Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9534/2022
CPV Kód: 50112000-3
Ajánlatkérő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye);Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye);Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye);Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye);Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720546251
Postai cím: Bujtos Utca 2.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovátsné dr. Kanda Gabriella
Telefon: +36 42524600
E-mail: kovatsnekg@szabolcs.police.hu
Fax: +36 42524666
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-rendor-fokapitanysag
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338802022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000338802022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjárművek javítása, karbantartása és kárjavítása
Hivatkozási szám: EKR000338802022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő gépjárművek jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása és kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása vállalkozási keretszerződés keretében 5 részben az alábbiak szerint:
1. rész: Skoda gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
2. rész: Mercedes gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
3. rész: Suzuki gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
4. rész: Opel gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
5. rész: Audi és VW gyártmányú járművek javítása, karbantartása és kárjavítása
A szolgáltatás körében elvárt igényeket és követelményeket - valamennyi rész vonatkozásában - részletesen az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” című műszaki leírás és a vállalkozási keretszerződés tervezete tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Skoda gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő (jelenleg 4 db) Skoda Kodiaq, illetve ( jelenleg 70 db) Skoda Octavia típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 18 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Skoda) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani.
A fentiek megvalósulása érdekében ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Skoda gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás gépjárműjavítás tekintetében (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban foglaltak szerint jár el.

II.2.1) Elnevezés:
Mercedes gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő (jelenleg 14 db) Mercedes B220 típusú, illetve (jelenleg 13 db) Mercedes Sprinter típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 10 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Mercedes) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani.
A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Mercedes gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás gépjárműjavítás tekintetében (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban foglaltak szerint jár el.

II.2.1) Elnevezés:
Suzuki gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő (jelenleg 27 db) Suzuki Vitara típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 7 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Suzuki) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani.
A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Suzuki gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás gépjárműjavítás tekintetében (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban foglaltak szerint jár el.

II.2.1) Elnevezés:
Opel gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő jelenleg (jelenleg 9 db) Opel Astra K típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 3 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Opel) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani. A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Opel gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás gépjárműjavítás tekintetében (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban foglaltak szerint jár el.

II.2.1) Elnevezés:
Audi és VW gyártmányú járművek jav. és karbant.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő telephelye (javító műhelye)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő jelenleg (jelenleg 13 db) Audi A3, illetve (jelenleg 5 db) VW Caddy típusú gépjárművek teljes körű jótállási és szavatossági időn túli javítása, karbantartása, kárjavítása, illetve a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek kárjavítása nettó 5 000 000,- Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget.
Ajánlattevő a járművek javítása során a szükséges alkatrészeket önállóan szerzi be, ezért a tevékenységért semmilyen további költséget nem számíthat fel. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított alkatrészek beszerelését is köteles vállalni (hozott alkatrész), ebben az esetben a hozott alkatrészre vonatkozó jótállás azonban nem köti.
A javítási, karbantartási feladatok az alábbi tevékenységcsoportokat foglalják magában:
- szerviztevékenység,
- eseti javítások, karbantartások, felújítások,
- állapot meghatározó, illetve hibafeltáró diagnosztikai vizsgálatok,
- káreseménnyel kapcsolatban sérült járművek kárjavítása (kárösszeg megállapítás), kárfelvétel, teljeskörű biztosítói ügyintézés,
- használatból adódó, kopó alkatrészek cseréje.
Ajánlattevőnek a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint a teljesítés teljes időszaka alatt rendelkeznie kell a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel, továbbá ezen felül az adott gyártmány (Audi és VW) tekintetében előírt technikai háttérrel.
Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás feleljen meg az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben foglaltaknak is.
A még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában a kárjavításokat úgy kell végrehajtani, hogy a meglévő
szervizgaranciák ne sérüljenek. Ennek érdekében e gépjárművek esetében további feltétel, hogy kizárólag gyári alkatrészek, tartozékok, a gyártó által meghatározott mennyiségű és minőségű kenőanyagok felhasználásával, a gyártó által jóváhagyott gyári technológia igénybevételével, a gyári normaidők betartásával lehet a kárjavításokat végrehajtani. A fentiek megvalósulása érdekében Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy Audi és VW gyártmányú járművek vonatkozásában jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
A részletes elvárások az Egyéb közbeszerzési dokumentumok „Műszaki követelmények” részében és a a vállalkozási keretszerződés tervezetében találhatóak meg.
A gépjárművekről rendelkezésre bocsátott adatok a jelenlegi állapotot tükrözik, a szerződés teljesítése során a mennyiség változhat, növekedés, valamint csökkenés is lehetséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A jogszabály által kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felüli többletjótállás gépjárműjavítás tekintetében (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a keretösszeg nem merül ki a szerződés lejártáig, úgy ajánlatkérő jogosult az időtartamot maximum 6 hónappal, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig meghosszabbítani minden egyéb feltétel változatlanul hagyása mellett. A Vállalkozót Megrendelő a meghosszabbítást megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a keretszerződés meghosszabbításáról. A határidő jogvesztő.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1.) A II.2.5) pontban rögzített 2. értékelési szempont esetében az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 6 hónap mértéken felüli többlet jótállás értendő a gépjárműjavítás tekintetében. Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat azzal, hogy a „0” érték megajánlása 0 pont értéket kap, „+12” hónap értéket elérő és azt meghaladó megajánlás egységesen 10 pont értéket kap.
2.) A II.2.5) pontban rögzített 1. Ajánlati ár értékelési szempont az alábbi alszempontokra tagolódik:
1.1 gépjármű javítás, autóvillamossági szerelés és szerviz óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.2 karosszéria javítás és fényező munka óradíja (nettó Ft/óra) - súlyszám: 30
1.3 beszerelt alkatrész esetében a nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) - 30
3.) Ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a fordított arányosítás, az 1.3 értékelési alszempont és a 2. értékelési szempont esetében egyenes arányosítás alkalmazásával határozza meg a pontszámot. A módszer részletes leírását az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Ajánlatkérő minden értékelési szempont és alszempont esetén 0-10 pont között pontoz.
5) Az 1.3 értékelési alszempont vonatkozásában megajánlott kedvezmény ellenőrzése során ajánlatkérő a Műszaki követelmények 10. pontjában, illetve a Vállalkozási keretszerződés IV. pont 3-4. alpontjaiban foglaltak szerint jár el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az igazolásokat már az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § egyes rendelkezései is irányadók, a Kbt. 114/A. § rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. A változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot az ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó azzal, hogy a gazdasági szereplőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak szerint.
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített - a közbeszerzés tárgyához illeszkedő - legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Ajánlatkérő az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a referencianyilatkozatot vagy
referenciaigazolást az alábbi tartalommal:
● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
● a kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
● a szolgáltatás tárgya (a korábbi teljesítések tárgya, és mennyisége olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
● a teljesítés idejének kezdő és befejező ideje (év, hónap, nap)
● nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A Kr. 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
az 1. rész vonatkozásában 20 db Skoda gyártmányú gépjármű,
a 2. rész vonatkozásában 10 db Mercedes gyártmányú gépjármű,
a 3. rész vonatkozásában 10 db Suzuki gyártmányú gépjármű
a 4. rész vonatkozásában 4 db Opel gyártmányú gépjármű
az 5. rész vonatkozásában 6 db Audi és 2 db VW gyártmányú gépjármű javítására és/vagy karbantartására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával. A megadott mennyiség több szerződéssel is igazolható.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza. Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
Teljesítési biztosíték, valamint jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.
Késedelmi kötbér:
Feltétele: Ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a keretszerződés szerinti szolgáltatást az előírt teljesítési határidőben nem teljesíti, akkor ajánlatkérő az elmulasztott teljesítési határidőt követő első naptári naptól a teljesítés megtörténtéig késedelmi kötbérre jogosult.
A kötbér alapja: a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke.
A kötbér mértéke: minden késedelmes naptári nap után a kötbéralap 1,5%-a, de minimum 10 000,- Ft, maximális mértéke a kötbéralap 15%-a.
Amennyiben a késedelmi kötbér 3. alkalommal is eléri a maximumát, ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér:
Feltétele: ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít és a hibásan teljesített szolgáltatást a ajánlatkérő írásbeli felszólításában megjelölt határidőben nem javítja ki.
A kötbér alapja: a hibásan teljesített szolgáltatás nettó (ÁFA nélküli) ellenértéke.
A kötbér mértéke: a hiba kijavítására előírt határidő eredménytelen leteltét követően a hibátlan teljesítésig minden naptári nap után a
kötbéralap 1,5%-a, de minimum 10 000, Ft, maximális mértéke a kötbéralap 15%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Feltétele: Ha a keretszerződés lehetetlenülése vagy meghiúsulása olyan okból következik be, amelyért nyertes ajánlattevő felelős, vagy ha a nyertes ajánlattevő a keretszerződés teljesítését megtagadja, vagy ha a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér 3. alkalommal is eléri eléri a maximális szintet, vagy egyéb okból az ajánlatkérő egyoldalúan (nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegése miatt) gyakorolt szerződés megszüntetése.
A kötbér alapja: a keretszerződés még le nem hívott nettó keretösszege.
A kötbér mértéke: a kötbéralap 5 %-a.
A részletes feltételeket a vállalkozási keretszerződés tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlatkérő a megrendelésenként kiállított számlát - a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdése alapján - a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalás útján fizeti ki, Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: HUF. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát befogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság
(projekttársaság) létrehozását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szakmai felelősségbiztosítási szerződés kötvényének másolatát és a díjrendezettség igazolását, illetve a vagyonbiztosítási szerződés kötvényének másolatát és díjrendezettség igazolását az alábbi limitekkel, azaz vállalkozónak rendelkeznie kell:
- az 1. rész vonatkozásában min. nettó 5 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és min. nettó 5 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel;
- a 2., 3., 5. rész vonatkozásában min. nettó 2 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és min. nettó 2 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel;
- a 4. rész vonatkozásában min. nettó 1 000 000 Ft/káresemény összegű felelősségbiztosítási és min. nettó 1 000 000 Ft/káresemény összegű vagyonbiztosítási szerződéssel/szerződésekkel. A biztosítási szerződéseknek fedezetet kell nyújtania a szolgáltatás végzése /vagyontárgy sérülése során, vagy esetlegesen az általa történő szállítás/próbaút során bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is a szerződés teljes időtartamára kiterjedően. A vagyonbiztosításnak ki kell terjedni továbbá Vállalkozó átadás-átvételi pontján/telephelyén a javításra átvett gépjárművekben esetlegesen bekövetkezett károk fedezetére is.
Valamennyi rész vonatkozásában a szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket a vállalkozási keretszerződés tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül (http://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3), a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi rész vonatkozásában:1)Ajánlatkérő (AK) nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontját.
2)AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) és a Kbt. 114/A. § bekezdését.
3)Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57. § (1) bek. b) pont alapján.
4)Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot (Kbt. 66.§ (5) bek.), az ajánlattevő (AT) Kbt. 66. § (2) bek., illetve a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát.(EKR űrlap).
5)Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatát (EKR űrlap), amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni.
6)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek.-ben foglaltakról. Nemleges nyilatkozat is csatolandó!
7)AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§(2a) és a 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában: az ajánlatot cégszerűen aláíró személye(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát, amennyiben jogszabály azt adott szervezet vonatkozásában aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta meglétét kötelezővé teszi. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazás másolati példányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát.
8)Csatolandó a felhívásban külön ki nem emelt egyéb olyan nyilatkozat, dokumentum is, amelyeket a Kbt. és az egyéb közbeszerzési dokumentumok előírnak.
9)AT valamennyi rész vonatkozásában csatolja annak igazolását, hogy jogosult a még jótállási idővel rendelkező gépjárművek vonatkozásában javítás végrehajtására, azaz hivatalos engedéllyel (szerződéssel) rendelkezik a kizárólagos magyarországi importőr által, vagy a szerviztevékenységet végző partner igazolja, hogy a kizárólagos magyarországi importőr által biztosított garanciális javítási szolgáltatás végzésére jogosult a szervizhálózat tagjaként.
10) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell a következőkre, mivel valamennyi rész vonatkozásában a keretszerződés megkötésének feltétele, hogy ajánlattevő nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimálisan rendelkezni fog az alábbiakkal:
a) szakmai felelősség- és vagyonbiztosítással a III.2.2. pontban meghatározott limitekkel és feltételekkel.
b)Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási határán belül több jármű egy időben történő átvételére alkalmas átadási ponttal és a járművek javítására legalább 3 db műhelyi állással rendelkező, tárolásra is alkalmas zárt - kerítéssel körbevett, esetlegesen 24 órás őrzés, portaszolgálat, elektronikus biztonsági rendszer segítségével - , fedett javítóműhellyel, telephellyel, melynek rendelkezésre állását a szerződéskötéskor igazolni szükséges. (A műhelyi állások közé a műhelyi, telepített autóemelővel felszerelt, a szerelőaknára telepített, a karosszéria egyengető pad elhelyezésére szolgáló álláshelyek számíthatók bele.)
c)legkésőbb a szerződéskötésig rendelkezni fog a káreseményes karosszéria lakatos munkák elvégzéséhez fényező kamrával.
d) a teljesítésbe bevonni kívánt javítóműhelyekben rendelkezni fog az AUTODATA és AUDATEX program (vagy azzal egyenértékű) javítási, szerelési tevékenység normaidejének meghatározására alkalmas szoftverrel.
e)Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy tevékenysége az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet előírásainak megfelel és rendelkezik az Ajánlatkérő által meghatározott járművek - 1. rész: Skoda gyártmányú, 2. rész: Mercedes gyártmányú, 3. rész: Suzuki Vitara gyártmányú, 4. rész: Opel gyártmányú, 5. rész: Audi és VW gyártmányú gépjárművek - tekintetében a járművek javításához szükséges foglalkozáshoz (képzettséghez) kötött személyi és szakmai feltételekkel. Rendelkezik az Ajánlatkérő által meghatározott járművek tekintetében előírt technikai háttérrel, biztosított a gyári javítási technológia, valamint a gyári szoftveres támogatás.
f)Ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezni fog legalább egy érvényes szerződéssel és/vagy kapcsolattal valamely biztosító társasággal, amelyben a káreseménnyel kapcsolatos javítások óradíjai (például Audatex, Autodata vagy azzal egyenértékű adatbázis alapján) rögzítésre kerültek.
g)Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig átláthatósági nyilatkozatot (vállalkozási keretszerződés 6. sz. melléklete) kell benyújtania. A fentiekre vonatkozóan az ajánlatban is nyilatkozni szükséges.
11)AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12)AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg. (III.1.3)
13)FAKSZ: Kovátsné dr. Kanda Gabriella 01213
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges