Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti elektronikus, hatósági nyilvántartások köréről és internetes elérhetőségéről

A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 183. §-ának c) pontjában foglalt hatáskörében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 18. § (2) bekezdése alapján az alábbi útmutatót bocsátja ki.

A Kbt. 69. §-ának (11) bekezdése értelmében nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az eCertis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az eCertis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik.

A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése mondja ki, hogy a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő magyarországi hatósági elektronikus nyilvántartásokról útmutatót ad ki.

A nyilvántartások rendkívül nagy számára és így összegyűjtésük nehézségeire tekintettel a Közbeszerzési Hatóság hangsúlyozza, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások nem teljes körűek. A Közbeszerzési Hatóság felhívja arra is a jogalkalmazók figyelmét, hogy a tárgyi útmutató mellékletében szereplő nyilvántartások jelentős része az e-Certis rendszerben nem kerülhet feltüntetésre a rendszer felépítésére való tekintettel.

Amennyiben valamely, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének megfelelő nyilvántartást a Korm. rendelet III., IV. fejezete nem tartalmazza, a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie e nyilvántartást és annak elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásul közli, hogy a jelen útmutató a Korm. rendeletben konkrétan nevesített nyilvántartásokat (ld. Korm. rendelet 8. § b)-d), f), ia), j) és l) pont, valamint 9. § b) pont), valamint azok elérhetőségét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóságnak a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kibocsátott útmutatója (2022. május 12.) ezen nyilvántartásokra is kiterjed.

Fontos rögzíteni végül, hogy az ajánlatkérő feladata és felelőssége, hogy a konkrét beszerzés összes sajátosságának és körülményének ismeretében meghatározza az ajánlattételre vonatkozó feltételrendszerét, nevezetesen, hogy a Kbt. 62-63. §-aira, valamint a Korm. rendelet 8-17. §-aira tekintettel előírja az eljárásban alkalmazandó kizáró okokat, a Kbt. 65. §-ában, valamint a Korm. rendelet 19-26. §-aiban foglaltaknak megfelelően a gazdasági szereplők – pénzügyi és gazdasági, műszaki és szakmai, valamint a szakmai tevékenység végzésére való – alkalmasságának feltételeit és igazolását, valamint az ajánlattétel egyéb feltételeit.

Jelen útmutató szerinti nyilvántartásokat és azok Internetes elérhetőségeit az 1. számú melléklet tartalmazza.