Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 19840/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tokaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726449205
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posta György polgármester
Telefon: +36 47352752
E-mail: alexandra.keresztes@tokaj.hu
Fax: +36 47352752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tokaj.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://tokaj.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192942022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192942022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Parkoló és közpark Tokajban
Hivatkozási szám: EKR001192942022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
Tokaj városa két évvel ezelőtt megvásárolta a tüzéptelep északnyugati oldalán lévő üres telekterületet parkolóépítés céljából. A szűk területre 45 fokos beállókkal lett kiépítve a parkoló, ami jót tett a környéknek, de nem látja el az igény szerinti színházi és kultúrközponti funkciókhoz rendelhető és egyéb városi parkolási igényt. A színház melletti egyirányú úttal párhuzamosan egy rövidebb egyirányú út nyitás adott alkalmat erre a fajta parkolóépítésre. A parkolók közt négyzetes levendulaágyások valósultak meg. Ezt a parkoló formát folytatja tervünk keleti irányba úgy, hogy 28 új személygépkocsi vagy 15 személygépkocsi és 3 busz parkolhasson. A „használati vagylagosság” tehát alapjáratban 28 szgk. parkolása megoldott, de a nagyobb rendezvényekkor előre el lehet keríteni helyet 3 db busz parkolásának. A levendulaágyások ismétlődnek és faültetési helyek is jelölve vannak. A park északi és déli részén 12-12 parkoló épül keleten is és nyugaton is, tehát összesen 4x12=48 személygépkocsi merőleges parkolására alkalmas terület jön létre. Így a teljes parkolószám: 90 személygépkocsi vagy más csoportosításban 77 személygépkocsi és 3 busz (lásd útterven). A parkban több elszórt hársfa kerül a két sor parkoló közé (lásd: kertészeti munkalap). A park központi elemeként a kis teresedésen Tokaj város 8 testvérvárosának zászlója kerül elhelyezésre. Ez nagy fontosságú (Ruszt város főterén is ott van Tokaj címere). A park keleti oldalán egy későbbi köztéri szobor elhelyezésének lehetőségét is tartalmazza a terv.
A parkolót befogadó park a környező utcák zöldfelületét gazdagítja, a cél, hogy egy karakteres hársliget jöjjön létre a belvárosban, ezzel menedéket adva a méheknek és az árnyat kereső gyalogosoknak. A parkban ligetesen telepített hársfák (Tilia tomentosa ’Szeleste’) dominálnak, az alattuk elterülő, több évszakban díszítő cserje és évelő ágyak őket emelik és egészítik ki. A területen keresztül fut egy sétány, mely meandezerző vonalvezetésű gyalogos útból és a mellette elhelyezett pihenőkből áll. A pihenők pergola szerkezetűek, padokkal kiegészítve. A sétány mentén két ivókút is helyet kapott.
A közbeszerzés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A tárgyi eljárás során a felújítási feladatok összefüggnek, a munkanemek egymásra épülnek, funkcionálisan egy egységet képeznek, ezért technológiai szempontból nem volt célszerű biztosítani a részajánlattétel lehetőségét az ajánlattevők számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Parkoló és közpark Tokajban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tokaj, Serház u. hrsz.: 377/2; 379
24+24+28 =76 új parkolóállás (ebből 2 állás akadálymentesített)
Leyer gkval járható térköves burkolat (útalappal): 2345m2
Leyer gkval nem járható (járda) burkolat (alappal): 385 m2
Barabás téglakő járda burkolat (alappal): 260 m2
szegélyek:
kiemelt: 758 m
süllyesztett: 185 m
„K”: 43 m
egyéb (kerti): 232m
akácfa pergola 4,90*5,20*2,65m (beton pontalapokkal): 3db (opcionális)
elektromos töltőállomás: 2 db
kandeláberek:
3,5 m: 2 db
3,5 m felújítás:7 db
4,1 m:16 db
6,0 m: 4 db
1,1 m: 8 db
fa ültetés:17 db (+17 db opcionális)
egyéb növény ültetés:1092 db (+1093 db opcionális)
gyepesítés: 32 m2
andezit szórt burkolat (alappal, szegéllyel): 40,7 m2

pad: 4 db (+6 db opcionális)
hulladékgyűjtő: 2db (+6 db opcionális)
zászlótartó: 0 db (+8 db opcionális)
kerékpártároló: 5 db (+12 db opcionális)
ivókút:0 db (+2 db opcionális)
infotábla:0 db (+1 db opcionális)

~2 m magas kerítés építés (zsalukőből, mészkő burkolattal, 5db kő sztélével, 1db vaskapuval): 40m

A kivitelezés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen.
Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építésvezető/projektvezető; min. 0, max. 10 db projekt) 10
2  Többlet jótállás időtartama kötelező 24 hónapon felül (min 0 - max 36 hónap) 10
3 Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (közlekedési építmények/ műszaki vezető; min. 0, max. 10 db projekt) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere:Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. (A Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója - KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21. - alapján.).Részletesen a csatolt közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A kivitelezés opciós tételt is tartalmaznak: Építész és Kertész területen. Az opciós tételeket külön költségvetésben kezeli az Ajánlatkérő, de ajánlati árként egy összegben - a többi költségvetési tétellel - kell megani a felolvasó lapon. Az Iratminta tartalmazza a részletező árajánlatot.
Opció (1) Építész: koszignációs tételek U1, U2, U3, U4, U5, U6 mely Köztéri padokat, Hulladékgyűjtót, Zászlótartó rudat, kerékpár tárolót, Ivókutat és Információs táblát tartalmaz.
Opció (2) Kertészet: 27 négyzetméteres Pergola építése, növények telepítése
akácfa pergola 4,90*5,20*2,65m (beton pontalapokkal): 3db (opcionális)
fa ültetés:17 db opcionális
egyéb növény ültetés: 1093 db opcionális
pad: 6 db opcionális
hulladékgyűjtő: 6 db opcionális
zászlótartó: 8 db opcionális
kerékpártároló: 12 db opcionális
ivókút: 2 db opcionális
infotábla: 1 db opcionális
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m)
pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján
az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott
esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a felhívásban előírt kizáró okok [ Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja] hatálya alá
tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt,
aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt,
aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt.
67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a
részletes adatokat megadni. A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek
ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak,
és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása
tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban
foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése
alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők
vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott
esetben az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7)
bekezdése szerinti előírás alapján. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a
gazdasági szereplőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban
benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Előzetesen Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2)
bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról,
hogy megfelel a P.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Utólagosan a Kbt. 69.§ (4)-(6)
bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására, a P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény
igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján szükséges
benyújtani a felhívás feladását megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre
vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési beruházás) származó - általános forgalmi
adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az
igazolás tekintetében irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19.§ (3) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja
alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal
lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítés beruházás) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen legalább a 140.000.000.-forintot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Előzetesen, az ajánlat benyújtásakor Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az
alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni. Utólagosan, ajánlatkérő felhívására a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 23.§ , továbbá a Kbt. 69.
§ (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia
igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;
- az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből
megállapítható az alkalmasság minimum
követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;
- teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;
- a teljesítés helye;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely
alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban (5 év) teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 96 hónapon (8 év) belül legalább 1.800 négyzetméter térköves burkolat és / vagy téglakő burkolat kivitelezési , (szerződésszerűen teljesített járda és / vagy parkoló és/vagy út, építés és/vagy felújítás) munkáira vonatkozó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az előírást 1 szerződéssel lehet teljesíteni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. VI. Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel
kötendő szerződésben az alábbi
szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki:- késedelmi
kötbér
- meghiúsulási kötbér
Késedelmi kötbér (Ptk. 6 :186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér
mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 0,5%-a / késedelmes nap, melynek
maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a
maximumát, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a
szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére
meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a,
melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell Vállalkozónak megfizetni. A Ptk. VI. Könyv
XXIV. Fejezet szerinti jótállás: Nyertes ajánlattevőnek 24 hónap jótállást kell vállalnia, mely
időtartam alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási idő alatt
fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a nyertes ajánlattevő tudomására kell hozni, a
nyertes ajánlattevő pedig köteles haladéktalanul
– az értesítést követő első munkanaptól
– intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megrendelő a rendelet alapján a minimum 30 % előleget fizet. Az előleget köteles az első három résszámlában elszámolni.
1. részszámla: legalább 15%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
2. részszámla: legalább 30%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
3. részszámla: legalább 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
4. részszámla: legalább 75 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
5. részszámla: legalább 85%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
6.végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő közös ajánlattevők esetében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés tervezet a dokumentáció részét képezik. A szerződéses feltételek közül különösen fontos a 5.12 és 14.10 pontok.
5.12. A megrendelő a tételes költségvetés – mely a szerződés mellékletét képezi – Opcionális tétel Építész ( opció1) és az Opcionális tétel Kertész ( opció 2) tételekként jelöli meg. Az opciós költségvetésben szereplő tételek teljesítését a megrendelő csak külön nyilatkozatban erősíti meg de legkésőbb a szerződés hatálybalépésekor nyilatkozik róla. Forráshiány esetén a tételek részben vagy egészben nem kerülnek beépítésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001192942022
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés
időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a
és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (többletforrás igénylés) fog benyújtani a rendelkezésre álló fedezet kiegészítésére az eljárás sikeres lefolytatását követően.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 Ft
A befizetés helye: közbeszerzést lebonyolító fizetési számlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000082-63690019
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a biztosíték rendelkezésre
bocsátását igazoló irat csatolása az ajánlat
benyújtásával egyidejűleg (az igazolás tartalmára vonatkozó előírásokat karakterkorlát miatt a
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember tapasztalata, többletjótállás: egyenes arányosítás; karakterkorlát miatt a módszerek leírását a dokumentáció tartalmazza
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melynek tartalmai elemei:
- közös ajánlattevők neve, székhelye (címe)
- közös ajánlattételre vonatkozó egyértelmű megállapodást
- vezető tag (Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint eljárni jogosult), és a további tag(ok) egyértelmű
megjelölése
- egyetemlegesen és korlátlanul felelősségre vonatkozó egyértelmű kötelezettségvállalást
- a teljesítés megosztását/részesedés mértékét
- meghatalmazást, hogy vezető tag az EKR-ben teendő nyilatkozatok esetében a közös ajánlattevők
nevében eljárhat.
A Kbt. 35.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni.
6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül
becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás mértéke: legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millióFt/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: ÁRAZOTT TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető excel formátumban is) és az értékelési részszempont esetében- dokumentáció VI.pontban 2. és 3. értékelési szempontaz Iratminták dokumentumban található SZAKEMBER BEMUTATÁSA (felolvasólap szerinti adat
alátámasztására) Szakmai önéletrajz című dokumentum pdf. aláírt formátumban. A szakmai ajánlat tartalmi elemeinek
hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
11. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának
feltételeit és igazolását ( III.1.2., III.1.3) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozza meg.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elfogad elektronikus számlát.
13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Adorján Borbála, lajstromszáma: 01062.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges