Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6605/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyírbogdány Község Önkormányzat
Teljesítés helye:• Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048) • Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055) • Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9) • Gyártelepen a Vasút
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogdány Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59063810
Postai cím: Kéki Út 2
Város: Nyírbogdány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4511
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mátyás Béla Szabolcs
Telefon: +36 42532423
E-mail: jegyzo@nyirbogdany.hu
Fax: +36 42232021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nyirbogdany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nyirbogdany.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kűlterületi helyi közutak fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000181002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
 4 db külterületi földút stabilizálása a cél:
Az utak burkolata zúzottkő lesz:
• Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048)
• Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055)
• Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9)
• Gyártelepen a Vasút utca (hrsz. 0172)
A TERVEZETT ÚT TELJES HOSSZA: 2596,62 MÉTER
A tervezett út Gazdaságit út – Mezőgazdasági út – Szántóföldi Gyűjtőút
A tervezett utak keresztszelvénye:
 Burkolat szélessége: 3,50 méter
 Útpadka szélessége: 1,00 méter
 Kitérők szélessége: 3,00 méter
Kitérők nem minden esetben kerültek betervezésre, mivel az új nyomvonal egy meglévő nyomvonal korrekciója, így nem minden esetben áll fent a megfelelő keresztmetszet. A burkolat kétoldali az ívekben egyoldali eséssel készül.
 az oldalesés mértéke: 2,5 %
 túlemelésben: 5,0 %
 az útpadka oldalesése: 5,0 %
A beruházás során a pályaszerkezet a következőképpen alakul mindegyik útszakasz esetében:
 5cm M22 zúzott kő kiékeléshez
 20 cm M56 zúzott kő útpályaszerkezet
A tervezett burkolati rétegrend, a végleges nyomvonali kialakítás az érintett környező földtulajdonosokkal egyeztetésre került.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírás-mérést kell elvégezni. Amennyiben az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 25 N/mm2 értéket, az alábbiak szerinti talajcserét kell elvégezni:
• alkalmatlan talaj eltávolítás 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján),
• geotextília és georács terítés,
• 40-60 cm agyag és iszapmentes homokos kavics, vagy zúzottkő.
A javítórétegen, E2>70 N/mm2 és Try>97% értékeket kell mérni. Ezen értékek elérése után végezhető el a pályaszerkezet építés.
A tervezett utak csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható. Mindegyik útszakasz teljes hosszán kétoldali szikkasztó vízelvezető árkot terveztünk be, melynek minimális mélysége a meglévő terepszinthez min. 50 cm. Az árkok minimális hosszeséssel rendelkeznek, melyek ugyancsak a terepviszonyoktól függenek. Az árkok teljes hosszban burkolatlanok, átereszek nem csatlakoznak bele.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet (továbbiakban Kr,) 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, védjegyre vagy szabadalomra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolni kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a megadott tervek alapján a becsült értéktől függetlenül kötelessége a dokumentációban megadott feladat teljes körű elvégzése.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74853788 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kűlterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: • Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048)
• Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055)
• Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9)
• Gyártelepen a Vasút
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
 4 db külterületi földút stabilizálása a cél:
Az utak burkolata zúzottkő lesz:
• Poroshegy u. - Vasvári Pál u. összekötő út (hrsz. 048)
• Régi 4-es főút és a Rákóczi u. összekötő út a Veres-tanya érintésével (hrsz. 054, 055)
• Kapás tanyai út (hrsz. 0157/9)
• Gyártelepen a Vasút utca (hrsz. 0172)
A TERVEZETT ÚT TELJES HOSSZA: 2596,62 MÉTER
A tervezett út Gazdaságit út – Mezőgazdasági út – Szántóföldi Gyűjtőút
A tervezett utak keresztszelvénye:
 Burkolat szélessége: 3,50 méter
 Útpadka szélessége: 1,00 méter
 Kitérők szélessége: 3,00 méter
Kitérők nem minden esetben kerültek betervezésre, mivel az új nyomvonal egy meglévő nyomvonal korrekciója, így nem minden esetben áll fent a megfelelő keresztmetszet. A burkolat kétoldali az ívekben egyoldali eséssel készül.
 az oldalesés mértéke: 2,5 %
 túlemelésben: 5,0 %
 az útpadka oldalesése: 5,0 %
A beruházás során a pályaszerkezet a következőképpen alakul mindegyik útszakasz esetében:
 5cm M22 zúzott kő kiékeléshez
 20 cm M56 zúzott kő útpályaszerkezet
A tervezett burkolati rétegrend, a végleges nyomvonali kialakítás az érintett környező földtulajdonosokkal egyeztetésre került.
A kivitelezés megkezdése előtt, a tükörkiemelés után az altalajon tárcsás teherbírás-mérést kell elvégezni. Amennyiben az altalaj teherbírása (E2) nem éri el a 25 N/mm2 értéket, az alábbiak szerinti talajcserét kell elvégezni:
• alkalmatlan talaj eltávolítás 0,4-0,5 m (mérési eredmények alapján),
• geotextília és georács terítés,
• 40-60 cm agyag és iszapmentes homokos kavics, vagy zúzottkő.
A javítórétegen, E2>70 N/mm2 és Try>97% értékeket kell mérni. Ezen értékek elérése után végezhető el a pályaszerkezet építés.
A tervezett utak csapadékvíz elvezetése nyílt földmedrű árokkal megoldható. Mindegyik útszakasz teljes hosszán kétoldali szikkasztó vízelvezető árkot terveztünk be, melynek minimális mélysége a meglévő terepszinthez min. 50 cm. Az árkok minimális hosszeséssel rendelkeznek, melyek ugyancsak a terepviszonyoktól függenek. Az árkok teljes hosszban burkolatlanok, átereszek nem csatlakoznak bele.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet (továbbiakban Kr,) 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, védjegyre vagy szabadalomra való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolni kell.
Nyertes Ajánlattevőnek a megadott tervek alapján a becsült értéktől függetlenül kötelessége a dokumentációban megadott feladat teljes körű elvégzése.
A pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásá 10
2 Ajánlattevő szelektíven gyűjti-e a teljesítés során keletkezett hulladékot (igen/nem)  10
3 Ajánlattevő Rendelkezik Felelős műszaki vezetővel. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakemberre vonatkozóan kell megadni az ajánla 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kűlterületi helyi közutak fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: aktualutepito@gmail.com
Telefon: +36 304010342
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82484528
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74853788
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A szerződéskötés időpontjában ismert alvállalkozó (Felelős műszaki vezetés – Kiss Róbert e.v. 4400. Nyíregyháza,Tavasz utca 8/b,adószáma: 65678262-1-35).
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24506236
Postai cím: Raktár Út 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433213

Hivatalos név: VNYH-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62476722
Postai cím: Debreceni Út
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13881951215

Hivatalos név: SOMA-FÖLD Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55346753
Postai cím: Váci Mihály Utca 41.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627097215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges