Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/158
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.08.16.
Iktatószám: 17443/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér, 10219 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23186855208
Postai cím: Radnóti Miklós Utca 46.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cséby Cséby Gabriella
Telefon: +36 204043873
E-mail: cseby.gabriella@gyorprojekt.hu
Fax: +36 18009170
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorprojekt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184162022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000184162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kálóczy téri csónakház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000184162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kálóczy téri csónakház felújítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel egyrészt az eljárás tárgyát képező beruházás egy földrajzi területen valósul meg, azaz a munkák műszaki egységet képeznek, egy munkaterületet lehet kialakítani, másrészt fennállna a kockázat részekre bontás esetén, hogy a szerződés teljesítése lehetetlen, vagy technikailag bonyolult lenne, illetve az egy részre történő kiírás mellőzése esetén magasabb ajánlati ár mellett vállalnák az ajánlattevők a munkák elvégzését, továbbá, az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek koordinálása, együttműködése veszélyeztetheti az egyes szerződések megfelelő teljesítését. Továbbá, az ajánlatkérőre a részekre bontás gazdaságossági, költséghatékonysági és a közbeszerzési eljárás eredményessége tekintetében is hátrányos lehet, valamint, az azonos helyszínre tekintettel - a személyi és tárgyi feltételek biztosításának könnyítése miatt - a nyertes ajánlattevőnek a munkák lefolytatásának megszervezése miatt is indokolt az egy részre történő ajánlattétel előírása.Az üzemeltetés, karbantartás és garancia miatt is indokolt az egy szerződés keretében való megvalósítás. Az arculat egységessége is csak egyazon nyertes Ajánlattevő által biztosítható. Ajánlatkérő kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot. Ellenkező esetben az egyes részfeladatok teljesítéséből eredendő esetleges késedelem olyan szinten befolyásolja a beruházás teljes lebonyolítási folyamatát, amely veszélyezteti a projekt határidőre történő teljesítését.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kálóczy téri csónakház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45241000-8
45443000-4
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Győr, Kálóczy tér, 10219 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezési szerződés a „Zöld város kialakítása III. – Vízparti rekreációs fejlesztések Győrben című TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 számú pályázat keretében megvalósítandó Kálóczy téri Csónakház felújítási munkálataira vonatkozik. A felújított épület alapterülete nettó 1.748,19 m2,

- Felújításra, hőszigetelésre kerül a homlokzat (nettó 375 m2), a homlokzati nyílászárók (57 db) cseréjével (energetikai köv.: DD).
- Felújításra kerül az emeleti terasz, a külső lépcsők és korlátok. (nettó 187,79 m2)
- Teljes körűen felújításra kerül az emeleti szint, a tervben részletezett funkciókkal. (nettó 384,51 m2)
- A földszinten kialakításra kerül egy akadálymentes WC, és egy női-férfi öltöző. (nettó 522,17 m2)
- Az emeleten a toronyban meglévő lépcső elbontásra kerül és új lépcső készül a tető megközelítésére.
- Felújításra kerül a tetőszigetelés. (nettó 362,48 m2)
A környezet felújítása során az alábbi építési munkák történnek:
- Felújításra kerülnek a parkolók. (38 db)
- 15 db új parkolóhely kialakítása
- A meglévő beton térburkolat egy része elbontásra kerül, helyette zöldfelület kerül kialakításra. (nettó 190 m2)
- A Mosoni-Duna medrében kishajó kikötő készül 54 fm úszóművel (a szakági leírásnak megfelelően).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.1.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.1.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap)  10
3 4. A felhívás III.1.3) M.1.3. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0, maximum 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban írt időtartam a munkaterület átadásától számítottan kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P.1. A 321/2015. Korm.r 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata szükséges a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet 1 évnek tekintve).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület építése és/ vagy felújítása és/vagy bővítése és/vagy átalakítása) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 350 000 000,- Ft összeget.
Épület fogalma alatt ajánlatkérő a 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalmat érti.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1.
Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.r 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a M/1. pont szerinti minimumkövetelménynek való megfelelést annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, rendelkezésre állási nyilatkozata benyújtásával kell igazolnia, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzésére:
— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést – a nyilvántartásba vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem – kizárólag a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata és önéletrajza szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [az önéletrajzban szükséges feltüntetni az aktuális mukahelyet, az elektronikus elérési útvonalat és a tagi azonosító megadni, továbbá a jogosultság kódját, valamint a jogosultság első megszerzésének időpontját (év/hónap pontossággal)]),
— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem – kizárólag a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat és önéletrajza szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [az önéletrajzban szükséges feltüntetni az aktuális mukahelyet, valamint a jogosultság első megszerzésének időpontját (év/hónap pontossággal)]),
— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés – az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő – ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik. Az önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges feltüntetni a szakmai tapasztalat időtartamát. Az önéletrajzban ebben az esetben is szükséges megadni az aktuális munkahelyet, valamint az alkalmassági követelmény bekövetkezésének időpontját (év/hónap pontossággal).

Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, az előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm.r 24. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M.1.1. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület MV-É jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.1.2. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pont építménygépészeti szakterület MV-ÉG jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
M.1.3. Legalább 1 fő olyan szakembert, aki végzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 Korm.r 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pont építményvillamossági szakterület MV-ÉV jelölésű – vagy azzal egyenértékű – felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Ajánlatkérő a fenti jogszabályban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Az előírt minimumkövetelmények között átfedés megengedett, ugyanazon szakember megjelölhető mindhárom alkalmassági követelmény igazolására.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Alapja: nettó ajánlati ár.
Mértéke: 0,5 % minden késedelmes naptári nap után, maximum a nettó ajánlati ár 20%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: a nettó ajánlati ár.
Mértéke: 20%.
Jótállás: 60 hónap.
Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a.
Jótállási biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § meghatározottak szerint történik. A projekt utófinanszírozású. A támogatás intenzitása: 100,000000%
Előleg: 5 % (előleg elszámolása az 1. részszámlában történik).
Számlázás: 4 db részszámla (15 %, 35 %, 55 % és 80 % készültségnél) és 1 db, 20 %-os végszámla.
Végszámla benyújtása a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően lehetséges.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. (3) és (5)-(6) bek.-re, illetőleg ajánlatkérő késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ára.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. [Kbt. 135. § (1), (3), (4), (5), (6), (11) bek.]
• 2013. évi V. tv. [Ptk. 6:130. § (1)-(2)]
• 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.)
• 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja a figyelmet, hogy a TOP-6.3.2-16-GY1-2019-00003 projekt keretében többlettámogatásra irányuló igényt nyújtott be, a többlettámogatásról szóló döntés azonban még nem született meg. A többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont, Kbt. 53. § (4) bekezdés]. A szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett többlettámogatásra irányuló igény elfogadása és a támogatói okirat módosításának aláírása. Amennyiben ajánlatkérő a szükséges többletfedezetet bármilyen egyéb pénzügyi forrásból biztosítani képes, úgy e többletfedezetet biztosító egyéb forrás rendelkezésre állásával is hatályba lép a szerződés.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a szerződéstervezet 12.13. pontjára:
"12.13. Jelen szerződés az utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának napján jön létre. Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatta a Vállalkozót, hogy adott esetben a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatosan (többlet)támogatásra irányuló igényt nyújt be. A (többlet)támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre a Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont, Kbt. 53. § (4) bekezdés]. A szerződés hatályba lépésének feltétele az érintett (többlet)támogatásra irányuló igény elfogadása és a támogatói okirat módosításának aláírása. A szerződés hatálybalépésének napja ennek megfelelően a (többlet)támogatásra irányuló igény elfogadásának a napja (amennyiben az később következik be, mint a szerződéskötés napja). Amennyiben Megrendelő a szükséges többletfedezetet bármilyen egyéb pénzügyi forrásból biztosítani képes, úgy e többletfedezetet biztosító egyéb forrás rendelkezésre állásával is hatályba lép a szerződés. Ez esetben a Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával lép hatályba a szerződés. A Megrendelő nyilatkozatát írásban, postai úton kell megküldeni a Vállalkozó részére. Ebben az esetben a szerződés hatályba lépésének az időpontja a postai küldemény postára adásának a napja (amennyiben az később következik be, mint a szerződéskötés napja).
Amennyiben a szerződés hatálya a fentiek alapján jelen szerződés aláírását követő 6. hónap utolsó napjáig nem áll be, úgy jelen szerződés az ezt követő naptól kezdődően joghatályosan megszűnik, amiről Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót."
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlátozás miatt részletesen a VI.3.9. pontban kerül feltüntetésre.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
6. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.
8. FAKSZ: dr. Radovits Viktor (lajstromszám: 01231).
9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
10. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő szervezett helyszíni bejárást tart a közbeszerzéssel érintett helyszín megtekintése végett. A bejáráson nem történik konzultáció, gazdasági szereplők a bejárás során felmerült kérdéseiket az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatás keretében tehetik fel. A helyszíni bejárás kezdete: 2022. augusztus hónap 22. napján 10:00 óra, találkozó helyszíne: Győr, Kálóczy tér, 10219 hrsz. Kérjük az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a helyszíni bejáráson való részvételi szándékukat az EKR-en keresztül az „AETK - Egyéb kommunikáció (AT)” eljárási cselekmény útján előzetesen jelezzék. Részvételi szándék jelzésének hiányában a helyszíni bejárás elmarad.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
12. Nyertes ajánlattevő köteles a munkaterület átadás időpontjára a teljesítés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelés biztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Mértéke: min. 150.000.000,- Ft / káresemény, és min. 400.000.000,- Ft / éves kártérítési limit.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza.
Az „Ár” részszempont tekintetében a fordított arányosítás, míg a minőségi részszempontok esetében pedig egyenes arányosítás alapján történik az ajánlatok értékelése. Az értékelési módszerek részletes ismertetését az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ában meghatározottak szerint biztosítja azzal, hogy ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
15. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
16. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
17. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az 1. értékelési részszempontokra tett megajánlások alátámasztásául szolgáló dokumentumot [árazott költségvetés]
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, amelyeket a Kbt., és a kapcsolódó rendeletek kötelezően előírnak.
19. AK 5% tartalékkeretet kíván biztosítani. Részletesen lsd. szerződéstervezet.
20. Az eljárás nyelve: magyar
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges