Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének módosított tájékoztatója a közbeszerzési dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról és a dokumentációba történő előzetes betekintés biztosításáról

KÉ 2011. évi 7. szám, 2011. január 17.

A közbeszerzési eljárásokban a verseny minél szélesebb körű érvényesülése és az ajánlattevők közbeszerzési eljárásokkal összefüggő indokolatlan költségeinek elkerülése, valamint a kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásokban való részvételének el ősegítése érdekében a Közbeszerzések Tanácsának elnöke a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációval összefüggésben a következőkre hívja fel a közbeszerzési eljárások ajánlatkérőinek figyelmét.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 54. §- ának (1) bekezdése közösségi eljárási rendben valamennyi beszerzési tárgy tekintetében , az építési beruházás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárások esetében az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról szóló 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendele t 1. §-ának (1) bekezdése és nemzeti eljárási rendben a Kbt. 249. §-ának (5) bekezdése előírja, hogy az ajánlatkérők kötelesek dokumentációt készíteni a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében. Az ezeken kívüli esetekben az ajánlatkérőket mérlegelési jog illeti meg abban a tekintetben, hogy készítenek-e a közbeszerzési eljárásukhoz kapcsolódóan dokumentációt.

Kbt. 54. § (6) bekezdése érelmében az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia vagy át kell vennie, vagy elektronikus úton el érnie.

Jóllehet a Kbt. 54. §-ának (6) bekezdése alapján az ajánlatkérők a dokumentáció rendelkezésre bocsátását ellenszolgáltatáshoz köthetik, javasoljuk, hogy az ajánlatkér ő k – a jelen tájékoztató bevezetőjében rögzített célok elérése érdekében – ne kössék a dokumentációhoz jutást ellenérték megfizetéséhez . Rá kívánunk mutatni arra, hogy a dokumentáció térítésmentes rendelkezésre bocsátását maga a Kbt. is „ szorgalmazza ”, hiszen a főszabálytól eltérő, rövidebb eljárási határidők alkalmazását teszi lehetővé a dokumentáció ingyenesen és teljes terjedelmében történő elektronikus úton való hozzáférhetővé tételének esetén [lásd például Kbt. 74. §-ának (4) bekezdését].

Jelezni kívánjuk, hogy nemzetközileg a legtöbb országban nem elfogadott az, hogy az ajánlatkérő a dokumentációért pénzt kérjen, mert ezzel ugyan látszólag csökkenti a közbeszerzési eljárással  kapcsolatos  költségeit, de  ezeket  az  áthárított költségeket aztán az ajánlattevők ajánlati áruk részeként – természetszerűleg – utóbb az ajánlatkérőkkel szemben érvényesíteni fogják.

Ha az ajánlatkérő mégsem tud eltekinteni a dokumentáció tekintetében az ellenszolgáltatás előírásától, az indokolatlan ajánlattevői költségek mérséklése álláspontunk szerint oly módon is elősegíthető, ha az ajánlatkér ő k a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődők számára engedélyezik a dokumentációba való betekintést annak megvásárlása el ő tt . Így az ajánlattevők megalapozott döntést hozhatnak atekintetben, hogy az adott beszerzési tárgyra valóban képesek és készek-e ajánlatot tenni. Az ajánlatkérők szíves figyelmébe ajánljuk, hogy mivel a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint a dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltételévé tehető, a dokumentációba való el ő z etes betekintés biztosítása nem jár azzal a kockázattal, hogy az ajánlattev ő k a betekintést követ ő en a dokumentáció megvásárlása nélkül tehetnének ajánlatot.