Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24647/2022
CPV Kód: 66000000-0
Ajánlatkérő: Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1093, Budapest, Czuczor utca 2-10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kutatás-fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26775935243
Postai cím: Czuczor Utca 2-10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Merics Lajos
Telefon: +36 30143 6927
E-mail: lajos.merics@mukkozpont.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mukkozpont.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001757132022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001757132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás-fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostudományi kutatás résztvevők donortérítése 2
Hivatkozási szám: EKR001757132022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés - Orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésével kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. részére - 2
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvostudományi kutatás résztvevők donortérítése 2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1093, Budapest, Czuczor utca 2-10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az „Egészség Magyarországnak (H4H): A vizsgálat indulásakor klinikailag releváns rendellenességgel nem rendelkező alanyok vérmintáinak és azzal összefüggésben álló adatainak hosszú távú gyűjtése innovatív diagnosztikai módszerek hosszú távú értékeléséhez, molekuláris ujjlenyomat referencia tartományok megalapozásához” című – Ajánlatkérő által megbízott egészségügyi szolgáltatókon (a továbbiakban: vizsgálóhely) keresztül – emberen végzett orvostudományi kutatásban résztvevő egészséges önkéntesek részére fix összegű, vizitenként emelkedő térítések kifizetése, valamint a kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő dokumentáció teljes körű kezelése, keretszerződés alapján.
Nyertes ajánlattevő (Szolgáltató) feladatai
1. a térítések kifizetése és az azzal kapcsolatos dokumentáció teljes körű kezelése
2. a kutatásban résztvevő alanyok adatainak vizsgálóhely által megadott kóddal történő pszeudonimizálása és kizárólag kódolt módon történő továbbítása Megrendelő részére
3. visszakövethetőség biztosítása
4. alanyok regisztrációja az alany és a Szolgáltató közötti megkötött megállapodás és a szükséges személyes adatkezelési hozzájárulás alapján, a vizsgálóhely bevonásával
5. a kutatási protokollra specifikus ütemezés kialakítása
6. kifizetések teljesítése Megrendelő előzetes jóváhagyásával
7. a pszeudonimizációs kóddal helyettesített alanyok és vizitek elektronikus felületen keresztül történő nyomon követesének biztosítása szakmai és pénzügyi ellenőrzés céljából
8. iratbetekintés biztosítása pénzügyi ellenőrzés céljából a Megrendelő megbízottja részére
9. vizsgálóhelyekkel, alanyokkal történő kapcsolattartás, telefonos és online szükség esetén személyes ügyfélszolgálat biztosítása az alanyok részére
10. vizsgálóhelyre és pszeudonimizált kóddal helyettesített alanyokra lebontott, tételes elszámolás benyújtása Megrendelő részére
A Nemzeti Népegészségügyi Központ az orvostudományi kutatást a 2754-11/2020/EÜIG sz. határozatával engedélyezte.
A bevonni kívánt alanyok száma: maximum 15.000 fő
A várható megjelenések száma: 1-8 alkalom/alany
A résztevő alanyok számára a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 7.7 pontja szerint kifizetendő adómentes térítés összege:
1. alkalom: 3.000 Ft azaz háromezer forint
2. alkalom: 4.000 Ft azaz négyezer forint
3. alkalom: 5.000 Ft azaz ötezer forint
4. alkalom: 6.000 Ft azaz hatezer forint
5. alkalom: 7.000 Ft azaz hétezer forint
6. alkalom: 8.000 Ft azaz nyolcezer forint
7. alkalom: 9.000 Ft azaz kilencezer forint
8. alkalom: 10.000 Ft azaz tízezer forint
A kutatásban résztvevő intézmények (vizsgálóhelyek) száma a folyamatban lévő engedélyeztetési és jóváhagyási folyamat függvényében: 15-25 db.
A keretszerződés hatálya alatt az összesen kifizethető Szolgáltatási Díj összege nem haladhatja meg a nettó 54 185 000,- Ft-ot + ÁFA, azaz nettó ötvennégymillió-száznyolcvanötezer forint + általános forgalmi adó összeget, mint keretösszeget (a továbbiakban: Keretösszeg). Az ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy a Keretszerződés hatálya alatt ténylegesen kifizetésre kerülő Szolgáltatási Díj összege: legalább a Keretösszeg 70%-a.
A szolgáltatások részletes, teljes körű leírását a Műszaki Leírás és a keretszerződés tervezete tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A keretszerződés a II.2.7) pont szerinti időtartam eltelte előtt előtt is megszűnik, ha a keretösszeg kimerül.
Az ajánlatkérő – közbeszerzési eljárás eredményeként – 2022.07.27-én „Orvostudományi kutatásban résztvevő térítésével kapcsolatos szolgáltatás nyújtása a Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. részére” tárgyban keretszerződést kötött, amely keretszerződés határozott ideig, a keretösszeg kimerüléséig, vagy legkésőbb a keretszerződés aláírásától számított 12 hónapig, azaz 2023.07.27-ig tart.
A jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés az előzmény keretszerződés megszűnését követő napon lép hatályba. Ha az előzmény keretszerződés a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő keretszerződés megkötése előtt megszűnik, akkor a keretszerződés a megkötésével egyidejűleg lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani.
Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1-P/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1-P/2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének kifizetése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P/2. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók csatolása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti év adózott eredményéről.
Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, alkalmasságát a működési ideje alatt elért – általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének kifizetése) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. §-ában és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének kifizetése) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 35 000 000 forintot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, lezárt üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor az ajánlatkérő akkor minősíti alkalmatlannak az ajánlattevőt, ha a működési ideje alatt elért - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (orvostudományi kutatásban résztvevő önkéntesek térítésének kifizetése) származó árbevétele nem éri el a nettó 35 000 000 forintot.
A P/2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésébenfoglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szerződéseit, figyelemmel a Korm. rend 21. § (3) bek a) pontjában és (3a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bek-ben foglaltakra.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben nem teljesített az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően, legalább 3 db olyan referenciamunkát, melynek tárgya orvostudományi kutatásban résztvevő, összesen legalább 100 önkéntes térítésének kifizetése volt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. §-ának (1)-(2) bek alapján a teljesítés Ajánlatkérő általi igazolását követően, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bek-ben foglaltakra.
A Kbt. 27/A. §-ára figyelemmel az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Fizetési ütemezés:
Naptári hónaponként, utólag, teljesítésigazolás alapján.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Fájlformátum (eltérő előírás hiányában): olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell az EKR-ben a további közbeszerzési dokumentumok között Excel formátumban rendelkezésre bocsátott Díjtáblázatot, megfelelően kitöltve. A Díjtáblázatot pdf formátumban kell benyújtani, a képviseleti joggal rendelkező személy(ek) által aláírva. A Díjtáblázatban meg kell adni az 1 db vizit/alanyra vonatkozó adminisztrációs díjakat banki átutalás és postai átutalás eseteire; ezeken kívül a Díjtáblázatba írni, illetve azt módosítani nem szabad, a Díjtáblázatban az ajánlattevő által kitöltendő rubrika üresen nem maradhat. Az egységárakat magyar forintban (HUF) kell megadni, áfa nélkül. A számított adminisztrációs egységdíj = (9 x banki átulatás díja + 1 x postai átutalás díja) / 10. A számított adminisztrációs egységdíjat a Díjtáblázat az ajánlattevő által megadott egységdíjak alapján – Excel képlet segítségével – automatikusan számítja ki. A számított adminisztrációs egységdíjnak meg kell egyeznie a felolvasólapon megajánlott számított adminisztrációs egységdíjjal. Az ajánlatkérő az ajánlattevő által benyújtott Díjtáblázatot szakmai ajánlatnak tekinti.
4. Az ajánlatok értékelése a nettó számított adminisztrációs egységdíj alapján történik. A közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb nettó (számított) adminisztrációs egységdíjat megajánló, érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő lesz. A nyertes ajánlattevőnek ténylegesen kifizetendő Szolgáltatási Díj az alanyoknak fizetendő térítésből és adminisztrációs díjból tevődik össze kiszámítása a ténylegesen teljesített szolgáltatások alapján.
5. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb az ajánlati felhívás III.1.2) P/1-2. és III.1.3) M/1. pontjai tekintetében.
6. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
7. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.
8. A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog és a keretszerződés teljes időtartama alatt is rendelkezni fog a szolgáltatás ellátásával Megrendelőnek vagy harmadik személynek közvetlenül vagy közvetve okozott, valamint az ezekre visszavezethető dologi károkra és személyi sérülésekre kiterjedő, legalább 50 millió Ft/év teljes kártérítési limitű és legalább 10 millió Ft/káresemény kártérítési limitű felelősségbiztosítással A szerződésszerű felelősségbiztosítás bemutatása a szolgáltatási keretszerződés megkötésének feltétele.
9. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevők számára, továbbá az ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
10. Ha bármely, az eljárás során csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.
11. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
12. Az ajánlatkérő az eljárás megindítását megelőzően előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek száma és elnevezése: EKR001679672022, „Orvostudományi kutatásban résztvevők donortérítése”.
13. AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. A felhívás IV.2.6) pontjában az 1 hónap alatt 30 napot kell érteni.
14. FAKSz: dr. Patay Géza - lajstromszáma: 00226
15. Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, tekintettel arra, hogy az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés alapján a nyertes ajánlattevő által ellátni szükséges feladatok egymással szorosan összefüggenek, így és azok nem oszthatóak fel kisebb egységekre oly módon, hogy az a közpénzek hatékonyabb felhasználását eredményezné.
16. A 833/2014/EU tanácsi rendeletet alapján az ajánlattevő a Közbeszerzési Dokumentumban átadott minta szerint köteles nyilatkozni arról, hogy vele és a rendeletben előírt egyéb személyekkel szemben fennállnak-e a hivatkozott rendeletben meghatározott tilalmak. A tilalmakba ütköző ajánlat érvénytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák