Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

[Archív] A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térs

KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.

A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 64. §-ának (1) bekezdése alapján útmutató közzétételével tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdése, illetve a 61. §-ának (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hiányának egyes külföldi országokban érvényes igazolási módjairól. [1]

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a közzétett adatok kizárólag az Európai Bizottság honlapján megjelenő, a tagállamok által megküldött információk hiteles fordításán alapulnak. Tekintettel arra, hogy azok tartalmáért az Európai Bizottság sem vállal felelősséget, a Közbeszerzések Tanácsának sem állt módjában ellenőrizni megfelelőségüket.

Az Európai Bizottság adatkérését az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK irányelv 45. cikkében foglalt kizáró okokra alapította (a vízügyi, energiaipari, szállítási és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK irányelv 54. cikkének 4. bekezdése a közszolgáltatók esetében is ugyanezen szabályokra utal).

A fent hivatkozott kizáró okok:

[(1) Ki kell zárni a közbeszerzési eljárásban való részvételből azt a részvételre jelentkezőt és ajánlattevőt, akit, illetve amelyet a következőkben felsorolt egy vagy több okból jogerősen elítéltek, és erről a jogerős ítéletről az ajánlatkérő szervnek tudomása van:]

a) a 98/733/IB tanácsi együttes fellépés 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűnszervezetben való részvétel miatt;

b) az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktus 3. cikkében meghatározott korrupció, illetőleg a 98/742/IB tanácsi együttes fellépés 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott korrupció miatt;

c) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke szerinti csalás miatt;

d) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében meghatározott pénzmosás miatt.

[(2) A közbeszerzési eljárásban való részvételből kizárható minden gazdasági szereplő, aki, illetve amely:]

a) csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, végelszámolás alatt áll, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van;

b) csődeljárás, bírósági felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, csődegyezség vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;

c) az érintett ország jogi rendelkezései szerinti jogerős ítéletben szakmai magatartásával kapcsolatosan elkövetett bűncselekmény miatt elítélték;

e) a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország

jogi rendelkezései szerint nem tett eleget a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeinek;

f) a letelepedése szerinti ország, illetve az ajánlatkérő szerv székhelye szerinti ország jogi rendelkezései szerint nem tett eleget az adófizetési kötelezettségeinek;

A hivatkozott irányelv 45. cikke (2) bekezdésének d) és g) pontjai azért nem szerepelnek a kérdőívben, mert azok hiánya nem igazolható, tekintettel arra, hogy azt vagy az ajánlatkérőnek kell tudnia bizonyítani, vagy az adott kizáró ok az eljárás során merülhet fel [lásd e kizáró okok átültetését a Kbt. 62. §-ának (1) bekezdésében].

Az Európai Bizottság a könnyebb áttekinthetőség érdekében – segítvén ezzel a közbeszerzésekben ajánlatkérőként eljáró szervezeteket – egységes tartalommal, táblázat formájú kérdőív alapján kérte a tagállamoktól az információk megadását. Ennek megfelelően a Tanács az egyes tagállamokra vonatkozó táblázatokat bocsátja rendelkezésre. A tájékoztatóban szereplő táblázatok a tagállamok által megküldött eredeti formában és tartalommal megtalálhatók az Európai Bizottság honlapján, ahol emellett az egyes tagállamokban alkalmazott különböző igazolásminták is elérhetők (cím:    http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_en.htm) [2] .

Ezidáig Magyarország mellett az alábbi országok (ABC sorrendben felsorolva) bocsátották rendelkezésre a kizáró okok hiányának igazolására irányadó nemzeti szabályokról szóló információkat a fent említett táblázatos formában:

Az Európai Unió tagállamai közül:

Ausztria, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia,  Írország,  Lengyelország,  Litvánia,  Luxemburg,  Málta, Németország, Olaszország, Svédország, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia

EGT országok közül:

Norvégia

A magyar ajánlatkérők megfelelő informálása érdekében a tájékoztató végén átmeneti jelleggel ismételten közzétesszük azon európai uniós tagállamokra vonatkozó, a korábban hatályos közösségi közbeszerzési irányelvek alapján megadott információkat is, amelyek még nem bocsátották rendelkezésre az új irányelvek alapján megkért formában és tartalommal a kizáró okok hiányának igazolási rendjét összegező táblázatot. (Mivel az új irányelvi szabályozás alapján a kizáró okok köre csak kis mértékben változott, ezek az adatok továbbra is jól hasznosíthatók.)

A szóban forgó tagállamok (ABC sorrendben felsorolva):

Belgium, Franciaország, Portugália.

Az előbbieken túl felhívjuk a figyelmet az Európai Bizottság honlapján elérhető új elektronikus kereső-rendszerre, amely – nem csak a kizáró okok tekintetében – a 27 uniós tagállamban és az EGT országokban, valamint az uniós tagjelölt Horvátországban és Törökországban közbeszerzési eljárásokban kért igazolásokról ad tájékoztatást. Az e-Certis szintén az Európai Bizottság honlapján érhető el (http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do).

Amellett, hogy az e-Certis segítséget nyújt a külföldi közbeszerzési eljárásokban indulni kívánó ajánlattevőknek az eligazodáshoz, egyúttal az ajánlatkérők számára is információt nyújt arra az esetre, ha a fenti országokban letelepedett ajánlattevő ajánlatát kell elbírálnia. Az adatbázisban megtalálható információkról szintén szükséges hangsúlyozni, hogy a tagállamok által szolgáltatott adatokon alapulnak, azok közzétételével a Bizottság nem jogi szolgáltatást nyújt és felelősséget sem vállal.

Az Európai Bizottság által elkészített és a tagállami adatszolgáltatás alapjául szolgáló táblázatok keretszövegének fordítását a Közbeszerzések Tanácsa pontosíttatta. Mivel e keretszöveg segítheti a korábban lefordíttatott országinformációk értelmezését is (amelyek a II. számú mellékletben találhatóak), jelen útmutató I. számú mellékleteként rendelkezésre bocsátjuk e szövegverziót is [3] .

Az útmutatóhoz tartozó mellékletek a fentiekkel összhangban: [4]

I. A kizáró okok igazolásának rendjéről készített táblázat nyelvileg korrigált fejléce

II. A kizáró okok igazolásának rendje az EU tagállamaiban (az országok ABC sorrendben felsorolva)

III. A kizáró okok igazolásának rendje az EGT országokban

IV. A kizáró okok igazolásának rendjéről szóló tájékoztatás azon EU-tagállamok tekintetében, amelyek még nem adták meg az új irányelvek szerint összeállított információkat (az országok ABC sorrendben felsorolva)


[1] Jelen útmutató a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról, az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában a Közbeszerzési Értesítő 2009. évi 80. számában, 2009. július 10-én megjelent útmutatójának módosított változata.

[2] Megjegyezzük, hogy a Ciprus által rendelkezésre bocsátott táblázat utalást tartalmaz 1-6. sz. mellékletekre. Ezek a mellékletek Ciprus esetében a honlapra felöltött igazolásmintákat jelentik.

[3] Megjegyezzük, hogy a Svédországra vonatkozó információk már a javított szövegverziójú táblázatban kerültek kiadásra.

[4] A mellékletek tartalomjegyzékéből a CTRL gomb megnyomása és az ezzel egyidejű kattintás a megfelelő ország-információkhoz vezet.