Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2010. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2011. évi 56. szám, 2011. május 16.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 16. §-ának (1) bekezdése értelmében „az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának”.

A 2010. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet 2010. október 30-ai hatályba lépése után megkezdett eljárások esetében e rendelet 9. ill. 10. sz. mellékletének alkalmazásával, a hatálybalépés előtt megkezdett eljárások esetében az 5/2009. (III.31.) IRM rendelet 9. és 10. mellékletének alkalmazásával kell elkészíteni. Azon ajánlatkérő szervezeteknek, melyek a tavalyi évben a hatálybalépés előtt és után is valósítottak meg közbeszerzéseket, a régi és új mellékleteket is be kell küldeniük.

A minták letölthet ő és kitölthet ő formában megtalálhatók a Közbeszerzések Tanácsa honlapján a Jogszabályi környezet/Hirdetményminták menüpontban, a „2010. október 30-át követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták és az éves statisztikai összegezések mintái” címszó 9. és 10. sorszáma alatt, illetve a „2009. április 1-jét követően indított közbeszerzési eljárások tekintetében a nemzeti (egyszerű) eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták” címszó 9. és 10. sorszáma alatt.

Felhívjuk az ajánlatkérők figyelmét, hogy a 2010. szeptember 15-e és az új hirdetményminta- rendelet hatálybalépése között megkezdett közvetlen ajánlati felhívással induló egyszerű eljárásokról [a Kbt. 251.§ (2) bekezdése] az összegezésekhez csatolt kísérőlevélben szükséges beszámolni (CPV kód, főtárgy szerinti csoportosításban).

A statisztikai összegezés régi és új hirdetménymintáira egyaránt vonatkozó általános kitöltési információk:

  • A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezések egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).
  • Valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget a szerződéskötéskori középárfolyamon kérjük átszámolni.
  • Központi szintű szervezet alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a)-c) és g), illetve adott esetben h) pontjaiban meghatározott szervezeteket, közjogi szervezet alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének f), i)-k) pontja szerinti szervezeteket, regionális/helyi szintű szervezet alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének d), illetve adott esetben h) pontja szerinti szervezeteket kell érteni. [A Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének h) pontja szerinti szervezetek attól függően tartoznak a központi vagy a regionális/helyi szintű ajánlatkérők közé, hogy a létrehozásukról szóló jogszabályt alkotó, a felettük meghatározó befolyást gyakorló, illetőleg a működésüket finanszírozó szerv az említettek közül melyik ajánlatkérői körbe tartozik]. Az egyéb ajánlatkérői kategóriába tartozók lehetnek pl. a Kbt.-t önként alkalmazó szervezetek.

Az éves összegezéseket az osszegezes@kt.hu e-mail címre kérjük megküldeni. Az e- mailben az alábbi adatokat szükséges feltüntetni:

  • az ajánlatkérőt megjelölő technikai azonosító a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint;
  • az ajánlatkérő neve a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartás szerint.

Tekintettel arra, hogy a támogatott szervezeteknek a Kbt. 18.§-ának (1) bekezdése értelmében nem kell bejelentkezniük a Tanács által vezetett ajánlatkérői nyilvántartásba, az ilyen típusú ajánlatkérők esetében az ajánlatkérői azonosító és a nyilvántartás szerinti név nem értelmezhető. Esetükben elegendő az ajánlatkérő pontos nevének a feltüntetése.  [A nyilvántartás elérhető a Tanács hivatalos honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Jegyzékek és kapcsolódó dokumentumok/Nyilvántartott ajánlatkérők/Nyilvántartott ajánlatkérők jegyzéke menüpontban.]

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az éves összegezés megküldésére nyitva álló határidő (2010. május 31.) elmulasztása a Tanács elnökének felszólítását, illetve a póthatáridő túllépése a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását vonja maga után [Kbt.16. § (3) bekezdés].

Kérjük azon ajánlatkérőket, amelyek a 2010. évben nem folytattak le a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzést, illetve központosított közbeszerzésben sem vettek részt, hogy erről a tényről a Tanácsot néhány soros e-mailben tájékoztassák (azaz üresen hagyott hirdetményminta beküldése nem szükséges), ezzel ugyanis elkerülhető, hogy azokat az ajánlatkérőket feleslegesen szólítsa fel a Tanács az éves statisztikai összegezés megküldésére, akik nem valósítottak meg a 2010. évben közbeszerzést.

A statisztikai összegezés beküldésével ill. kitöltésével kapcsolatos kérdések esetén a Közgazdasági Elemző Főosztály munkatársai állnak az érdeklődők rendelkezésére.