Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2011. évrıl szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2012. évi 44. szám, 2012. április 18.

A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 181. §-ának (1) bekezdése értelmében a 2012. január 1. napját megelızıen megkezdett közbeszerzésekre a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) alkalmazandó, mely 16. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérı az éves beszerzéseirıl külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésıbb a tárgyévet követı év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak.

A 2011. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenırzésének  és  közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirıl, valamint az éves statisztikai összegezésrıl szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 38. §-ának (4) bekezdése szerint a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 9. ill. 10. sz. mellékletének alkalmazásával kell elkészíteni e rendelet 11. §-a szerint.

A minták letölthető és kitölthető  formában  megtalálhatók  a  Közbeszerzési Hatóság honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Jogszabályi környezet/Hirdetményminták menüpontban.

A statisztikai összegezés mintáira vonatkozó általános kitöltési információk:

  • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezések egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
  • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerzıdés más valutanemet határozott meg, az összeget a szerzıdéskötéskori középárfolyamon kérjük átszámolni.
  • Az eredménytelen eljárásokat nem szükséges feltüntetni.

Az éves összegezéseket az osszegezes@kt.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Az e-mailben az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:

  • az    ajánlatkérıt    megjelölı   technikai   azonosító   a   Hatóság   által   vezetett ajánlatkérıi nyilvántartás szerint;
  • az ajánlatkérı neve a Hatóság által vezetett ajánlatkérıi nyilvántartás szerint.

Tekintettel arra, hogy a támogatott szervezeteknek nem kell bejelentkezniük a Hatóság által vezetett ajánlatkérıi nyilvántartásba, az ilyen típusú ajánlatkérık esetében az ajánlatkérıi azonosító és a nyilvántartás szerinti név nem értelmezhetı. Esetükben elegendı az ajánlatkérı pontos nevének a feltüntetése. [A nyilvántartás elérhetı a Hatóság hivatalos honlapján a Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok / Nyilvántartott ajánlatkérık / Nyilvántartott ajánlatkérık jegyzéke menüpontban.]

Az ajánlatkérık szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az éves összegezés megküldésére nyitva álló határidı (2012. május 31.) elmulasztása a Hatóság elnökének felszólítását, illetve a póthatáridı túllépése a Közbeszerzési  Döntıbizottság eljárását vonja maga után [régi Kbt. 16. § (3) bekezdés].

Kérjük azon ajánlatkérıket, amelyek a 2011. évben nem folytattak le a  régi  Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzést, illetve központosított közbeszerzésben sem vettek részt, hogy errıl a tényrıl a Hatóságot néhány soros e-mailben tájékoztassák (azaz üresen hagyott statisztikai összegezés minta beküldése nem szükséges), ezzel ugyanis elkerülhetı, hogy azokat az ajánlatkérıket feleslegesen szólítsa fel a Hatóság az éves statisztikai összegezés megküldésére, akik nem valósítottak meg a 2011. évben közbeszerzést.

Felhívjuk az ajánlatkérık figyelmét, hogy a statisztikai összegezés mintája nem minısül hirdetménymintának, ezért a Hatóság Elektronikus Hirdetménykezelı Rendszerén (EHR) keresztül történı feladására nincs lehetıség.

A statisztikai összegezés beküldésével ill. kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Közgazdasági Elemzı Fıosztály munkatársai állnak az érdeklıdık rendelkezésére.