Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20135/2022
CPV Kód: 31321300-5
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: A szállítási helyszín termékenként eltérhet az alábbiak szerint: TEB Országos osztóraktár Budapest Istvántelek 1045 Budapest, Bécsi utca 1. és Pályavasúti Szakanyag Centrum Érd 2030 Érd, Tolmács u. 18.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10856417244
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Judit
Telefon: +36 302462653
E-mail: kovacs.judit@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001271052022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001271052022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel
Hivatkozási szám: EKR001271052022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31321300-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő halasztott hatályú keretszerződést kíván kötni, 1 éves (12 hónapos) időtartamra, 1 éves (12 hónapos) hosszabbítási lehetőséggel, összesen nettó 36.000.000,- Ft keretértékben, összesen nettó 27.800.000,- Ft értékű lehívási kötelezettségvállalással és összesen nettó 8.200.000,- Ft értékű értékbeli opcióval, a műszaki dokumentáció szerinti 3 különféle típusú munkavezeték adásvétele és szállítása tárgyában.
II.1.5) Becsült érték:
36042000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő három típusú munkavezeték tényleges felhasználása – annak mennyisége, üteme, területe – változó, a keretösszeg – annak csekély összegére is tekintettel – megbontása ennek okán nem célszerű. A részajánlattétel lehetőségének kizárása a versenyt nem szűkíti, tekintettel arra, hogy azok gyártási feltételei azonosak, a nagyobb volumen pedig kedvezőbb árat eredményezhet Ajánlatkérő számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31321300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: A szállítási helyszín termékenként eltérhet az alábbiak szerint:
TEB Országos osztóraktár
Budapest Istvántelek
1045 Budapest, Bécsi utca 1.
és
Pályavasúti Szakanyag Centrum Érd
2030 Érd, Tolmács u. 18.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Munkavezetékek beszerzése keretszerződéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő halasztott hatályú keretszerződést kíván kötni, 1 éves (12 hónapos) időtartamra, 1 éves (12 hónapos) hosszabbítási lehetőséggel, összesen nettó 36.000.000,- Ft keretértékben, összesen nettó 27.800.000,- Ft értékű lehívási kötelezettségvállalással és összesen nettó 8.200.000,- Ft értékű értékbeli opcióval, a műszaki dokumentáció szerinti 3 különféle típusú munkavezeték adásvétele és szállítása tárgyában.
Az alábbiakban ugyan meghatározásra kerülnek a várható beszerzési mennyiségek, azok azonban csak statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel kerültek megadásra, a becsült érték kiszámítása és az ajánlati egységárak megalapozottabb megadása érdekében.
A keretszerződés meghatározott értékre vonatkozóan kerül megkötésre, mely értékbeli opciót tartalmaz, ennek megfelelően a 36.000.000,- Ft-os keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:
Az alapösszeg (lehívási kötelezettséggel terhelt összeg) értéke: nettó 27.800.000,- Ft
Az opció (lehívási kötelezettséggel nem terhelt összeg) értéke: nettó 8.200.000,- Ft
Az opciós érték vonatkozásában Ajánlatkérőnek lehívási kötelezettsége nem áll fenn.
A közbeszerzés tárgyát képező termékek rugalmas kezelésére a keretszerződés ad lehetőséget, melyben a műszaki dokumentáció szerinti valamennyi termék szerepel és azokból a szükségletnek megfelelő mennyiség hívható le.
A lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegből tervezetten lehívható alapmennyiség összesen 4543 kg,
az opcionális értékből tervezetten lehívható opcionális mennyiség összesen 1357 kg,
tehát a teljes keretösszegből tervezetten legfeljebb 5900 kg munkavezeték hívható le.
Ajánlatkérő ezen mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, a szerződéskötést követően ténylegesen lehívott mennyiségek ezen tervezett mennyiségektől eltérhetnek.
A nyertes ajánlattevő feladata a termékek Ajánlatkérő által meghatározott teljesítési helyekre (Budapest és Érd) történő szállítása, Ajánlatkérő eseti lehívásainak megfelelően.
A részletes műszaki specifikációt és a kötelező műszaki paramétereket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban KD) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (maximum 75 naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati összár / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 36042000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés egy alkalommal további 12 hónappal meghosszabbítható a felek külön megállapodása (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosítás) alapján, amennyiben a lehívások összértéke a szerződés lejárta előtt 90 nappal nem éri el a szerződés szerinti keretösszeget.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A keretszerződés meghatározott értékre vonatkozóan kerül megkötésre, mely értékbeli opciót tartalmaz, ennek megfelelően a 36.000.000,- Ft-os keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:
Az alapösszeg értéke: nettó 27.800.000,- Ft
Az opció értéke: nettó 8.200.000,- Ft
A lehívási kötelezettséggel terhelt alapösszegből tervezetten lehívható alapmennyiség összesen 4543 kg,
az opcionális értékből tervezetten lehívható opcionális mennyiség összesen 1357 kg,
tehát a teljes keretösszegből tervezetten legfeljebb 5900 kg munkavezeték hívható le.
Ajánlatkérő ezen mennyiségi adatokat tájékoztató jelleggel adja meg, a szerződéskötést követően ténylegesen lehívott mennyiségek ezen tervezett mennyiségektől eltérhetnek.
Az opciós érték vonatkozásában Ajánlatkérőnek lehívási kötelezettsége nem áll fenn.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5.pont:
Ajánlatkérő az ajánlati árat, mint nettó ajánlati összárat értékeli.
Ajánlattevőnek meg kell adnia valamennyi termék nettó Ft egységárát a két különböző szállítási hely szerint (Budapest / Érd).
Ajánlatkérő az ajánlattevő által megadott két helyszín szerinti nettó egységárak szerinti átlag egységárak összegét tekinti ajánlati összárnak és a tárgyi közbeszerzési eljárásban ezen nettó ajánlati összár képezi az értékelés alapját.
A szállítási határidő legkedvezőbb értéke 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb értéke 75 naptári nap. A 75 naptári napnál kedvezőtlenebb ajánlat ÉRVÉNYTELEN. Ajánlatkérő a legkedvezőbb értéknél kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási határidőt valamennyi szállítási hely és valamennyi termék esetében, azonosan szükséges megadni.
Ajánlatkérő felhívja továbbá az ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási határidő megajánlásánál vegyék figyelembe annak tényét, hogy a mennyiségi átvételt megelőzi a termékek minőségi átvétele, melynek időszükségletével számolni szükséges. A MÁV Zrt. általi minőségi átvételre az átvételre bejelentést követően kb. 5 munkanapot kell figyelembe venni.
II.2.6.pont:
Ajánlatkérő az eljárás indításakor nem kívánja megadni a becsült értéket – azt legkésőbb az ajánlatok bontásakor fogja ismertetni.
II.2.7. pont:
Az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés halasztott hatállyal kerül majd megkötésre.
A szerződés hatálybalépésének napja 2023. március 26. napja, leszámítva annak az esetét, ha az aláírás napja ennél későbbi időpontra esik, úgy a Szerződés Felek általi aláírásának a napja a hatálybalépés dátuma.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kbt. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozattal. Ha az ajánlattevőnek nincs a hivatkozott törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, úgy az erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében tárgyi eljárásban megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő Kr. 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
Ajánlattevőnek az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a Kbt. 67.§ (4) és a Kr. 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § 11a) és a 114/A. § (4) bekezdésére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint az alkalmasság igazolásra csatolnia kell ajánlatához a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító (ajánlati) felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya (nagyvasúti hálózaton alkalmazott munkavezetékek) értékesítésének ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon.
A referenciaigazolásnak/referencia nyilatkozatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
-szerződést kötő másik fél neve,székhelye;
-kapcsolattartó személy neve,elérhetősége(cím,telefonszám,e-mail cím);
-szállítás tárgya az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal
(nagyvasúti hálózaton alkalmazott munkavezetékek)
-szállítás mennyisége (kilogrammban meghatározva);
-teljesítés kezdő,befejező időpontja(év,hónap,nap bontásban);
- nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem. A referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlatot közösen benyújtók együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben a közbeszerzés tárgya szerinti (nagyvasúti hálózaton alkalmazott munkavezetékek), egy vagy több szerződésből származó, összesen legalább 3.000,- kg, azaz háromezer kilogramm szerződésszerűen teljesített referenciával, referenciákkal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Adott lehívás késedelmes teljesítése esetén a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 0,5%-a/nap, de összesen legfeljebb a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20%-a.
Nemteljesítési kötbér: Adott lehívás nem teljesítése esetén a nyertes ajánlattevő nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Adott lehívás egyéb okból történő nem szerződésszerű teljesítése (hibás teljesítés) esetén a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó szerződéses érték 15 %-a.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint az adásvételi keretszerződés tervezetében rögzítette a fenti kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A tárgyi közbeszerzés saját forrásból kerül finanszírozásra.
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő az egyes eseti megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett köteles teljesíteni, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. § (1), valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatok és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány érvényesek.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: A nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyára teljes körű jótállást köteles vállalni, melynek időtartama a beépítés időpontjától számított 24 hónap, de legfeljebb a mennyiségi átvételtől számított 36 hónap. A jótállás időtartama alatt a nyertes ajánlattevő a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017+A1:2020 számú európai szabványnak, az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, valamint az Áfa törvény 175. §-ában meghatározottaknak.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további feltételeket Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.6. és III.1.7.pontjaiban rögzítette, valamint a Közbeszerzési Dokumentumok és az adásvételi keretszerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben automatikusan történik, az ajánlattételi határidő lejártát követő két órával később.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám) alapján fordított arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését megelőzően végzi el.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő már az ajánlatban kéri benyújtani a kizáró okok fenn nem állását és alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló valamennyi dokumentumot.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) b) pontja alapján, nyílt eljárást folytat le, a 307/2015. (X. 27.) Kr.-ben foglalt eltérésekkel, a 424/2017. (XII. 19.) Kr. szabályaira tekintettel.
3. Az eljárást Ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban EKR) folytatja le. Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció. Az eljárás során mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas.
4. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlati felhívás közzétételének napján a Kbt. 57. § rendelkezéseinek megfelelően az EKR-ben elektronikus úton rendelkezésre bocsátja.
5. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosításnyújtás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek.-ben előírt korlátozást.
6. Az ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell minden költséget és a feladat ellátásához szükséges munkát, mely a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges. Ajánlattevő köteles benyújtani részletes ártáblázatát a felolvasólappal tartalmi összhangban. A benyújtásra kerülő ártáblázatban a szállítási helyek szerinti egységárak mellett kérjük megadni, a megajánlott termék gyártójának megnevezését is, valamint a naptári napokban meghatározott szállítási határidőt.
Ajánlatkérő az eljárás eredményeként megkötendő szerződésben rögzített feltételek szerint biztosítja az ajánlati egységárak felülvizsgálatát és módosítását.
7. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát akként, hogy a korábban benyújtott ajánlatát visszavonja, majd benyújtja az új ajánlatát.
8. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját és tartalmi követelményeit a rendelkezésre bocsátott dokumentáció tartalmazza részletesen.
9. Az eljárás nyelve magyar, ezért minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani a Kbt. 47. § (2) szerint.
10. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
11. A felhívás III.1.3) pontjaiban meghatározott alkalmassági feltétel, és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
12. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, de Ajánlatkérő az azzal egyenértékű termék megajánlását is elfogadja.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő felhívja a közös Ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszer sajátosságaiból adódóan – beleértve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti eseteket is – kizárólag a képviselő Ajánlattevő részére tudja megküldeni a Kbt. által előírt és egyéb értesítéseket, tájékoztatásokat, felhívásokat. A közös Ajánlattevők felelőssége, hogy az egymás közötti kommunikációt megfelelően rendezzék. A vezető Ajánlattevő részére kézbesített dokumentumok valamennyi közös Ajánlattevő részére kézbesítettnek minősülnek, mind az eljárási cselekmények, mind a jogvesztő határidők szempontjából.
15. A közbeszerzés tárgyát képező termékek minőségi átvétel köteles termékek, tehát Ajánlatkérő megvizsgálja azok minőségét – előre rögzített módon – és csak a követelmények teljesülése esetén veszi át a terméket. A minőségi átvételre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételeként előírja a 30745/2020/MAV számú „Utasítás a vasúti erősáramú rendszer elemeinek fejlesztésére, engedélyezésére és dokumentálására” c. utasítás előírásainak megfelelően, hogy a tárgyi eljárásban beszerzendő termékeknek MÁV Rendszer Megfelelőségi Engedéllyel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig (de legkésőbb a szerződéskötési moratórium lejártáig) és azt Ajánlatkérő részére rendelkezésre kell bocsátani. A Rendszer Megfelelőségi Engedéllyel való rendelkezés vonatkozásában irányadó rendelkezéseket a dokumentáció tartalmazza.
17. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a megajánlott termék forgalmazója, úgy a keretszerződés megkötése előtt az EKR egyéb kommunikációs eljárási cselekményét alkalmazva be kell nyújtania a termék gyártójával és/vagy alapanyaggyártójával kötött írásbeli dokumentumot.
18. FAKSZ: Kajzinger Zsoltné lajstromszám: 00530; Hőgye Gábor lajstromszám: 00531; dr. Lakatos Orsolya, lajstromszám: 01117; dr. Varga Rita Zsófia, lajstromszám: 01118.
19. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közép-európai idő és a magyar jog az irányadó.
20. A felhívás és dokumentáció közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges