Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 19437/2022
CPV Kód: 34144511-3
Ajánlatkérő: Siófok Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8600 Siófok, Papfődi út 3.;8600 Siófok, Papfődi út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Siófok Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731481214
Postai cím: Fő Tér 1
Város: Siófok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gyula
Telefon: +36 306002287
E-mail: varga.gyula@siofok.hu
Fax: +36 84504103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://siofok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000569082022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000569082022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékszállításhoz kapcsolódó gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000569082022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144511-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés révén hulladékszállításhoz kapcsolódó gépek beszerzése 2 db részajánlattételi körben:
1. részajánlattételi kör - 1 - Hulladékszállító gépjármű: Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel, 3 db alapmennyiség + 1 db opciós mennyiség, továbbá 1 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m3-es felépítménnyel.
2. részajánlattételi kör - Homlokrakodó: 1 db Teleszkópos homlokrakodó munkagép.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékszállító gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés révénTömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel, 3 db
alapmennyiség + 1 db opciós mennyiség, továbbá 1 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 16 m3-es felépítménnyel.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Összesített fajlagos üzemanyag fogyasztás 10
2 Összesített fajlagos szén-dioxid kibocsátás 10
3 A felépítmény működése során felmerülő hiba Andorid vagy IOS operációs rszű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetőség 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A 3 db alapmennyiségen felül további 1 db Tömörítőlapos hulladékgyűjtő gépkocsi, min 20 m3-es felépítménnyel. Az opció Vevő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent.
Az opcionális mennyiség esetében Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötést követően, a szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap alatt bármikor éljen az opció lehívási jogával, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles lehívni a megjelölt opciós mennyiséget. Az opciós jog érvényesítése Vevő egyoldalú nyilatkozatával történik, melyet Eladó nem utasíthat vissza. Az opciós mennyiség lehívása Vevő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opciós mennyiség lehívásának elmaradása esetén Eladó Vevővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat.
Az opció tekintetében amennyiben annak teljesítése Eladó által az alapmennyiségtől eltérő időpontban történik, külön számla kiállítása lehetséges. A teljesítés határideje az opció esetében 13 hónap, amely azon naptól számít, amikor Vevő a lehívás jogával élt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 minőségi értékelési részszempontok teljes szövege:
1. értékelési részszempont: Összesített fajlagos üzemanyag fogyasztás mindkettő m3-es járműre vonatkozik - úgy a 20 m3-es hulladékgyűjtő célgépre, mint a 16 m3-esre.
2. értékelési részszempont: Összesített fajlagos szén-dioxid kibocsátás mindkettő m3-es járműre vonatkozik - úgy a 20 m3-es hulladékgyűjtő célgépre, mint a 16 m3-esre.
3. értékelési részszempont: A felépítmény működése során felmerülő hiba Andorid vagy IOS operációs rendszerű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetőség.
A 3. értékelési részszempont tekintetében a pontkiosztás az alábbiak szerint történik:
0 pont ha a felépítmény működése során felmerülő hibát Andorid vagy IOS operációs rendszerű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen NEM lehet kiolvasni.
3 pont jár ha a felépítmény működése során felmerülő hibát Andorid vagy IOS operációs rendszerű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen ki lehet olvasni, hatósugara min. 20 m és biztosításra kerül tartozékként 1 db "okostelefon" SIM kártyával, hálózati kapcsolattal, mellyel a meghibásodási adatok továbbíthatóak.
6 pont jár ha a felépítmény működése során felmerülő hibát Andorid vagy IOS operációs rendszerű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen is ki lehet olvasni. Hibás működés esetén a hiba kijavítására javaslatot ad szervíz diagnosztikai alkalmazással, hatósugara min. 20 m és biztosításra kerül tartozékként 1 db "okostelefon" SIM kártyával, hálózati kapcsolattal, mellyel a meghibásodási adatok továbbíthatóak.
10 pont jár ha a felépítmény működése során felmerülő hibát, illetve a hulladékgyűjtő térben a 105 Celsios fokot meghaladó hőmérséklete jelzése a gépjárművön fény és hangjelzéssel történik, Andorid vagy IOS operációs rendszerű "okostelefonra" telepített applikáció segítségével a helyszínen is ki lehet olvasni. Hibás működés esetén a hiba kijavítására javaslatot ad szervíz diagnosztikai alkalmazással, hatósugara min. 20 m és biztosításra kerül tartozékként 1 db "okostelefon" SIM kártyával, hálózati kapcsolattal, mellyel a meghibásodási adatok és a tűzriadó jele továbbíthatóak.

II.2.1)
Elnevezés: Homlokrakodó
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8600 Siófok, Papfődi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés révén 1 db Teleszkópos homlokrakodó munkagép.
A részletes műszaki követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi
követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A garanciális időszakban a szakszervíz az írásban történt bejelentést követően a hibaelhárítást a helyszínen megkezdi (óra) (min 6 óra, max:48 óra)) 5
2 A megvásárolt géphez az alkatrész- ellátást a szállító biztosítja (év) (min. 4 év, max 8 év).  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 pont esetében az értékelés módszere:
1. értékelési részszempont: A garanciális időszakban a szakszervíz az írásban történt bejelentést követően a hibaelhárítást a helyszínen megkezdi (óra) (min 6 óra, max:48 óra)) és a 2. értékelési részszempont: A megvásárolt géphez az alkatrész- ellátást a szállító biztosítja (év) (min. 4 év, max. 8 év) esetében Arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatójára figyelemmel a Dokumentációban meghatározottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlattételi körben: Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (9) bekezdésbe foglaltakra, mely tekintetében nyilatkozni szükséges! Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1.§-7.§-ai. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésében és figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-ia), ic)-m) és 10. § (1) a)-ga), gc)-j) és (2) bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt. 41 /A. § (5) bek.-re. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ ib) vagy 10.§ (1) bekezdés gb) pontjára. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § ic) vagy 10.§ (1) bekezdés gc) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazatijoggal rendelkezik. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével egyéb kizáró ok fennállása esetén az ajánlattevő,alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás feltételi fent állnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és (9), (11a) bekezdéseire, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a Közbeszerzési Hatóság által közzétett (2021.05.06.) "a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,nyilvántartásokról és adatokról a MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" és az "Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" útmutatókban foglaltakra. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (9) bekezdésre vonatkozó nyilatkozatát az EKR-ben ajánlatkérő által a nyilatkozatösszeállító révén létrehozott minta alapján kell megtennie!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részajánlattételi körben: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bek., 2. § (5) bek. és 3.§ alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni, elegendő az "alfa" pont megjelölése. A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt Alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek,amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre,az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 81.§ (5) bekezédésben foglaltakra.
Valamennyi részajánlattételi körben: M/1: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7) bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§(1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (1), (2) és (3a) bekezdései alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok) ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:
1. részajánlattételi kör esetében legalább 2 db hulladékgyűjtő gépkocsi
2. részajánlattételi kör esetében legalább 1 db homlokrakodó
szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés finanszírozása a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási rendszer Konzorciuma Tagi Tanácsának 13/2021.(XI.05.) és 7/2022.(VIII.10.) számú határozatai alapján utófinanszírozással történik.
A vételár átalányár, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A kifizetésnél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadó. Eladó részajánlattételi körönként 1 db végszámla benyújtására jogosult.
Az opció tekintetében amennyiben annak teljesítése Eladó által az alapmennyiségtől eltérő időpontban történik, külön számla kiállítása lehetséges.
Az ellenszolgáltatás az Eladó általi teljesítést, a Vevő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően utólagosan átutalással –euroban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint - a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Eladó előleg igénylésére nem jogosult. Vevő a teljesítés igazolás kiállítására 8 napon belül köteles.
Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.
A Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra tekintettel a Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. A részletes feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a le nem szállított áru nettó értékének 1%, de legfeljebb 10%. Amennyiben az Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő jogosulttá válik a szerződéstől elállni, felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Ha az Eladó felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért vagy ugyanígy a teljesítés 10 napos késedelmet szenved, akkor a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ebben az esetben Eladó 20 % (alapja: meghiúsulással érintett nettó eladási ár) mértékű kötbért köteles fizetni.
Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Vevő a késedelem, és meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot ért.
Jótállás: A szállítás teljesítésétől számított 12 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása. A jótállásra a Ptk. 6:171-173.§-aiban foglaltak alkalmazandóak.
Vevő a vételár késedelmes fizetése esetén az elmaradt vételár, vagy annak részlete alapján számított, a Ptk.-ban rögzített késedelmi kamatot köteles fizetni az Eladó részére.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000569082022
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AT-nek a Kbt.66.§(6) bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges tartalommal is!)
2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47.§ (2) bek.-re.
3) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy aKbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
4) Az alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv., a 321/2015.(X.30.) Korm. r., 424/2017. (XII.19.) Korm. r.az irányadóak.
6) A Kbt. 66.§ (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4)bek.-e szerinti összes adatot.
7) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás szövege között eltérés van, a közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó.
8) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66.§ (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért vonatkozóan, továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról- nemleges tartalommal is a 321/2015.(X. 30.) Korm. r. 13. §-a szerint.
9) A Kbt. 81.§ (4) és (5) bek. alkalmazásra kerül.
10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Karsai Éva, lajstromszáma: 00489
11) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség 30 nap.
12) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja alkalmazásra kerül!
13) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14) A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
15) A II.2.5) ponthoz kapcsolódóan valamennyi részajánlattételi körben az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:0-10.
Az értékelés módszere az 1. részajánlattételi körben: az ajánlati ár és az 1. és 2. minőségi értékelési részszempontok esetében KH útmutató szerinti fordított arányosítás, míg a 3. minőségi értékelési részszempont esetében KH útmutató szerinti pontkiosztás a dokumentációban meghatározottak szerint. Az értékelés módszere a 2. részajánlattételi körben: az ajánlati ár é értékelési részszempont esetében KH útmutató szerinti fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi értékelési részszempontok esetében arányosítás a Miniszterelnökség útmutatójáráa figyelemmel a Dokumentációban megadott képlet alapján.
16) Ajánlatkérő szakmai ajánlat készítéséhez részajánlattételi körönként rendelkezésre bocsát egy segédletet, amelyben a műszaki leírás követelményeinek való megfelelés igazolása mellett fel kell tüntetni az adott eszköz származási helyét, gyártóját és típusát. Ezen segédlet minimális műszaki, ill. kereskedelmi követelmények paraméterei tekintetében megadott Ajánlatkérői elvárások képezik a műszaki leírást. A szakmai ajánlat benyújtása részajánlattételi körönként cégszerűen aláírt pdf formátumban szükséges!
17) Az 1. részajánlattételi kör esetében ajánlati ár részletezés benyújtása szükséges a kiadott excel alapján cégszerűen aláírt pdf éd excel formátumban egyaránt!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák