Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.10.16.
Iktatószám: 20826/2015
CPV Kód: 45000000-7;45212200-8
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: 8112 Zichyújfalu, Iskola u. 4. 8638/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovácsics András
Telefon: +36 14714334
E-mail: akovacsics@mnsk.hu
Fax: +36 14714103
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Zichyújfalu, Iskola u. 4. szám alatti ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8112 Zichyújfalu, Iskola u. 4. 8638/2 hrsz.
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
A szerződés meghatározása: átalánydíjas vállalkozási szerződés.
A szerződés tárgya: A Zichyújfalu, Iskola u. 4. szám alatti ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212200-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program (1523/2015. (VII.31.) Korm. határozat) keretében a Zichyújfalu, Iskola u. 4. szám alatti ingatlanon „A” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján A beruházást a Kormány a 141/2014. (IV.30.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Főbb feladatok/mennyiségek:
Meglévő iskolaépülethez tornacsarnok kialakítása teljes körű, kulcsrakész kivitelben 740,89 m2 hasznos nettó alapterülettel: 7,10 m szabad belső magasságú, 18/30 m alapterületű küzdőtérrel és a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel (előtér, közlekedő, öltöző-mosdó-zuhanyzó-WC - blokkok, elsősegély, tanári szoba, tároló, szertár, gépészet), teljes körű, kulcsrakész kivitelben
Küzdőtér mérete: 551 m2, amelyet sportpadlóval kell ellátni.
A tornaterem hasznos alapterülete az építési engedély alapján: 740,89 m2
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében volt szükséges, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 300 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
a) Késedelmi kötbér
b) Meghiúsulási kötbér
c) Hibás teljesítési kötbér
d) Jótállási kötelezettség
e) Teljesítési biztosíték
f) Jólteljesítési biztosíték
g) Előleg-visszafizetési biztosíték
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke az egyes fizetési mérföldkövekre (a vállalkozási szerződés tervezet 8.1.2 pontja) eső nettó vállalkozói díj-rész 0,1%-a (azaz nulla egész egy százaléka) naponta, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a teljes (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 4%-át (azaz 4 százalékát). Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
A teljesítésnek a Vállalkozó hibájából történő ellehetetlenülése, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a szerződés szerinti teljes (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér (Ptk. 6:186.§):
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit megsérti, a Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett Létesítményre vonatkozó munkarész után.
Jótállási kötelezettség:
A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. A nyertes ajánlattevő a létesítmény szerződésszerű műszaki átadás-átvétele lezárásának napját követő naptól, az azt követő időszakra, az ajánlattevő ajánlatában megajánlott naptári hónap időtartamú jótállást vállalni.
Teljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki.
A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-a (azaz öt százaléka). A teljesítési biztosíték hatályának a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a Vállalkozó késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőket módosítják. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles a legkorábban a szerződés hatályba lépésének időpontjában átadni Megrendelő részére.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki.
A jólteljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-a (azaz öt százaléka). A jólteljesítési biztosíték hatályának a jótállási időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia a jótállási időszak lejártának napjáig, abban az esetben is, ha a jótállási időszak a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó köteles a jótállási időszak kezdő napján átadni Megrendelő részére.
Előleg-visszafizetési biztosíték:
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében jogosult a (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, ajánlatkérő a Kbt. 126.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő által igényelt előleg összegével megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki, amelyet az előlegbekérővel egyidőben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előleg - visszafizetési biztosítékot a nyertes ajánlattevő - választása szerint - teljesítheti az igényelt előleg összegével megegyező összegű, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában említett biztosítékok bármelyikének rendelkezésre bocsátásával. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérővel együtt a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja eredeti példányban az előleg-visszafizetési biztosítékot is. Átutalás esetén szükséges az összeg ajánlatkérő számláján történő jóváírása is. Átutalás esetén ajánlatkérő azt tekinti eredeti előleg-visszafizetési biztosítéknak, amennyiben a nyertes ajánlattevő az átutalás megtörténtéről banki igazolást hoz. A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell (Kbt. 126.§ (5) bekezdés).
A biztosítékok, a nyertes ajánlattevő választása szerint (Kbt.126. § (6) bekezdés a) pontja) nyújthatóak:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő Nemzeti Sportközpontok Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú HUF számlájára történő befizetésével (átutalással),vagy
b) a meghatározott összegre vonatkozó, feltétel nélküli és visszavonhatatlan, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
c) a meghatározott összegre vonatkozó banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) a meghatározott összegre vonatkozó, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítékok kedvezményezettje a Nemzeti Sportközpontok, ide nem értve a jólteljesítési biztosítékot.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek akkor is érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Amennyiben nyertes ajánlattevő az előleget igénybe kívánja venni, ajánlatkérő - az igényelt előleg összegével megegyező mértékű -előleg-visszafizetési biztosítékot köt ki.
Az előleg kifizetésének a feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt, az eredeti példányban benyújtandó előleg-visszafizetési biztosítékkal egy időben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 3 (három) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint:
Részszámlák:
1) a műszaki előrehaladás 20%-ának elérésekor, a nettó vállalkozói díj 20%-áról, az előleg összegével csökkentve,
2) a műszaki előrehaladás 50 %-ának elérésekor a nettó vállalkozói díj további 30 %-áról,
3) a műszaki előrehaladás 75 %-ának elérésekor a nettó vállalkozói díj további 25 %-áról.
Ajánlattevőnek az ajánlatban becsatolandó pénzügyi megvalósítási és műszaki ütemtervet a fentiekkel összhangban kell elkészíteni.
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
Végszámla:
Nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-áról a végszámlát kiállítani. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő a részszámlákon és a végszámlán túl jogosult, az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozói díj maximum 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről is számlát benyújtani. A tartalékkeretre és vonatkozó részletes szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.
Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámla és a végszámla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
a) Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet.
b) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.
c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
Nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes ISO14001, építőipari magas- és mélyépítésre, közmű- és csatornaépítésre vonatkozó környezetirányítási, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően eljárni, továbbá köteles a rendszerek érvényességét a szerződés hatálya alatt fenntartani.
Nyertes ajánlattevő köteles az OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi, egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványának, vagy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés szerinti ezzel egyenértékű tanúsítványának, vagy e tanúsítványoknak tartalmilag mindenben megfelelő tanúsítványainak, illetve erre vonatkozó egyéb igazolásainak a szerződés hatálya alatti érvényességét fenntartani.
Nyertes ajánlattevő köteles az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványának, vagy a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerinti ezzel egyenértékű tanúsítványának, vagy e tanúsítványoknak tartalmilag mindenben megfelelő tanúsítványainak, illetve erre vonatkozó egyéb igazolásainak a szerződés hatálya alatti érvényességét fenntartani.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint az 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységét végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia:
- Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint az 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).
- Az ajánlattevőnek választása szerint:
a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá,
vagy
b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozókra az a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 56 (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 4. § 14. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás V.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás V. 5) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
A kizáró okok igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatókra:
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [KÉ 2014. évi 57. lapszám, kibocsátás dátuma: 2014.05.16.];
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ 2012. évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: 2012.06.01.].
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján vonható be. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerinti esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) közvetlenül megelőző három üzleti évben
- a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az évek összességét tekintve nem érte el legalább a 170.000.000 Ft-ot, valamint
- a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az évek összességét tekintve nem érte legalább a 130.000.000 Ft-ot.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz az ajánlattevő által, a jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, új épület építésére vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve;
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban),
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban),
i) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referencia munkák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.

M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak [M2)1-M2)3] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve, címe, végzettsége,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Amennyiben a szakember az ajánlattételkor szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét ajánlatkérő kéri az önéletrajzban megadni, vagy az önéletrajzhoz kéri csatolni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát.
Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M2) pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában.
Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. § -aiban foglaltakra.
Az M1)-M2) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás az M1) esetében a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja, az M2) esetében a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdése szerint „az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.”
A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által elvárt M1) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet von be (más szervezet kapacitására támaszkodik), ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során ezt a szervezetet, amely lehetővé teszi ezen szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján amennyiben ajánlattevő az ajánlatkérő által elvárt M2), alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében más személyt/szervezetet von be (más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodik), ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy milyen módon fogja ténylegesen igénybe venni a más személy/szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet (személy) alvállalkozóként megjelölésre került).
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatban a jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen nettó 120 millió HUF értékben végzett, új épület építésére vonatkozó referencia munkát, az alábbiak szerint:
a) legalább 1 darab, egy önálló szerződésből teljesített, legalább 500 m2 alapterületű új épület kivitelezésére vonatkozó referencia;
b) legalább 1 darab, egy önálló szerződésből teljesített, legalább 400 m2 sportpadló kivitelezésére vonatkozó referencia.
A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető. Amennyiben az ajánlattevő a referencia követelményt nem egy szerződésből kívánja teljesíteni, úgy a referencia értékére (nettó 120 millió forint) vonatkozó előírás több szerződésből is teljesíthető, de az M1) a) és b) pontjában rögzített követelmény vonatkozásában legfeljebb 2 darab referencia csatolható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:
M2)1 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert.
M2)2 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV.
Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert.
M2)3 Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert.
Egy szakember több pozícióra is [M)2)1 - M.2)3] jelölhető.
A Kbt. 55. § (4) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott igen
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 65
Fenntarthatósági terv kidolgozottsága 25
Jótállás időtartama (hónapban megadva) (minimum 24 hónap, maximum 60 hónap) 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
75-15-2534
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/12 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52.§ (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen veheti át. A dokumentáció bruttó 63.500,- forint, (nettó 50.000,-forint + ÁFA) ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéskötés időpontjáig, az eljárást lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Az átutalási megbízáson a jogcímet: „Dokumentáció ellenértéke - „Zichyújfalu - Tornaterem” és a „75-15-2534” hivatkozási számot fel kell tüntetni. Az átutalásról szóló igazolás: - átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példánya, E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolás.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/12 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/12 (év/hó/nap) Időpont: 14:00
Hely: BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § rendelkezései az irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint).
A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció átvehető személyesen a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda címen, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérhető a dokumentáció postai úton történő megküldése.
Az ajánlati dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, továbbá a teljes ajánlati dokumentáció elektronikus formában (a papír alapú dokumentáció .doc formátumban, a műszaki dokumentáció .xls és .pdf formátumban), CD-n kerül átadásra. A tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-14:00 óra között a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda címen.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám alsó és felső határa minden részszempont esetében : 1-100 pont.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján.
A 3. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb (legtöbb hónapra vállalt jótállás) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, az egyenes arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám, 2012. június 1.) alapján.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a 3. bírálati részszempont esetében a 24 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg legfeljebb 60 hónap maximum jótállási időt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (100 pont). A 24 hónapnál rövidebb jótállási időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
A 2. értékelési részszempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor a dokumentációban részletezetteknek megfelelően. A módszer a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Útmutatója alapján került meghatározásra. A szakmai ajánlat ezen elbírálási részszemponttal függ össze, így az e részszemponttal összefüggő szakmai ajánlatot nem lehet módosítani, kiegészíteni hiánypótlás keretében (Kbt. 67.§ (7) bekezdés b) pont).
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P1) pont, valamint a III.2.3) M1) - M2) pontok.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2015. október 29. 10:00 óra.
Találkozás helyszíne: 8112 Zichyújfalu, Iskola u. 4.
A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
3.) Az ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
6.) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7.) Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 60. § (6) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
8.) Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító BMSK Zrt.-t e-mailben vagy faxon tájékoztatni.
9.) Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
10.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet (személyt), valamint az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet (személy) erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
11.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. [Kivétel: Kbt. 67. § (3) bekezdés második mondatában foglalt fordulat!]
Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
13.) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
14.) Ajánlatkérő a Kbt. 45. § és 122.§ (5) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, az eljárást megindító felhívás „A” mellékletének I. pontjában megadott telefax útján (+36-1-471-4290) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a jaros.balazs@bmsk.hu címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító BMSK Zrt.-hez. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a jaros.balazs@bmsk.hu e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
15.) A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseire.
16.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.
17.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18.) A Kbt. 124.§ (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10. napot követően kerül sor.
19.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M2)1. pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)2. pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)3. pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban e pontban foglaltakról nyilatkoznia szükséges.
Amennyiben a bemutatott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
20.) Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
21.) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
22.) A tartalékkeret felhasználása a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján és a Vállalkozási szerződéstervezet 9.2 pontjában rögzített módon lehetséges. A nettó vállalkozói díj 5 %-a mértékű tartalékkeret a létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatával összefüggő pótmunka igények ellenértékének elszámolására használható fel.
23.) Az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Ennek alapján az ajánlattevőként szerződő félnek a teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell építőipari kivitelezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 10.000.000,- HUF/káresemény, és legalább 100.000.000,- HUF/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt szakmai felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő szakmai felelősségbiztosítását kiterjeszti a szerződés tárgya szerinti tevékenységi körre és a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte. A biztosítással kapcsolatos további információkat a szerződés tervezete tartalmazza.
24.) Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
25.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
26.) Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
27.) Ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 80. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 80. § (2)-(4) bekezdései és a Kbt. 81. § rendelkezéseire is figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
28.) A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60 § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
29.) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, továbbá a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
30.) Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell egy projekttervet, amely a következő elemekből áll: létszámterv, műszaki ütemterv, organizációs terv, pénzügyi ütemterv. Az ütemterveket hálótechnikai alapokon kell készíteni, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagrammot (sávos ütemtervet) kéri ajánlatkérő alkalmazni. Ajánlatkérő a projektterv összeállításával kapcsolatban szempontokat és iránymutatást ad a dokumentációban meghatározottak szerint. E szempontokat a projekt tervnek tartalmaznia kell. A projektterv nem képezi a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat részét, kizárólag az ajánlatkérő informálására szolgál, melynek változásához nem kapcsolódik szerződéses szankció, szerződésmódosítás tárgyát sem képezi.
31.) Az ajánlathoz csatolni kell a fenntarthatósági tervet is, amely a szakmai ajánlat részét képezi. Erre tekintettel a fenntarthatósági terv, hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés keretében nem módosítható. Ajánlatkérő kifejezetten felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a projektterv és a fenntarthatósági terv vonatkozásában átfedés van, úgy az adatokat a fenntarthatósági tervnek és a projekttervnek is ugyanúgy kell tartalmaznia. A fenntarthatósági terv elkészítésével kapcsolatban a dokumentáció részletes iránymutatást tartalmaz.
32.) Ajánlattevőnek az ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni. A Kbt. 67. § (8) bekezdés értelmében hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében átalánydíjas kivitelezési szerződés esetén hiánypótlás vagy felvilágosítás során az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.
Ajánlatkérő az alábbiakban rögzíti, hogy mit nem tekint „nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó” hibának, és ennek alapján ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után:
a) a kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó mennyiségi adat átírása,
b) bármelyik teljes költségvetési sor (tétel) valamennyi költség cellájának (anyag és díj, esetleg gépköltség is) „0”-val történő szerepeltetése,
c) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel) szerepeltetése a költségvetésben,
amennyiben az nem az ajánlatkérő kérésén vagy tájékoztatásán alapul.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés írásvédett cellákat tartalmaz mínusz jellel („-’’) ellátva, az írásvédett cellák feltörése és beárazása szintén az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
33.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési eljárás kapcsán közös ajánlatkérői megállapodás jött létre Zichyújfalu Község Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok között, amelyben Zichyújfalu Község Önkormányzata a Kbt. 21. § (3) bekezdés alapján meghatalmazta az Nemzeti Sportközpontokat az eljárás lefolytatására. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a közös ajánlatkérők megállapodása alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel együttes (közös) aláírással kötik meg. A szerződéses időszak alatt az igazoltan elvégzett munka ellenszolgáltatásának teljesítésére azonban a Nemzeti Sportközpontok jogosult.
34.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.4. pontjában foglaltak szerződéskötési feltételnek minősülnek. Amennyiben az ajánlattevő a szerződés hatályba lépésének időpontjáig, nem rendelkezik a III. 1.4. pontban foglaltakkal, úgy azt az ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésének tekinti és jogosult a 2. összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szerződést kötni.
35) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.2.4. pontjával összefüggésben közli, hogy a Kbt. 122.§ (9) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntartja az előző évben, építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a Kbt. 122.§ (9) bekezdése szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 122.§ (9) bekezdése szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg. Az ajánlathoz csatolni kell az előző évre vonatkozóan az építési beruházásból származó, áfa nélkül számított árbevételre vonatkozó nyilatkozatot.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/15 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jaros Balázs
Telefon: +36 14714198
E-mail: jaros.balazs@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.; Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jaros Balázs
Telefon: +36 14714198
E-mail: jaros.balazs@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1-3.; Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Jaros Balázs
Telefon: +36 14714198
E-mail: jaros.balazs@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név: Zichyújfalu Község Önkormányzata
Postai cím: Kastélykert 1.
Város/Község: Zichyújfalu
Postai irányítószám: 8112
Ország: HU
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------