Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosítás megkötésének kötelezettségéről és feltételeiről

KÉ 2010. évi 143. szám, 2010. december 3.

I.) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 11. §-ának (3) bekezdése a hivatalos közbeszerzési tanácsadóvá válás feltételei között rögzíti, hogy a tanácsadónak (a személy és szervezet tanácsadónak egyaránt) rendelkeznie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képező felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokról szóló – a 37/2004. (XI. 25.) IM-PM együttes rendelettel módosított – 30/2004. (IX. 8.) IM-PM együttes rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) megfelelő felelősségbiztosítással.

A Rendelet 1. §-ának (4) bekezdése rögzíti, hogy a tanácsadók felelősségbiztosítási szerződésének – a szerződés hatálya alatt folyamatosan – legalább évi 10 millió forint, illetőleg káreseményenként legalább 5 millió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az okozott károkra.

Mivel előfordulhat, hogy a tanácsadó rendelkezésére álló biztosítási összeghatár a biztosítási időszakban esetleg már korábban bekövetkezett biztosítási események következtében jelentősen csökkent, illetve kimerült, javasoljuk, hogy az ajánlatkérők fordítsanak kiemelt figyelmet előzőek vizsgálatára.

Javasoljuk továbbá, hogy a közbeszerzési eljárásba bevonásra kerülő hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötött megállapodásokban az ajánlatkérők térjenek ki a tanácsadók által e tevékenységük körében esetlegesen okozott károk megtérítésének szabályaira. A megállapodásban célszerű a felelősségi szabályok érvényesítésének módját is egyértelműen rögzíteni.

Fentiek alól az alábbi esetek jelentenek kivételt:

A.) Nem kell Rendelet szerinti felelősségbiztosítást kötniük azon ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tanácsadóknak, akik kizárólag a munkáltató ajánlatkérőnek végeznek tanácsadói tevékenységet (ez esetben ők ugyanis nem a Ptk., hanem az ajánlatkérővel fennálló jogviszonyukra vonatkozó jogszabály alapján felelnek az okozott károkért).

B.) Amennyiben szervezet kéri a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe való felvételét, akkor a szervezet által megjelölt, a Kbt. 11. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, hivatalos közbeszerzési tanácsadóként külön be nem jegyzett személynek ugyan minden tekintetben meg kell felelnie a Kbt.-ben a hivatalos közbeszerzési tanácsadókkal szemben támasztott követelményeknek, ám nem kell külön felelősségbiztosítást kötnie, azaz elegendő, ha maga a szervezet rendelkezik felelősségbiztosítási szerződéssel.

Természetesen továbbra is lehetőség van arra, hogy a kérelmező szervezet a névjegyzékbe történő jelentkezésében a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) által vezetett névjegyzékben már szereplő, bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelöljön meg. Ekkor a megjelölt természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó továbbra is köteles a korábban megkötött  felelősségbiztosítását fenntartani (és szükség esetén megújítani).

II.) Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a Tanácshoz eljuttatott tájékoztatás alapján a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást – ABC sorrendben felsorolva – a következő biztosítók értékesítenek:

1. Allianz Hungária Biztosító Zrt.

2. Generali-Providencia Biztosító Rt.

3. Gruopama Garancia Zrt.

Fentieken túl a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete (a továbbiakban: MÜBSE) kizárólag ügyvédek részére értékesít a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást:

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete

Ezzel összefüggésben felhívjuk az érdekeltek szíves figyelmét, hogy a többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében a MÜBSE kizárólag abban az esetben tud az ügyvédi irodára megfelelő hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítást nyújtani, amennyiben az iroda valamennyi tagja hivatalos közbeszerzési tanácsadó és a tagok külön-külön is rendelkeznek a MÜBSÉ-nél kötött kiegészítő hivatalos közbeszerzési tanácsadói felelősségbiztosítással.

A 1-3. pontokban megjelölt biztosítók többszemélyes ügyvédi irodák tekintetében e speciális feltételek hiányában is kötnek a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítást.

III.) A Tanács fokozott figyelemmel kíséri a tanácsadók által kötött kötelező szakmai felelősségbiztosítások folyamatos fennállását (a felelősségbiztosítási szerződések megszűnéséről közvetlenül a biztosítók is tájékoztatják szervezetünket). A Kbt. 383. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint ugyanis a Tanácsnak törölnie kell a hivatalos közbeszerzési tanácsadót a névjegyzékből, ha az nem felel meg a Kbt. szerinti feltételeknek, azaz például nem rendelkezik a Rendeletnek megfelelő felelősségbiztosítással.

Kérjük, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadók szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani kötelező tanácsadói felelősségbiztosításuk folyamatos fennállásának biztosítására.

IV.) A névjegyzékbe már bejegyzett tanácsadók figyelmét nyomatékosan felhívjuk arra, hogy amennyiben egy meghatározott időponttól kezdve kizárólag a munkáltató ajánlatkérő részére kívánnak hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végezni (és ennek folytán ekkortól már nem kell tanácsadói felelősségbiztosítással rendelkezniük), kötelező felelősségbiztosításukat kizárólag ezen módosításnak a névjegyzékben történő átvezetését követően szüntethetik meg.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy amennyiben az érintett tanácsadó a módosítás bejelentését (ezirányú adatmódosítási kérelmét) megelőzően megszünteti kötelező tanácsadói felelősségbiztosítását, az a III.) pontban kifejtettek alapján a névjegyzékből történő törlését vonhatja maga után.