Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) módosításáról

KE 2008. évi 106. szám, 2008. szeptember 12.

A Közös Közbeszerzési Szójegyzékről (a továbbiakban: CPV) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a közbeszerzési eljárásokról szóló 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a CPV felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló 213/2008/EK bizottsági rendelet (2007. november 28.) módosította a CPV szerkezetét, kódjait és leírásait. E módosítás érintette a magát a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket szabályozó 2195/2002/EK rendeletet, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi irányelvek2 egyes mellékleteit is.

A hivatkozott közbeszerzési irányelvek módosuló mellékletei várhatóan az ezévi őszi ülésszakban elfogadni tervezett törvénymódosítással kerülnek a közbeszerzésekről szóló 2003.  évi CXXIX. törvénybe (a továbbiakban: Kbt.) átültetésre.

Felhívjuk ugyanakkor a közbeszerzésekben résztvevők figyelmét arra, hogy a 213/2008/EK bizottsági rendelet – az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EK-Szerződés) 249. cikke értelmében – a rendelet 4. cikkében meghatározottak szerint 2008. szeptember 15-étől közvetlenül hatályos és alkalmazandó valamennyi tagállamban. Ebből következően azon közbeszerzési eljárásokban, amelyekhez kapcsolódó hirdetmények 2008. szeptember 15- ét követően kerülnek közzétételre, illetve – hirdetmény nélküli eljárások esetén – az ajánlattevőknek közvetlenül megküldésre, már a 213/2008/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit kell az ajánlatkérőknek alkalmazniuk az alábbiak szerint:

• a Kbt. 1. számú melléklete helyett a 213/2008/EK bizottsági rendelet V. mellékletét kell alkalmazni;

• a Kbt. 3. számú melléklete helyett a 213/2008/EK bizottsági rendelet VI. mellékletét kell figyelembe venni;

• a Kbt. 4. számú melléklete helyett pedig a 213/2008/EK bizottsági rendelet VII. mellékletét

kell alkalmazni.

A hivatkozott mellékleteket a jogalkalmazók helyzetének megkönnyítése érdekében jelen tájékoztató mellékletében is közreadjuk.

Előzőeken túl a fent említett határidőt követően a hirdetményekben a beszerzés fő tárgyát, illetve esetleges további tárgyait (ideértve mind a fő szójegyzéket, mind a kiegészítő szójegyzéket) már – a Kbt. 20. §-ának (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakat is figyelembe véve – a módosított CPV szerint kell az ajánlatkérőknek megadniuk.

Ez a következőket jelenti:

• a 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete helyébe a 213/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletének szövege lép;

• a 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletét (amely a 2003. évi

változtatásokat tartalmazta) hatályon kívül helyezték;

• a 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete helyébe a 213/2008/EK bizottsági rendelet II. mellékletének szövege lép;

• a 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete helyébe a 213/2008/EK bizottsági rendelet III. mellékletének szövege lép;

• a 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete helyébe a 213/2008/EK

bizottsági rendelet IV. mellékletének szövege lép.

A 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá a 213/2008/EK bizottsági rendelet teljes terjedelemben elérhető a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a Főmenü > Jogszabályi környezet > Hirdetmények kitöltéséhez kapcsolódó anyagok > Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV), valamint a Főmenü > Közösségi közbeszerzési jog > Közbeszerzéssel kapcsolatos rendeletek menüpontokban.

Figyelemmel arra, hogy az Európai Közösségek Kiadványhivatala (OPOCE) – az általuk adott tájékoztatás értelmében – 2008. szeptember 12-én 23 óra 59 perckor átállítja rendszerét az új CPV- kódokra, és figyelembe véve a hirdetmények közzétételéhez, illetve a Kiadványhivatal részére történő továbbításához szükséges időtartamot, a Közbeszerzések Tanácsa a korábbi CPV-kódokat tartalmazó hirdetményeket (ideértve a javított, illetőleg a hiánypótlási felhívást követően megküldött hirdetményeket is) 2008. szeptember 12-én 12.00 óráig beérkezően tud fogadni. Az ezt követően megküldött új, javított vagy hiánypótolt hirdetményeket már a módosított CPV-rendelet szerinti kódokat alkalmazva kell megküldeni hagyományos módon (postai úton, faxon vagy kézbesítő útján), illetve elektronikus úton (a Közbeszerzések Tanácsa által működtetett Hirdetménykezelő Rendszeren keresztül) egyaránt.

Kérjük a tisztelt  Ajánlatkérők fokozott együttműködését előzőek vonatkozásában, ugyanis a nem az új CPV-kódok alkalmazásával készült hirdetményeket az OPOCE vagy automatikusan átfordítja az új kódokra, vagy –ha nem jár sikerrel – visszaküldi  az ajánlatkérőknek átdolgozásra. Az első megoldás jelentős hibalehetőséget hordoz magában, ráadásul ily módon az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetmény tartalma eltérne a Közbeszerzési Értesítőben az ajánlatkérő által megadott tartalommal megjelentetettől, a második megoldás pedig a közbeszerzési eljárás jelentős elhúzódását eredményezheti.

Tájékoztatjuk a közbeszerzésekben résztvevőket, hogy a CPV-kódok változásának a minősített ajánlattevők besorolására gyakorolt hatásáról „A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke pályázati feltételeinek módosítása” címen külön Elnöki tájékoztatót teszünk közzé.

A 213/2008/EK bizottsági rendelet V. melléklete (amely a Kbt. 1. – a 25. § (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott tevékenységek jegyzékét3 tartalmazó – mellékletét váltja fel.

NACE4

F. ÁGAZAT

ÉPÍTŐIPAR

CPV-KÓD

Osztály

Csopor t

Alcso– port

Tárgy

Megjegyzések

45

Építőipar

Ez az osztály az alábbiakat foglalja magában: új építmények építése, helyreállítás és általános javítási munkálatok

45000000

45.1

Építési terület előkészítése

45100000

45.11

Épületbontás, földmunka

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • épületek és egyéb szerkezetek bontása
 • építési területek megtisztítása
 • földmunkák: földkiemelés, területfeltöltés, építési területek kiegyenlítése és planírozása, árokásás, kövek eltávolítása, robbantás stb.
 • bányászati terület előkészítése:

= takaróréteg eltávolítása, bányatulajdon és bányászati területek egyéb módon történő feltárása és előkészítése

Ez az alcsoport az alábbiakat is

tartalmazza:

 • építési terület lecsapolása
 • mezőgazdasági vagy erdőterület lecsapolása

45110000

45.12

Talajmintavétel, próbafúrás

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

45120000

 1. A CPV és a NACE közötti eltérés esetében a NACE irányadó.
 2. A  Tanács  1990.  október  9-i  3037/90/EGK  rendelete  az  Európai  Közösségben  a  gazdasági  tevékenységek  statisztikai osztályozásáról (HL L 293., 1990.10.24., 1. o.). Az 1993. március 24-i 761/93/EGK bizottsági rendelettel (HL L 83., 1993.4.3.,
  1. o.) módosított rendelet.

 • építési, geofizikai, geológiai vagy hasonló célokból végzett próbafúrás és talajmintavétel

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • olaj- vagy gázkutak létesítése céljából történő fúrás, lásd 11.20
 • vízkútfúrás, lásd 45.25
 • aknamélyítés, lásd 45.25
 • olaj- és földgázmező feltárása, geofizikai, geológiai és szeizmikus felmérés, lásd 74.20

45.2

Szerkezetkész épületek,  illetve épületrészek építése, mélyépítés

45200000

45.21

Általános építési és mélyépítési munkák

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • valamennyi építménytípus építése
 • mélyépítési munkák:

= hidak - az autópályahidakat is beleértve - viaduktok, alagutak és aluljárók

= nagy távolságú csővezetékek, távközlési és villamosvezetékek

= városi csővezetékek, városi távközlési és villamosvezetékek

 • kiegészítő városi munkák
 • előre gyártott szerkezetek helyszíni összeszerelése és felállítása

Ez az alcsoport nem tartalmazza az

alábbiakat:

 • olaj- és gázkitermeléshez kapcsolódó járulékos szolgáltatói tevékenységek, lásd 11.20
 • saját gyártású, nem betonból készült elemekből teljes, előre gyártott szerkezetek felállítása, lásd a 20-as, a 26-os és a 28-as osztályt
 • stadionokkal,  uszodákkal,

tornatermekkel, teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel összefüggésben végzett, nem épületek létrehozására irányuló

45210000

kivéve:

-45213316

-45220000

-45231000

-45232000

építési munka, lásd 45.23

 • épületgépészeti szerelés, lásd 45.3
 • befejező építés, lásd 45.4
 • építészeti és építőmérnöki tevékenységek, lásd 74.20
 • építési projektirányítás, lásd 74.20

45.22

Tetőszerkezet- és tetőépítés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában

 • tetőszerkezet-építés
 • tetőfedés
 • víz és nedvesség elleni szigetelés

45261000

45.23

Autópálya, út, repülőtér és sportlétesít–mény építése

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • autópályák, utcák, utak és egyéb jármű- vagy gyalogosforgalom céljára szánt utak építése
 • vasútépítés
 • repülőtéri kifutópályák építése
 • stadionokkal,  uszodákkal, tornatermekkel, teniszpályákkal, golfpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel összefüggésben végzett, nem épületek létrehozására irányuló építési munka
 • útburkolatok és parkolóhelyek

jelzéseinek felfestése

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • előzetes földmunkák, lásd 45.11

45212212 és DA03

45230000

kivéve:

-45231000

-45232000

-45234115

45.24

Vízi létesítmény építése

Ez az alcsoport az alábbiak építését foglalja  magában:

 • vízi utak, kikötői és folyami építmények, sportkikötők, hajózsilipek stb.
 • védőgátak és töltések
 • kotrás
 • felszín alatti munkálatok

45240000

45.25

Egyéb építési szakmunkák

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

- szaktudást vagy különleges berendezést igénylő, a különböző szerkezettípusok esetében megegyező, építési munkákkal kapcsolatos  szaktevékenységek:

45250000

45262000

= alapzat építése, a cölöpverést is beleértve

= vízkútfúrás és -építés, aknamélyítés

= nem saját gyártású acélelemek

felállítása

= acélhajlítás

= falazás és kőrakás

= állványzat és munkapadozat felállítása és szétszerelése, az állványzat és munkapadozat bérlését is beleértve

= kémények és ipari kemencék építése

Ez az alcsoport nem tartalmazza az

alábbiakat:

- állványzat bérlése felállítás és szétszerelés nélkül, lásd 71.32

45.3

Épületgépészeti szerelés

45300000

45.31

Villanyszerelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja magában:

- a következők szerelése épületekben vagy egyéb építményekben:

= elektromos vezetékek és

szerelvények

= távközlési rendszerek

= elektromos fűtési rendszerek

= lakossági antennák

= tűzriasztók

= betörésvédelmi riasztók

= felvonók és mozgólépcsők

= villámhárítók stb.

45213316

45310000

kivéve:

-45316000

45.32

Szigetelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • hő-, hang-, illetve rezgésszigetelés épületekben vagy egyéb építményekben

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • víz és nedvesség elleni szigetelés, lásd 45.22

45320000

45.33

Víz-, gáz-, fűtésszerelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

- a következők beszerelése

45330000

épületekbe vagy egyéb építményekbe:

= csővezetékek és szaniterberendezések, gázszerelvények

= fűtő, szellőző, hűtő és légkondicionáló berendezések és csatornák

= spinklerrendszerek

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

- elektromos fűtési rendszerek

szerelése, lásd 45.31

45.34

Egyéb épületgépészeti szerelés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • utak, vasutak, repülőterek és kikötők világítási és jelzőrendszerének szerelése
 • máshová be nem sorolt szerelvények és berendezési tárgyak beszerelése épületekbe vagy egyéb építményekbe

45234115

45316000

45340000

45.4

Befejező építés

45400000

45.41

Vakolás

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

- külső és belső vakolat vagy stukkó alkalmazása épületekben vagy egyéb építményekben, beleértve az ehhez szükséges vakolattartó anyagokat

45410000

45.42

Épületasztalos- munka

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • fából vagy egyéb anyagból készült, nem saját gyártású ajtók, ablakok, ajtó- és ablakkeretek, beépített konyhák, lépcsők, üzletberendezések és hasonlók beszerelése
 • belső befejező munkálatok, például mennyezetek, fából készült falburkolatok, mozgatható térelválasztók stb.

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • parketta és egyéb, fából készült padlóburkoló anyagok lefektetése, lásd 45.43

45420000

45.43

Padló- és falburkolás

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

- a következők lefektetése, burkolóanyagként való alkalmazása, felfüggesztése vagy rögzítése épületekben vagy egyéb építményekben:

= kerámiából, betonból vagy csiszolt kőből készült fal-, illetve padlóburkoló lapok

= parketta és egyéb, fából készült padlóburkolat

= szőnyegek és linóleumból készült

padlóburkoló anyagok, a gumit és a műanyagot is beleértve

= mozaik, márvány, gránit vagy pala

padló-

vagy falburkolatok

= tapéta

45430000

45.44

Festés és üvegezés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • az épületek belső és külső festése
 • mélyépítési szerkezetek festése
 • üveg, tükör stb. szerelése

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • ablakok beillesztése, lásd 45.42

45440000

45.45

Egyéb befejező építés

Ez az alcsoport az alábbiakat foglalja  magában:

 • magán-úszómedencék építése
 • tisztítás gőzsugárral, homoksugár- fúvatás és hasonló kültéri munkák
 • egyéb, máshová be nem sorolt

befejező építési munkák

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

 • épületek és egyéb építmények belső tisztítása, lásd 74.70

45212212 és DA04

45450000

45.5

Építési eszköz bérlése, személyzettel

45500000

45.50

Építési eszköz bérlése, személyzettel

Ez az alcsoport nem tartalmazza az alábbiakat:

- építési és bontási eszköz és gép bérlése személyzet nélkül, lásd 71.32

45500000

A 213/2008/EK bizottsági rendelet VI. melléklete

(amely a Kbt. 3. melléklete helyébe lép) Szolgáltatások5

Kategó

- ria száma

Tárgy

CPC-hivatkozási szám

CPV-hivatkozási szám

1

Karbantartási és javítási szolgáltatások

6112, 6122, 633,

50100000-6-tól 50884000-5-ig (kivéve

886

50310000-1-től  50324200-4-ig  és

50116510-9, 50190000-3, 50229000-

6,

50243000-0) és

51000000-9-től 51900000-1-ig

2

Szárazföldi szállítási szolgáltatások6,

ideértve a páncélozott autós és futárszolgálatot, kivéve a postai küldemények szállítását

712 (kivéve

71235),

7512, 87304

60100000-9-től 60183000-4-ig (kivéve

60160000-7, 60161000-4, 60220000-

6) és

64120000-3-tól 64121200-2-ig

3

Légiutas- és áruszállítási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását

73 (kivéve 7321)

60410000-5-től 60424120-3-ig (kivéve 60411000-2, 60421000-5) és

60500000-3,

60440000-4-től 60445000-9-ig

4

Postai küldemények továbbítása szárazföldi7  és légi úton

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4,

60411000-2, 60421000-5

5

Távközlési szolgáltatások

752

64200000-8-tól 64228200-2-ig,

72318000-7 és

72700000-7-től 72720000-3-ig

6

Pénzügyi szolgáltatások

a) Biztosítási szolgáltatások

ex 81, 812, 814

66100000-1-től 66720000-3-ig

 1. A CPV és a CPC közötti eltérés esetében a CPC irányadó.
 2. A CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével 7 A CPC prov. 18. kategóriájába tartozó vasúti szállítás kivételével.

b) Banki és befektetési szolgáltatások8

7

Számítógépes és azzal kapcsolatos szolgáltatások

84

50310000-1-től 50324200-4-ig,

72000000-5-től 72920000-5-ig (kivéve 72318000-7 és 72700000-7-

től

72720000-3-ig), 79342410-4

8

Kutatási és fejlesztési szolgáltatások9

85

73000000-2-től 73436000-7-ig (kivéve 73200000-4, 73210000-7,

73220000-0

9

Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelői szolgáltatások

862

79210000-9-től 79223000-3-ig

10

Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások

864

79300000-7-től  79330000-6-ig  és

79342310-9, 79342311-6

11

Vezetési tanácsadási10  szolgáltatások és ezzel összefüggő szolgáltatások

865, 866

73200000-4-től 73220000-0-ig,

79400000-8-tól 79421200-3-ig

és

79342000-3, 79342100-4,

79342300-6, 79342320-2,

79342321-9, 79910000-6, 79991000-

7,

98362000-8

12

Építészeti szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások és integrált mérnöki szolgáltatások; várostervezési és tájépítészeti szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki

867

71000000-8-tól 71900000-7-ig (kivéve 71550000-8) és 79994000-8

 1. Az értékpapírok vagy egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződések, valamint a jegybanki szolgáltatásra vonatkozó szerződések kivételével. Kivéve még a földnek, meglévő épületnek vagy más ingatlannak bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlására vagy bérlésére vagy az ezekkel kapcsolatos jogokra vonatkozó szerződéseket; mindazonáltal a vételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés ezen irányelv hatálya alá tartozik.
 2. A kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló szerződések kivételével, kivéve, ha a haszon kizárólag az ajánlatkérő szervnél és/vagy az ajánlatkérőnél jelentkezik a szolgáltatásnak a saját tevékenységében való felhasználása során, és feltéve, hogy a kapott szolgáltatás ellenértékét az ajánlatkérő szerv és/vagy az ajánlatkérő teljes mértékben megfizeti.
 3. A választottbírói és békéltetési szolgáltatás kivételével.

tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

13

Reklámszolgáltatások

871

79341000-6-tól 79342200-5-ig

(kivéve 79342000-3 és 79342100-4

14

Épülettakarítási és ingatlankezelési szolgáltatások

874, 82201-től

82206-ig

70300000-4-től  70340000-6-ig,  és

90900000-6-tól 90924000-0-ig

15

Kiadói vagy nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon

88442

79800000-2-től 79824000-6-ig

79970000-6-tól 79980000-7-ig

16

Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

94

90400000-1-től 90743200-9-ig (kivéve 90712200-3

90910000-9-től  90920000-2-ig  és

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0

A 213/2008/EK bizottsági rendelet VII. melléklete

(amely a Kbt. 4. számú melléklete helyett alkalmazandó)

Kategó

-ria száma

Tárgy

CPC-hivatkozási szám11

CPV-hivatkozási szám

17

Szállodai és éttermi szolgáltatások

64

55100000-1-től  55524000-9-ig  és

98340000-8-tól 98341100-6-ig

18

Vasúti közlekedési szolgáltatások

711

60200000-0-tól 60220000-6-ig

19

Vízi közlekedési szolgáltatások

72

60600000-4-től  60653000-0-ig  és

63727000-1-től 63727200-3-ig

20

Közlekedési mellék- és kiegészítő szolgáltatások

74

63000000-9-től 63734000-3-ig (kivéve 63711200-8, 63712700-0,

63712710-3 és 63727000-1-től

63727200-

3-ig) és 98361000-1

21

Jogi szolgáltatások

861

79100000-5-től 79140000-7-ig

22

Személyzetelhelyezési és –ellátási szolgáltatások12

872

79600000-0-tól 79635000-4-ig (kivéve 79611000-0, 79632000-3,

79633000-0)  és  98500000-8-tól

98514000-

9-ig

23

Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel  végzett  szolgáltatásokat

873 (kivéve

87304)

79700000-1-től 79723000-8-ig

24

Oktatási és szakképzési szolgáltatások

92

80100000-5-től 80660000-8-ig (kivéve

80533000-9, 80533100-0, 80533200-

1)

25

Egészségügyi és szociális

93

79611000-0 és 85000000-9-től

 1. A 92/50/EGK irányelv alkalmazási körének meghatározására használt CPC-nómenklatúra (ideiglenes változat).
 2. A munkaszerződések kivételével.

szolgáltatások

85323000-9-

ig (kivéve 85321000-5 és 85322000-

2)

26

Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások13

96

79995000-5-től  79995200-7-ig  és

92000000-1-től 92700000-8-ig (kivéve 92230000-2, 92231000-9,

92232000-6)

27

Egyéb szolgáltatások

 1. Műsorközvetítők  által  programanyagok  megvételére,  fejlesztésére,  gyártására  vagy  közös  gyártására  vonatkozó szerződések és a közvetítési időre vonatkozó szerződések kivételével.