Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4758/2023
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye: 4142 Zsáka, Bocskai István u. 2. szám, helyrajzi szám: 521/2, 521/1, 525/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Németh '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsáka Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15728489209
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Zsáka
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hajdu- Támba Hanga Mária
Telefon: +36 202451108
E-mail: dr.hajdu.hanga@gmail.com
Fax: +36 11111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zsaka.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://zsaka.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mini bölcsőde építése 3. eljárás
Hivatkozási szám: EKR001603622022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A TOP-1.4.1.-19-HB1-2019-00023 azonosítószámú projekt keretében új, mini bölcsőde építése Zsákán.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92890307 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mini bölcsőde építése Zsáka Nagyközségben 3. elj.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4142 Zsáka, Bocskai István u. 2. szám, helyrajzi szám: 521/2, 521/1, 525/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Mini bölcsőde építése Zsáka Nagyközségben 3. eljárás” tárgyú közbeszerzés.
Zsáka Nagyközségi Önkormányzat a 4142 Zsáka, Bocskai István u. 2. sz. alatti, 521/2 helyrajzi számú ingatlanon új, összesen nettó 112,14 m2 alapterületű mini bölcsőde épületet és ahhoz tartozó kerti tárolót, kerti gyermek WC-t (melynek alapterülete összesen: nettó 16, 28 m2) kíván építeni. A két épület alapterületét összeadva összesen: nettó 128,42 m2 alapterület a kivitelezéssel érintett hasznos alapterület.
Az ingatlanon jelenleg egy óvoda és a hozzá tartozó kiszolgáló melléképületek foglalnak helyet. A tervezett új bölcsőde épületben 1db csoport szoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre.
A csoportszoba kiszolgálásához, átadó-öltöztető, WC-mosdó-biliztető-pólyázó, játszó udvar és melegítő konyha kerül kialakításra. A dolgozók részére, öltöző, WC, zuhanyzó kerül kialakításra. A szülők részére akadálymentes WC és az előtérben babakocsi tároló hely is biztosított.
Az épület hagyományos falazott szerkezetű, magastetős, fafödémes, cserépfedésű. Megjelenésében és telepítésében illeszkedik a környezethez, a helyi építési szabályzathoz és Zsáka Nagyközség arculati kézikönyvben előírt követelményekhez.
A létesítmény parkolóhely igénye az 521/1 hrsz-ú magánúton szilárd burkolatú parkolóhelyekkel tervezett.
A tervezett épület nettó alapterülete: 112,14m2
Gépészet:
Vízellátás:
Az ingatlan rendelkezik vízbekötéssel. A víz mérését a tekehatárnál lévő vízmérő aknában lévő víz főmérő méri. A meglévő víz főmérő rendelkezik az előírásoknak megfelelő elzáró, visszacsapó, ürítő szerelvényekkel. Az új épületrész földárokba fektetett 32 KPE méretű vízbekötést kap. Az épületben lévő belépés után 1” méretű ivóvíz finomszűrő beépítése szükséges.
Szennyvíz elvezetés:
A bölcsőde épületében keletkező szennyvizet az ingatlanon meglévő szennyvízhálózatba gravitációsan szükséges vezetni.
Fűtés szerelés:
Az épület fűtését újonnan beépített kondenzációs gázkazán fedezi. A kazán vezérlése külső hőmérséklet alapján vezérelt. A kazánkörbe mágneses iszapleválasztó beépítése is szükséges. A hőleadók acéllemez lapradiátorok. Az előremenő csatlakozásra termosztatikus radiátorszelepek szerelendők. A radiátorok alsó csatlakozására visszatérő radiátorszabályozó szelepeket kell építeni melyek a hidraulikai beszabályozást teszik lehetővé. A fűtési rendszer osztózva kerül kialakításra.
Gáz:
A tervezett létesítmény a meglévő utcai közműről kap a 3,0 bar nyomású földgázt. A tervezett bölcsőde épületrész fűtésére beépített gázfogyasztó berendezés névleges gázfogyasztása lakásonként 2,3 m3/h.
Elektromos csatlakozás: A mellékelt szakági tervező által készített épületvillamossági tervfejezet szerint.
A tervezett kerti tároló kialakítása: A tervezett kerti tároló, magastetős 6,0×3,0m befoglaló mérettel, 18,00m2 alapterülettel. Az épület homlokzatmagassága 2,40 m a gerinc magassága 3,07m. Az épület fa vázszerkezetű, a külső oldalán hajópadló burkolattal, trapézlemez tetőhéjazattal. Az épületen belül kerti gyermek WC is kialakításra kerül.
Tervezett parkolóhelyek:
- 1db akadálymentes parkolóhely 3,6*5,5m.
- 8db parkolóhely 2,5*5,0m.
A tervezett gépjármű álláshelyek az 521/1 hrsz-ú magánúton, szilárd burkolattal kerülnek kialakításra a mellékelt útterv szerint.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van épület építésének és/vagy felújításának irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem)  10
2 2. A teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakember, akinek van épületgépészeti munkák irányításában szerzett gyakorlata (igen/nem)  10
3 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet által kötelezően előírt jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1.-19-HB1-2019-00023
II.2.9) További információ:
A "II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk" ponthoz: TOP-1.4.1.-19-HB1-2019-00023– „Mini bölcsőde építése Zsáka Nagyközségben”
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001603622022/reszletek
honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az értékelési szempontok körében meghatározott minőségi részszempontok tekintetében a pontozás a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) figyelemmel történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25811 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mini bölcsőde építése Zsáka Nagyközségben 3. elj.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Németh '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20297743209
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 8
Város: Esztár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4124
Ország: Magyarország
E-mail: nemethtuzep@gmail.com
Telefon: +36 309139937
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20297743209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118902186
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92890307
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É és MV-ÉG jogosultsághoz kapcsolódó FMV feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fortess-Bau Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23020542209
Postai cím: Virágos Utca 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23020542209

Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: 22124801209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22124801209

Hivatalos név: Németh '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 20297743209
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 8
Város: Esztár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20297743209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges