Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról

KÉ 2017. évi 82. szám, 2017. május 22.

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontja, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 18. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint útmutatót ad ki a Korm. rend. 8-11. §-aiban hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában.

A Korm. rend. 8-11. §-ai tartalmazzák a Magyarországon letelepedett, továbbá a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők vonatkozásában a Kbt. 62-63. §-ai szerinti kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatos szabályokat. A Közbeszerzési Hatóság önálló útmutatót tesz közzé a Magyarországon letelepedettek által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról [1] . Jelen útmutató a külföldi gazdasági szereplők közül az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedettek esetében irányadó igazolási gyakorlat kapcsán nyújt segítséget, figyelemmel arra, hogy az Európai Unió közbeszerzési irányelvei alapján e körben állnak rendelkezésre a releváns információk.

A Kbt. rendszerében a kizáró okok határozzák meg azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetén az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az eljárásból kizárásra kerül [kivéve, ha a Kbt. 64. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedést hozott, amely a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolta megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság a Kbt. 188 § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatában megállapította]. A kizáró okok hiányának igazolása különösen problematikus határokon átnyúló közbeszerzések esetében. A kizáró okok hiányának igazolásával kapcsolatos naprakész információk megosztása érdekében hozta létre az Európai Unió az online közbeszerzési dokumentumkereső t, azaz az e-Certis rendszer t. Amennyiben tehát az ajánlatkérők közbeszerzési eljárásaikban az Európai Unióban, vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplő részvételével összefüggésben kívánnak meggyőződni a rendelkezésre bocsátott dokumentumok megfelelőségéről, a letelepedés szerinti ország igazolási gyakorlatáról, az e-Certis rendszerben foglalt információkat kell áttekinteniük. Az e-Certis rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a következők.

I. Az e-Certis rendszer célja, működése

Az e-Certis rendszer a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

Az Európai Unió Bizottsága által létrehozott és fenntartott e-Certis elektronikus adatbázist a nemzeti hatóságok frissítik és ellenőrzik. Az e-Certis célja, hogy az ajánlatkérők által gyakran megkövetelt igazolások és tanúsítványok megosztásával és azonosításával megkönnyítse a határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokban való részvételt.  A rendszer jelenleg a 28 uniós tagállam, illetve a három EGT-ország, azaz Lichtenstein, Izland és Norvégia vonatkozásában tartalmaz információkat.

A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv) 59. cikke (6) bekezdése alapján a tagállamoknak az e-Certis rendszerben rendelkezésre kell bocsátaniuk és rendszeresen aktualizálniuk kell a gazdasági szereplőkre vonatkozó releváns információkat tartalmazó azon adatbázisok hiánytalan listáját, amelyekbe más tagállamok ajánlatkérő szervei is betekinthetnek. A tagállamok kérésre a többi tagállam rendelkezésére bocsátják az ebben a cikkben említett adatbázisokkal kapcsolatos valamennyi információt.

Az Irányelv kötelezővé teszi a rendszerbe felvitt adatok folyamatos aktualizálását a határokon átnyúló pályáztatás megkönnyítése érdekében. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a rendszert folyamatosan fejlesztik, illetve egyes tagállamok egyelőre nem, vagy nem teljes körűen töltötték fel az információkat. Ilyen jellegű probléma észlelése esetén is megoldást kínálhat az Egységes Belső Piaci Információs Rendszer.

Ahogy a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 62. szám, 2016. június 1.)  is utal arra, a Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.

A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.   Az e-Certis rendszerbe feltöltésre került a Közbeszerzések Tanácsának útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és Internetes elérhetőségéről. Az útmutatóban szereplő nyilvántartások tehát az e-Certis rendszerben is fellelhetőek [2] . A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplőnek minden, a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázist fel kell tüntetnie az ESPD-ben, kivéve, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.

Amint az a fentiekben kiemelésre került, az e-Certis rendszer célja egy olyan naprakész nyilvántartás biztosítása a jogalkalmazók számára, mely nagyban megkönnyítheti a határokon átnyúló közbeszerzési eljárásokban történő részvételt. Az e-Certis rendszer az ún. „ once only ” elv megvalósulását kívánja elősegíteni, melynek lényege, hogy az adatokat elegendő egyszer feltölteni, illetve ellenőrizni a közbeszerzési eljárások során alkalmazott rendszerekben (e-Certis, ESPD, nemzeti adatbázisok). A cél végső soron az, hogy a rendszerek közötti átjárhatóságnak köszönhetően már az egységes európai közbeszerzési dokumentumban elérhetőek legyenek az e-Certis rendszerbe a tagállami képviselők (így hazánkban a Közbeszerzési Hatóság) által feltöltött - jogszabályhellyel megfelelően hivatkozott – adatok. Kiemelendő, hogy az ESPD és az e-Certis rendszerek összekapcsolására már sor került; tehát az ESPD elektronikus kitöltése során már megjelennek az e-Certisbe felvitt adatok, amennyiben az adott tagállam által ezek feltöltésre kerültek.

A rendszer teljeskörű frissítése folyamatos. Az adatbázis tartalmazza a tagállamok által alkalmazott egyes kizáró okokat, valamint alkalmassági követelményeket a kapcsolódó igazolási lehetőségekkel együtt, feltüntetve az Irányelv és a nemzeti jogszabályok megfelelő hivatkozásait. A kapcsolódó adatok angol nyelven, és a tagállamok által rendelkezésre bocsátott esetleges további nyelve(ke)n érhetők el.

Az ajánlatkérők a keresést az adott tagállamra szűkítve találhatják meg a követelményekhez hozzárendelt, elfogadott igazolástípus(oka)t. Az ajánlattevők szintén a keresést adott tagállamra szűkítve nézhetik meg a jogszabályhelyekkel hivatkozott előírt igazolásokat. Az érintett kizáró okokhoz rendelt megfelelő igazolási mód egy kattintással elérhető az érdeklődő ajánlattevők, illetve ajánlatkérők számára. A felület részletes információkat tartalmaz a szükséges igazolás típusáról, kibocsátójáról, esetleges díjáról, az érvényesség időtartamáról, annak hatályáról, adott esetben hozzárendelt internetes elérhetőségekkel is. A rendszerben elérhetőek továbbá az egyes igazolásokhoz a tagállamok által rendelkezésre bocsátott minták, formanyomtatványok is.

Fontos továbbá, hogy az e-Certis összehasonlító eszközként és referenciaként szolgál, tehát nem nyújt garanciát arra, hogy a lekérdezés eredményeként megtalált igazolási módot, dokumentumot az ajánlatkérő érvényesnek ismeri majd el. Fentiekre figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság felhívja a hazai ajánlatkérők és gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy elsősorban a Korm. rendelet szabályaira támaszkodva kell eljárniuk az alkalmasság és a kizáró okok igazolása és vizsgálata kapcsán.

II. Az Egységes Belső Piaci Információs Rendszer

Olyan esetekben, amikor az ajánlatkérőben további, konkrét kérdés merül fel az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott és az e-Certis rendszerben már ellenőrzött adott egyedi igazolás, dokumentum kapcsán, úgy az Egységes Belső Piaci Információs Rendszer (IMI) útján az ajánlattevő tagállamának megfelelő hatóságaihoz fordulhat további tájékoztatás érdekében. Az IMI egy olyan online eszköz, mely lehetővé teszi az európai hatóságok együttműködését. Segítségével a felhasználók Európa-szerte információt kérhetnek más tagállamokban működő partnerhatóságaiktól. Az Irányelv 86. cikke alapján az IMI keretében történő együttműködés a következő területekre terjed ki: műszaki specifikáció (címkék, vizsgálati jelentések, tanúsítvány, egyéb bizonyítási eszköz), kizáró okok, egységes európai közbeszerzési dokumentum, bizonyítási eszközök, minőségbiztosítási és környezetvédelmi vezetési szabványok, elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke, továbbá a kirívóan alacsony összegű ajánlatok.

A hazai ajánlatkérők tehát abban az esetben, ha az általuk indított közbeszerzési eljárás során a fentiek kapcsán valamely külföldi ajánlattevő részvételével összefüggésben észlelnek problémát, vagy kérdés merül fel az e-Certis rendszerben már ellenőrzött, egy adott eljárásban becsatolt igazolás, nyilatkozat elfogadhatóságával összefüggésben, az IMI rendszeren keresztül is kérhetnek segítséget, akként, hogy a Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához fordulnak , a Hatóság honlapján elérhető kérdőívet kitöltve. A kitöltött kérdőívet a nemzetkozi@kt.hu email címre kell eljuttatni. A Korm. rendelet 45. § (4) bekezdése szerint az IMI-rendszeren keresztül érkezett választ az ajánlatkérő köteles hitelesként elfogadni.

Amennyiben sem az e-Certis, sem pedig az IMI rendszer alapján nem sikerül az adott igazolás, nyilatkozat elfogadhatóságát tisztázni, az ajánlatkérő részéről felmerülhet a felvilágosításkérés szükségessége a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően.

III. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők igazolásai és nyilatkozatai

A Kbt. alapján amennyiben az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban a Kbt. által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is [Kbt. 47. § (3) bekezdés]. Ajánlatkérő továbbá a Kbt. 69. § (13) bekezdése értelmében más állami vagy önkormányzati szervtől, hatóságtól vagy a gazdasági szereplőtől is információt kérhet. Ezen túlmenően a kérdéskörben a Korm. rendelet 10-11.§-ai adnak részletesebb iránymutatást. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő által benyújtott igazolás, nyilatkozat „egyenértékűségének” elfogadása ajánlatkérő mérlegelési körébe tartozik, különös tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő ismeri beszerzésének körülményeit.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjával összefüggésben kiemelendő, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetében a letelepedés szerinti ország illetékes hatóságainak igazolásain túl a magyarországi köztartozások hiányára vonatkozóan is meg kell győződni a kizáró ok hiányáról, így azt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását. Fontos továbbá, hogy a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében, ha nincs igazolás az adott országban, vagy az nem terjed ki minden megkövetelt kérdésre, az ajánlatkérő köteles elfogadni az eskü alatt tett nyilatkozatot vagy a Korm. rendelet által meghatározott egyéb nyilatkozatot. A letelepedés helye szerinti államban az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a Korm. rendelet 8-11. §-ban meghatározott egyéb igazolási módok helyett (Korm. rendelet 12. §).


[1] A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában  KÉ 2017. évi 81. szám, 2017. május 19.

[2] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis//web/evidence/view/16080