Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24882/2022
CPV Kód: 34350000-5
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyen található 50.-es számú Központi alkatrész-raktár.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001776362022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001776362022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K22300 Munkagépekhez gumiabroncs beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001776362022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K22300 Munkagépekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag beszerzése és szállítása
VI.3) pont folytatása:
28) Az ajánlattevőknek a ”Kr.”1. § (9) bekezdés alapján az ajánlatuk benyújtásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy ajánlatuk tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K22300 Munkagépekhez gumiabroncs beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. szám alatti telephelyen található 50.-es számú Központi alkatrész-raktár.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Munkagéphez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag beszerzése és szállítása 2023. június 30-ig, nettó 5 000 000 Ft. keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
A lehívási kötelezettségen felüli keretösszeg tekintetében a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén az Ajánlatkérőként szerződő fél felé semmilyen követeléssel nem élhet. Várható teljes mennyiség az előző év fogyási adatai alapján a szerződéses időszakban: A gumiabroncsok várható összes mennyisége – tájékoztató jelleggel - a szerződés időtartama alatt: 50 db.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja, hogy a szerződés időtartam alatt, 2023. június 30-ig várhatóan 20 db szállítás fog történni, az egy napon leadott átlagos rendelt mennyiség várhatóan 10 db termék, az egy napon leadott maximális mennyiség a 80 db terméket nem fogja meghaladni.
Az Ajánlattevőnek az általa leszállított termékekre az átadás-átvétel napjától számított 12 hónap jótállást kell vállalnia.
Nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező termékeket az Ajánlatkérő írásbeli egyedi megrendelései alapján köteles leszállítani minden termék esetében egységesen 60 munkanapon belül.
A nyertes ajánlattevő által szállítandó áruk pontos leírását és a szállítás során ellátandó feladatokat a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő 1/a. számú melléklet -ártáblázat- és a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő feladatát képezi — külön díjazás nélkül — az ajánlatkérőnél keletkező, elhasznált, selejtessé vált gumiabroncsok elszállítása a szerződés időtartama alatt a beszállított abroncsok súlyával megegyező arányában. Ezen feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Az 1/a. sz. mellékletben – ártáblázat - az előforduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenértékű minőségű, műszaki jellemzőjű terméket ajánlatkérő elfogadja.
Az Ajánlatkérő elvárása, hogy az Ajánlattevőnek az 1/a. mellékletben – ártáblázat - meg kell adnia valamennyi sor vonatkozásában - melyek nem kerültek áthúzással jelölésre – a megajánlott gumiabroncs méretét, gyártóját, típusát, gyártói cikkszámát vagy EAN kódot, terhelési indexet, sebesség indexet.
Ajánlatkérő elvárása, hogy az egyes termékeket (gumiabroncsokat) a gyári katalógusban elérhető, konkrét azonosítók/cikkszámok alapján kérjük beárazni. Amennyiben Ajánlattevő által megajánlott cikkszámú gumiabroncstól eltérő cikkszámú gumiabroncs kerülne leszállításra, abban az esetben Ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket (gumiabroncsot) elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia szükséges. Amennyiben az így „megajánlott” termékek (gumiabroncsok) funkciójuk és az azok ellátásához szükséges paramétereik tekintetében legalább az eredetileg megajánlott termékkel azonosak, vagy annál jobbak és ennek tényét a szerződött fél igazolja, a termék(ek) megrendelhetők lesznek a szerződésben foglaltakkal azonos vagy annál kedvezőbb áron.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár szempont szerint értékeli indokolás: az Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő a II.2.5. pontban az „Ár” értékelési szempont alatt a következőket érti: „Mindösszesen képzett érték (nettó HUF)”.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződések kezdő napjaként részenként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban:”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Második Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a ”Kr.” 8.§ és 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a ”Kr.”15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.”3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a ”Kr.” 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
A ”Kr.”13. § alapján ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
Az eljárásban a :”Kr.” 1-7. §-it megfelelően alkalmazni kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a ”Kr.” 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A ”Kr.” 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.” 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a ”Kr.” 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
P.1. Ajánlattevőnek a ”Kr.” 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a ”Kr.” 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (gumiabroncs szállítására (értékesítésére)) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a ”Kr.” 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A ”Kr.” 19. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.
A ”Kr.” 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (gumiabroncs szállítására (értékesítésére)) - árbevétele nem éri el a 2 000 000,- Ft értéket.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, amennyiben az ajánlattevő (közös
ajánlattevő) letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő adózás utáni eredményéről szóló nyilatkozatát is.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a ”Kr.”19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a ”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a ”Kr.” 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A ”Kr.” 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban, az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a ”Kr.” 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
M.1. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a ”Kr.” 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) és (1a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x 365 nap) belül megkezdett) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referencia(ák) ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
- a szállított mennyiséget (amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepeltetnie kell az ajánlattevő saját teljesítésének arányát is),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ”Kr.” 21. § (1), a 22. § (1)-(2), bekezdésének megfelelő iratok benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Az Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (3x365) legalább 15 db új gumiabroncs szállítására (értékesítésére); vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.
A fenti referencia követelmény több szerződésből/referencia igazolásból teljesíthető.
Referencia szerződések tekintetében: Keretszerződésként vagy keretmegállapodásban történő szerződéskötés esetén az Ajánlatkérő a teljes keretszerződéses vagy a keretmegállapodás szerinti mennyiséget tekinti egy szerződésnek és nem az egyedi vagy közvetlen megrendeléseket, konzultációkat, verseny-újranyitásokat külön - külön. Azonban csak azon teljesítéseket fogadja el az Ajánlatkérő, amelyeket az adott keretszerződés/ vagy keretmegállapodás alapján az Ajánlattevő teljesített.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a ”Kr.” 21. § (1) bekezdés (1a) albekezdés a) pontjában foglaltakra.
Amennyiben a referenciát az Ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet közös Ajánlattevőként teljesítette, úgy a saját teljesítését (teljesítési arányát) is mutassa be az Ajánlattevő, alkalmasságot igazoló szervezet ugyanis az Ajánlatkérő ezt a teljesítést fogja figyelembe venni. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben az Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenységfolytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, a Kbt. 65.§ (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az M.1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér: a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Fizetési feltételek: az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. §, 135. § (1) és (5) -(6) bek. A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(1d) bekezdésben és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-ban előírtak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő jelen eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
2) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
3) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
4) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
5) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
6) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
7) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
8) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
9) Ajánlattevőnek ajánlatában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást,
10) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet, a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap). A nyilatkozatok nemleges tartalom esetén is benyújtandók.
11) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire.
12) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.2), valamint a III.1.3) pontjaiban.
13) Az ajánlatot az EKR-en keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.
14) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR- en keresztül küldi meg az eljárás során.
15) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Ajánlatkérő Előzetes Piaci Konzultációt folytatott le (EKR001725212022).
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.
18) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.25.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat is csatolnia kell az ajánlathoz.
19) FAKSZ: Dinócsik Tünde Mónika, lajstromszám: 00472, Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó, lajstromszám: 00335.
20) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
21) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
22) Ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek ajánlatukhoz csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező 1/a. sz. mellékletet -ártáblázatot - is hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva excel, illetve pdf formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/a. sz. melléklet – ártáblázat - az irányadó.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a szerződés teljesítése során kizárja a gazdálkodó szervezet alapítását.
24) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
25) A nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjáig köteles az Ajánlatkérő részére bemutatnia jelen eljárás tárgyát képező – a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt - HAK 16 01 03 azonosító kódú gumihulladék-szállítására, szükség szerint gyűjtésére és/vagy kezelésére (hasznosításra/ártalmatlanításra) történő elszállítására feljogosító hatályos hulladékgazdálkodási engedély(eke)t, vagy olyan partnerrel (teljesítésbe bevont alvállalkozóval) kötött hatályos szerződéssel kell rendelkeznie, akinek rendelkezésére áll(nak) ilyen engedély(ek). Amennyiben az engedély/ek az ajánlat benyújtásakor még nem áll/nak rendelkezésre, úgy az Ajánlatkérő helyette elfogadja az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés megkötésének időpontjára a fenti engedély/eket rendelkezésre bocsátja. Az engedély/ek bemutatásának elmaradását az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) alapján nyertes Ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásának tekinti. Továbbá az ajánlatban kötelezettséget kell vállalnia az engedély/ek szerződés időtartamáig szóló meghosszabbítására.
26) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezetben az alábbiak kerültek rögzítésre: Felek kijelentik, hogy a COVID-19 járványról, valamint az orosz-ukrán háborúról és az azokkal összefüggő korlátozásokról, akadályokról, ellátási nehézségekről a szerződéskötéskor tudomással bírnak, azok szerződés megkötésekor ismert állapotát önmagában nem tekintik vis maiornak vagy akadályközlésre, a szerződés módosítására okot adó vagy a szerződésszerű teljesítést vagy a szerződés szerint szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló körülménynek.
27) Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat-tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák