Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/155
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.08.11.
Iktatószám:14656/2020
CPV Kód:45214000-0
Ajánlatkérő:Szalézi Intézmény Fenntartó
Teljesítés helye:3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szalézi Intézmény Fenntartó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17715164
Postai cím: Bécsi Út 173
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puskás Balázs
Telefon: +36 305543341
E-mail: puskas.balazs@szaleziiskolak.hu
Fax: +36 1453 2278
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szaleziiskolak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723042020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723042020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tanműhely-műhelyiskolai csarnok kivitelezése.
Hivatkozási szám: EKR000723042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tanműhely-műhelyiskolai csarnok kivitelezése.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igények egységes kezelhetősége. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja, mivel a kivitelezési munkák egymással szoros, egymásra épülő és összekapcsolódó műszaki egységet képeznek, egymás nélkül, vagy eltérő feltételek szerint történő megvalósításuk esetén a megvalósítandó létesítmény használhatósága csökkenne és műszaki funkciója korlátozódna. Ajánlatkérő számára a szerződés ilyen módon történő teljesítése jelentősen kedvezőtlenebb műszaki tartalmat biztosítana, ezáltal Ajánlatkérő számszerűsíthető gazdasági haszontól esne el.
Műszaki okok tételesen: magasépítészeti munkarészek egymásra utaltsága, egységes, gördülékeny műszaki ellenőrzés és koordináció érvényesítése, ezáltal magasabb minőségű munka megkövetelése.
Gazdasági okok tételesen: Ajánlatkérői megtakarítások érvényesítése a jótállási igények egységes kezelésével. Építtető továbbá nem rendelkezik azon személyi és tárgyi feltételekkel, mely során két vagy több fővállalkozó irányítását biztosítaná. Ebből fakadóan célszerű és indokolt az egy szakkivitelező által történő irányítás megvalósítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tanműhely-műhelyiskolai csarnok kivitelezése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szalézi Intézmény Fenntartó pilot programot indított a kazincbarcikai Don Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium lemorzsolódással veszélyeztetett 16 és 18 év közötti tanulóinak szakképesítéshez juttatása érdekében. A program a műhelyiskolai képzési formához kapcsolódik, melynek részeként Ajánlatkérő egy képzési célú, üzemképes csarnok építését és felszerelését tervezi. Az épületkomplexum szorosan kapcsolódik a meglévő szakképző iskola struktúrájához.
Tanműhely-műhelyiskolai csarnok célja gyakorlatorientált képzés megvalósítása az alábbi részszakmák részére: fémipari gyártás előkészítő, falazó kőműves, szobafestő, mázoló, tapétázó, lakástextil készítő és csőhálózat szerelő.
A tervezett épület az 1146/1 hrsz-ú telken kerül elhelyezésre, melyen minden szükséges közmű elérhető. A közmű csatlakozási pontok tekintetében részben a jelenlegi rákötési pontokat használjuk, (elektromos-), míg a szennyvíz-, víz és csapadékvíz elvezetés közmű tekintetében új csatlakozási pont készül.
A beruházás első lépéseként a bővítés által érintett területeken a sportpályát és támfalait, valamint egyéb támfalakat, kerítést, és aszfaltburkolatot szükséges elbontani.
Az új épülettömeg egy hosszanti műhelytömb és egy arra merőleges rövidebb tömeg összegzésével jön létre. A magasabban lévő műhelytömb funkciójához igazodó könnyűszerkezetes tömege anyaghasználatában is eltér az arra merőleges, hagyományos, vakolt textúrájú épületszárnytól.
A földszinti, utcakapcsolattal rendelkező épülettömb elsődlegesen a tanári, az öltözőblokkok, valamint az elméleti képzés és lelki, mentori foglalkozások helyére kialakított csoportszoba és egyéni fejlesztő szoba, és varroda helyiségeit tartalmazza, egyéb járulékos helyiséggel együtt. Az emelet a tanműhelyek, raktár szintje. Az épület teljes körűen akadálymentesített lesz.
Az iskola felé eső épülettömbön jellemzően fehér vakolt felületek dominálnak. A tanműhely tömege pedig függőleges beállítású, rejtett rögzítésű szendvicspanel falazattal készül. A zárófödém ugyancsak könnyűszerkezetes, PVC felső szigeteléssel ellátott szendvicspanel fedésű.
A földszint + emelet szintszámú épület sáv és pilléralapokon helyezzük el. A hosszfalas épület középső tartószerkezeti elemeit 25x30 cm méretű vasbeton pillérek és monolit faltestek, liftakna biztosítják.
A határolófalak felmenő falszerkezetei 30 cm vastag kerámia elemekből falazott, illetve 25 cm vastag vasbeton faltestekkel készülnek.
A műhelycsarnok részen könnyűszerkezetes falpanelek a határoló szerkezet. Öltözőszint feletti födémszerkezete 28 cm vastag monolit vasbeton födém.
A műhelycsarnok főtartói, a varroda középső főtartója acél tartó, födémszerkezetét/fedését KINGSPAN födémpanelekből alakítjuk ki.
Hasznos alapterület: 951,41 m2 (földszint 354,15 m2; emelet 597,26 m2)
A külső burkolt közlekedőfelület a személy és gépjárműforgalommal érintett területeken térkő burkolatú.
A többlet parkolási igényeit a műhelycsarnok délkeleti homlokzata előtt, a feltáró úthoz kapcsolódóan alakítjuk ki, melyen teherforgalommal is számolni szükséges.
Az épület számára szükséges fűtési energiát a meglévő 3 szintes iskolaépület hőközpontjából, távvezetéken keresztül biztosítjuk. A radiátoros hőleadók mellett a csarnokrészbe thermoventillátorokat telepítünk.
Az épület használati melegvíz ellátása elektromos fűtésű helyi tárolók segítségével biztosított.
A szellőztetés, frisslevegő pótlás a földszinten a vasbeton födém alatt, a csarnokrészen a lépcsőház és liftmag vasbeton tetejére telepített szellőzőgépek segítségével biztosított (technológiai elszívás).
Az épületben előírások szerinti erősáramú rendszer készül. Az iskola mesterséges világítását energiatakarékos ledes lámpatestek biztosítják.
Az épület tetőszerkezetére a közüzemi hálózatra visszatápláló, az áramszolgáltató felé szaldós elszámolású 72 db, 335 wph-s, összesen 20,0 kW hasznos teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre.
További részletes műszaki tartalom az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállási idő vállalása (hónap; min. 24, max. 60 hónap) 15
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) pont 3. értékelési részszempont teljes elnevezésének feltüntetésére karakterkorlát miatt nem kerülhetett sor. A teljes elnevezés a következő:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő előírja a Kbt. 114/A. § alkalmazását a jelen közbeszerzési eljárásban, erre tekintettel ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.r 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásokat a Korm.r 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (telefonszám és/vagy e-mail cím),
— a szerződés tárgyának és mennyiségének rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
— a teljesítés idejét (a teljesítés kezdésének és befejezésének, azaz a műszaki átadás-átvételnek az időpontja év, hónap, nap megadásával) és helyét,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, 21/A. §-ára és 22. § (5) bek.-re is.
M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.r 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az M/2. pont szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, rendelkezésre állási nyilatkozatuk benyújtásával kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség és szakmai gyakorlati idő feltételnek való megfelelés ellenőrzése:
— ha a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelést – a nyilvántartásba vétel ténye által – ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem – kizárólag a rendelkezésre állási nyilatkozat és a szakoktatói tevékenység ellátására jogosító mestervizsgával rendelkezést igazoló dokumentum benyújtása – szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]),
— amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be (ez esetben a szakember végzettségét és szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges), valamint a rendelkezésre állási nyilatkozat és a szakoktatói tevékenység ellátására jogosító mestervizsgával rendelkezést igazoló dokumentum benyújtása szükséges,
— egyéb esetben az előírt végzettség és szakmai gyakorlat feltételnek való megfelelés – az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő – ellenőrzése a szakember által aláírt, a szakmai gyakorlati idő megállapíthatóságához szükséges részletezettségű önéletrajz és a végzettséget bizonyító dokumentum alapján történik. Szükséges továbbá a rendelkezésre állási nyilatkozat és a szakoktatói tevékenység ellátására jogosító mestervizsgával rendelkezést igazoló dokumentum benyújtása.
Más EU tagállamban szerzett jogosultság esetében az érintett országban szerzett, az előírttal egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását szükséges csatolni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (2) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 700 m2 hasznos alapterületű új épület vagy új épületrész (épületbővítmény) kivitelezésére vonatkozó, minden szakágat (alapozás, tartószerkezet építés, építőmesteri és szakipari munkák, épületgépészet és épületvillamosság) tartalmazó építési beruházás tárgyú referenciával/referenciákkal.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett referenciákat fogadja el a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pont alapján.
Ajánlattevő az M/1. alkalmassági követelménynek történő megfelelést legfeljebb három szerződéssel igazolhatja. Amennyiben az alkalmassági követelménynek való megfelelés kettő vagy három szerződésből származó referenciamunka bemutatásával történik, akkor követelmény, hogy a referenciák külön-külön is tartalmazzák a felsorolt szakágak mindegyikét.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M/2.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint szakoktatói tevékenység ellátására jogosító mestervizsgával;
M/2.2. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. pont építménygépészeti szakterület szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint szakoktatói tevékenység ellátására jogosító mestervizsgával;
M/2.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. pont építményvillamossági szakterület szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Ajánlatkérő a fenti jogszabályban foglalt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Ugyanazon szakember megfelelőség esetén több pozícióra is jelölhető.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Alapja: nettó ajánlati ár.
Mértéke: 1 % minden késedelmes naptári nap után, maximum a nettó ajánlati ár 30%-a.
Meghiúsulási kötbér:
Alapja: a nettó ajánlati ár.
Mértéke: 20%.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő vállalása szerint.
Teljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a.
Jólteljesítési biztosíték: nettó ajánlati ár 5%-a
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben kerülnek kifejtésre.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § (1), (3) és 32/B. § bekezdésben meghatározottak szerint történik.
Előleg: 30 % (előleg elszámolása a 3. és a 4. részszámlában, valamint a végszámlában történik egyenlő arányban).
Számlázás: 4 db részszámla (20%, 40%, 60%, 80% készültségnél 20-20-20-20%-os részszámlák) és 1 db, 20 %-os végszámla.
Végszámla benyújtása a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően lehetséges.
Tartalékkeret: nem kerül szerződésbe foglalásra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. (3) és (5)-(6) bekezdésekre, illetőleg ajánlatkérő késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ára.
A szerződés finanszírozása a Magyarország Kormánya általi támogatásból finanszírozott „Tedd képessé – Don Bosco Szakképzés-fejlesztési Mintaprogram Műhelyiskola elem” projektből történik (szerződésszám: NFA-KA-ITM-5/2019; a támogatás intenzitása: 100%).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
• 2015. évi CXLIII. tv. [Kbt. 135.§ (1), (5), (6) bek.]
• 2013. évi V. tv. [Ptk. 6:130.§ (1)-(2)]
• 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv.)
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlátozás miatt részletesen a VI.3.9) "További információk" pontban kerül kifejtésre.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő az egyéb információkat, követelményt teljeskörűen a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülőeljárás, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
4. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi alkalmassági követelmény kapcsán.
5. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
6. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. rendelkezései tartalmazzák.
8. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
9. FAKSZ: dr. Varga Endre (00068).
10. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
11. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.
12. Konzultáció és helyszíni bejárás tartására nem kerül sor.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.
14. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára a teljesítés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építéskivitelezésre kiterjedő biztosítási szerződést (vagyon- és felelősségbiztosítást) kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: min. 30.000.000,- Ft / káresemény, és min. 200.000.000,- Ft / éves kártérítési limit.
15. A jelen felhívás II.2.7) pontban szereplő „Kezdés” időpontja tájékoztató jellegű, a hirdetmény feladhatósága érdekében került rögzítésre, a tényleges kezdési időpont az eljárás lebonyolításának időigényétől függ. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tényleges kezdési időponttól függetlenül a befejezés határidejeként megadott dátum fix, az ajánlattevők által kötelezően figyelembe veendő.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az 1. „Ajánlati ár (nettó Ft)” részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. „Jótállási idő vállalása (hónap; min. 24, max. 60 hónap)” részszempont esetében az arányosítás, a 3. „A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti szakember alkalmassági követelményben előírt szakmai tapasztalaton felüli építési szakterületen szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)” részszempont esetében az egyenes arányosítás alapján történik az ajánlatok értékelése.
17. Ajánlattevő ajánlata részeként köteles benyújtani a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Ajánlattevő az ajánlata részeként köteles nyilatkozni a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról is. Az ajánlat összeállítására vonatkozó további részletes előírásokat - a felhívás karakterkorlátjára tekintettel - az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által beárazott tételes költségvetést, mely az ajánlattevő műszaki-szakmai ajánlatának minősül.
19. A műszaki leírásban esetlegesen szereplő meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozás azért történt, mert nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést mindig érteni kell. Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. Kormány rendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű (vagy jobb, magasabb minőséggel rendelkező) megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
20. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések és kérések legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. munkanapon megérkeznek ajánlatkérőhöz.
21. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/08/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges