Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9272/2022
CPV Kód: 71631000-0
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye: 1112 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6. (hrsz.:10019)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáky Zsófia
Telefon: +36 307316479
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MIA felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000094632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Igazságügyi Akadémia (1112 Budapest, Tóth Lőrinc u.6.) A és B épületszárnyainak felújítási munkáihoz kapcsolódó - jogszabályok szerinti - műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása.
Ellátandó feladatkörök:
a) Épkiv. r. 16. § (3) bekezdése szerinti műszaki ellenőri feladatok.
b) Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok. A sikeres átadás-átvételt követő naptól a jótállási időszak alatt 12 hónaponként elvégzi a műszaki ellenőri feladatokat, melynek keretében megszervezi és lebonyolítja az utó-felülvizsgálati eljárást, arról jegyzőkönyvet készít, és abban rögzíti a feltárt hibákat és hiányosságokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 3343363 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MIA felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1112 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6. (hrsz.:10019)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Igazságügyi Akadémia (1112 Budapest, Tóth Lőrinc u.6.) A és B épületszárnyainak felújítási munkáihoz kapcsolódó - jogszabályok szerinti - műszaki ellenőri feladatok teljeskörű ellátása.
Ellátandó feladatkörök:
a) Épkiv. r. 16. § (3) bekezdése szerinti műszaki ellenőri feladatok.
b) Az utó-felülvizsgálati eljárásokkal, a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok. A sikeres átadás-átvételt követő naptól a jótállási időszak alatt 12 hónaponként elvégzi a műszaki ellenőri feladatokat, melynek keretében megszervezi és lebonyolítja az utó-felülvizsgálati eljárást, arról jegyzőkönyvet készít, és abban rögzíti a feltárt hibákat és hiányosságokat.
Az A és B épületrészeken (7 szinten) 6500 m2 terület, külső udvaron pedig 550 m2 felület érintett a felújítással.
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1) műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált magasépítési műszaki ellenőr szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (hónap) (0 - max. 60 hónap) 20
2 Az M/2) műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált építménygépészeti műszaki ellenőr szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (hónap) (0 – max. 60 hónap) 20
3 Az M/3) műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált építményvillamossági műszaki ellenőr szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (hónap) (0 - max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az AF II.2.7. pontjához: a szerződés időtartama magában foglalja a kivitelezési szerződés szerinti 60 hónap jótállási időszakot is. A Megbízottnak ezen időtartam alatt kell ellátnia az utó-felülvizsgálati eljárást, a szavatossági és jótállási igények érvényesítéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02553 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MIA felújítás műszaki ellenőri feladatok ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24655460208
Postai cím: Dunakapu Tér 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: info@tspc.hu
Telefon: +36 18009191
Internetcím(ek): (URL) http://www.tspc.hu/
Fax: +36 18009192
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655460208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7475000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3343363
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23176698241
Postai cím: Aradi Utca 16-20. 70496/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
E-mail: revivo@revivokft.hu
Telefon: +36 14317155
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14317155
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698241
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13625438202
Postai cím: Barázda Utca 17/2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13625438202

Hivatalos név: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13450027243
Postai cím: Alkotás Utca 55-61. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13450027243

Hivatalos név: TSPC Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24655460208
Postai cím: Dunakapu Tér 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24655460208

Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft
Nemzeti azonosítószám: 10554885243
Postai cím: Csóka Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10554885243

Hivatalos név: Perfektum Mérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25424959241
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25424959241

Hivatalos név: Friday Creative Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23525731241
Postai cím: Endrődi Sándor Utca 20./A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23525731241

Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13878959241
Postai cím: Krisztina Körút 39. B. ép. 5. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13878959241

Hivatalos név: NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10952166241
Postai cím: Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10952166241

Hivatalos név: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23176698241
Postai cím: Aradi Utca 16-20. 70496/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23176698241

Hivatalos név: K+K Környezetgazdálkodási és Közműtervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10388136241
Postai cím: Lórántffy Zsuzsanna Utca 15/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1043
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10388136241

Hivatalos név: Kristóf XXI. Környezetvédelmi Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13164366241
Postai cím: Szőnyi István Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13164366241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges