Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzési Hatóság Elnökének útmutatója a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről

KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.

A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 172. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt hatáskörében az alábbi útmutatót bocsátja ki.

A Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése értelmében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, ilyennek minősülnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti nyilvántartások is.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 36. §-a 2013. július 1-jei hatállyal akként módosította a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdését, hogy a közhiteles nyilvántartás mellőzése mellett kizárólag hatósági nyilvántartásokról rendelkezik. Ennek oka, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény (a továbbiakban: 2012. évi CCX. törvény) 2013. július 1-jével hatályba lépő rendelkezései értelmében a Ket. hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása a közhiteles nyilvántartásokra szűkül le.

A szóban forgó módosítás a nyilvántartások jogi jellegét a következőképpen rendezi:

  • amely nyilvántartás hatósági nyilvántartás, tehát érinti az ügyfelek jogát, jogos érdekét, az egyben közhiteles is, és fordítva, vagyis
  • amely hatóság által vezetett nyilvántartást közhiteles nyilvántartásként szabályoz az ágazati jogszabály, az a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági nyilvántartásnak, és vezetése hatósági ügynek minősül, illetve
  • amely nyilvántartás egyáltalán nem tartalmaz közhiteles adatkört, az szükségképpen nem hatósági nyilvántartás.

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti rendelkezések a Kbt. 181. §-ának (6) bekezdése alapján a Mód. tv. hatályba lépését követően megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokra alkalmazandó.

A Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek a 2012. évi CCX. törvény változásaival történő összehangolása mellett a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) érintett előírásai is módosításra kerültek 2013. július 1-i hatállyal. E szabályokat a Korm. rendelet 29. §-ának (3) bekezdése szerint az egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról szóló 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályba lépését (2013. július 1.) követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 5. §-a rögzíti, hogy a kizáró okok hiányának igazolásakor olyan esetekben is, ahol e rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult.

A Kbt. 36. §-ának (6) bekezdése alapján a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – a közbeszerzési eljárások tárgyát tekintve gyakran alkalmazandó – elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság útmutatót ad ki, mely feladatának a Közbeszerzési Hatóság a jelen útmutató kibocsátásával tesz eleget.

A Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Hatóság – a Kbt. fent idézett 36. §-ának (6) bekezdése alapján – a magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról ad ki útmutatót.

Fentiek alapján jelen útmutató célja az ajánlatkérő számára ingyenesen, magyar nyelven rendelkezésre álló, közbeszerzési eljárásokban gyakran alkalmazandó, magyarországi elektronikus, hatósági nyilvántartások körének és internetes elérhetőségének feltüntetése.

A Közbeszerzési Hatóság felhívja azonban a jogalkalmazók figyelmét arra, hogy a Kbt. 36. §-ának (6) bekezdése – előzőeken túl – előírja, hogy amennyiben a Kbt. 36. §-ának (5) bekezdése szerinti nyilvántartás jelen útmutatóban nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.

Annak érdekében, hogy az ajánlattevő (részvételre jelentkező) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet eleget tudjon tenni fenti kötelezettségének, illetve, hogy az ajánlatkérő ezeket a nyilvántartásokat, adatokat figyelembe tudja venni, javasoljuk az ajánlatkérőknek, hogy a felhívásban/dokumentációban hívják fel a gazdasági szereplők figyelmét a jelen útmutatóban nem szereplő, de a gazdasági szereplő által felhasznált (felhasználni kívánt) magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartások megjelölésére, melyekből az ajánlatkérő ingyenesen jogosult valamely adatot, tényt ellenőrizni. Célszerű arról is nyilatkoztatni a gazdasági szereplőket, hogy figyelembe vettek-e a jelen útmutatóban nem szereplő nyilvántartás(oka)t.

A Közbeszerzési Hatóság előrebocsátja továbbá, hogy a jelen útmutató a Korm. rendeletben konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Korm. rendelet 2. § a)-d), f) és ia) pont, valamint 3. § b) pont), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kibocsátott útmutatója (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám) ezen nyilvántartásokat tartalmazza.

Fontos rögzíteni végül, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét beszerzés összes sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az ajánlattételre vonatkozó feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 56-57. §-aira, valamint a Korm. rendelet 2-13. §-aira tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró okokat, a Kbt. 55. §-ában, valamint a Korm. rendelet 14-17. §-aiban foglaltaknak megfelelően a gazdasági szereplők – pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai – alkalmasságának feltételeit és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb feltételeit.

Jelen útmutató szerinti nyilvántartásokat és azok Internetes elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

  1. számú melléklet a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatójához

Nyilvántartás [1]

Nyilvántartást vezető szerv

Elérhetőség

Egyéni vállalkozók nyilvántartása

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)

https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action

Vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search

Tervezői, Felelős Műszaki Vezetői, Építési Műszaki Ellenőri és Szakértői Névjegyzék

Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/kereses/tagok

Országos Építésügyi Nyilvántartás

Magyar Építész Kamara

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Mérnöki Kamara

https://www.e-epites.hu/Kamara/

Nyilvántartás a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=mpfo_szakertok

Nyilvántartás a közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult kéményseprő-ipari közszolgáltatókról

BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A nyilvántartást az egyes megyei szervezetek vezetik (Például: http://baz.katasztrofavedelem.hu/kkemenysepr-ipari-kozszolgaltatok-nyilvantartasa vagy http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=kemenysepro-ipari_kozszolgaltatas)

Területrendezési tervezési tevékenység folytatására jogosult személyek nyilvántartása

Magyar Építész Kamara

http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=61

Nyilvántartás a polgárőr igazolványokról

Országos Polgárőr Szövetség

http://www.opsz.hu/polgaror-tagsag/

Egészségügyi szakértői nyilvántartás

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

http://www.eekh.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid=48

Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetbe (GYEMSZI)

http://www.ogyi.hu/listak/

Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi Képviselők Nyilvántartása

Országos Betegjogi, Elátottjogi,Gyermekjogi és Dokumentációs Központ

http://www.obdk.hu/jogvedelmi-kepviselok-elerhetosegei.html

Járási népegészségügyi intézet keretén kívül működő (tanácsadó) Családvédelmi Szolgálat

megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv

A nyilvántartást az egyes megyei szervezetek vezetik. https://www.antsz.hu/bal_menu/csvsz/csvsz_bemutatkozas/csvsz_cimlista.html

Az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásától elkülönített nyilvántartás a biobankokról, illetve érvényes kutatási engedély alapján genetikai mintát, adatot tároló intézményekről

Országos Tisztifőorvos Hivatal

https://www.antsz.hu/bal_menu/igazgatas/biobank_nyilvantartas.html?query=biobank

Kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek

törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott hatóság

http://ec.europa.eu/enterprise/index_hu.htm

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásával és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) hatálya alá tartozó előadó-művészeti szervezetek hatósági nyilvántartása (közhiteles)

Előadó-művészeti Iroda

http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/index.php/nyilvanos-adatok

A kulturális szakértői nyilvántartással kapcsolatos névjegyzék-vezetés

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

http://db.nefmi.gov.hu/szakertok3/

Külföldi felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek

Magyarországon nemzetközi szerződés alapján létrejött és működő, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmények nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/engedellyel_mukodo_kulfoldi_intezmenyek

Állami intézményfenntartó (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) által fenntartott köznevelési intézmények közhiteles nyilvántartása

Oktatási Hivatal

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso

Országos szakértői névjegyzék

Oktatási Hivatal

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=0

Országos vizsgaelnöki névjegyzék

Oktatási Hivatal

https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/SzakertoFilter.aspx?type=1

Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/gyermekvedelem-szocialpolitika-eselyegyenloseg-szakertokc

Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzék

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/gyermekvedelem-szocialpolitika-eselyegyenloseg-szakertok

Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzéke

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

http://www.szocialisportal.hu/web/szocialis-agazati-portal/szakertoi-nevjegyzekek2

Működési engedéllyel rendelkező szociális szolgáltatókról, intézményekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

https://pubregiszter.nrszh.hu/LHatalyosMukodesiEngedelyekListaja.aspx

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzéke

Közbeszerzési Hatóság

/tevekenysegek/hivatalos-kozbeszerzesi-tanacsadok/

Minősített ajánlattevők névjegyzéke

Közbeszerzési Hatóság

/tevekenysegek/minositett-ajanlattevok2/

Felosztott szakellátási kapacitások nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/

Előzetesen befogadott kapacitások nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

https://www.antsz.hu/

Természetes gyógytényezők nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/felso_menu/ugyfeleknek/termeszetes_gyogytenyezokkel_kapcsolatos/termeszetes_gyogytenyezokkel_kapcs_nyt.html

Ivó- és használati melegvíz­ellátásban, valamint medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiákra kiadott engedélyek nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/

Természetes fürdővíz vizsgálatokra feljogosított laborok nyilvántartása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

https://www.antsz.hu/

A társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek teljes körének nyilvántartása

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,20982634&_dad=portal&_schema=PORTAL

Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetését végző személyek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

Gyógyszertárak típusonkénti bontásban

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/gyogyszertarak/

Gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletek nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/uzletek/

A Magyarországon forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartás

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények nyilvántartása

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

Kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerek

Országos Gyógyszerészeti Intézet

http://www.ogyi.hu/listak/

Nyilvántartás a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolására

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/

Nyilvántartás a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal nem rendelkező foglalkoztatókról

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/

Munkabiztonsági szakértők nyilvántartása

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=289

Szakmai vizsgabizottsági névjegyzék

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nem található ilyen a honlapon

Országos szakképzési névjegyzék részét képező szakértői névjegyzék

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

https://vep.nive.hu/?oldal=fjegyzek

A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötődő vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzéke

Nemzeti Munkaügyi Hivatal és Oktatási Hivatal

https://vep.nive.hu/?oldal=keres            http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kepzes_tovabbkepzes/oszvn/szakmai_vizsgaelnokok_20130102.pdf

Szakmai vizsgák törzslapjainak nyilvántartása

Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=237

A hatósági közvetítőkről vezetett nyilvántartás

A hatósági közvetítőt az a megyei Kormányhivatal veszi nyilvántartásba amelynek illetékességi területén a hatósági közvetítő bejelentett lakóhelye található

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/hatosagikozvetito.pdf

Közjegyzők névjegyzéke

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

http://www.mokk.hu/index.php?action=search_det

Közjegyzőjelöltek, közjegyzőhelyezettek névjegyzéke

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

http://www.mokk.hu/index.php?action=search_det

Az igazságügyi szakértői névjegyzék

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

https://szakertok.kim.gov.hu/Szakertok/Szak%C3%A9rt%C5%91List

Az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő társaságok nyilvántartása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

https://szakertok.kim.gov.hu/Szakertok/Szak%C3%A9rt%C5%91iC%C3%A9gList

Az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértői intézmények és igazságügyi orvostani intézetek nyilvántartása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

https://szakertok.kim.gov.hu/Szakertok/Szak%C3%A9rt%C5%91iInt%C3%A9zetList

Közvetítői névjegyzék

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

https://kozvetitok.kim.gov.hu/kozvetitok

Felszámolók névjegyzéke

Nemzetgazdasági Minisztérium

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/a-felszamolok-nevjegyzekenek-2012-evi-kozzetetele

Belső ellenőrök nyilvántartása

Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartásért Felelős Államtitkárság

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/belso-ellenorok-nevjegyzeke

Az alkalmazott ügyvédek névjegyzéke

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/ugyvedkeresoown?functional=alkugyv&status=aktiv

Az ügyvédjelöltek névjegyzéke

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/ugyvedkeresoown?functional=prelawyer&status=aktiv

Az ügyvédek nyilvántartása

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/ugyvedkeresoown?functional=sf.lawyer&status=aktiv

Az európai közösségi jogászok névjegyzéke

Magyar Ügyvédi Kamara

http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/ugyvedkeresoown?functional=eujogasz&status=aktiv

Végrehajtók névjegyzéke

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

http://www.mbvk.hu/main/nevjegyzek.php

Végrehajtó irodák nyilvántartása

Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara

http://www.mbvk.hu/main/nevjegyzek.php

Közúti járművezetők vagy közúti közlekedési szakemberek képzésére képzési engedéllyel rendelkező képző szervekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Kepzes/nyilvantart/Lapok/default.aspx

Tevékenységi engedéllyel rendelkező iskolavezetőkről vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Kepzes/nyilvantart/Lapok/default.aspx

Tevékenységi engedéllyel rendelkező szakoktatókról vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Kepzes/nyilvantart/Lapok/default.aspx

Tevékenységi engedéllyel rendelkező vizsgabiztosokról vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Kepzes/nyilvantart/Lapok/default.aspx

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadókról vezetett névjegyzék

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

http://www.bte.hu/files/7_2_Biztonsgi_tancsadi_nvjegyzk.pdf

Szakértői tevékenységet folytató személyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Kozerdeku/Tevadatok/nyilvtart/Lapok/default.aspx

A közúti biztonsági auditori képzési engedéllyel rendelkező szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/utugy/Koz_infok/Lapok/kozltaj.aspx

Vasúti képzést és vizsgáztatást végző személyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Vasut/nyilvantartasok/Lapok/default.aspx

Egészségi alkalmasság vizsgálatát végző személyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Vasut/nyilvantartasok/Lapok/default.aspx

Hajózási engedélyesek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Hajozas/Lapok/nyilv.aspx

Hajózási szakértők nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Hajozas/Lapok/nyilv.aspx

Jóváhagyott hajózási képzések, oktatók és konzulensek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Hajozas/Lapok/nyilv.aspx

Vizsgabiztosok Névjegyzéke

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Hajozas/Lapok/nyilv.aspx

Légijármű üzembentartási engedélyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Repules/nyilvantartasok/Lapok/default.aspx

Légijármű karbantartó szakszolgálati engedélyek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.hu/Repules/nyilvantartasok/Lapok/default.aspx

Hajózó személyzetet képző szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság

http://www.nkh.gov.hu/Hajozas/Lapok/nyilv.aspx

Légiközlekedési hatósági bejelentések nyilvántartása

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

http://www.nkh.hu/Repules/nyilvantartasok/Lapok/default.aspx

Bányaüzemi felelős műszaki vezetőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=672&lng=1

A nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői vagy felügyeleti tevékenységek folytatóiról vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=326&lng=1

A földtani szakértőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=81&lng=1

A hiteles bányamérőkről vezetett nyilvántartás

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&hkl=275&lng=1

Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői nyilvántartás

Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/nevjegyzek/

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatók és szolgáltatások nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webold.nhh.hu/esign/szakertokParams/init.do

Tanúsított elektronikus aláírási termékek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webold.nhh.hu/esign/termekekParams/init.do

Elektronikus aláírási terméktanúsító szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://webold.nhh.hu/esign/tanusitokParams/init.do

Aláíró eszközök és egyéb elektronikus aláírási termékek tanúsítására jogosult szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://nmhh.hu/cikk/150910/Elektronikus_alairassal_kapcsolatos_nyilvantartasok

Belföldi hitelesítés-szolgáltató felelősség vállalásáról - a külföldi hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott tanúsítványokért - vezetett nyilvántartás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://nmhh.hu/cikk/150910/Elektronikus_alairassal_kapcsolatos_nyilvantartasok

Önkéntes akkreditációs rendszerek nyilvántartása

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

http://nmhh.hu/cikk/150910/Elektronikus_alairassal_kapcsolatos_nyilvantartasok

Munkavédelmi és munkaügyi hatósági nyilvántartás

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Nyilvántartási Szervezeti Egység

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/index.php

Munkaerő-közvetítők és - kölcsönzők nyilvántartása

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_munkaero_kolcsonzok_listaja

A komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása

a komplex szakmai vizsga szervezését engedélyező kormányhivatal

pl. Somogy megye: http://www.somogy.gov.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1739

Biztosításközvetítői nyilvántartás

Magyar Nemzeti Bank

https://apps.mnb.hu/regiszter/

Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/Kijelolt_szervezetek_listaja#top

Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységre jogosult vállalkozások nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az üzemanyag töltőállomásokon elvégzendő szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását tanúsító szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártójának, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozójának nyilvántartásba vétele

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Hadiipari gyártásra, illetve haditechnikai szolgáltatások nyújtására jogosult vállalkozások

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Engedéllyel rendelkező utazásszervezők és utazásközvetítők nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Lovas szolgáltató tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Idegenvezetői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatók nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Nemesfém tárgyak készítését, javítását, árverését és forgalmazására irányuló tevékenységet végző vállalkozások nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Engedéllyel rendelkező közraktárak nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos külkereskedelmi tevékenységre, illetőleg nemzetközi szankciókban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelére jogosultak nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A Vegyifegyver-tilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

A Biológiai fegyvertilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó szervezetek nyilvántartása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/evekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Üzletszerű társasházkezelő tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Érd: http://www.erd.hu/nyitolap/e_demokracia/kozzetetel/nyilvantartasok/thingnyilv.html

Üzletszerű ingatlankezelő tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Érd: http://www.erd.hu/nyitolap/e_demokracia/kozzetetel/nyilvantartasok/thingnyilv.html,
Veszprém: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=18&type=314#!DocumentBrowse

Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Érd: http://www.erd.hu/nyitolap/e_demokracia/kozzetetel/nyilvantartasok/thingnyilv.html
Veszprém: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=18&type=314#!DocumentBrowse

Üzletszerű ingatlanvagyon­értékelő és -közvetítő tevékenységet végzők nyilvántartása

minden fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal

Pl. Veszprém: http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/ugyintezes-e-ugyintezes/ugyleirasok/vallalkozoi-ugyek/1401-uezletszer-ingatlankoezvetiti-ingatlanvagyonertekel-es-koezvetiti-uezletszer-tarsashazkezeli-ingatlankezeli-tevekenyseget-vegzk-nyilvantartasa

Fővárosi Önkormányzat: http://budapest.hu/realestateregister/Lapok/default.aspx

Kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/kereses/tagok

Könyvvizsgáló cégek nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/kereses/tarsasagok

Harmadik országbeli könyvvizsgálók nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/

Harmadik országbeli könyvvizsgáló gazdálkodók nyilvántartása

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

http://www.mkvk.hu/

a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos kötelezettségeket és pénzforgalmat nyilvántartó folyószámla-nyilvántartás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok

Az adózó bejelentése vagy más hatósági aktus alapján nyilvántartott adatbejelentés/változás-bejelentés

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok

Adóazonosító számok nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok

Fészekrakó-program nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/feszekrako

Egyházak, kiemelt költségvetési előirányzatok technikai számainak nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok_2014

Az szja 1+1 %-kával érintett egyházak, kiemelt költségvetési előirányzatok, civil szervezetek adatainak nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1

Szja 1%-os kiutalásban részesült civil kedvezményezettek nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1

Kizárt civil kedvezményezettek nyilvántartása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/kizart_civil_kedvezmenyezettek_2014

A fémkereskedelmi engedélyesekről és azok telephelyeiről szóló nyilvántartás a nyitvatartási idő kivételével

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/engedelyesek_frissitett_listaja/engedelyesk_frissitett_listaja.html

Az eltulajdonított fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok azonosításához szükséges adatokról vezetett nyilvános nyilvántartás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/vam/femkereskedelem/eltulajdonitott_targyak/eltulajdonitott_targyak.html

Nyilvántartás a szerencsejáték szervező tevékenységet végző gazdasági társaságok engedélyéről

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

http://www.szf.hu/

vámhatósági ügyfélnyilvántartás (VPID/EORI)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok

100 millió, magánszemély esetén 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező adózók nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/egyedi_kozzeteteli_lista

Végrehajtás alatt álló adózók nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/vegrehajtas_alattiak

Adóazonosító jellel rendelkező magánszemélyek nyilvántartása - adóigazolvány (vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER

Köztartozásmentes adózói adatbázis

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Áfa-alanyok nyilvános adatbázisa, alkalmazottaik létszámával, az ingatlan bérbeadás, értékesítés adókötelessé tételére, illetve a pénzforgalmi elszámolás választására utalással

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/aadatbazisoklekerdezese.html

Nem áfa- és EVA alany egyéb szervezetek nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/egyebszerv

Eva-alanyok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/evaalanyok

A csoportos áfa alanyai nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/afaalanyok

Minősített adózók nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/mad_lekerdez

Az adóalanyok tevékenységei nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/tevekenysegek

Felfüggesztett adószámok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt/felfugg_adoszam

A szankciós jelleggel törölt adószámok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt/felfuggeszttorolt

Az állami adóhatósághoz teljesítendő, bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/adoslista/hiany_hatralek/bejelentkezesi_kot_elmulasztok.html

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett

Ingatlannal rendelkező társaságok nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/ingatlannal_rendelkezo_tarsasagok_2010/ingatlannal_rendelkezo_tarsasagok_lekerdezese_2010

A szabályozott ingatlanbefektetési társaságok és a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozások, és projekttársaságaik nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/szingatlan

Pénztárgép és taxaméter szervizek adatai, illetve pénztárgép és taxaméter műszerészek adatainak nyilvános adatbázisa

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/penztargep_taxameter_szervizek

Az adóköteles tevékenységet folytató adózók, illetve adószámaik nyilvántartása (adóalany-nyilvántartás)

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER

A foglalkoztatókról és az általuk foglalkoztatott biztosított személyekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/benemjelentett/be_nem_jelentett.html

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/trafik/kozerdeku_informaciok/engedelyes_dohanyboltok

Az együttműködő közösségek nyilvántartása

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/ADATBLEKER/afaalanyok

A költségvetési szervekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a többcélú kistérségi társulásokról, a jogi személyiségű társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről szóló törzskönyvi nyilvántartás

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/ugyfel-tajekoztato/581?hl=t%F6rzsk%F6nyvi

Egységes szociális nyilvántartás

Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu/kincstar/3297?hl=szoci%E1lis

Bejelentés alapján folytatható kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző

Az adott rendszerhez csatlakozott önkormányzatok esetén: http://kertev.hu/uzlet/

vagy az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Működési engedély alapján folytatható kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása

kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyző

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Engedélyezett vásárok és piacok nyilvántartása

vásár vagy piac helye szerinti települési jegyző

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Bejelentett bevásárlóközpontok nyilvántartása

bevásárlóközpont helye szerinti települési jegyző

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Bejelentett helyi termelői piacok nyilvántartása

termelői piac helye szerinti település jegyzője

Az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása

szálláshely fekvése szerinti illetékes jegyző

Az adott rendszerhez csatlakozott önkormányzatok esetén: http://kertev.hu/szallas/

vagy az adott önkormányzat honlapja, pl. Miskolc: http://www.miskolcph.hu/hatlista/start.asp

Állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik engedélyezett gyártói

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszergyartas/gyogyszergyartok

Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzék

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/talaj/talajv_szakerto

Engedélyezett baromfikeltető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesitmenyek_es_laboratoriumo/ai_jegyzekei/bormfi_letesitmeny/AI_baromfi.html

Engedélyezett halkeltető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett méhanyanevelő telepek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett embrióátültető állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/a_hivatalrol/kozerdeku_adatok/letesitmenyek_es_laboratoriumo/ai_jegyzekei/embriogy_eloall_munkacsop/AI_embriogyujto.html

engedélyezett vágóhídi minősítő helyek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

Tenyészet Információs Rendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Szarvasmarha ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Juh-kecske ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Sertés ENAR

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

Baromfi Információs Rendszer

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.enar.hu

A tanúsító szervezetekről vezetett nyilvántartás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/rfi/szakteruletek_rfi/szfo_rfi/nyilvantartas

engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszervállalkozások élelmiszervállalkozások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett takarmányvállalkozások nyilvántartása (3 nyilvántartás)                                                                              1. Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája                                                         2.Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája                                               3.Felelős képviselők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny

Engedélyezett Állatgyógyászati készítmények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes

Tenyésztő szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett mesterséges szaporító állomások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/mesterseges_szap.html

Elismert fajták nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állattenyésztési Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku/elisemert_teny_szerv_cikk.html

Engedélyezett vágóhídi minősítő szervezetek nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak

Vetőmag-kiszerelő nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek

Standard zöldség vetőmagelőállítói és forgalmazói nyilvántartás

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek

Ökológiai előállításból származó vetőmagvak és szaporítóanyagok nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/vetomagfel/jegyzekek/OKO_adatbazis/OKO_vbazis.html

Az állami elismerésben részesített növényfajták és fajtaleírások nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Szőlő szaporítóanyag termelők nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/kerteszet_erdeszet_szap/szologyumolcs_szap/jegyzekek

Állami elismerésre bejelentett Zöldségnövények, Gyógy- és Fűszernövények, szőlő- és Gyümölcsfajták és szőlőklónok nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Szaporításra egyedileg engedélyezett szőlőfajták és szőlőklónok

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Szaporításra egyedileg engedélyezett gyümölcsfajták

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Nemzeti Fajtajegyzék: Gyümölcs táj fajták

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/novterm_ig/szakteruletek/fajta_szap/jegyzekek/nemzeti.html

Palackozó üzemek H-kódja nyilvántartás.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/palack

Helyi Borbíráló Bizottságok (HBB) nyilvántartása

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/hbb_nyilvantartas

Nyilvántartás a földrajzi árujelzővel ellátott termékekről

Vidékfejlesztési Minisztérium

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/eredetvedelem

Környezetvédelmi szakértői tevékenység nyilvántartása

Magyar Mérnöki Kamara

http://mmk.hu/nevjegyzek/

Betétdíjas csomagolást forgalomba hozó gyártók nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természervédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentum.php?product=00044_regisztraltbetetdijastermekgyartok

EMAS nyilvántartás

Országos Környezetvédelmi, Természervédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://emas.kvvm.hu/company.php?l=  (magyar) http://ec.europa.eu/environment/emas/register/ (eu)

Együttes végrehajtás (Jl-joint implementation) hitelesítői nyilvántartás

Országos Környezetvédelmi, Természervédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentum.php?product=00028_egyuttesvegrehajtasjihitelesitoinevjegyzek       http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentum.php?product=00029_kulfoldiegyuttesvegrehajtasjihitelesitoinevjegyzek

Hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

Hulladékgazdálkodási közszolgálati engedéllyel rendelkezők nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

Önálló közvetítő szervezetek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

Azon hulladékkereskedők, - közvetítők, akiknek a tevékenységével érintett hulladék nem kerül a birtokába - a HIR-en belül

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumok.php?category=nyilvantartasok

Elektromos és elektronikai berendezést forgalomba hozó gyártók nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumok.php?category=nyilvantartasok

Elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumok.php?category=nyilvantartasok

Elemet, illetve akkumulátort forgalomba hozó gyártók nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumok.php?category=nyilvantartasok

Elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetítését végző közvetítő szervezetek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumok.php?category=nyilvantartasok

Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartása

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/dokumentumok.php?category=nyilvantartasok

Környezetvédelmi Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek

http://okir.kvvm.hu/hnyr/

Ingatlanrendező földmérői minősítésről vezetett nyilvántartás

Földmérési és Távértékelési Intézet

http://www.fomi.hu/portal/index.php/szolgaltatasaink/ingatlanrendezo-foldmero-minsites/nevjegyzek-publikus-valtozata

MePAR térinformatikai adatbázisa

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

http://www.mepar.hu/


[1] A Közbeszerzési Hatóság szükség szerint aktualizálja a jelen útmutatóban szereplő nyilvántartásokat.