Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25588/2022
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Cseri Strand és Élményfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Cseri utca 33. - Gyémánt Fürdő 2800 Tatabánya, külterület 0165/4 hrsz. - Gerecse Kapuja Látogatóközpont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazd. társ.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cseri Strand és Élményfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14514771211
Postai cím: Cseri Utca 33
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kunfalvi Zoltán
Telefon: +36 303637384
E-mail: zoltan.kunfalvi@drkunfalvi.hu
Fax: +36 34309390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyemantfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001796692022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001796692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonú közszolgáltató gazd. társ.
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Villamos energia közbeszerzése 2023. I. negyedévre
Hivatkozási szám: EKR001796692022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Villamos energia beszerzése a Cseri Strand és Élményfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2023. év I. negyedévre, 3 hónapos időtartamra a dokumentációban meghatározott fogyasztási helyekre és mennyiségben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az Ajánlatkérő a részajánlat kizárásával várhatóan olyan mértékű kedvezményt tud elérni, amely összhangban van a közpénzek ésszerű felhasználásával és összeegyeztethető a hatékony és felelős gazdálkodás elvével, azonban a részekre történő ajánlattétel esetén ettől a lehetőségtől elzárná magát. A közbeszerzés teljes mennyiségét AK egységként kezeli - a fogyasztási helyek száma mindössze kettő - a fajlagosan kedvezőbb ár elérése érdekében.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Villamos energia közbeszerzése 2023. I. negyedévre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Cseri utca 33. - Gyémánt Fürdő
2800 Tatabánya, külterület 0165/4 hrsz. - Gerecse Kapuja Látogatóközpont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség összesen: 152.820 kWh.
A mennyiség az elosztói engedélyestől kapott éves mennyiségi adatok alapján került megadásra, a tényleges felhasználás ettől +15 %-os (+22.923 kWh) mértékben - azaz a +15 % mértékű opcióval együtt mindösszesen 175.743 kWh mennyiségig - eltérhet akként, hogy a megadott teljes mennyiségi eltérés lehetőségét ajánlatkérő jogosult akár egy mérőponton is igénybe venni.
A fogyasztási helyek jellemzőit és tervezett negyedéves fogyasztási adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Megajánlott árrés (spread) értéke (EUR/MWh) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/03/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségű értéktől való eltérést +15 % (+ 22.923 kWh) opció mennyiségű villamos energiában határozza meg. A megadott teljes mennyiségi eltérés lehetőségét ajánlatkérő jogosult akár egy mérőponton is igénybe venni.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben speciális tőzsdei árindexált ár kerül rögzítésre. Az ajánlati ár - mint értékelési szempont - nem az egységárra vonatkozik, hanem az Ajánlattevő által megajánlott árrésre (S, spread)!
2. Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése (az értékelési szempont tárgyát képező Spread - árrés - az ajánlati ár alapvető összetevője) szolgálja, mivel az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, minőségi szempontok szerint nem differenciálható.
3. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: az Ajánlattevő által a felolvasólapon megadott Spread értéke [EUR/MWh, három tizedesjegy pontossággal].
4. A speciális tőzsdei árindexált havi ár meghatározását az adásvételi szerződés tervezete és a közbeszerzési dokumentáció részét képező módszertani útmutató tartalmazza. Az Ajánlatkérő által adott hónapban elfogyasztott villamos energia a tőzsdei árindexált áron kerül a Kereskedő által kiszámlázásra.
5. Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlat kizárásával kedvezményt érhet el, amely összhangban van a közpénzek ésszerű felhasználásával és összeegyeztethető a hatékony és felelős gazdálkodás elvével, a részekre történő ajánlattétel esetén ettől a lehetőségtől elzárná magát.
6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a villamos-ipari kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem rendelkezik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott villamos-iparikereskedelemre vonatkozó engedéllyel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően – EKR szerinti elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlatkérő döntése értelmében nem kívánja alkalmazni a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglalt rendelkezést.
Amennyiben a gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja szerinti helyzet fennáll, ajánlatkérő a gazdasági szereplőt az eljárásból kizárja.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés szerint az Ajánlattevőnek – EKR szerint elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek nem állnak az eljárásban foglalt kizáró okok hatálya alatt.
A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás lehetséges a Kbt. 64. § szerint.
Az EKR-ben elektronikus űrlappal teendő nyilatkozatokat közös Ajánlattevők, valamint alkalmasságot igazoló szervezetek
képviseletében ajánlatot benyújtó teszi meg a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére figyelemmel.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt, erre tekintettel kiválasztási szempont felsorolására és ismertetésére nem kerül sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt, erre tekintettel alkalmassági minimumkövetelmény ismertetésére nem kerül sor.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az előírt alkalmassági követelmény teljesülésének igazolását az ajánlatban kell becsatolni az alábbiak szerint:
M/1.
Az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti árubeszerzéshez (villamos energia adásvétele) kapcsolódó igazolás/referencianyilatkozat benyújtásával, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjára, a 21/A. § és a 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- a szállítás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek valómegfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya, valamint
- mennyisége,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az M/1. feltétel vonatkozásában az együttes megfelelés is megengedett. Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladása napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább egy teljesített, villamos energia szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó mindösszesen 100.000 kWh mennyiségű referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, a kötbérigényt megalapozó eseményeket és a fizetendő kötbér összegét részletesen lásd a közbeszerzési dokumentáció részét képező adásvételi szerződés tervezet 11. fejezetében.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetés módja a Fél által kibocsátott számlán, vagy egyéb bizonylaton megjelölt bankszámlára, ennek hiányában a Szerződésben rögzített bankszámlára történő banki átutalás.
A leszállított áru ellenértékének Eladó által történő megfizetése havonta történik, átutalással, az adásvételi szerződésben részletesen rögzített feltételek szerint, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése rendelkezései, a Kbt. 130. § (1) bekezdése, valamint a Kbt 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben rögzítetteknek megfelelően.
Ajánlatkérő előzetes egyeztetést követően az irányadó jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát is befogad.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
A közös AT-k a szerződés teljesítéséért az AK felé egyetemlegesen felelnek.
Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt. 35. § (8) alapján nem megengedett és nem megkövetelt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési eljárás és a teljesítés során figyelembe veendő jogszabályok:
(i) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
(ii) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet
(iii) a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII.28.) NFM rendelet
(iv) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
(v) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
(vi) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet
(vii) a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok (AJ) felbontását az EKR végzi. A bontás időpontjában az AJ az ajánlatkérő (AK) számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott AJ szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők (AT) részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidő munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időszakra eshet. Az ajánlat felbontását az EKR a határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. Az ajánlatnak a határidőig elektronikusan be kell érkeznie, a beérkezést az EKR visszaigazolja. Az AJ felbontásakor ismertetni kell: AT-k nevét, székhelyét, a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket (AT) a Kbt. 79. § (1) - (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat (AJ) a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, akként, hogy az AT-nek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. AK felhívja a figyelmet, hogy a hiánypótlásra legfeljebb 2 munkanapos időtartamot biztosít.
2. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését. AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el és csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
3. AK a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően a szerződést (SZ) az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a SZ nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 10 napos időtartam alatt.
4. AJ-ot elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban, teljes terjedelemben, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani az EKR jelen eljárási felületén. Amennyiben az AJ részeként csatolt dokumentum (DOK) nem tesz eleget a 424/2017. (XII.19.) K.r.-ben előírt informatikai követelményeknek és az AK számára nem olvasható, nem jeleníthető meg, AK úgy tekinti, mintha az AT az érintett DOK-ot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el. Amennyiben az EKR-ben az AJ részeként csatolt DOK eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározott, az AJ részét képező DOK-ok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, AK felhívja az AT-t az AJ olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.
5. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az AJ felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot. AK az EKR-ben a KD-ok között elektronikus űrlapként (EŰ) hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet AT az EŰ formájában köteles az AJ részeként kitölteni.
6. AT AJ-ban köteles nyilatkozni, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok.
7. Az AJ-nak tartalmaznia kell AT-nek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatának eredeti példányát a felhívás feltételeire, a SZ megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
8. Az AT, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
9. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)!
10. AK az AJ-okat a Bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve, a KD-okban meghatározott értékelési szempont szerint értékeli.
11. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. irányadó.
12. Az eljárás során AT-k joghatályos kommunikációt AK-vel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő kommunikációt AK figyelmen kívül hagy.
13. AT-nek az AJ-hoz csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás (vbe) esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha nincs folyamatban, akkor erről kell nyilatkoznia.
14. AK a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás céljából és határidőig kezeli.
15. AK kijelenti, hogy az adásvételi szerződés hatálybalépésének idejére minden fogyasztási hely esetében biztosított a kereskedőváltás.
16. AK a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként csatolja minden fogyasztási hely POD azonosítóját és a negyedéves fogyasztási mennyiségeket.
17. Az ajánlati felhívás IV.2.5) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg.
18. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
19. AT-nek szakmai ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott „Ajánlati ártáblázat 2023 Q1” fájlnevű táblázatot kitöltve.
20. AT-nek a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
21. A közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslatokra a Kbt. XXI. fejezet (A jogorvoslati eljárás szabályai) rendelkezései irányadóak. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Az eljárás megindítására irányuló kérelem és a hivatalbóli eljárást kezdeményező irat kizárólag írásban, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt terjeszthető elő. Kérelmet nyújthat be az AK, az AT, közös ajánlattétel esetén bármelyik AT vagy az egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. Az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, illetve ezek módosításának jogsértő volta miatt kérelmet nyújthat be a közbeszerzés tárgyával összefüggő tevékenységű kamara vagy érdek-képviseleti szervezet is (a továbbiakban együtt: kérelmező). A kérelem - az alábbiak szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges