Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/55
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.22.
Iktatószám: 5506/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Teljesítés helye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. hrsz.: 3171/2.;2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. hrsz.: 3171/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.04.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Szakmai kamara
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szakmai kamara
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti azonosítószám: 18068382213
Postai cím: Kazinczy Ferenc Utca 124 3171/2
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Morison Márk
Telefon: +36 306514561
E-mail: morison.mark@ipps.hu
Fax: +36 13177755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://v2.pmkik.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000366942022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000366942022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Szakmai kamara
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szakmai kamara
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
PMKIK székházának bővítése
Hivatkozási szám: EKR000366942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
PMKIK székházának bővítése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
PMKIK székházának bővítési munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. hrsz.: 3171/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a PMKIK székházának bővítési munkái az alábbiak szerint:
Bontás:
- Meglévő csarnok betonaljzat 164 m3
- Meglévő acélcsarnok: térelhatároló acél elemek mennyisége 2361 m2
- Meglévő acélcsarnok: acél oszlopok, gerendák, szelemenek mennyisége 1550 fm
Építés:
- Vasbetonszerkezetek zsaluzása 2577m2
- Munkagödör kiemelése gépi erővel 191m2
- Vasbeton alapgerendák 129 m3
- Vasbeton dugóalapok 413 fm
- Vasbeton teherhordószerkezetek készítése (falak, födémek, lépcsők) 609 m3
- Betonacél szerelés 74,3 t
- Acél teherhordó rácsos szaruzattal 384 m2
- Acél trapézlemez fedés 391 m2
- Falazás: teherhordó és kitöltő falazat 1016 m2
- Falazás: válaszfal építése 82m2
- Homlokzati alapvakolat 839 m2
- Szerelt homlokzatburkolat 386 m2
- Alumínium bádog készítés 555 fm
- Homlokzati nyílászárók 162 m2
- Tűzvédő mázolás 431 m2
- Talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés 991 m2
- Csapadékvíz elleni PVC szigetelés 1129 m2
- Homlokzati vakolt hőszigetelés rendszer 444 m2
- Lapostető hőszigetelése 1296 m2
- Közmű bekötések
- Kismértékű gépészeti és elektromos feladatok
A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállási idő vállalása (kötelező: 36 hónap) (min 0 hónap - max 24 hónap) 10
2 A felhívás M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap) 5
3 A felhívás M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap)  5
4 Előteljesítés vállalt időtartama a II.2.7) pontban megadott időtartamhoz képest. (min. 0 - max 30 naptári nap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
PMKIK székházának belső építési munkái
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124. hrsz.: 3171/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a PMKIK székházának belső építési munkái az alábbiak szerint:
Építés:
- Úsztatott beton esztrich 1641 m2
- Oldalfal vakolat 703 m2
- Gipszkarton falszerkezetek 630 m2
- Látszóbordás függesztett álmennyezet 1066 m2
- Önterülő aljzat 1589 m2
- Kent technológiai vízszigetelés 66 m2
- Kerámia hidegburkolatok beltérben 1032 m2
- Laminált padló 230 m2
- Szőnyegpadló 292 m2
- Beltéri ajtó 51 db
- Belső építészeti paravánfalak, beépített bútorok, elemek 10 db
- Beltéri mobil pódium 1 db
- Beltéri üvegkorlátok 49 fm
- Beltéri festési munkák 3491 m2
- Lépésálló hőszigetelés 3485 m2
- Akadálymentes WC és információs táblák
- Elektromos erősáram vezetékezés 11600 fm
- Lámpatestek 352 db
- Tűzjelző és tűzvédelmi RWA rendszer
- Strukturált hálózat CAT6A vezetékkel 2550 fm
- Épületgépészet: víz, szennyvíz, fűtés-hűtés rendszerek
- Víz, szennyvíz és elektromos belső hálózatok közművekre kötése
- Gépi légtechnikai rendszer 2 db kültéri gépészeti légkezelővel
- Kialakítandó zöldterület 695 m2
- Telepítendő növény (fa/cserje) 657 db
- Útépítés: meglévő útszerkezet, gyeprácskő bontása 141 m3
- Útépítés: földkiemelés: 426 m3
- Útépítés: aszfaltburkolat 161 m3
- Térkő burkolatok 638 m2
- Kerti szegélyek, út betonszegélyek 502 fm
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállási idő vállalása (kötelező: 36 hónap) (min 0 hónap - max 24 hónap) 10
2 A felhívás M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap)  10
3 A felhívás M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy
nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontjában és a
10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő alvállalkozója vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás közzétételétől nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő ha a közbeszerzés tárgya (1. rész: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti közhasználatú építmény építése; 2. rész: épületgépészeti szerelési munka és/vagy befejező építési munka) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három – mérleg fordulónappal lezárt – üzleti évben összesen nem érte el az 1. rész esetében legalább a nettó 300.000.000 forintot, a 2. rész esetében legalább a nettó 290.000.000 forintot.
Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.
A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai);
• a teljesítés idejét, (kezdő és befejező dátumot olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a
felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben (60 hónap) történt; a kezdő és befejező időpont év-hónap-nap pontossággal megadva);
• a teljesítés helyét;
• az építési beruházás tárgyát;
• az építési beruházás mennyiségét;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben
megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott
mértékegységben).
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére és a 24. § (1) bekezdésére
M/2.1-2.2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok valamennyi szakember esetében:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra és adott esetben milyen jogosultsága van;
- a szakember szakmai tapasztalatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata;
- a végzettséget és/vagy másolata, vagy adott esetben a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben legalább 1 db min. 800 m2-es, többszintes épület építésére vonatkozó magasépítési referenciával. Ajánlatkérő az M/1. referencia tekintetében többszintes épületen ért minden épületet, amely a földszinten kívül legalább további egy szinttel rendelkezik felfelé.
M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
2. rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt évben min. 2500 m2-es szigetelési munkára és min. 2500 m2-es festési munkára, min. 8000 folyóméter (fm) elektromos vezetékezési munkára és min. 400 m2 térkő burkolási munkára vonatkozó referenciával.
M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható. Párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
A további alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Kötbér:
- késedelmi kötbér: 1%/ naptári nap. Max 30%
- meghiúsulási kötbér: max 30%
- hibás teljesítési kötbér: a hiba kijavításának időtartamára a késedelmi kötbérrel azonos mértékű kötbér, maximuma 10 nap, amely
után meghiúsulási kötbér alkalmazandó.
biztosítékok:
- teljesítési: 5 %
- jótállási: 2 %
Jótállás: műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 3 (három) év időtartam.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg.
Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet alkalmaz.
Előleg: teljes tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5%-a.
Részszámlázás: minden 25%-os műszaki készültségi szint elérése esetén részszámla benyújtható (összesen 3 db) a teljes nettó vállalkozói díj 25%áról. Előleg elszámolása az első részszámlából történik. Végszámla az áfa nélkül számított vállalkozói díj 25%-a.
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Jelen közbeszerzés 2. része feltételesen kerül kiírásra: Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében hitelkérelmet kíván benyújtani. A pénzintézet a hitelkérelmet elutasító döntését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy a szerződéskötéstől elállhat.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. és 2. rész: nettó 4.000.000 HUF
A befizetés helye: Budapest Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10102086-11571302-09000007
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Számlára való utalással teljesítendő .
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
. Az 1. rész esetében az 1.-4. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás. A 2. rész esetében az 1.-3. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.
2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) bekezdés – (6) bek. nemleges tartalommal is csatolandó - és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4) Az ajánlatot a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, valamint az arra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elkészíteni és benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet.
6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.
8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.
11) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
12) Az értékelés módszere az ár tekintetében fordított arányosítás. Az 1. rész esetében az 1.-4. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás. A 2. rész esetében az 1.-3. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
16) Nyertes ajánlattevő köteles az építési teljesítésre vonatkozó, valamit a Munkaterület átvételétől a Jótállási Időszak lejáratáig
terjedő időszakra hatályos építés-szerelés biztosítási szerződést kötni. Az építés-szerelés biztosításnak ki kell terjednie azon
felelősségi esetekre is ahol a Vállalkozó harmadik személyek felé személysérüléses és/vagy dologi kártérítéssel tartozik (az építésszerelés biztosításhoz tartozó általános felelősségbiztosítás). A biztosítási szerződésben meghatározott kártérítési limit nem lehet kisebb, mint 100.000.000,- Ft / káresemény és 300.000.000,- Ft/biztosítási időszak.
17) Helyszíni bejárás: 2022. március 30. 9:00-tól. Helyszín: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.
18) Jelen közbeszerzés 2. része feltételesen kerül kiírásra: Az eljárás a Kbt. 53. § (5) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében hitelkérelmet kíván benyújtani. A pénzintézet a hitelkérelmet elutasító döntését Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely alapján a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja vagy a szerződéskötéstől elállhat.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított kétszáztíz (210) napon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan
bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.
19) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosíték mértéke az 1. rész esetében: nettó 4.000.000 HUF és a 2. rész esetében: nettó 4.000.000 HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bek. alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat mellékelése. Átutalás esetén az ajánlatkérő Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102086-11571302-09000007 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot ajánlatkérő nem fizet.
20) Figyelemmel arra, hogy az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte. Ajánlatkérő rögzíti a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges