Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9101/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU110,HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
Telefon: +36 12078776
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vácduka iskolabővítés tervezés-kivitelezés”
Hivatkozási szám: EKR001467552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozatában és a 1051/2021. (II.15.)Korm. határozatában egyetértett a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyeitelepüléseken működő köznevelési intézmények fejlesztésével, mely nevesíti aVácdukán létesítendő általános iskolát. Ezt a jóváhagyási terv készítése során végzettvizsgálatok alapján a jelenleg 8 tanteremmel működő általános iskola részlegesújjáépítésével és további 8 tanteremmel és szaktantermekkel, kiszolgálóhelyiségekkel történő bővítésével, a mindennapos testneveléshez szükséges 771,39m2 alapterületű tornateremmel lehetséges megvalósítani.
A létesítmény tartalmaz 21,4 m fesztávolságú, íves RRFA-tartós háromcsuklós, acélvonórudas gyámolító-téráthidaló teherhordó vázszerkezettel készült fatetőszerkezetet tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt: 939,23 m2 területtel.
Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti 26 tantermetvagy oktatási termet, valamint 1 db tornatermet és 1 db fél tornatermet tartalmazóáltalános iskola létesítmény tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés alapján.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 7225159627 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vácduka iskolabővítés tervezés-kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45214200-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: A tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49., kivitelezés: Vácduka belterület 202, 203, 205, 206 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Vácduka, Ifjúság utca 2. szám alatt található
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány a 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozatában és a 1051/2021. (II.15.) Korm. határozatában egyetértett a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények fejlesztésével, mely nevesíti a Vácdukán létesítendő általános iskolát. Ezt a jóváhagyási terv készítése során végzett vizsgálatok alapján a jelenleg 8 tanteremmel működő általános iskola részleges újjáépítésével és további 8 tanteremmel és szaktantermekkel, kiszolgáló helyiségekkel történő bővítésével, a mindennapos testneveléshez szükséges 771,39 m2 alapterületű tornateremmel lehetséges megvalósítani.
A létesítmény tartalmaz 21,4 m fesztávolságú, íves RRFA-tartós háromcsuklós, acél vonórudas gyámolító-téráthidaló teherhordó vázszerkezettel készült fa tetőszerkezetet tetőfedéssel és tetőbádogozásokkal együtt: 939,23 m2 területtel.
Jelen beszerzés tárgya fenti, a jóváhagyási tervdokumentáció szerinti 26 tantermet vagy oktatási termet, valamint 1 db tornatermet és 1 db fél tornatermet tartalmazó általános iskola létesítmény tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés alapján, amely az alábbi feladatokat foglalja magában:
Tervezési feladat összesen 4929,85 m2 alapterületű, melyből 4646,21m2 nettó alapterületű új építésű oktatási épületet tartalmazó magasépítési beruházáshoz minden szakágra kiterjedően:
- a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján, valamennyi szakágat tartalmazó építési és a bontási engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá a Beruházás megvalósításához szükséges, minden további engedély kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése, mely a kivitelezés megkezdéséhez, a Beruházás megvalósításához és a használatbavételhez szükséges, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével;
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;
- Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Épkiv. rendelet”) szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (a Beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel (mobíliák nélkül); burkolati tervvel; homlokzat tisztítási karbantartási tervel; konyhatechnológiára, oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára is kiterjedő belsőépítészeti tervvel) a hatályos jogszabályok, műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is, a mobíliákra vonatkozó bútorozási tervvel, mely kiterjed konyhatechnológiára, oktatástechnológiára (informatikai eszközöket is beleértve) és sporttechnológiára, és az ahhoz tartozó, (becsült értékének alátámasztására alkalmas) árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
- továbbá, a Beruházáshoz tartozó (Jóváhagyási Tervdokumentáció alapján szükséges) útépítési munkák és közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok mindazon műszaki dokumentációját, amelyek az útépítési munkák és a közműkiváltások, illetve közműkapcsolatok engedélyezéséhez, megvalósításához (kivitelezési dokumentáció), használatbavételéhez szükségesek, ideértve az Ingatlan környezetében (Jóváhagyási Tervdokumentáció alapján szükséges) elvégzendő útépítési, parkolóépítési és egyéb közterületi és közműépítési munkákat is.
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig;
- szerzői jogok teljeskörű átadása;
- szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg formátumban, 3 példányban CD/DVD lemezen. Ajánlatkérő a kiviteli tervek esetében szakaszos tervszolgáltatást ír elő a szerződés tervezete szerint.
Kivitelezési feladat az összesen 4929,85 m2 alapterületű, melyből új építésű 4646,21m2 nettó alapterületű oktatási épület: Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdokumentáció, jogerős építési engedély és a Megrendelő által jóváhagyott bontási illetve kiviteli tervdokumentáció alapján a hagyományos szerkezetű általános iskola valamennyi alap-szakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közműellátás, út- és kertépítés) kiterjedő kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi főbb tartalommal és mennyiségekkel (beépített bútorokkal és beépített oktatási eszközökkel együtt, de a mobil bútorok és mobil oktatási eszközök nélkül)
Az épület a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet szerinti „A közel nulla energiaigényű épületek követelményszintje” szerinti kialakítással valósul meg;
A munkaterület átadása szakaszosan valósul meg, melyre az Ingatlanban folyó oktatási tevékenység okán van szükség. Az első Munkaterület-szakasz átadására a Szerződés hatályba lépését követő 5 (öt) munkanapon belül, a második Munkaterület-szakasz átadására 2022. június 30. napjáig kerül sor.
Egyéb feladatok:
- a megvalósulási tervdokumentáció és átadási dokumentáció elkészítése,
- a használatba vételi engedély megszerzésében való közreműködés, a kérelem feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
- a műszaki dokumentációban rögzített további kiegészítő feladatok.
Nem tartozik a nyertes ajánlattevő feladatkörébe:
- a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), a területre vonatkozó Szabályozási Terv (SZT) módosítása,
- a telekalakítás és az azzal kapcsolatos eljárás.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) Az M.2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 7.5
2 3) Az M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  7.5
3 4) Az M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max.: 60 hónap)  7.5
4 5) Az M.2.4. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatásra kerülő szakembernek az alkalmassági minimumkövetelmény (É) teljesítéséhez szükséges minimális szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalatának mértéke (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  7.5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.3) pont A teljesítés fő helyszíne folytatása: kivett általános iskola és kivett közterület megnevezésű ingatlan, továbbá a Kapcsolódó Ingatlanok: 193; 204; és 207 helyrajzi számú ingatlanok.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 235 - 615344
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vácduka iskolabővítés tervezés-kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/04/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL) www.strabag.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5559581701
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7225159627
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozói részek: tervezés, tervezői művezetés részfeladatai, régészeti részfeladatok, tűzszerészeti vizsgálat, környezetvédelmi és természetvédelmi szakfelügyelet, tetőszerkezet építés részfeladatai, felelős műszaki vezetői feladatok részfeladatai, ideiglenes forgalomterelés tervezés, építés, fenntartás, bontás részfeladatai, homlokzat felújítás részfeladatai, ivóvízvezeték építés részfeladatai, szennyvízcsatorna építés részfeladatai, csapadékvíz csatorna építés részfeladatai VRF inverteres, hőszivattyús rendszer kiépítés részfeladatai, mélyépítés, geotechnika, épületgépészet részfeladatai, elektromos munkák: erősáram és gyengeáram, épületfelügyelet, automatika konyhatechnológia, felvonók, tűzvédelem, útépítés és forgalomtechnika, parkolástechnika, vízi közművek, gázellátás, távhőellátás, elektromos energiaellátás, külső informatika, hírközlés kertépítés részfeladatai, környezetrendezés, bontási munkák, beépített bútorok, beépített oktatási eszközökkel, sporttechnológia. Az alvállalkozói bevonás pontos aránya és értéke még nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ rendelkezései szerinti információk a következők:
Nyertes ajánlattevő neve és adószáma: STRABAG GENERÁLÉPÍTŐ KFT. (adószám: 25873982-4-43)
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
STRABAG GENERÁLÉPÍTŐ KFT. (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.; adószám: 25873982-4-43)
SWIETELSKY ÉPÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1016 Budapest, Mészáros utca 13.; adószám: 10572795-2-41)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)