Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9691/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 7047-Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22. hrsz: 300
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárszentlőrinc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15414935217
Postai cím: Petőfi Utca 22 300
Város: Sárszentlőrinc
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7047
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sátor Géza
Telefon: +36 203514227
E-mail: phlorinc@tolna.net
Fax: +36 75532104
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarszentlorinc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000672212022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000672212022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Sárszentlőrinc község épületeinek energetikai kors
Hivatkozási szám: EKR000672212022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sárszentlőrinc Község épületeinek energetikai korszerűsítése
A felújítás során
- az épület homlokzati hőszigetelés (részbeni, tervek szerinti, megközelítőleg 250 m2)
- padlásfödém hőszigetelése (részbeni, tervek szerinti, 240 m2)
- homlokzati nyílászárók cseréje (részbeni, tervek szerinti, 17 db) valósul meg.
- 10 kW-os napelem elhelyezése
- 1 levegő-víz hőszivattyú rendszer beszerelése
Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.
-AKM parkoló kialakítása (1 db)
-kültéri – beltéri vezetősávok kialakítása
- AKM mosdó kialakítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beruházás egy ingatlanon belül egy épületet érint, ezért a kivitelezés munkáinak összehangolása baleseti veszélyek miatt csak akként megoldható, ha egy vállalkozó fogja össze a kivitelezési munkákat. A kivitelezés összetettsége és komplexitása miatt egyetlen épületen gazdaságilag és műszakilag nem lenne ésszerűen megoldható a részekre bontás. Az építési munkaterületre több vállalkozó több felvonulási építményeit, munkagépeit kellene beengedni, és valamennyi vállalkozónak biztosítani kellene a helyet alapanyag tárolására, amely a területen nem kivitelezhető. Az építési munka összehangolása (figyelembe véve a technológiai időket is) meghaladja egy ilyen kis önkormányzat szakemberállományát, nincs olyan dolgozója az önkormányzatnak, aki ehhez értene, és aki ezt fel tudná vállalni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sárszentlőrinc Község épületeinek energetikai kors
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7047-Sárszentlőrinc, Petőfi u. 22. hrsz: 300
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sárszentlőrinc Község épületeinek energetikai korszerűsítése
A felújítás során
- az épület homlokzati hőszigetelés (részbeni, tervek szerinti, megközelítőleg 250 m2)
- padlásfödém hőszigetelése (részbeni, tervek szerinti, 240 m2)
- homlokzati nyílászárók cseréje (részbeni, tervek szerinti, 17 db) valósul meg.
- 10 kW-os napelem elhelyezése
- 1 levegő-víz hőszivattyú rendszer beszerelése
Megvalósul továbbá az épület projektarányos akadálymentesítése is.
-AKM parkoló kialakítása (1 db)
-kültéri – beltéri vezetősávok kialakítása
- AKM mosdó kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min 0, max 36 hónap)  10
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36) 10
3 Szakmai ajánlat megléte (igen/nem) 5
4 Kizárólag EURO VI, vagy annál korszerűbb szállító járművek alkalmazása (igen/nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00001
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a szerint, nyilatkozattal.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 7.§ szerinti- korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított dokumentumokat is elfogadásra kerülnek
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan az ajánlatkérő előírja, hogy a gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlatkérő előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az ajánlatkérő ellenőrzi
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatot az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- számla száma,
- mióta vezeti a számlát,
- a számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás. („Sorba állítás”: a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalom szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármelyik, a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P/1. pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés előzetes igazolása a Kbt. 114. § (1) bekezdés szerint történik
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.: az AT a 321/2015. (XI. 30.) Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
- amennyiben az ajánlattevő szakembere nem rendelkezik MV-É jogosultsággal, akkor végzettségét igazoló okirat csatolása is szükséges.
Ajánlatkérő az M.1 alkalmassági követelmény vonatkozásában a felhívásban előírja a szakember önéletrajzának a benyújtását már az ajánlattétel során.
M.2.) 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc évben megkezdett, de 5 éven belül befejezett legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti beruházásra vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával kell igazolni.).
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap bontásban), műszaki átadás-átvétel időpontja) és helye,
• a szerződést kötő másik fél,
• az építési beruházás tárgya, mennyisége,
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlatevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az AT a referencia mely részeit teljesítette. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése irányadó.
AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az alkalmassági mód igazolása tekintetében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni (Kbt. 114. § (2) bekezdése).
AT az alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69 § (11a) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1). Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:
minimum egy fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (felelős műszaki vezetői), vagy azzal egyenértékű jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
Az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig és a szerződés időtartamának ideje alatt rendelkezni fog. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
A szerződéskötés feltétele, hogy az M.1. pontban előírt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), vagy Magyar Építész Kamara, továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
M.2.) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett és (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely tartalmaz:
a) legalább 180 m2 homlokzati hőszigetelést, valamint
b) legalább 1 db napelem telepítést, valamint
c.) legalább 1 db hőszivattyú telepítést.
A referencia több szerződéssel is igazolható.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65 § (12) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a /nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: 1%/hibásan teljesített nap, max: 20%
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részszámlázás biztosított a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Egy előlegszámla, 4 részszámla és egy végszámla benyújtására van lehetőség.
A Szerződés elfogadott végösszege egyösszegű, fix átalányár
A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését kérheti.
Az előleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül a megrendelő kifizeti a vállalkozó részére. Az előleg a részszámlákból és a végszámlából arányosan kerül levonásra.
Vállalkozó a teljesítés során az építési munkák ellenértékéről 4 szakasz (a szerződés nettó ellenértékének 15 %-át, 40 %-át, 60 %-át, 80 %-át elérő teljesítésnél), valamint egy végszámlát nyújthat be.
Kifizetés teljesítésigazolás kiállítását követően, a Kbt. 135. § (1) és (3) bekezdése szerint, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ában előírtaknak megfelelően.
Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Kbt. 135. § (1 )és (3); (5)-(6) és (8) bekezdései, alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet ( projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ár fordított arányosság, a többletjótállás, szakember szakmai tapasztalata esetében egyenes arányosítás, a szakmai ajánlat, gépjármű megléte esetében pedig abszolút értékelési módszer.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: a.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza
b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.
c.) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
d.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése.)
e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
f.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.
g.) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját, azaz nem fogja eredménytelenné nyilvánítani az eljárást abban az esetben, ha kizárólag egy ajánlat érkezik be.
h.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu
i. ) A Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően a bírálati szempontok legkedvezőbb szintjei, illetve minimum megajánlások:
- Többletjótállás esetében: minimum 0 hónap, maximum 36 hónap.
- Szakember szakmai tapasztalata esetén: min 0, max. 36 hónap
Az értékelés során a fent felsorolt maximális megajánlások a ponthatár felső határával azonos számú pontot kapnak, a minimális elvárásoknál kedvezőtlenebb ajánlati elemet az ajánlatkérő érvényesnek nem fogad el.
k.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
l.) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a költségvetést kitöltött, cégszerűen aláírt pdf formában. AT-nek árazott költségvetést szerkeszthető .xls formátumban is be kell nyújtania ajánlatához.
m.) A nyertes ajánlattevő köteles a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű felelősségbiztosítást kötni, amely 20 M Ft éves kárértékű, 5 M Ft káresemény mértékű. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell adnia. Felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítást a fentiekben meghatározott módon nem biztosítja a szerződéskötés időpontjáig, a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges