Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4661/2023
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tótvázsony Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Magyarország_8246_Tótvázsony_414/2.;805.; 806.;807;808.;828/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZSLD Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tótvázsony Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15431246219
Postai cím: Magyar Utca 101.
Város: Tótvázsony
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8246
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Ferenc polgármester
Telefon: +36 88506791
E-mail: hivatal@totvazsony.hu
Fax: +36 88506740
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.totvazsony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Pipacs u. közműv. feladatok ellátása_villmos_energ
Hivatkozási szám: EKR000070832023
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Pipacs u. közművesítési feladatok ellátása_villamos energia_kiépítése”
Tótvázsony 828/1-4, 6-12, 14-37, 39-48 hrsz (45 db)
ingatlan villamos energia ellátása, BHTR állomás
22 kV-os földkábel építés:
A tervezett 22/0,4 kV-os új BHTR állomás megtáplálása a meglévő 91/1-4 jelzőszámú
Tótvázsony Magyar u. elnevezésű BHTR állomás (KKT), üresen lévő KÖF (SF6) cellájából kiépítendő KÖF földkábellel történik. A földkábel típusa NA2XS(F)2Y 3x1x95RM/16 12/20kV-os, nyomvonalhossza 532,2m, szükséges kábelmennyiség 3x538,2m, azaz összesen 1614,6m. Az új leágazás jelzőszáma, 91/44. A kábel nyomvonalával és biztonsági övezetével a területkimutatás szerint feltüntetett Tótvázsony 414/2, 805, 807, 806, 808, és 828/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületeket érintjük. A tervezett közcélú földkábel nyomvonala a NT-2021-07-2É/MÓD nyomvonalrajzon látható, zömében párhuzamosan halad a közterületek határával. A 22/0,4 kV-os BHTR helye a 828/5 hrsz-ú kivett helyi közút, 828/42 hrsz.-ú ingatlan mellett, a telekhatártól 1,0m-re kerül elhelyezésre. A BHTR helye az Önkormányzattal egyeztetve lett kijelölve. A kábelt teljes nyomvonalon a BHTR állomásig KPE 200-as védőcsőben vezetjük. A kábel fektetési mélysége az 13207:2020 szerint út alatt 1,2 m. A kábelek biztonsági övezete a kábelektől mért 1,0-1,0 méter, védőcső esetében a védőcső szélétől mért 0,2-0,2 méter. A kábelt 10 m-ként kábeljelölővel, feliratozva kell ellátni. A tervezett kábeleket műanyag fedőlapokkal kell lefedni, és a párhuzamosan fektetett szakaszon műanyag elválasztó alkalmazása kötelező. A KÖF kábelt a BHTR állomásoknál beltéri kábelvégelzárók készítésénél a technológiai előírásokat szigorúan be kell tartani. Homoktakarás után az árokban fedőszalagot is kell tenni. A föld visszatöltést rétegenként tömörítetten kell elvégezni. Kábelfektetés során az MSZ 13207:2020 sz. szabvány előírásait maradéktalanul be kell tartani. A kábel teljes nyomvonalán a kábelfektetését követően az eredeti állapotot vissza kell állítani. A helyreállítás során a tulajdonos előírásait maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezés befejezése után a területen idegen anyag nem maradhat. A kábel erek árnyékolását a végelzáróknál a kábel mindkét végén földpotenciálra kell kötni. A 22 kV-os kábel üzembehelyezése előtt el kell végezni a KÖF kábel szigetelés vizsgálatát, KENOTRON, feszültség próba, és köpeny folytonosság vizsgálatát. A mérések eredményét, körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, szigetelésvizsgálatról, feszültség-próbáról, és köpenyvizsgálatról. A helyes fázissorrendre figyelni kell.
A kábelcsatlakozásoknál a KÖF áramkötéseknél a nyomatékkulcs használata kötelező.
22/0,4 kV-os BHTR állomás:
Az építendő transzformátor állomás neve: Tótvázsony Vadvirág u.
Az építendő transzformátor műszaki jelzőszáma:91/1-9
Az építendő transzformátor azonosítója: 47164
Transzformátor teljesítménye: 22/630 kVA
KSW30-25 - 1000 kVA típusú transzformátorállomás leírása:
A KSW30-25 - 1000 kVA típusú küldő kezelőterű transzformátorállomás alapanyaga beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202 szabvány szerinti villamos, termikus és mechanikai követelményeknek. Az állomás monolitikusan egy darabból van kiöntve és hézag nélkül van megépítve. A beton nyomószilárdsága megfelel a C30/37-es osztálynak Az állomás három térrészből áll, a közép- és a kisfeszültségű kapcsolótérből és a transzformátor térből.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99986198 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pipacs u. közműv. feladatok ellátása_villmos_energ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45315300-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Magyarország_8246_Tótvázsony_414/2.;805.; 806.;807;808.;828/5
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Pipacs u. közművesítési feladatok ellátása_villamos energia_kiépítése”
Tótvázsony 828/1-4, 6-12, 14-37, 39-48 hrsz (45 db)
ingatlan villamos energia ellátása, BHTR állomás
22 kV-os földkábel építés:
A tervezett 22/0,4 kV-os új BHTR állomás megtáplálása a meglévő 91/1-4 jelzőszámú
Tótvázsony Magyar u. elnevezésű BHTR állomás (KKT), üresen lévő KÖF (SF6) cellájából kiépítendő KÖF földkábellel történik. A földkábel típusa NA2XS(F)2Y 3x1x95RM/16 12/20kV-os, nyomvonalhossza 532,2m, szükséges kábelmennyiség 3x538,2m, azaz összesen 1614,6m. Az új leágazás jelzőszáma, 91/44. A kábel nyomvonalával és biztonsági övezetével a területkimutatás szerint feltüntetett Tótvázsony 414/2, 805, 807, 806, 808, és 828/5 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közterületeket érintjük. A tervezett közcélú földkábel nyomvonala a NT-2021-07-2É/MÓD nyomvonalrajzon látható, zömében párhuzamosan halad a közterületek határával. A 22/0,4 kV-os BHTR helye a 828/5 hrsz-ú kivett helyi közút, 828/42 hrsz.-ú ingatlan mellett, a telekhatártól 1,0m-re kerül elhelyezésre. A BHTR helye az Önkormányzattal egyeztetve lett kijelölve. A kábelt teljes nyomvonalon a BHTR állomásig KPE 200-as védőcsőben vezetjük. A kábel fektetési mélysége az 13207:2020 szerint út alatt 1,2 m. A kábelek biztonsági övezete a kábelektől mért 1,0-1,0 méter, védőcső esetében a védőcső szélétől mért 0,2-0,2 méter. A kábelt 10 m-ként kábeljelölővel, feliratozva kell ellátni. A tervezett kábeleket műanyag fedőlapokkal kell lefedni, és a párhuzamosan fektetett szakaszon műanyag elválasztó alkalmazása kötelező. A KÖF kábelt a BHTR állomásoknál beltéri kábelvégelzárók készítésénél a technológiai előírásokat szigorúan be kell tartani. Homoktakarás után az árokban fedőszalagot is kell tenni. A föld visszatöltést rétegenként tömörítetten kell elvégezni. Kábelfektetés során az MSZ 13207:2020 sz. szabvány előírásait maradéktalanul be kell tartani. A kábel teljes nyomvonalán a kábelfektetését követően az eredeti állapotot vissza kell állítani. A helyreállítás során a tulajdonos előírásait maradéktalanul be kell tartani. A kivitelezés befejezése után a területen idegen anyag nem maradhat. A kábel erek árnyékolását a végelzáróknál a kábel mindkét végén földpotenciálra kell kötni. A 22 kV-os kábel üzembehelyezése előtt el kell végezni a KÖF kábel szigetelés vizsgálatát, KENOTRON, feszültség próba, és köpeny folytonosság vizsgálatát. A mérések eredményét, körülményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, szigetelésvizsgálatról, feszültség-próbáról, és köpenyvizsgálatról. A helyes fázissorrendre figyelni kell.
A kábelcsatlakozásoknál a KÖF áramkötéseknél a nyomatékkulcs használata kötelező.
22/0,4 kV-os BHTR állomás:
Az építendő transzformátor állomás neve: Tótvázsony Vadvirág u.
Az építendő transzformátor műszaki jelzőszáma:91/1-9
Az építendő transzformátor azonosítója: 47164
Transzformátor teljesítménye: 22/630 kVA
KSW30-25 - 1000 kVA típusú transzformátorállomás leírása:
A KSW30-25 - 1000 kVA típusú küldő kezelőterű transzformátorállomás alapanyaga beton, amely megfelel az MSZ EN 62271-202 szabvány szerinti villamos, termikus és mechanikai követelményeknek. Az állomás monolitikusan egy darabból van kiöntve és hézag nélkül van megépítve. A beton nyomószilárdsága megfelel a C30/37-es osztálynak Az állomás három térrészből áll, a közép- és a kisfeszültségű kapcsolótérből és a transzformátor térből.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Többletjótállás mértéke a minimálisan kötelező 24 hónap felett (min. 0 hónap, max. 24 hónap, csak egész hónap ajánlható meg) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.) Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pipacs u. közműv. feladatok ellátása_villmos_energ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZSLD Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27115956219
Postai cím: Vásár Utca 6-8.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
E-mail: zsldtradekft@gmail.com
Telefon: +36 203533919
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27115956219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99986198
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZSLD Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27115956219
Postai cím: Vásár Utca 6-8.
Város: Ajka
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27115956219

Hivatalos név: Rope-Vill Villamos Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13561983219
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13561983219

Hivatalos név: Detherm Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12779723219
Postai cím: Piac Tér 4.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12779723219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2023/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárást megindító felhívás VI.3.9) További információk: 13. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében előírtakat.
Ajánlatot nyújtott be, de ajánlata nem került elbírálásra:
Ajánlattevő neve: Detherm Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8420 Zirc Piac Tér 4.
adószám: 12779723-2-19
Ajánlattevő neve: Rope-Vill Villamos Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 8200 Veszprém Radnóti Tér 2.
adószám: 13561983-2-19
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges