Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9437/2022
CPV Kód: 39100000-3
Ajánlatkérő: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473;9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15728032208
Postai cím: Fő Utca 11
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schwannerné Fücsök Viktória
Telefon: +36 96577807
E-mail: fucsok.viktoria@mosonmagyarovar.hu
Fax: +36 96211764
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000514392022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000514392022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Mofém telepi bölcsi eszközbeszerzés (1518)”
Hivatkozási szám: EKR000514392022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében különböző eszközök beszerzése a 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473 alatti bölcsödébe, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 kódszámú, ” Mofém telepi bölcsőde építése Mosonmagyaróváron” című projekt keretében, két részben:
1. rész: Asztalos munkák (beépített bútorok), konyhai gépek, felszerelések beszerzése a Mofém telepi bölcsődébe
2. rész: Bölcsődei játékok, felszerelések, kiegészítők, informatikai eszköz beszerzése a Mofém telepi bölcsődébe
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező specifikáció és tételes, részletes árajánlat tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Asztalos munkák (beép. bút.), konyhai gépek, felsz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További tárgyak: 39110000-6
39113600-3
39121200-8
39141000-2
39141100-3
39141300-5
39144000-3
42513200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében különféle bútorok és beépített eszközök beszerzése a 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473 alatti bölcsödébe, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 kódszámú, ” Mofém telepi bölcsőde építése Mosonmagyaróváron” című projekt keretében.
A beszerzés mennyisége összesen 54 db bútor és 26 db eszköz.
Nyertes ajánlattevő feladata a különböző bútorok legyártása, eszközök beszerzése, helyszínre szállítása és beépítése. Nyertes ajánlattevő a bútorok gyártása előtt köteles a tervezővel egyeztetni a pontos méretek meghatározása végett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva; min. 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 3.Jótállási időn belül a takarítógép esetében a meghibásodás esetén a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdése (egész órában, minimum 1 óra, maximum 24 óra) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pont szerinti határidő a szerződéskötéstől számítandó. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 30 nap, de legkésőbb 2022.08.31. napja.

II.2.1) Elnevezés:
Bölcsődei játékok, felsz., kieg-k, inf. eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39110000-6
További tárgyak: 39121200-8
39141100-3
30236000-2
33141623-3
33700000-7
37426000-0
37462000-4
37523000-0
37524000-7
37524300-0
37525000-4
37527200-0
37529000-2
39143112-4
39143116-2
39221180-2
39221260-7
39512000-4
39515000-5
39515200-7
39516120-9
39531000-3
39560000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében különféle bölcsődei eszközök beszerzése 9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 80. Hrsz.: 473 alatti bölcsödébe, a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 kódszámú, ” Mofém telepi bölcsőde építése Mosonmagyaróváron” című projekt keretében.
A beszerzés mennyisége: összesen 1985 darab és 99 méter, 225 féle eszköz (többek között lakáskiegészítők, konyhai eszközök, játékok, informatikai eszközök, stb.) beszerzése bölcsőde részére, a műszaki specifikációban foglaltak szerint.
Valamennyi játékkal kapcsolatban kötelező alapelvárás, hogy megfeleljen különösen az alábbi egészségügyi szempontoknak:
• könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen,
• balesetet ne okozzon – ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, éles sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz,
• csecsemő és tipegő korban ne legyen olyan kis méretű, hogy orrba, fülbe, garatba kerülhessen!
A fenti feltételeknek nem megfelelő játékot, eszközt ajánlatkérő nem fogad el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapokban megadva; min. 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 3.Jótállási időn belül a konyhai gépek esetében a meghibásodás esetén a hibabejelentéstől számított hibaelhárítás megkezdése (egész órában, minimum 1 óra, maximum 24 óra) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pont szerinti határidő a szerződéskötéstől számítandó. A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 30 nap, de legkésőbb 2022.08.31. napja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) és Kbt.63.§(1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az eljárásból kizárásra kerül a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az az ajánlattevő, akivel szemben,
illetőleg akinek alvállalkozójával, és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba
bevont gazdasági szereplővel szemben az eljárásban előírt kizáró okok valamelyike fennáll vagy
a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró
ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő
gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból hivatkozással a Kbt. 64. §-ra,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)
bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlata
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának
ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4)
bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló
közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata
kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az
igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig -
az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok igazolása körében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzését az ajánlatkérő Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények, valamint adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 63.§ (1) bekezdés c)-d) pontjában foglalt kizáró okok tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (2a) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem ír elő ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára és a 23. §-ra figyelemmel az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáinak igazolását (A referenciákat a Korm. rendelet 23. § alapján az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelően részletezett tartalommal a szerződést kötő másik fél által adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolásával kell igazolni.
Az igazolás(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerinti bontásban), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtania.
Az alkalmasság igazolására egyebekben a Kbt. 65. §-ban, 69. § (11) bekezdésében foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Felhívjuk a figyelmet különösen a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, miszerint: „az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidőig benyújtandó ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) szerinti felhívására köteles benyújtani.
Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 65. § (6) bekezdése.
Kapacitás biztosítása a Kbt. 65. § (7) bek.), 67. § (1) bek., 114. § (2) bek alapján. Irányadó még a Kbt. 65. §-a, 69. § (11a) bekezdés és a 65. § (12) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.a) az 1. részben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített, összesen minimum 5 darab bútor szállítására és beépítésére vonatkozó referenciával. Az előírt referencia követelmény maximum 2 (kettő) darab referenciával teljesíthető.
M.1.b) a 2. részben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) legalább 1 darab szerződésszerűen teljesített, összesen minimum 50 darab eszköz szállítására vonatkozó referenciával, mely eszközök között szerepelnek gyermek játékok és konyhai eszközök. Az előírt referencia követelmény maximum 5 (öt) darab referenciával teljesíthető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkét részben:
1. Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha neki felróhatóan valamely szállítási határidőt elmulaszt.
Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelembe esik, úgy ajánlatkérő jogosult a késedelembe esés időpontjától kezdődően késedelmi kötbérigénnyel fellépni. A késedelmi kötbér összege az összesített nettó ellenérték 2,5 %-a/naptári nap, legfeljebb azonban 15 %.
2. A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése során 6 naptári napot meghaladóan nem teljesít, összege az összesített nettó ellenérték 30 %-a (ajánlattevő megajánlása alapján).
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
3. A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:157. § (1) bekezdésre figyelemmel hibásan teljesít, ha a termék/eszköz nem felel meg a szerződésben meghatározottaknak. A nyertes ajánlattevőt a szerződés tekintetében kellékszavatosság terheli, mely alapján az ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerint kellékszavatossági igényeket érvényesítheti.
Kötelező jótállás és egyéb feltételek a dok-ban részletesen.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.
A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:187. § (3)-(4) bekezdése.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész esetében:
A szerződéskötés, a teljesítés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A fizetés banki átutalással, utófinanszírozással történik.
Nyertes Ajánlattevő 1 db végszámla kiállítására jogosult a teljesítést alátámasztó dokumentumok (produktumok) benyújtását és az Ajánlatkérő által elismert teljesítés igazolását követően.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor a nyertes Ajánlattevő bankszámlaszámára történő átutalással.
A közbeszerzés finanszírozása:
Ajánlatkérő a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00018 azonosítószámú projektje keretében, a projekt utófinanszírozású.
A támogatás intenzitása 100 %. (A projekt bruttó finanszírozású.)
Ajánlatkérő előleget nem biztosít a nyertes Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A vételár kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok alapján:
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
2007. évi CXXVII. törvény X. fejezet,
Kbt. 135. § (1), (5)-(6), (11) bek., valamint
Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek. szerint.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(ld. KD-ban részletesen!)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, azt a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg. AK időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Feltételeket ld. a közb. dok-okban.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://www.ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak jogosultak részt venni. Irányadó a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az 1. és 3. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Valamennyi rész vonatkozásában:
a) Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren keresztül a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai követelményeknek megfelelően.
b) Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek., 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát.
d) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkat. Ajánlattevő az EKR felületén a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot köteles az ajánlat részeként kitölteni.
e) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges (az EKR felületen rendelkezésre álló űrlap kitöltésével).
f) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot alkalmazza valamennyi részben.
g) A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.
h) Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót szükséges alkalmazni!
i) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságuk feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
j) Az ajánlathoz csatolni szükséges részletes műszaki-szakmai ajánlatot az ajánlatkérő által kiadott ártábla kitöltésével olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt feltételeknek való megfelelés maradéktalanul megállapítható legyen. A műszaki ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontja szerint a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó szakmai ajánlatnak tekinti.
k) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. § figyelembevételével végzi.
l) Az ajánlat részeként benyújtandó valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozat és dokumentum.
m) A tárgyi közbeszerzési eljárás során dr. Csizmadia Laura (lajtsromszám: 01003) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.
n) Az ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat.
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 0, felső határa: 10. Értékelési módszer: Az 1. és 3. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetén egyenes arányosítás.
o) Alvállalkozók igénybevétele
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni valamennyi rész vonatkozásában a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges