadni.

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az „Eltiltott ajánlattevők listájában” szereplő adatok nem minősülnek közhitelesnek, azok csupán tájékoztató jellegűek.