Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25595/2022
CPV Kód: 34114000-9
Ajánlatkérő: Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4;8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4;8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4;8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734154219
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdos Attila
Telefon: +36 302457277
E-mail: gajdosattila@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001725142022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001725142022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Balatonfüred, eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001725142022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyban az alábbi 4 résszel:
1. rész: Kommunális munkagép beszerzés
2. rész: Járdaseprő és padlótisztító beszerzés
3. rész: Tömörítő konténer beszerzés
4. rész: Szállító jármű beszerzés
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kommunális munkagép beszerzés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34114000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó árubeszerzés” tárgyban kommunális munkagép beszerzése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
1 db kommunális traktor és ezzel kompatibilis 1 db front hidraulika és 1 db szárzúzó (gazos, gyomos területek, nyesedék stb. zúzására alkalmas) kiegészítő eszközök kerülnek beszerzése.
1 db kommunális traktor:
Sokoldalú, kompakt traktor, útseprési, hóeltakarítási, síkosságmentesítési és durvább aljnövényzet gépi kaszálási munkálataira használható, továbbá, amely magyarországi szervízhálózattal rendelkezik.
Ajánlatkérő szerződéses feltételként köti ki, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a kommunális traktort forgalomba- és üzembe helyezve (forgalmi engedéllyel, rendszámmal, törzskönyvvel) kell az Ajánlatkérő részére átadnia.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök beszerzése, teljesítés helyszínére történő leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet számára 1 alkalommal használati, kezelési, karbantartási oktatást kell tartania.
A vállalási díjnak tartalmaznia kell a teljesítés helyszínre történő leszállításának és lerakodásának költségeit, a vagyonszerzési illetéket, a forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla, gépjármű üzembehelyezési díjakat, és minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
A leszállított eszközöknek újaknak, kifogástalan minőségűeknek, sérülésmentesnek és gyári hibáktól menteseknek kell lenniük.
Ajánlatkérő a kommunális traktor tekintetében az alábbiakat érti új eszközön:
- gyári új alkatrészekből szerelt, sem Magyarországon, sem külföldön nem volt még forgalomba helyezve,
- bemutató célra nem használták.
A kommunális munkagép és kiegészítő eszközök részletes műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás című dokumentum tartalmazza.
A megajánlott eszközök megfelelőségének alátámasztása érdekében, Ajánlattevő nyújtson be magyar nyelvű, fényképpel ellátott részletes műszaki leírást, melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék gyártójának, típusának, és származási helyének megnevezését, valamint mindazon műszaki adatait oly módon, hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az előírásoknak és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelést, és legyen ellenőrizhető a szakmai ajánlatban feltüntetett adatok helyessége.
Nyertes Ajánlattevő ajánlatának meg kell felelnie az alábbiaknak:
- a vonatkozó Európai Uniós előírásoknak és harmonizált szabványoknak;
- a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendeletnek (gépdirektíva);
- a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvénynek;
- a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletnek;
-a megajánlott eszköz rendelkezzen EK megfelelősségi nyilatkozattal.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kommunális traktor tekintetében a kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállási kötelezettség időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009
II.2.13) További információ
A felolvasólapon a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a kommunális traktor, a front hidraulika és a szárzúzó kiegészítő eszközök nettó ajánlati árát. A Felolvasólapra a három összegét összesítve kell beírni nettó ajánlati árként. Jelen felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: A szerződés teljesítésének megkezdése a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történik.

II.2.1) Elnevezés:
Járdaseprő és padlótisztító beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó árubeszerzés” tárgyban járdaseprő és padlótisztító beszerzés az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
1 db ráülős ipari akkumlátoros seprőgép és 1 db kisméretű gyalogkíséretű akkumulátoros padlótisztító kerül beszerzésre.
1 db ráülős ipari seprőgép:
Akkumulátoros kivitelű, kompakt, professzionális, kültéri és beltéri felhasználásra.
1 db Gyalogkíséretű padlótisztító:
A berendezés kéttartályos rendszerű, kis méretű, akkumlátoros, könnyen szállítható, tárolható és manőverezhető. Szűk területek takarítására alkalmas.
Az eszközök részletes műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás című dokumentum tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszközök beszerzése, teljesítés helyszínére történő leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet számára 1 alkalommal használati, kezelési, karbantartási oktatást kell tartania.
A vállalási díjnak tartalmaznia kell a gépek teljesítés helyszínre történő leszállításának és lerakodásának költségét és minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
A leszállított eszközöknek újaknak, kifogástalan minőségűeknek, sérülésmentesnek és gyári hibáktól menteseknek kell lenniük.
Ajánlatkérő az alábbiakat érti új eszközön:
- gyári új alkatrészekből szerelt,
- bemutató célra nem használták.
Az eszközök részletes műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás című dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A megajánlott eszközök megfelelőségének alátámasztása érdekében, Ajánlattevő nyújtson be magyar nyelvű, fényképpel ellátott részletes műszaki leírást, melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék gyártójának, típusának, és származási helyének megnevezését, valamint mindazon műszaki adatait oly módon, hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az előírásoknak és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelést, és legyen ellenőrizhető a szakmai ajánlatban feltüntetett adatok helyessége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A járdaseprő tekintetében a kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállási kötelezettség időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 5
2 A padlótisztító tekintetében a kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállási kötelezettség időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009
II.2.13) További információ
A felolvasólapon a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a ráülős ipari seprőgép és a kisméretű gyalogkíséretű akkumulátoros padlótisztító nettó ajánlati árát. A Felolvasólapra a két összeget összesítve kell beírni nettó ajánlati árként. Jelen felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: A szerződés teljesítésének megkezdése a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történik.

II.2.1) Elnevezés:
Tömörítő konténer beszerzés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó árubeszerzés” tárgyban tömörítő konténer beszerzés az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
1 db tömörítő konténer kerül beszerzésre.
Ózongenerátorral ellátott, elektrohidraulikusan működtetett, nagy nyomású tömörítő konténer (hulladék tömörítő berendezés) nagy nedvességtartalmú kommunális hulladékok részére.

Az eszközök részletes műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás című dokumentum tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszköz beszerzése, teljesítés helyszínére történő leszállítása, összeszerelése, üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet számára 1 alkalommal használati, kezelési, karbantartási oktatást kell tartania.
A vállalási díjnak tartalmaznia kell az eszköz teljesítés helyszínre történő leszállításának és lerakodásának költségét és minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
A leszállított eszköznek újnak, kifogástalan minőségűnek, sérülésmentesnek és gyári hibáktól menteseknek kell lennie.
Az eszköz részletes műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás című dokumentum tartalmazza.
A megajánlott eszköz megfelelőségének alátámasztása érdekében, Ajánlattevő nyújtson be magyar nyelvű, fényképpel ellátott részletes műszaki leírást, melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék gyártójának, típusának, és származási helyének megnevezését, valamint mindazon műszaki adatait oly módon, hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az előírásoknak és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelést, és legyen ellenőrizhető a szakmai ajánlatban feltüntetett adatok helyessége.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállási kötelezettség időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009
II.2.13) További információ
Jelen felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: A szerződés teljesítésének megkezdése a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történik.

II.2.1) Elnevezés:
Szállító jármű beszerzés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34134100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, hrsz 087/1, 087/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Térségi kihatással bíró ipartelepítés infrastrukturális feltételeinek megteremtése Balatonfüreden” című TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó árubeszerzés” tárgyban szállító jármű beszerzés az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
1 db, minimum 7 fő szállítására alkalmas, duplafülkés, platós, dízel üzemű, szállító jármű kerül beszerzésre, melynek megengedett legnagyobb össztömege: maximum 3 500 kg, amely magyarországi szervízhálózattal rendelkezik.
A szállító jármű részletes műszaki követelményeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Műszaki leírás című dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő szerződéses feltételként köti ki, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a szállító járművet forgalomba- és üzembe helyezve (forgalmi engedéllyel, rendszámmal, törzskönyvvel) kell az Ajánlatkérő részére átadnia.
A nyertes ajánlattevő feladata az eszköz beszerzése, forgalomba- és üzembe helyezése, valamint a kezelőszemélyzet számára 1 alkalommal használati, kezelési, karbantartási oktatást kell tartania.
A vállalási díjnak tartalmaznia kell a vagyonszerzési illetéket, a forgalmi engedély, törzskönyv, rendszámtábla, gépjármű üzembehelyezési díjakat, és minden olyan költséget, amely szükséges a feladat elvégzéséhez.
A leszállított eszköznek újnak, kifogástalan minőségűnek, sérülésmentesnek és gyári hibáktól menteseknek kell lennie.
Ajánlatkérő az alábbiakat érti új eszközön:
- gyári új alkatrészekből szerelt, sem Magyarországon, sem külföldön nem volt még forgalomba helyezve,
- bemutató célra nem használták.
A megajánlott eszközök megfelelőségének alátámasztása érdekében, Ajánlattevő nyújtson be magyar nyelvű, fényképpel ellátott részletes műszaki leírást, melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék gyártójának, típusának, és származási helyének megnevezését, valamint mindazon műszaki adatait oly módon, hogy abból Ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az előírásoknak és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelést, és legyen ellenőrizhető a szakmai ajánlatban feltüntetett adatok helyessége.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki leírást és a közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelező 24 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállási kötelezettség időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár összesen (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-VE1-2019-00009
II.2.13) További információ
Jelen felhívás II.2.7) pontjához kapcsolódó kiegészítés: A szerződés teljesítésének megkezdése a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mind a 4 rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázásra a Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján van lehetőség.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mind a 4 rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A nyilatkozatok kiállítása kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, amely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és adott esetben a Kbt. 71. §-a szerinti cselekményeket alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő egyik rész tekintetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 1. rész tekintetében:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év időszakában teljesített, jelen közbeszerzés tárgya szerinti (kommunális munkagép/kommunális traktor szállítás/értékesítés) legjelentősebb referenciáit.
2. rész tekintetében:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év időszakában teljesített, jelen közbeszerzés tárgya szerinti (ráülős ipari seprőgép és kisméretű gyalogkíséretű padlótisztító szállítás/értékesítés) legjelentősebb referenciáit.
3. rész tekintetében:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év időszakában teljesített, jelen közbeszerzés tárgya szerinti (ózongenerátoros tömörítő konténer szállítás/értékesítés) legjelentősebb referenciáit.
4. rész tekintetében:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján mutassa be az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év időszakában teljesített, jelen közbeszerzés tárgya szerinti (duplafülkés platós, szállító jármű értékesítés) legjelentősebb referenciáit.
Mind a 4 rész tekintetében:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A nyilatkozatnak, vagy az igazolásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- szállítást végző megnevezése,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- a szállítás tárgya, mennyisége (legalább az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal),
- a teljesítés ideje (a kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megjelölésével),
- konzorciumban történő teljesítés esetén a teljesítési hányad megjelölése,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, amely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplő ajánlatát teljeskörűen bírálja el, és adott esetben a Kbt. 71. §-a szerinti cselekményeket alkalmazza.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésesben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M1. pont tekintetében.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész tekintetében:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év időszakában, legalább 1 db kommunális munkagép/kommunális traktor szállítását magába foglaló szerződésszerűen teljesített referenciával.
2. rész tekintetében
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év időszakában, legalább 1 db ráülős ipari seprőgép és legalább 1 db gyalogkíséretű akkumlátoros padlótisztító szállítását magába foglaló szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész tekintetében:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év időszakában, legalább 1 db ózongenerátoros tömörítő konténer szállítását magába foglaló szerződésszerűen teljesített referenciával.
4. rész tekintetében
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év időszakában, legalább 1 db gyári új, duplafülkés, platós, szállító jármű értékesítését magába foglaló szerződésszerűen teljesített referenciával
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mind a 4 rész tekintetében:
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
Ha nyertes Ajánlattevő 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a nyertes Ajánlattevőt megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
A jótállás kötelező időtartama 24 hónap, amelyhez hozzáadásra kerül az ajánlattevő által az adott rész vonatkozó értékelési részszempontra a felolvasólapon megajánlott többletjótállás időtartama és az így kapott érték kerül beírásra a vállalkozással vegyes adásvételi szerződés pontjaiba.
A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja.
A részletes szabályokat lásd az adásvételi szerződés-tervezetekben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mind a 4 rész tekintetében:
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
A nyertes ajánlattevő részenként 1 db végszámlát nyújthat be az igazolt teljesítést követően, az alábbiakban részletezettek szerint:
Végszámla összege: Ajánlatkérő által igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a nettó vételár 100%-a.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes szabályokat lásd a kiegészítő dokumentumokban és az adásvételi szerződés-tervezetekben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Mind a 4 rész tekintetében:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait: a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Mind a 4 rész tekintetében:
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint kerül megindításra, tekintettel arra, hogy amennyiben a jelen közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok a rendelkezésre álló fedezet mértékét meghaladják, akkor Ajánlatkérő – a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására – adott esetben többlettámogatási kérelmet vagy támogatási szerződés módosítást nyújt be.
Ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási kérelem és a támogatási szerződés módosítás el nem fogadását, vagy az igényeltnél olyan mértékben kisebb összegben történő elfogadását, melyhez a további esetlegesen szükséges forrást nem tudja más módon bevonni, olyan körülménynek tekinti, mely alapján Ajánlatkérő a teljesítésre képtelenné válik és amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a többlettámogatási kérelem vagy támogatási szerződés módosítás megítélését tartalmazó döntésről szóló értesítés Ajánlatkérő által történő átvételét a szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként köti ki.
Amennyiben a hiányzó fedezet biztosítására irányuló többlettámogatási igény vagy támogatási szerződés-módosítás elutasítására vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadására kerülne sor az erre illetékes szerv vagy hatóság részéről, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a szerződést –saját vagy egyéb forrás biztosításával – hatályba léptesse. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb 180 nap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből, összhangban a szerződéstervezetekben foglaltakkal.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Lásd: VI.3.9) További információk pont 1. alpontja.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Mind a 4 rész tekintetében:
1. A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: a nettó ajánlati ár értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a többletjótállás értékelési részszempont esetében egyenes arányosítás,
Ajánlatkérő a KH 2020. 03. 25. napján közétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza. Lásd még: Kiegészítő dokumentumok III/1. pontja.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
5. Az ajánlat részeként kötelezően, vagy adott esetben csatolandó nyilatkozatok/dokumentumok listáját a Kiegészítő dokumentumok IV. pontja tartalmazza.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/12. pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
7. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
8. Figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
9. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
10. A Kbt. 27. § (3) bekezdésére figyelemmel jelen eljárásban Kisné Fehérváry Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00415) működik közre.
11. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben az ajánlat tárgya (a megajánlott termék, eszköz, jármű) a szakmai ajánlatban feltüntetett műszaki paraméterek alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő által meghatározott részletes követelményeknek.
12. További információkat lásd a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges