Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20203/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Ócsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ócsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730394213
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 2.
Város: Ócsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2364
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bukodi Károly
Telefon: +36 29378125
E-mail: polgarmester@ocsa.hu
Fax: +36 29378067
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ocsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262762022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001262762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Manóvár Bölcsőde bővítése3
Hivatkozási szám: EKR001262762022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése 2 további csoportszobával. A bölcsődében a jelenlegi épületben 1 nevelési egységben 2 csoport működik az épület földszintjén. A jelenlegi létszám 24 gyerek és 7 dolgozó, ez 2 csoporttal, 24 gyerekkel és 6 dolgozóval bővül. A bővítés a földszinti részt érinti, a jelenlegi L alakú épület előtti rész beépítésével. Az új rész a jelenlegi közlekedő megnyitásával kapcsolódik a régi épületrészhez.
Az elvégzendő munkák részletezését a Műszaki leírás és Árazatlan költségvetés tartalmazza.
Az építéssel érintett területeken nem található műemlék, illetve nincs nyilvántartott műemléki érték.
A kivitelezés építési engedélyhez kötött.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás – ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabályban így rendelkezik – hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ha az ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az Ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék, szolgáltatás vagy építési beruházás megfelel.
Karakterkorlát miatt a VI.3.9) pont folytatása:
16. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai ajánlat benyújtásának teljes hiánya az ajánlat automatikus érvénytelenségét eredményezi.
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
• Organizációs terv (indikatív)
(Részletes a KD-ban)
17. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
FAKSZ: dr. Varga Enikő, lajstromszám: 00761
19. A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR001262762022
20. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.ocsa.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.
21. Ajánlatkérő a helyszíni bejárást biztosítja.
Helyszín: 2364 Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562. (gyülekezési pont a bölcsőde bejáratánál). A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű.
Jelenléti ív aláírása szükséges.
Időpont: 2022. október 4. napján 10.00 óra.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlattétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve észszerűtlen lenne tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet, egy folytatólagos útszakaszt képez, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. A különböző munkafázisok egymásra épülnek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, és költséghatékonyabb a beszerzés.
A jelen eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez, a szerződésszerű teljesítéshez minden elem teljesítése szükséges, egységes egészként kezelve (várható mennyiségi kedvezmény(ek). A részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a párhuzamos munkavégzés nem megoldható, tekintettel arra, hogy egy-egy munkaterület nem lehet több kivitelező birtokában, azok munkanemenként egymástól nem lehatárolhatóak, és ez esetben a teljesítési határidő az elvárthoz képest a megrendelő számára hátrányosan kitolódna. A gördülékeny és összehangolt munkavégzés érdekében indokolt egy generál kivitelező alkalmazása a beruházás megvalósítására, így elkerülhető, hogy az egymás munkavégzését zavaró kivitelezők egymásra hivatkozva közölnének folyamatosan akadályt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45262800-9
45312310-3
45315100-9
45343200-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ócsa, Baross utca 14. hrsz.: 1562.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése 2 további csoportszobával.
Mennyiségi adatok:
Óvoda telkének alapterülete: 5 604 m2
Maximális beépítési % (40%): 2 241,60 m2
Jelenlegi beépítési %: 862,29+499,10=1.361,39 m2 24,29%
További beépítési lehetőség: 880,21 m2 15,71%
Bölcsőde tervezett nettó alapterület (bővítés utáni):
Földszint: 399,70+192,93=592,63 m2
Emelet: 55,80+11,22=67,02 m2
Összesen: 659,65 m2
Bölcsőde bruttó alapterület: 774,23 m2
Bölcsőde bruttó szintenkénti belső alapterülete: 518,915 m2
Telek mérete: 5 604 m2
Alapterületi adatok:
Földszint – meglévő hasznos alapterülete: 349,11 m2
Földszint – tervezett hasznos alapterülete: 183,23 m2
Földszint összesen: 662,83 m2
Földszint hasznos alapterülete: 532,34 m2
Emelet – meglévő helyiségek: 55,80 m2
Emelet – tervezett helyiségek: 68,84 m2
Emelet hasznos alapterülete összesen: 64,84 m2
Tervezett bővítés összesen: 255,62 m2
Tervezett bővítés hasznos alapterülete összesen: 192,66 m2
Bölcsőde alapterülete összesen: 727,67 m2
Bölcsőde hasznos alapterülete összesen: 597,18 m2
Teljes mennyiség:
- Építészet: A meglevő bölcsődei épület, egy már meglévő hét foglalkoztatós óvodával közös telken helyezkedik el. A telek a Baross és a Rákóczi utcák sarkán található. A területi mutatók lehetővé teszik, hogy a bölcsőde újabb nevelési-oktatási egységgel bővülhessen. A telek feltárása a két utcáról történő feltárással ideális, a két intézmény forgalma elkülöníthető, a játszóudvar területe megfelelően elosztható, a gazdasági udvar közös használatban működőképes. A parkolásra kialakított közterületek a jelenlegi terhelésnek megfelelnek, a bővítés közterületen szűkös, de az önkormányzat tulajdonába került Esze Tamás utcáról nyíló telek átalakítása során a környékbeli oktatási intézmények működéséhez szükséges gépjármű elhelyezését is megoldó parkoló terület kiépítésével egyidejűleg a bölcsőde bővítés többlet parkolószámának biztosítása is megoldódik. A bölcsőde épület „L” alakban telepített. Az épület utcai szárnyába került a melegítő konyha, a már említett gazdasági udvarra szervezve, valamint ebbe a szárnyba került a vezetői iroda az irattárral és egyéb kiszolgáló terek. Ezek helye ideális a földszinten, hiszen ezeket nem csak a személyzet, hanem a szülők is használhatják. A két egymásra merőleges szárny találkozásánál helyeztük el az egyedül kétszintes épülettömeget, melynek földszintjén az aula, emeletén pedig a személyzeti kiszolgáló rész található. Ebbe térbe szélfogón keresztül érkezik a látogató, a szélfogóból nyílik a babakocsi tárolót. Ez a kialakítás teszi lehetővé a Rákóczi utca felőli, az óvodától független bejáratot. Az utcára merőleges észak-déli tájolású épületrészben található a meglevő két csoportszoba a déli oldalkertre tájolt fedett teraszokkal.
A bővítés során a gazdaságos területhasználat érdekében az új foglalkoztatók és a hozzájuk közvetlenül tartozó kiszolgáló tereket az épület tömbösítésével kell telepíteni, így az értékes játszóudvar terület jól áttekinthető és a közcélra kialakítandó szomszédos telekkel jól fűzhető térkapcsolat biztosítható. A két csoportszobát átlós rendszerben kell illeszteni egymáshoz, ezáltal a közös vizes helyiség kedvező térkapcsolattal, ideális átláthatósággal pozicionált és az öltöző és közlekedő területek oldottan nyílnak egymásba úgy, hogy a csoportonként mégis értelmezhetően különülnek el.
Az épület tömegképzése, az utcakép arányrendszeréhez illeszkedő, zömében földszintes magas tetős, a bővítményt a kialakult arányrendszerhez, de önálló belső tömegformával igazítjuk. Az épület természetes anyagokból készül, zömében vakolt fal képzéssel, látszótégla lábazattal. A bejárati és terasz oszlopok faszerkezetűek. Az épületegyüttes egészéhez közös parkolót kell kialakítani.Az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának megállapítása: 50,0 m2 /30 m2 = 1,67
Csoportszobánként 2db parkoló, azaz összesen 4db parkolóra van szükség, melyből egyet akadálymentesen kell kialakítani.
A csoportszobákhoz kapcsolódóan pelenkázó-biliztető helyiség létesül, a gyermekek részére 4-4 wc csésze és mosdókagyló készül, valamint a pelenkázókkal közös pultba építve egy baba fürösztő. A személyzet részére kézmosót és bili mosót biztosítunk. A mosdók H+M vizes csaptelepekkel felszereltek. A földszinti gépészeti - helyiségben létesül használati melegvíz-készítő gázbojler, ez látja el melegvízzel a csaptelepeket. A mosdók előtti melegvíz-leágazás után egy termosztatikus HMV keverő szelep építendő be a leforrázás veszélyének elkerülésére.
Az épület takarítása kézi erővel történik Az épület takarításához szintenként tervezett kiöntő helyet és H+M vizes vízvételi helyet légbeszívó szelepes, tömlővéges csatlakozóval felszerelt vízvételi helyet kell kialakítani. Feladatrészletezés a műszaki dokumentumokban!
- Villámvédelem
- Épületgépészet
- Épületvillamosság
- Tűzvédelem, + tűzjelző
- Konyhatechnológia
- Akadálymentes parkolóhely kialakítása, akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, Info-kommunikációs akadálymentesítés.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M/2. pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (min.0hó, max.36hó) 15
2 3. Többletjótállás időtartama, a minimum 12 hónapos jótállási időn felül hónapokban megadva (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0, maximum 3 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/10/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.1.1-21-2021-00017
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban rögzített teljesítési kezdő időpontja tájékoztató jellegű, az a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat.
Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonása (minimum 0 maximum 3 fő):
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) 2. cikk 4. pontja szerint:
„hátrányos helyzetű munkavállaló”: bármely olyan személy, aki:
a)
az előző 6 hónapban nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
b)
15 és 24 év közötti életkorú; vagy
c)
nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
d)
50 éven felüli személy; vagy
e)
egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
f)
valamely tagállamban olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben a két nem megoszlásában mutatkozó különbség legalább 25 %-kal meghaladja a tagállam valamennyi gazdasági ágazatára összességében jellemző átlagos különbséget, és aki az alulreprezentált nemhez tartozik; vagy
g)
egy tagállam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy szakmai tapasztalatszerzésre van szüksége ahhoz, hogy javuljon a tartós foglalkoztatásra való esélye
A hátrányos helyzetű munkavállalónak dokumentáltan és kimutathatóan a szerződés teljesítésével összefüggésben kell foglalkoztatásra kerülnie, azaz a vonatkozó értékelési szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló(k) az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében fog(nak) részt venni, az értékelési szempont meghatározásának módjától függően, figyelemmel a szerződés teljesítési határidejének (esetleges) módosításaira is.
A hátrányos helyzetű munkavállalókra vonatkozóan az alábbi cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlat részeként:
név szerint kerüljenek megjelölésre;
kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak;
a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat);
továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata)
A benyújtás elmaradása vagy nem megfelelően történő benyújtása a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti (71. § (8) bekezdése szerint a hiánypótlás korlátozott).
A szerződés teljesítése során Ajánlatkérő ellenőrzése:
Igazoló dokumentum, amely bemutatja, hogy az érintett szerződés teljesítése során mely napon, az adott szerződéssel, annak teljesítésével összefüggésben milyen feladatot végzett el/látott el az értékelési szempontra bemutatott hátrányos helyzetű munkavállaló, amely tartalmazza az ajánlattevő, ajánlatkérő képviseletében eljáró személy(ek) és a szerződés teljesítésében közreműködő hátrányos helyzetű munkavállaló aláírását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
VI.3.2) pont folytatása:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- Ajánlatkérő 10023002-20093525-00000017 számú fizetési számlájára történő befizetéssel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell a befizetés/átutalás tényét bizonyító. egyszerű másolatú banki visszaigazolást, internetes utalás esetén a kinyomtatott átutalási igazolás egyszerű másolatát. Közleményként fel kell tüntetni az eljárás rövid megnevezését, és az átutalás jogcímét (Ócsa, Manóvár Bölcsőde bővítése, Ajánlati biztosíték) Ajánlatkérő az átutalás tényét ellenőrzi, és csak az ajánlattételi határidőig megtörtént (ajánlatkérő számlájára beérkezett) tényleges utalást fogadja el teljesített ajánlati biztosítéknak.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, feltétlen és visszavonhatatlan - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt – garanciára vonatkozó nyilatkozatot oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel; ez esetben az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlati kötöttség lejártáig érvényben lévő, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által - feltétlen és visszavonhatatlan kötelezvényt oly módon, hogy az elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
- Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel kapcsolatosan kifejezetten előírja Ajánlatkérő, hogy a dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés nyújtása esetén a garancia vagy biztosítási szerződés szövegezésének kötelezően tartalmaznia kell a következőket:
- a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti fordulatot: „Ha az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az Ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.”
- valamint amennyiben releváns: „Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg”.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet közös ajánlattevők esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlati biztosíték nem válhat szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt kizáró okoknak való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni.
A kizáró okok igazolására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, alvállalkozó a szerződés teljesítésére alkalmatlan, amennyiben nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az MKIK által vezetett nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az ajánlattevő részéről csatolandó az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani. Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződéses/előszerződéses okiratnak ezt (is) alá kell támasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
P1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés a) pont alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó, eredeti vagy másolati igazolást, az alábbi tartalommal:
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
- mióta vezeti Ajánlatkérő pénzfogalmi számláját
- pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy épület felújítása és/vagy épület bővítése) teljesítéséből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az a felhívásban előírt egyéb igazolási módok helyett.
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (6) és (8) és (11) bekezdéseiben foglaltakra, és a Korm.rendelet 19. § (7) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményi nyilatkozat alapján bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Ajánlatkérő a „sorban állítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a nyilatkozata alapján a közbeszerzés tárgya szerinti (épület építése és/vagy épület felújítása és/vagy épület bővítése) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 75.000.000, - Ft-ot.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: P.1.-P.2.
P2. pont vonatkozásában: Azon gazdasági szereplők esetében, akik nem rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel a felhívás feladásának a napját megelőzően, értelemszerűen a felhívás feladásának a napjáig már lezárt, előző egy vagy két üzleti évükben elért összes nettó árbevételének kell megfelelnie a fenti követelménynek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A P1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), valamint (11) és (12) bekezdéseire.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el, így az ajánlattevő a benyújtandó ajánlatában köteles az ajánlatkérő által előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó, ajánlatkérő által előírt igazolásokat csatolni. Ezen igazolásokban az ajánlattevő köteles megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 114./A. § (1) bekezdésben foglaltakkal élve nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit.
Ajánlattevőknek - ajánlatkérő külön felhívása nélkül - az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk:
M.1.: A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
-az építési beruházás tárgya, mennyisége
-teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
-teljesítés helye
-a szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszáma és/vagy email címe)
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciát a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 22. § (3) bek. szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással), figyelemmel a 23. §-ra.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a vonatkozó EKR űrlap kitöltésével – Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembernek a nevét, végzettségét illetve képzettségét, gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy még formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ld. Kbt. 65. § (9)-11) bek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (vagy 60 hónapon belül) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített olyan referenciával, amely tárgya legalább 140 m2 hasznos alapterületű új épület kivitelezése, vagy meglévő épület legalább nettó 140 m2 hasznos alapterülettel való bővítésének kivitelezése volt, továbbá tartalmazott akadálymentesítést is.
Hasznos alapterület alatt Ajánlatkérő a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 46. pont szerinti fogalmat érti.
Ajánlatkérő az akadálymentesítés alatt az AF II.2.4) pontjában foglaltak szerinti vagy azzal egyenértékű olyan fejlesztést érti, amely hozzájárul annak elősegítéséhez, hogy a szolgáltatást a gyengénlátók, mozgáskorlátozottak is igénybe tudják venni
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
Az alkalmassági követelményben előírtak több szerződésből is teljesíthetők.
Az alkalmassági követelményben előírtak több szerződésből is teljesíthetők azzal, hogy az egyes alpontokban megfogalmazott követelményeket egy szerződésből kell igazolni.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2. pontban megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
A szakemberek között az átfedés nem releváns, ugyanis Ajánlatkérő egy szakember bemutatást kéri.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.2.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdését alkalmazza a felelős műszaki vezető szakember vonatkozásában, ugyanis kulcsfontosságú, hogy a szakember személyesen irányítsa a kivitelezési folyamatokat, és bármikor az Építettő, Megrendelő utasításainak megfelelően rendelkezésre álljon.
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naptári naponta. A késedelmi kötbér maximum összege, nettó vállalkozói díj 10 %-a, amely a kötbérterhes határidőket követő napon külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelemi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj, maximális mértéke 20 naptári napi tétel.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett rész szerződés szerinti nettó ellenértékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25%-a.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
Jótállás: 12 hónap, értékelési részszempont. A jótállási kötelezettség kezdetének időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának az időpontja.
A Ptk. 6:186. § (1) és 6:187. § megfelelően irányadó.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében köteles az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot a szerződés megkötéséig, legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint átadni.
A teljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a szerződés aláírásának feltétele. A teljesítési biztosítéknak a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan, a szerződés időtartamát követő banki napig az ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia.
Jólteljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének elmaradásával kapcsolatos ajánlatkérői igények biztosítása érdekében köteles az egyösszegű nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújtani legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, az ajánlatkérő részére a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont figyelembevételével, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél választása szerint. A jólteljesítési biztosíték ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának feltétele. A biztosítéknak a vállalt jótállási idő lejártáig kell lehívhatónak lennie (okirati forma esetén további 30 nap lehívhatósággal).
A biztosíték teljesíthető: Az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, illetve a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére. Ajánlatkérő együttesen nem érvényesíthet meghiúsulási és késedelmi kötbért. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. (Ptk. 6:187. (1) bekezdés).
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból és az Ajánlatkérő saját költségvetéséből biztosított. A pénzügyi fedezet tehát a VEKOP-6.1.1-21-2021-00017 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekt keretében létrejött támogatási szerződés és Ajánlatkérő költségvetése biztosítja.
Támogatás intenzitása: 100,000000%.
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
A nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését kérheti. Az előleg fizetése esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó. Előleg igénybevétele esetén az előleggel való elszámolás a végszámlába beszámítás útján történik. Fizetendő díjként az előleg összegével csökkentett összeg tüntethető fel.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §.
Részszámlázás a szerződéstervezet szerint. (Nyertes ajánlattevő 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.)
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, 322/2015. (X.30.) Korm.rend., fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Az ajánlattétel, a kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
A szerződés keretében elvégzendő tevékenységek építési engedélyköteles tevékenységek, ezért a megkötendő szerződés vállalási ára fordított adózású. A teljesítésigazoláson és a számlán is fel kell tüntetni, hogy az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az áfa bevallására és megfizetésére a Megrendelő kötelezett, és a tételek csak nettó értéken tüntethetők fel.
Elektronikus számla kiállítása esetén a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak az irányadók, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Tartalékkeret: nincs.
Részletesen a szerződéstervezetben.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7), (10)-(11);
­ 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
­ 2007. évi CXXVII. törvény
­ 2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1)
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, egyéb támogatási rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: 10023002-20093525-00000017
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-20093525-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével és az ajánlati kötöttség teljes idejére érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt fenn kell állnia, azaz az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap időtartamig, az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén annak tartamáig, az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig. Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, azajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a Kbt. 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.
ld. III.1.1. pontot
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. sz. részszempont: ár – fordított arányosítás 2-3. sz. részszempont: arányosítás (ME útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás) 4. sz. részszempont: Hátrányos helyzetű mv-ók – egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező) 2. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9. §), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ a KD-ban) – szakmai ajánlat,
- Organizációs tervet (szakmai ajánlat),
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap),
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap),
- nyilatkozat közös Ajánlattevőkről, képviselő Ajánlattevő megjelölése (adott esetben),
- meghatalmazás (adott esetben),
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap),
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap),
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap),
- nyilatkozat üzleti titok EKR űrlap + indokolás,
- ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentum,
- nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatása,
- szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat egyszerű másolatban az értékelés alátámasztására,
- Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata hátrányos helyzetű munkavállalókról, továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata).
- Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását.
3. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a meghatározott kártérítési limitű felelősségbiztosítással rendelkezni.
4. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók.
6. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján NEM fenntartott.
7. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján.
8. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
11. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
12. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
13. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2. pontjában meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását, rendelkezésre állási nyilatkozatát (név, képzettség/ végzettség, szakmai többlettapasztalat), a hátrányos helyzetű munkavállalók vonatkozásában az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben név szerint kerüljenek megjelölésre; kerüljön bemutatásra, hogy a hátrányos helyzetű munkavállaló mi alapján/milyen szempontokra tekintettel (mely jogszabályi rendelkezés alapján) minősül hátrányos helyzetű munkavállalónak; a szerződés teljesítésével összefüggésben (annak során) milyen konkrét feladatokat fog ellátni (munkakör, pl. „betanított munkás” megjelölése nem elegendő, konkrétan fel kell tüntetni az adott műszaki tartalom keretében elvégzendő feladatokat);továbbá szükséges a hátrányos helyzetű munkavállalói „minőség” igazolására vonatkozó dokumentumok ajánlatban történő csatolása/bemutatása (pl. életkor igazolására személyi igazolvány másolata vagy más közokirat másolata).
14. Szerződéskötési feltétel: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek minimális kártérítési összege 80.000.000, - Ft/év és 20.000.000, - Ft/káresemény. Továbbá a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be.
Ld.tovább a karakterkorlát miatt a II.1.4. pont
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges