Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/179
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.15.
Iktatószám:16735/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus, 4032 Debrecen, Böszörményi út 144., (hrsz.: 19548/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ágnes
Telefon: +36 52512700-73067
E-mail: varga.agnes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000865722020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000865722020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-944 Tornacsarnok bővítése,energetikai korszer.
Hivatkozási szám: EKR000865722020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Debreceni Egyetem a Sporttudományi Koordinációs Intézetének keretén belül a Böszörményi úti Campusán meglévő Kecskeméti János Tornacsarnok épületének bővítését és külső határoló szerkezeteinek energetikai korszerűsítését tervezi.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy adott épület megépítésére és környezetének rendezésére irányul, munkaszervezési, organizációs feltételek, a részfeladatok közötti szoros összefüggések valamint a jótállási feltételek érvényesítése miatt, továbbá a költséghatékonyság és a helyszíni vállalkozók közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem célszerű a kivitelezési munkákra a részajánlat tételt biztosítani. A kiírásban olyan jellegű kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek műszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelmű határok nem megállapíthatóak, azok életszerűen nem bonthatók részekre. Az ajánlatkérőnek komoly térbeli és időbeli organizációs elvárásai vannak a leendő kivitelező felé, egyrészt a szoros kivitelezési határidő miatt, másrészt a területi adottságok miatt, harmadrészt a kiépítendő technológia összetettsége miatt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
DEK-944 Tornacsarnok bővítése,energetikai korszer.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45214400-4
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus, 4032 Debrecen, Böszörményi út 144., (hrsz.: 19548/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet Kecskeméti János Tornacsarnok bővítésére és energetikai korszerűsítésére. (Debreceni Egyetem, Böszörményi úti Campus, 4032 Debrecen, Böszörményi út 144., (hrsz.: 19548/2))
A Debreceni Egyetem a Sporttudományi Koordinációs Intézetének keretén belül a Böszörményi úti Campusán meglévő Kecskeméti János Tornacsarnok épületének bővítését és külső határoló szerkezeteinek energetikai korszerűsítését tervezi.
Az építési beruházás részeként tervezetten egyrészt megvalósul a meglévő tornacsarnok bővítése egy bruttó 172 m2-es beépített területű és nettó 307,91 m2 hasznos alapterülettel rendelkező fejépületi épületszárnnyal. Másrészt megvalósításra kerül továbbá a meglévő 1554 m2 bruttó és 1742 m2 hasznos alapterületű Tornacsarnok épület külső határoló szerkezeteinek energetikai korszerűsítése, a külső szerkezetek hőszigetelése és a külső oldali nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréje által, a fenntartási és üzemeltetési költségek csökkentése céljából.
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok bővítmény épületrészének bruttó (beépített) alapterülete:
172 m2
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok bővítmény épületrészének nettó (hasznos) alapterülete:
307,91 m2
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok meglévő csarnok épületrészének bruttó (beépített) alapterülete:
1554 m2
Tervezett DE Kecskeméti János Tornacsarnok meglévő csarnok épületrészének nettó (hasznos) alapterülete:
1742,11 m2
Nettó (hasznos) alapterület összesen: 2050,02 m2
Bruttó (beépített) alapterület összesen: 1726 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1.) alk. követelmény szerinti szakembernek az MV-É jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyak.i időn felüli szakmai többlettapasztalata ( min.0, max. 24 hó) 8
2 3. Az M.1.2.) alk. követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyak.i időn felüli szakmai többlettapasztalata ( min.0, max. 24 hó) 8
3 4. Az M.1.3.) alk. követelmény szerinti szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyak.i időn felüli szakmai többlettapasztalata ( min.0, max. 24 hó) 8
4 5. Az M.1.4.) alk. követelmény szerinti projektvezető mérnök 12 hónapon felüli projektvezető mérnöki szakmai tapasztalata (min.0, max. 24 hó) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár +3 % tartalékkerettel (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében, az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő nyilatkozik, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában
nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) Az AK által a Kbt.69.§ (4)-(7) bek.alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek csatolnia kell a 321/2015.(X.30.)korm.rend.21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését
- képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot,
- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt AT rendelkezésére állnak. AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A végzettség tekintetében egyenértékű végzettség elfogadható. AK a párhuzamos tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakember szakmai tapasztalatát «év/hónap» bontásban szükséges megadni a szakmai önéletrajzon.
Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság számát és a nyilvántartást vezető szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevőnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása]. Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, a 2-5. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására. Amennyiben a megjelölt szakember a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhető, úgy az AT köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani. Az AT köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy -nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, s a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. AK felhívja AT figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (2) bek-re. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M.2.) AT köteles az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) teljesített legjelentősebb építési beruházásait ismertetni a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább - a referencia munkára szerződést kötő másik fél (személy) nevét,székhelyét, - az építési beruházás tárgyát, - mennyiségét, - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét, - referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Kr.22.§ (5) bekezdésre,miszerint ha a gazdasági szereplő olyan referenciát kíván bemutatni, amelyben közös ATként teljesített építési beruházásra vonatkozik, és-a teljesítés oszthatatlansága miatt-nem állítható ki az egyes ATk által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban v. forintban. AK felhívja ATk figyelmét a 321/2015.(X.30.)Kr.24.§ (2) bekezdésre. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)Kr.21.§(2a)bek-re: ha AK 5 év teljesítésének igazolását írja elő,az AK a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.)Kr.21/A.§-ára: az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. AK felhívja ATk figyelmét a Kbt. 114. § (2) bek-re. Az alkalmassági követelményeknek történő megfelelést igazoló dokumentumokat – a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokkal egyezően – kizárólag az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívásra kötelesek benyújtani, vagyis azokat AT-nek nem kell az ajánlatukban csatolni. AK felhívja az AT figyelmét a Kbt. 65. § (12) bekezdésre és a 69. § (11a) bekezdésre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem von be a teljesítésbe legalább:
M.1.1.) - 1 fő felelős építési műszaki vezetőt, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint 36 vagy 48 hó) rendelkezik.
M.1.2.) - 1 fő felelős műszaki vezetőt építménygépészeti szakterületen, aki a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettségtől függően 36 vagy 48 hó) szükséges gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.3.) - 1 fő felelős műszaki vezetőt elektromos munkák területén, aki a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet szerint MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti végzettségtől függően 36 vagy 48 hó) rendelkezik.
M.1.4.) 1 fő projektvezető mérnököt, aki - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy MV-ÉG vagy MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel; és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel (36 vagy 48 hónap); és legalább 12 hónap projektvezető mérnöki szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is bemutatható azzal, hogy legalább két szakember megnevezése minimum szükséges. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésben és a 138. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakra. Építmény az 1997. évi LXXVIII. törvény szerint: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti
légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
Az M.1. pontban rögzített alkalmassági követelmények kapcsán rögzítjük, hogy az előírás nem feltételez jogosultságot. Az alkalmasság megállapításához a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalati idő megléte szükséges.
M.2.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legalább nettó 1435 m2 (hasznos); alapterületet elérő vagy meghaladó építési kivitelezésre vonatkozó referenciával. Az építési kivitelezés alatt Ajánlatkérő épületbővítést és/vagy energetikai korszerűsítést ért. Az előírt referencia egy vagy több szerződésből is származhat.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot nem köt ki. Jótállás időtartama: 60 hónap. Nyertes Ajánlattevő jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számítandó. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján nyertes Ajánlattevő a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér: A Szerződésben rögzített határidő túllépése esetén nyertes Ajánlattevő, amennyiben a késedelemért felelős, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik, 1 %/naptári nap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a a tartalékkeret nélküli teljes nettó ajánlati ár. A késedelmi
kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 15 %-a. Meghiúsulási kötbér: nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a tartalékkeret nélküli nettó ajánlati ár 20 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A szerződést biztosító mellékkötelezettség további feltételeit a szerződéstervezet tart.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Kbt. 135. § (7) alapján a nyertes Ajánlattevő tartalékkeret és az ÁFA nélküli teljes ellenszolg. 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 75 millió forint összegű előlegre jogosult, melyet Ajánlatkérő az Ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizet ki. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Nyertes ajánlattevő 25%-os készültségi szint elérését követően az 1. részszámlát, 50%-os készültségi szint elérését követően a 2. részszámlát, 75%-os készültségi szint elérését követően a 3. részszámlát, a 100%-os készültségi szint elérését, és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően egy végszámlát jogosult kiállítani. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvétel és a kivitelező által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan átadása. A számla kifizetése 30 napos fizetési határidő mellett átutalással, a Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(6) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a szerződésben foglaltak szerint történik. A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú,a szerződő felek átalánydíjban állapodnak meg,a szerződés nem tételes elszámolású. Az eljárás keretében megvalósuló építési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek számítanak, ezért számlázása a „fordított Áfa” szabályai szerint történik. Késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk.
6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
A bontás elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napján megjelent útmutatója szerint: minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás. Részletek a közbesz. dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
3. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdés szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. A Kbt. 114. § (2) bekezdésre figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bekezdés vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat -ha releváns- csatolandó.
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdések szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös Ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)bekezdése szerinti összes adatot. A felolvasólapon nettó ajánlati árként a Főösszesítő táblázat "Anyag+díj összege oszlop" "Összesen (nettó)" sorában szereplő (tartalékkerettel növelt) összeget szíveskedjenek feltüntetni. (E oszlop 7. sor)
10. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania: az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést az ajánlattevő által beárazva.(xls. formátumban). Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért.
12. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az értékelési szempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. Az értékelési szempontokra tett megajánlás alátámasztására benyújtott szakmai önéletrajzok nem képezik a szakmai ajánlat részét.
13. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt,
Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
15. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja. Időpont: 2020. szeptember 21. 10:00 óra ,találkozási pont: 4032 Debrecen, Böszörményi út 144. (A Teniszcsarnok épületének bejárata előtt)
18. FAKSZ: Varga Ágnes (lajstromszám: 01176).
19. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időpontokra a közép- európai idő (CET) az irányadó.
20. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 15.000.000 Ft/kár és 30.000.000 Ft/év mértékű teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítás a szerződéskötés időpontjára. Ajánlattevőnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell.
21. Amennyiben a megajánlott szakemberek még nem rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, akkor nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a megajánlott szakember a kamarai
nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelöli. 22. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében műszaki dokumentációt állított össze. A műszaki dokumentációban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
23. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges