Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 31. §-a szerinti közzétételi kötelezettségről

KÉ 2013. évi. 113. szám, 2013. szeptember 25.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 31. §-a szerinti közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az alábbiakra kívánja felhívni az ajánlatkérők figyelmét.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Kbt. módosítás) 33. §-ának (2) bekezdése 2013. november 1-jei hatállyal a következők szerint módosítja a Kbt. 172. § (2) bekezdésének m) pontját:

„A Hatóság keretében működő Tanács működteti a Közbeszerzési Adatbázist, amely a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását; ennek keretében elektronikus közzétételi lehetőséget biztosít, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentációját központilag, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teheti, és ahonnan az ajánlattevők a közbeszerzési eljárások dokumentációit ingyenesen elérhetik.”

A Kbt. 31. §-a az alábbiakról rendelkezik.

„(1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján - közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását követően haladéktalanul;

b) a 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – által történt teljesítését követő tíz napon belül;

f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

(3) Az (1) bekezdés a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

(4) Az (1) bekezdés c) és e)-f) pontja szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük.

(5) Az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.”

A fentiek értelmében tehát az ajánlatkérők a saját vagy fenntartójuk honlapján, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság honlapján, a Közbeszerzési Adatbázisban kötelesek közzétenni a következő, Kbt. 31. § (1) bekezdés a)-f) pontjai szerinti adatokat, dokumentumokat:

  • közbeszerzési terv és módosításai;
  • „in-house” megállapodások;
  • az előzetes vitarendezési kérelem Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatai;
  • közbeszerzési szerződések;
  • a közbeszerzési szerződés teljesítésére vonatkozó Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pont szerinti adatok;
  • éves statisztikai összegezés.

Jelen elnöki tájékoztató tárgyát képező közzétételi kötelezettség teljesítése kapcsán az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai, valamint a Hatósághoz érkező számos megkeresés, azt mutatja, hogy az ajánlatkérők – különösen az önkormányzatok – rendszerint nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget ezen kötelezettségüknek.

A Kbt. 172. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 31. § rendelkezéseinek maradéktalan érvényesülése érdekében együttműködik a hatáskörrel rendelkező felügyeleti szervekkel.

A Kbt. 140. § (1) bekezdésének a) pontja lehetőséget biztosít a Közbeszerzési Hatóság Elnökének arra, hogy ha a feladatköre ellátása során Kbt.-be ütköző magatartást, vagy mulasztást észlel, úgy a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított jogorvoslati eljárását kezdeményezheti.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke nyomatékosan felhívja tehát az ajánlatkérők figyelmét a Kbt. 31. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésére, mert a jövőben – a hatáskörrel rendelkező szervezetekkel való együttműködés, valamint a rendszeres ellenőrzés révén – a Közbeszerzési Hatóság fokozott figyelmet szentel a Kbt. 31. § (1) bekezdése szerinti adatok, dokumentumok ajánlatkérők általi közzétételére, megküldésére. Amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a közzétételi kötelezettség megsértését észleli, úgy az Elnök élni fog a Kbt. 140. § (1) bekezdése a) pontja szerinti jogosultságával és jogorvoslati eljárást kezdeményez a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.