Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20297/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308650206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyainé Dr. Fialka Magdolna
Telefon: +36 62544253
E-mail: baranyaine.fialka.magdolna@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342112022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342112022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SZTE Szem.Kl. steril légtech.rendszer kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001342112022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril légtechnikai rendszer kialakítására a vonatkozó kiviteli tervek alapján.
Az árazatlan költségvetést, valamint a részletes műszaki leírásokat és terveket Ajánlatkérő elektronikusan, az https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342112022/reszletek alatt teszi elektronikusan elérhetővé, teljes terjedelemben.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentum (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, bizonyos eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell, mely alapján az ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
Amennyiben az ajánlattevő a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, az ezzel érintett tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. Az ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya szerinti munkák – jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a meghatározott folyamatok egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SZTE Szem.Kl.steril légtech.rendszer kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett műszaki tartalmú és mennyiségű SZTE SZAKK Szemészeti Klinika steril légtechnikai rendszer kialakítására a vonatkozó kiviteli tervek alapján.
Nyertes ajánlattevő feladata az SZTE SZAKK Szemészeti Klinika második emeletén található 240 m2 alapterületű, 4 műtőből álló műtőblokkban steril légtechnikai rendszer kialakítása a mellékelt kiviteli tervek alapján. Az átalakítással jelölt helyiségekben feladat a szükséges steril befúvórendszer és a hozzá kapcsolódó légcsatorna rendszer kialakítása a szükséges építészeti, illetve elektromos szerelési munkálatokkal, a terveken jelölt helyeken fotocellás ajtók beépítése a hozzájuk tartozó elektromos szerelési munkálatokkal, a műtőblokk kiszolgálásához szükséges gépészet padlástérben történő elhelyezése, installálása, a szükséges gépészeti, építészeti és elektromos szerelési munkálatok elvégzésével Továbbá az átépítéssel érintett helyiségek teljeskörű helyreállítása, tisztasági festése, finomtakarítása. Nyertes ajánlattevő feladatkörébe tartozik a helyiségek fertőtlenítése, NNK általi mintavétellel.
A részletes műszaki leírást a IX fejezet és a külön mellékletként csatolt műszaki tartalom tömörített mappa tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Többletjótállás (36 hónapon felüli vállalás: min. 0 - max.24 hónap, előny a több) 10
2 2) M/2.1. szakember (MV-É) többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap, előny a több) 5
3 3) M/2.2. szakember (MV-ÉG) többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap, előny a több) 10
4 4) M/2.3. szakember (MV-ÉV) többlettapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap, előny a több) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1) Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül(nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) pont kiegészítése:
Ár szempont: 1) Vállalkozói díj tartalékkeret nélkül (nettó HUF; előny az alacsonyabb)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74.§ (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában foglaltakat.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alkalmazandó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a); 41/A. § (1), (3)-(5); 65. § (12); 69. § (11a); 114/A. § bekezdéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles igazolni, hogy ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, azaz az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat köteles az ajánlatban megadni.
M/1. Csatoljon referenciaigazolást a 321/2015. (X.30) Korm. r. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (azaz visszafelé számított 60 hónapban) – de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított nyolc évben (azaz visszafelé számított 96 hónapban) – megkezdett legjelentősebb épületépítési és/vagy épületbővítési és/vagy épületfelújítási munkára vonatkozóan - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés alapján, legalább az alábbi tartalommal:
- az elvégzett munka tárgya;
- a teljesítés mennyisége;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/nap pontossággal);
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségről;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, kapcsolattartó neve, elérhetősége.
M/2. Nyilatkozatban mutassa be legalább 3 fő szakemberét, a megnevezésük, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint a szakemberek által aláírt önéletrajzok csatolásával, akik a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás (épületépítési és/vagy épületbővítési és/vagy épületfelújítási munka) teljesítésében részt vesznek. /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek b)/. A nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább a szakember nevét, annak a pozíciónak a megjelölését, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését, szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. (EKR űrlap)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző öt – de legfeljebb nyolc – évben legfeljebb egy darab szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek keretében legalább összesen 170 nm nettó hasznos alapterületű egészségügyi intézményben építési és/vagy bővítési és/vagy felújítási munkát végzett, mely tartalmazott építészeti és elektromos szerelési, valamint légtechnikai rendszer szerelésére vonatkozó gépészeti munkákat is.
Egészségügyi épület alatt Ajánlatkérő az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerinti fogalmat érti.
Az alkalmasság igazolása legfeljebb egy szerződéssel teljesíthető.
M/2. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás teljesítésében részt vevő legalább 3 fő szakemberrel az alábbiak szerint:
M/2.1. legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építési szakterületen MV-É jelű (Kr. 1. melléklet, VI./1. rész, 2. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.2. legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építménygépészeti szakterületen MV-ÉG jelű (Kr. 1. melléklet, VI./2. rész, 3. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
M/2.3. legalább 1 fő felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, építményvillamossági szakterületen MV-ÉV jelű (Kr. 1. melléklet, VI./2. rész, 5. pont) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel;
A szakemberek között az átfedés megengedett, azaz ugyanazon szakember több pozícióra is jelölhető, amennyiben az adott szakember több követelménynek is megfelel. Az időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába. Egyenértékű képzettség esetében az egyenértékűséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatával egyidőben be kell nyújtania a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: 36 hónap
Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 1%-a/naptári nap, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20%-a
Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.
Vevő késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-a alkalmazandó.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával, illetve a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot köt ki az alábbiak szerint:
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján a szerződés szerinti – tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot – a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint - köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjára és az ajánlatkérő által elfogadott és igazolt teljesítésig, azaz az utolsó teljesítésigazolás kiállításáig az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134. § (3) bek alapján a szerződés szerinti - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot - a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint – köteles a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz a teljesítésigazolás kiadásának időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Számlázás: Az ajánlatkérőként szerződő fél 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására az igazolt teljesítést követően biztosít lehetőséget, az alábbiak szerint:
- 1. sz. részszámla: a vállalkozási díj 15 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 15 %-os teljesítésnél
- 2. sz. részszámla: a vállalkozási díj 20 %-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 35 %-os teljesítésnél
- 3. sz. részszámla: a vállalkozási díj 20%-áról, a műszaki ellenőr által igazolt 55 %-os teljesítésnél
- 4. sz. részszámla: a vállalkozási díj 25%-áról a műszaki ellenőr által igazolt 80%-os teljesítésnél
- végszámla: a vállalkozási díj fennmaradó 20%-ról, a műszaki tartalom 100%-os megvalósítása esetén, a sikeres átadás-átvételt követően.
Alkalmazható a Kbt. 27/A. §-a. Az építés engedélyköteles, a közbeszerzés tárgya szerinti munka a fordított adózás hatálya alá tartozik.
A számlák ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével, és a Kbt. 135. § alkalmazásával 30 napon belül kerül sor, átutalással.
A szerződés teljesítése során alkalmazandó a Kbt. 135. § (1), (3), valamint (5)-(6) bekezdései szerinti előírások is.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseitől eltérően a számlák kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a szerint kerül sor, szintén átutalással.
Előlegfizetés: Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bek. szerint a szerződésben foglalt – tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, biztosíték rendelkezésre bocsájtása nélkül. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít.
A részletes fizetési feltételeket a VIII. fejezet Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8))
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001342112022/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm.r.15.§(2), a Kbt.68.§(1b)-(1c) bek alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben Ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételesen írja ki. Az ajánlatkérő állásfoglalást kért az NNK-tól a műtőblokk területének önjáró robotokkal történő sterilizálásának alkalmazhatóságára vonatkozóan. Amennyiben az NNK állásfoglalása szerint az önjáró robotokkal történő technológia alkalmazható a műtőblokk sterilizálására azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, továbbá eredményes eljárás esetén a szerződés megkötésére, vagy hatályba léptetésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Ajánlatkérőként szerződő fél értesíti a nyertes Ajánlattevőt az NNK állásfoglalásáról.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár: fordított arányosítás, többletjótállás: egyenes arányosítás, szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) és 41. § (1) bek. alapján az eljárást elektronikus úton, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
2) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
3) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni a Kbt. 41/A. § (3) bek. alapján.
4) Közös ajánlattétel esetén a meghatalmazásra vonatkozó előírásokra a Kbt. 35. § (2a) és 41/A. § (5) bekezdései az irányadóak.
5) Helyszíni bejárás helye/ideje: találkozó SZTE SZAKK Szemészeti Klinika 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11. épület portáján. Időpontja: 2022. szeptember 28. (szerda) 13:30 óra (CET). A helyszíni bejáráson az orrot és szájat eltakaró maszk használata a klinika területén kötelező! A műtői területre történő belépés érdeklődő gazdasági szereplőnként 1 fő részére biztosított, a többi érintett területen létszámkorlát nincs.
6) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dok. nem magyar nyelven került csatolásra – kivéve a termékismertetőket, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
7) Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: alkalmazandó fájlformátum: pdf., excel, word, fájlméret: az EKR rendszer által meghatározottak szerint.
8) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 114. § (6) bek. szerint.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, az Ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdés, és Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír.
13) Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját a KD-ban rögzítettek szerint.
14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
15) Ajánlattevők az ajánlatukban árazott költségvetést kötelesek csatolni a KD-ban előírtak szerint.
16) Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy - nyertessége esetén - a közbeszerzés tárgyára kiterjedő legalább 10 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év biztosítási értékű szakmai felelősségbiztosítási szerződést fog kötni vagy ilyen szerződését kiterjeszti/fenntartja. /322/2015. (x.30.) Korm. rend. 26. §/. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül kell bemutatnia.
17) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az üzleti titokról (EKR űrlap), a munkaterület rendben tartásáról, továbbá hogy gyártói teljesítménynyilatkozattal rendelkező építési termékek kerülnek felhasználásra, beépítésre.
18) Ajánlattevő az ajánlatban köteles csatolni a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatait minden esetben, önéletrajzokat, végzettséget igazoló dokumentumokat (adott esetben).
19) Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. szerinti az értékelést követően végzi el az ajánlat(ok) bírálatát a Kbt. 69. § (1)-(2) bek-ben foglaltaknak megfelelően, szükség szerint elvégezve a Kbt. 71-72. §-aiban foglalt eljárási cselekményeket.
20) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételt és igazolási módját (M/1. és M/2.) a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
21) Irányadó idő: CET
22) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.)Kr., 424/2017.(XII.19.)Kr., 322/2015.(X.30.)Kr., Ptk., 266/2013.(VII.11.)Kr.
23) FAKSZ: Macsek Bernadett (lsz:01007), Dr. Nagy Paulina (lsz:01043)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges