Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a 2008. évről szóló éves statisztikai összegezés megküldéséről

KÉ 2009. évi 27. szám, 2009. március 06.

A 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 16. §-ának (1) bekezdése értelmében „az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának”. A Kbt. 2009. április 1-én hatályba lépő módosítása a Kbt. ezen rendelkezését nem érinti, így az ajánlatkérők adatszolgáltatási kötelezettsége továbbra is fennáll.

A 2008. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket a 2/2006. (I. 13.) IM rendelet jelenleg hatályos 21. mellékletének alkalmazásával kell elkészíteni és megküldeni.

A hirdetményminta letölthető és kitölthető formában megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján (www.kozbeszerzes.hu) a Jogszabályi környezet/Hirdetményminták menüpontban, a „2006. január 15-től a nemzeti és az egyszerű eljárásrendben alkalmazandó hirdetményminták” címszó 21. sorszáma alatt.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet továbbá az IM rendelet kitöltési útmutatójának (22. melléklet) a 21. mellékletre vonatkozó előírásaira.

Kérjük az ajánlatkérőket, hogy az útmutatóban foglaltakon túlmenően legyenek tekintettel a következőkre:

• Az éves statisztikai összegezést közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés/építési beruházás és építési koncesszió/szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió) külön-külön kell elkészíteni. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy az ajánlatkérőnek több éves statisztikai összegezést kell készítenie, hanem csak arra utal, hogy az éves statisztikai összegezésben a megvalósított közbeszerzéseket a beszerzés tárgyának megfelelő bontásban kell feltüntetni az erre szolgáló táblázatokban. Amennyiben az adott évben nem volt olyan közbeszerzés, amelyre valamelyik táblázat vonatkozik, e táblázat kihagyható az összegezésből. Ezzel összefüggésben hívjuk fel az ajánlatkérők figyelmét arra is, hogy a I. pont 6., 7. és a II. pont 5. alpontja szerinti táblázatokat külön kell kitölteni a közösségi és nemzeti eljárásrendben megvalósított beszerzésekre, azaz szükség esetén a táblázatokat többször kell szerepeltetni. [Jelezzük, hogy ehelyütt, illetve a továbbiakban az I. pont alatti hivatkozások a statisztikai összegezésnek a Kbt. IV. és VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérőkre (klasszikus ajánlatkérők), míg a II. pont alatti hivatkozások a Kbt. V. és VII. fejezete szerinti ajánlatkérőkre (közszolgáltatók) vonatkoznak.]

• A táblázatokban valamennyi értéket ÁFA nélkül, forintban kell feltüntetni; amennyiben a szerződés más valutanemet határozott meg, az összeget a szerződéskötéskori középárfolyamon kérjük átszámolni.

• A CPV esetében csak a főtárgyat kell megjelölni. Tekintettel a CPV kódok 2008. szeptember 15-ével bekövetkezett változására, azon CPV kódok megadását kérjük, melyek az eljárások eredményéről szóló tájékoztatókban szerepeltek, külön csoportosítva        a régi és az új CPV kódok szerinti beszerzéseket.

• A nyertes székhelye esetében csak az országot kell megadni.

• Az I.5. pontban az egyszerű eljárások számát és értékét közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás) kérjük megadni.

• Az I.9., illetve II.6. pontok kapcsán feltüntetett, a központosított közbeszerzési keretében beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezés egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az intézmény saját hatáskörében folytatja le).

Az éves összegezést postai úton, a Közbeszerzések Tanácsa Közgazdasági Elemző Csoportjának címezve kérjük megküldeni (1024 Budapest, Margit krt. 85.). Amennyiben az ajánlatkérők az éves statisztikai összegezést a Közbeszerzési Értesítőben is közzé kívánják tenni, akkor az összegezés egy külön példányát, a szerkesztési díj megfizetését követően a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége részére is továbbítaniuk kell az általános közzétételi szabályok figyelembevételével.

Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy az éves összegezés megküldésére nyitva álló határidő (2009. május 31.) elmulasztása a Tanács elnökének felszólítását, illetve a póthatáridő túllépése a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását vonja maga után [Kbt. 16. § (3) bekezdés], és jogorvoslati eljárásában a Közbeszerzési Döntőbizottság ez esetben köteles bírságot kiszabni.

Kérjük azon ajánlatkérőket, amelyek a 2008. évben nem folytattak le a Kbt. hatálya alá tartozó  közbeszerzést, illetve  központosított közbeszerzésben sem vettek részt, hogy erről a tényről a Tanácsot néhány soros levélben tájékoztassák (azaz az üresen hagyott hirdetményminta beküldése nem szükséges), ezzel ugyanis elkerülhető, hogy azokat az ajánlatkérőket feleslegesen szólítsa fel a Tanács az éves statisztikai  összegezés  megküldésére,  akik  nem  valósítottak  meg  a  2008.  évben közbeszerzést.