Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25689/2022
CPV Kód: 24000000-4
Ajánlatkérő: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Tettye Forrásház Zrt. Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634. Pécs, Állomás u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízi közmű szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14925889202
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szép Szandra
Telefon: +36 72421700
E-mail: szep.szandra@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001591352022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001591352022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: vízi közmű szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keretszerződés keretében polielektrolit beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001591352022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit és rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit beszerzése nettó 110.000.000 Ft értékű adásvételi keretszerződés keretében, legfeljebb a szerződés aláírását követő naptól számított 12 hónapos időtartamra. Ajánlatkérő keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő becslése alapján egy év alatt körülbelül: 40.769 kg Rothasztás előtti elővíztelenítéséhez és rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolitot használ fel, a mennyiség +30 %-kal eltérhet.
Az adásvételi szerződés tárgya a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele az Ajánlatkérő részére a szerződés hatálya alatt, az Ajánlattevő vállalása szerinti technológiai polielektrolit szállítása por alapú és 25 kg-os zsákos kiszerelésben, a szerződésben rögzítésre kerülő ütemezés szerint.
A jelenleg használt vegyszer típusa Acefloc 40902.
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb:
- jelenleg alkalmazott típus (előírt szerződéses futamidő mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral (nettó Ft/szerződéses határidő) rendelkező),
- vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az előírt adatok mellett felhasználandó mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb (nettó Ft/szerződéses határidő) ajánlati árral rendelkező) vegyszer megajánlása.
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgyát képező árubeszerzés nem osztható. Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, és Ajánlatkérő azt a döntést hozta, hogy sem a beszerzés tárgyának jellege, sem a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem
teszik lehetővé a beszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező áruk és
kapcsolódó szolgáltatások egységes rendszert képeznek, a beszerzett áruk egységes minősége Ajánlatkérő elsődleges elvárása. A beszerzésre kerülő áruk felhasználása egy helyszínen történik. A
beszerzés tárgyának részekre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná, így nem lenne biztosított a közpénzek
hatékony felhasználása, továbbá az eladói felelősséggel összefüggésben felmerülő és az esetleges szavatossági igények
érvényesíthetősége az egységes beszerzéssel biztosítható a legmegfelelőbben.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Keretszerződés keretében polielektrolit beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
További tárgyak: 24310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Tettye Forrásház Zrt. Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634. Pécs, Állomás u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit és rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit beszerzése nettó 110.000.000 Ft értékű adásvételi keretszerződés keretében, legfeljebb a szerződés aláírását követő naptól számított 12 hónapos időtartamra. Ajánlatkérő keretösszeg 70%-ának kimerítésére vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő becslése alapján egy év alatt körülbelül: 40.769 kg Rothasztás előtti elővíztelenítéséhez és rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolitot használ fel, a mennyiség +30 %-kal eltérhet.
Az adásvételi szerződés tárgya a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. technológiai célú polielektrolit vegyszer adásvétele az Ajánlatkérő részére a szerződés hatálya alatt, az Ajánlattevő vállalása szerinti technológiai polielektrolit szállítása por alapú és 25 kg-os zsákos kiszerelésben, a szerződésben rögzítésre kerülő ütemezés szerint.
A jelenleg használt vegyszer típusa Acefloc 40902.
Az ajánlattevő feladata a leggazdaságosabb:
- jelenleg alkalmazott típus (előírt szerződéses futamidő mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb ajánlati árral (nettó Ft/szerződéses határidő) rendelkező),
- vagy a műszaki információk – az iszap mennyisége és tulajdonságai, a víztelenített iszap minimális szárazanyag-tartalma, az elfolyó csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalma, valamint a feladással szembeni elvárások – alapján azzal egyenértékű (az előírt adatok mellett felhasználandó mennyiség és megajánlott vegyszer egységár alapján kalkulált legolcsóbb (nettó Ft/szerződéses határidő) ajánlati árral rendelkező) vegyszer megajánlása.
Egyenértékű az a polielektrolit, mely azonos vagy kevesebb adagolási mennyiség mellett, azonos vagy jobb víztelenített iszap szárazanyagtartalmat eredményez az adott víztelenítési gépen, azonos vagy több iszap feladás mellett, a csurgalékvíz előírt maximális lebegőanyag-tartalmára vonatkozó követelmény teljesítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Polielektrolit nettó egységára (nettó EUR/kg) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
2. A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a tájékoztatás nyújtására az EKR-ben kerül sor. AK ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat, melyeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 nappal megküld az ajánlattevők részére. AK ezen határidőt azon kérdések vonatkozásában köteles és képes betartani, melyek az ajánlattételi határidő lejártát 4 nappal megelőzően benyújtásra kerültek.
3. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017(XII.19.)Korm.rend. EKR Rend. alkalmazására.
4. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
7. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1)-(4) és (7).
9. Ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; formátumot jelöli meg.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait.
12. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja megkötni.
13. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
14. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
15. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.
16. A legalacsonyabb ár indoka: AK igényeinek csak a jelen felhívásban és a közbesz. dok-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ra ( öntisztázás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: -
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § szerint az ajánlatában kell benyújtania a műszaki, illetve szakmai alkalmassági
minimumkövetelményekre vonatkozó igazolásokat az alábbiak szerint:
M/1. Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározottaknak megfelelő legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint az alkalmassági igazolásához az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolása szükséges, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, a szerződés tárgya, a szerződés ellenszolgáltatásának összege, a teljesítés kezdő és befejező időpontja (mindkét időpont év, hónap, nap bontásban), a szerződést kötő másik fél részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a vizsgált időszakon kívül esik, ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül már teljesített értékesítés mennyiségét veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során. Ha a bemutatni kívánt szerződés egyéb szolgáltatást vagy árubeszerzést is magában foglalt, ajánlatkérő kizárólag a jelen alkalmassági feltételben meghatározottaknak megfelelő, már teljesített értékesítés mennyiséget veszi figyelembe.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek a Kbt. 114/A. § (4) bekezdés szerint az ajánlatában szükséges nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 114/A. § (3) bekezdés szerint kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától (Vl.4. pont) visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, olyan szerződésszerűen
teljesített referenciá(k)val, amely legalább összesen 20.000 kg mennyiségben teljesített, kommunális szennyvíziszap víztelenítéséhez használt polielektrolit szállítására vonatkozott.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egyikük megfelel.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A 424/2017 (Xll.
19.) Kr. 6. § (6a) bekezdés értelmében ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: A III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság és III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontban rögzítettek szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás ajánlattevő ajánlata szerint.
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér mértéke az aktuális szállításra vonatkozó írásos megrendelőben foglalt árú(k)– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás (vételár) 5 %-a naponta.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege az aktuális szállításra vonatkozó írásos megrendelőben foglalt árú(k)– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 40 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó szerződéses vételár 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánaltkérő előleget nem biztosít. Kifizetés a Kbt. 135. § (1), és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A számlázás forintban történik a teljesítés napján érvényes HUF/EUR MNB középárfolyamot és a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlati EUR árfolyamot alapul véve.
A számlán minden esetben fel kell tüntetni a számlázás során (teljesítés napján) érvényben lévő HUF/EUR MNB középárfolyamot.
Az ÁFA megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. Ajánlattevőként szerződő fél a szolgáltatások maradéktalan elvégzése és annak Megrendelő általi szerződésszerű átvétele és teljesítésigazolása után jogosult számla kiállítására és benyújtására. Ajánlatkérő teljesített egyedi megrendelésenként biztosítja a számlázási lehetőséget. A teljesítésigazolást Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állítja ki.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó (EKR rendszer).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó (EKR rendszer).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
2. Az ajánlati árat Euroban (EUR) kell megadni, az nem köthető semmilyen más fizetőeszköz árfolyamához.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő írásbeli képviseletére jogosult személy, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia. Amennyiben az ajánlat benyújtására a kötelezettségvállalásra jogosult részéről elektronikus aláírás-hitelesítéssel ellátottan kerül sor, szükségtelen a nyilatkozatokat kézi aláírással ellátni, és aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát csatolni. Természetes személy, ill. egyéni vállalkozó esetében aláírási címpéldány/minta helyett részükről két tanú előtt tett aláírás-minta csatolandó.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.
6. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
7. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
8. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
9. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
10. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
11. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az Ajánlattevőt (AT) terheli.
12. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett AT által aláírt megállapodást is a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint -Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATvők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben az egyes közös ATvők képviseletében eljárhat.)
13. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az EKR Rendelet, vagy a közbeszerzési dokumentumok kötelezően előírnak.
14. Mindennemű, az AK és az AT közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és ATvők felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
15. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
16. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
17. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].
18. FAKSZ: Szijártó Attila; lajstromszám: 00243
19. Ajánlatkérő 2022. december 1-jén 10:00 órától helyszíni bejárás keretében teszi lehetővé az Ajánlattevők számára, hogy iszapmintát vegyenek a megajánlásra kerülő polielektrolitok kiválasztásának céljából, tekintettel arra, hogy a polielektrolitok kiválasztása az iszapminta alapján történhet, így a megalapozott ajánlattétel feltétele az iszapminta megvétel.
Mintavétel esetén a találkozási pont: Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634 Pécs, Állomás utca 40., bejárat.
Ajánlatkérő az előre rögzített helyszínbejárást követően is biztosítja az ajánlatadási határidő lejártáig előzetesen 2 munkanappal egyeztetett időpontban a helyszíni bejárást Ajánlattevők számára, hogy iszapmintát vehessenek a megajánlásra kerülő polielektrolitok kiválasztásának céljából, tekintettel arra, hogy a polielektrolitok kiválasztása az iszapminta alapján történhet, így a megalapozott ajánlattétel feltétele az iszapminta megvétel.
20. Ajánlattevőnek a jelenleg használt Acefloc 40902 vegyszertípustól (Acefloc 40902 vegyszertípus megfelelősségével kapcsolatosan több 1000 mérési eredménnyel rendelkezik Ajánlatkérő) eltérő megajánlás esetén az ajánlatában szereplő vegyszertípus egyenértékűségének igazolásához a bírálati időszakban ajánlatkérő külön felszólításában rögzítettek szerint térítésmentesen 150 kg (por alapú 25 kg kiszerelésben) termékmintát biztosítania.
21. Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adni a megajánlásra kerülő áru nevét és származási helyét.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges