Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti kizáró ok igazolásáról

KÉ 2006. évi 108. szám, 2006. szeptember 18.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény akként módosította a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerinti kizáró ok igazolására vonatkozó rendelkezéseket, hogy az abban foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján a jövőben az ajánlatkérőnek kell ellenőriznie.

A Kbt. 2006. évi LXV. törvény által bevezetett módosításai a kihirdetést követő 30. naptól, azaz 2006. augusztus 24-étől hatályosak. Ugyanakkor 2006. évi LXV. törvény 15. §-a alapján az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség hatósági nyilvántartását első alkalommal e törvény hatálybalépését (azaz 2006. augusztus 24- ét) követő harmincadik napon hozza nyilvánosságra.

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra, hogy a hatályba léptető rendelkezés nem írja elő, hogy a módosított előírások csak a 2006. augusztus 24-ét követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban lennének irányadóak, így az új szabályok már a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazandóak. Ugyanakkor a Kbt. módosított rendelkezéseinek hatálybalépése és a hatósági nyilvántartás nyilvánosságra hozatalának időpontja közötti harminc napos időszak joghézagot teremt, melyben az ajánlattevők már nem kötelesek igazolni, hogy nem tartoznak a hivatkozott kizáró ok hatálya alá, ugyanakkor az ajánlatkérők még nem tudják a hivatalos nyilvántartás hiányában ellenőrzési kötelezettségüket teljesíteni.

Megkeresésünkre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Főfelügyelőség arról tájékoztatta a Közbeszerzések Tanácsát, hogy a technikai feltételek hiányában nincs lehetőség arra, hogy a nyilvántartást a törvényi határidőnél korábban hozzáférhetővé tegyék. Ugyanakkor a 2006. szeptember 24-éig terjedő időszakban az OMMF az ajánlattevők és ajánlatkérők kérelmére egyaránt továbbra is kiállítja a hatósági igazolásokat a 60. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel hiányáról, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 84. § (1) bekezdésének második fordulata alapján.

Az ajánlatkérőknek így azt tudjuk javasolni, hogy a lehető legrugalmasabban járjanak el, azaz biztosítsák például a hiánypótlás lehetőségét abban az esetben is, ha az a Kbt. alapján nem lenne kötelező. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2006. augusztus 24-ét követően e hatósági igazolás benyújtását már nem követelhetik meg az ajánlattevőktől. Ugyanakkor az ajánlattevőknek azt javasoljuk, hogy a nyilvántartás nyilvánosságra hozataláig szerezzék be és nyújtsák be az Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Főfelügyelőség hatósági igazolását, hiszen az ajánlatkérő a Kbt.-ben megállapított új szabályok szerint még nem tud meggyőződni arról, hogy a kérdéses kizáró ok esetükben nem áll fenn.

Abban az esetben, ha az ajánlattevők mégsem csatolják be az OMMF-től származó hatósági bizonyítványt, az ajánlatkérők maguk is az OMMF-hez fordulhatnak annak érdekében, hogy az ajánlattevők/alvállalkozók kizáró okokkal való érintettségéről meggyőződjenek. Az OMMF – a hatóság tájékoztatása szerint – a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől származó 8 napon belül bocsátja rendelkezésre. A hatósági bizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.  törvény szerint azonban ebben az esetben is illetékköteles.

A hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos további kérdéseikkel kérjük, hogy szíveskedjenek az OMMF illetékeseihez fordulni [Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség, 1399 Budapest 62., Pf. 639., 06-80-204-667 (ingyenes zöld szám)].

Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra is, hogy a módosítás nem rendezi azt, hogy az ajánlatkérőknek mely időpontban kell vizsgálniuk az  adatbázis  tartalmát, ebből adódóan az eredményhirdetés időpontjáig (illetve esetlegesen az eljárást lezáró szerződés megkötéséig is) fennállhat ezen kötelezettségük.