Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6725/2019
CPV Kód:45211350-7
Ajánlatkérő:ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:8749 Zalakaros, Magyarország;8749 Zalakaros, Magyarország;8749 Zalakaros, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25689493
Postai cím: Gyógyfürdő Tér 1.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Őri Ibolya
Telefon: +36 93340100
E-mail: beruhazas@zalakaros.hu
Fax: +36 93340531
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalakaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000370352019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000370352019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyhelyi központ 2019
Hivatkozási szám: EKR000370352019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211350-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyógyhelyi fejlesztés 2019
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kertmozi világítástechnika
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31527260-6
További tárgyak:45231400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 656/2 hrsz-ú ingatlanon lévő kertmozi világítástechnikai rekonstrukciója.
Világítástechnika és erőátviteli hálózat rekonstrukciója a hozzá kapcsolódó installációs elosztó berendezésekkel.
Meglévő világítási rendszer megszüntetése, erőátviteli és színpadtechnikai hálózat bontása.
Megmaradó hangosítási rendszer vezetékeinek esztétikus takarása.
Újonnan kiépített nézőtéri, valamint általános használatú helyiségek világításának szerelése.
Színpadtechnikához kapcsolódó erőátviteli csatlakozások felszerelése.
-0.4 kW 0,4 kV villamos elosztó berendezések felszerelése.
- Irányfény, valamint biztonsági világítási hálózat kiépítése.
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, változó keresztmetszettel: 210 fm
Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, változó keresztmetszettel: 1160 fm
Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, változó tömeghatárral: 270 fm
Vezeték összekötők elhelyezése: 550 db
Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben: 200 db
Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre: 83 db
Vezetékek összesen: 1640 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági feltétételként előírt M2)a) szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) max. 36 hónap  20
2 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mel.ben nem meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre vállalt jótállás (minimum 36 hónap – maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00004
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Rendezvénytér
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45112700-2
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 313/1 hrsz., 313/2 hrsz., 313/3 hrsz., és a 312 hrsz. alatti Arborétum területén gyógy- és egészségpark fejlesztése történik.
sétányok fejlesztése, új sétányok kiépítése, 1028 m2 térburkolat készítés
Kneipp-taposó, mezítlábas ösvény,
napozópark,
ivókút,
futópálya 1,20 m szélességben, összesen 400 m hosszban, egyirányú futásvonallal,
Arborétumban, a sétányok mentén padok, szemetesek és információs táblák kihelyezése,
térfigyelő rendszer kiépítése a fitness park és játszótér területére,
Dísz tér - 261/40 hrsz.
e.bike kerékpártöltő pont, és kerékpártároló kialakítása,
a területen, infó táblák, utcabútorok, illetve a környezetbe illeszkedő növényzettel felfuttatott lugasok megvalósítása.
A 311/1 hrsz-ú és 288/11 hrsz-ú ingatlan igénybevételével, a jelenlegi sportpálya és edzőpálya helyén új rendezvénytér kialakítása.
Termál utca szintjén egy alsó tér, tereplépcsőkkel,
az alsó térről felvezető központi lépcső szökőkúttal és az akadálymentes rámpával,
a látogató épület előtt burkolt közösségi tér kialakítása
térburkolat zöldszigetekkel,
a sétaúton és a rendezvénytéren LED-es világítással, pihenőpadokkal,
a színpad előtti hosszabb sáv, mint nagyrendezvények nézőtere, mely kb. 3000 fő befogadására alkalmas, tördelve használható zöldfelületekkel,
központi parkoló kiépítése (50 férőhelyes, ebből 2 akadálymentes),
a terület DNy-i sarkában földműből szabadtéri körszínpad kialakítása.
Burkolat felület készítése térkő burkolattal, szegélyezéssel: térburkolat 4394 m2 készítés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági feltétételként előírt M2)c) szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) max. 36 hónap 20
2 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mel.ben nem meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre vállalt jótállás (minimum 36 hónap – maximum 60 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár opcióval (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Opció:
Burkolat felület készítése térkő burkolattal, szegélyezéssel: burkolat 2189 m2
2. Opció:
Rendezvénytér támfalak
Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, összesen: 32,85 m2
Vasbetonfal készítése, összesen: 15,97 m3
3. Opció: SUD
Tereprendezés - terepmozgatás - SUD-ok, terepdombok kialakítása: 1 100 m3
geotextil elválasztás az altalajtól: 56 m2
kulé kavicsréteg terítése: 15 m3
gyepszőnyeg terítése: 1 670 m2
porózus homokos talajkeverék: 221 m3
konténeres cserje telepítése: 220 db
lombhullató fa telepítése 14/16 méretben talajjavítással, dréncsövezéssel, karózással: 13 db
gyepesítés a fitnesz park és a rendezvénytér között: 8 600 m2
4. Opció:
Borházak (Pavilonok)
Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, kerti pergolák, meglévő sík alapra: 2 db ikerborház
5. Opció:
Szökőkút vízgépészet
6. Opció:
Gyalogos fahíd építése
7. Opció:
Sétány, Arborétum
Átvezető sétány kialakítása az arborétum északi részén: 99,6 m2
Térkő: 104,6 m2
8. Opció:
Növénytelepítés:
Konténeres cserje telepítése: 350 db
Lombhullató fa telepítése 14/16 méretben talajjavítással, dréncsövezéssel, karózással: 30 db
Gyepesítés a rendezvénytér zöldszigeteiben: 462 m2
Évelők telepítése: 2 525 db
Fenyőkéreg 5 cm vastagságban évelő- és cserje felületeken: 17 m3
Külön megrendelhető – nem támogatásból megvalósuló – tételek:
Lombhullató fa telepítése 14/16 méretben talajjavítással, dréncsövezéssel, karózással: 28 db
Konténeres cserje telepítése: 148 m2
Figyelmeztető szalag elhelyezése: 400 fm
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2017-00004
II.2.13) További információ
Részhatáridők: 25%-os készültségi fok: 2020. január 31.; 50%-os készültségi fok: 2020. március 31.; 75%-os készültségi fok 2020. május 29.
A 75 %-os részhatáridő magában foglalja az építmények közműcsatlakozásának kiépítését is.
A felhívás II.2.7. pontjában megadott teljesítés kezdési időpontot AK kizárólag a hirdetmény(minta) feladhatósága érdekében adta meg, az nem irányadó.

II.2.1) Elnevezés: Gyógyhelyi látogató épület – „Zalacarte”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45112700-2
45211350-7
45212300-9
45212321-2
45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8749 Zalakaros, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 311/1 hrsz-ú sportpálya területén 769,22 m2 alapterületű Gyógyhelyi látogató épület elhelyezése, valamint a 156,86 m2 alapterületű meglévő öltöző épület részbeni átalakítása és rendeltetésének megváltoztatása, amelynek legalsó szintjén a színpadi kellékek és raktár, valamint akadálymentes WC és a fellépők számára öltöző és vizesblokk, az emeleti szinten a fellépők kiszolgáló helyiségei, valamint nyilvános WC blokk. Az épület északi oldala előtt egy 6x10 méteres fedett színpad kialakítása.
Látogató épületben többfunkciós tér kialakítása információs pulttal, kávézóval, játszósarokkal, kiállítóhellyel, ruhatárral
nagyteremhez kapcsolódóan egy depókonyha, mely alkalmas a rendezvények kiszolgálására,
rendezvényhelyiség (szükség szerint megosztható), mobilszínpaddal,
galériaszinten személyzeti öltöző, gépészeti tér, fűtőhelyiség, stúdió, színpadtechnikai háttér biztosítása,
az előcsarnok légterében tervezett folyosóról a kiállítótér, egyéb rendezvények világítása, hangosítása.
Színpadlefedés 160,43 m2 alapterületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az alkalmassági feltétételként előírt M2)b) szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) max. 36 hónap  20
2 3. A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mel.ben nem meghatározott épületszerkezetekre és az építményekre vállalt jótállás (minimum 36 hónap – maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár opcióval (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Audiovizuláis fejlesztés (emelőmotor) beszerzése és telepítése.
Hang- és fénytechnikai rendszer
Külön projektelemként valósul meg, mobil eszközökből, a közbeszerzési műszaki leírás alapján kialakítva. A rendszerek a rendezvények igényeinek megfelelően konfigurálhatók, ill. kombinálhatók, elsősorban kis-és közepes technikai igényeket tudnak kiszolgálni. A rendezvénytérbe mennyezetre függesztett világítási híd kerül, az opció részét képező orsós emelőszerkezettel. A vezérlési pontokon az alaprajzok szerint fix csatlakozási pontokat kell kialakítani a színpad mellett, a galérián, az álmennyezetben és az infopultnál. Részükre védőcsövet kell kiépíteni, a dmx és hangvezérlő kábeleket, valamint csatlakozó dobozok beépítése nem az ajánlattevő feladata.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9.-17-2017-00004
II.2.13) További információ
Részhatáridők: 25%-os készültségi fok: 2020. január 31.; 50%-os készültségi fok: 2020. március 31.; 75%-os készültségi fok 2020. május 29.
A 75 %-os részhatáridő magában foglalja az építmények közműcsatlakozásának kiépítését is.
A felhívás II.2.7. pontjában megadott teljesítés kezdési időpontot AK kizárólag a hirdetmény(minta) feladhatósága érdekében adta meg, az nem irányadó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
(A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ának megfelelően folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő továbbá, ha nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz
a) az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, vagy nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt,
vagy
b) az építőipari kivitelezési tevékenységet végző bármelyik gazdasági szereplő nem teljesíti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: a) a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartások adatai alapján; egyebekben a nyilvántartás kivonatát, a nyilvántartást vezető szerv igazolását vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló egyéb dokumentumot fogadja el,
b) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Kétség esetén az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végez, illetve melyik nem végez olyan építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban előzetesen csak nyilatkozni szükséges a megfelelés vonatkozásában.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint az előírt referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasságnál előírtak megállapíthatók legyenek, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásnak) időpontját (év, hó, nap pontossággal), és helyét, a Megrendelő nevét, és székhelyét, a megrendelő részéről felvilágosítást adó személy nevét, és elérhetőségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Fel kell tüntetni, illetve csatolni kell – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám MV esetében), vagy a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumot, valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakember önéletrajzát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetében a személyes teljesítést kizáró körülmény nem áll fenn.
A szakmai önéletrajznak a következő feltételeknek kell megfelelnie: Az Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során a párhuzamosan végzett tevékenységeket csak egyszer veszi figyelembe, vagyis 1 naptári nap alatt legfeljebb 1 nap szakmai tapasztalat szerezhető. Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Az Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ha az alkalmasság igazolására bemutatott szakember nem rendelkezik a szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelő, előírt jogosultsággal, akkor azt legkésőbb a szerződéskötésig meg kell szereznie. A jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele.
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum-átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősül többszörös szakmai tapasztalati időnek. Az szakmai gyakorlatnak minősülő projektek (munkahelyek) időtartamát év, hó, nap megjelöléssel kell megadni!
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
Az igazolási módok további leírását a karakterkorlátokra tekintettel az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított nyolc éven belül megkezdett, legfeljebb öt éven belül befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgya szerinti,
a) az 1. rész esetén legalább 1200 fm vezeték és legalább 60 db lámpatest elhelyezését magába foglaló erősáramú szerelésre,
b) a 2. Rész esetén 4000 m2 térburkolat építésre,
c) a 3. Rész esetén 500 m2 alapterületű épületépítésre és/vagy felújításra
vonatkozó, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített építési referenciával.
Az előírt referenciakövetelményeken belül a mennyiségi követelmények egy referenciával igazolhatók.
M2) nem rendelkezik
a) az 1. és a 3. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉV vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel
b) a 2. és 3. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel,
c) a 2. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel,
d) a 3. rész esetében 1 fő, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó mellékletében meghatározott MV-ÉG vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel rendelkező kivitelezés vezető szakemberrel,
e) a 2. Rész esetében legalább 1 fő kertészmérnök, vagy kertépítőmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 éves parképítési és/vagy fenntartási szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtakat, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti besorolást tekinti mérvadónak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi részre vonatkozóan:
Késedelmi kötbér: 1 %/nap maximum a nettó vállalkozói díj (a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás) 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: Az érintett munkarész nettó ajánlati árának 30%-a
Meghiúsulási kötbér: 30 %.
A késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér a meghiúsulási kötbérrel egyidejűleg nem érvényesíthető.
Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előleg Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mértékű, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formákban.
Jótállás: A 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 3. és 4. mellékletében meghatározott mértékű, illetőleg az ott nem meghatározott épületszerkezetekre, továbbá az építményekre 36 hónap.
Jótállási biztosíték:
5%. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában.
Egyebekben lásd még szerződéstervezet!
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A támogatás intenzitása 98,97 %. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Az ajánlattevőként szerződő fél a 2. és 3. rész vonatkozásában három részszámlát és egy végszámlát, az 1. rész esetében egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződéstervezetben meghatározott ütemezés szerint.
A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után van lehetőség. A számlázásra leigazolt teljesítést követően kerülhet sor.
Előleg: 10 %. Az előleggel az alapberuházás végszámlájából kell elszámolni.
Előlegfizetés: 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30. § (1) bek. szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. §-aiban foglaltakra.
A beruházás 2. és 3. Része az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 42. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában engedély-köteles, az 1. Rész nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
További tájékoztatás karakterkorlátok miatt az egyéb közbeszerzési dokumentumokban!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás a Kbt. 68. §, továbbá az EKR rendelet 15. § (4) bekezdésének megfelelően történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Karakterkorlát miatt részletek a További információk pont 10. alpontjában.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. 200.000 Ft, a 2. és 3. (részenként)1.000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749015-15432230-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolását az ajánlatban kérjük benyújtani.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. Az Ajánlati ár (nettó HUF) részszempont esetén fordított arányosítás. 2. A minőségi részszempontok esetén egyenes arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
2. AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen X nem
3. Az ajánlati biztosíték befizetése igazolásának módja: Az óvadékra vonatkozó átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, a pénzügyi intézmény vagy biztosító garancialevele, garanciaszerződése, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény másolata. A biztosíték igazolásán kerüljön feltüntetésre az eljárás EKR azonosítója.
4. Ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni
az 1. rész esetében 100.000 Ft/kár, és 1.000.000 Ft/év,
a 2. rész esetében 10.000.000 Ft/kár, és 50.000.000 Ft/év,
a 3. rész esetében 10.000.000 Ft/kár, és 50.000.000 Ft/év
mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Több részre tett ajánlat esetén az értékek a részek számának megfelelően összeadódnak.
5. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésének és a 39. § (3) bekezdésének megfelelően a minősített ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. AK a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1)–M2) alkalmassági feltétel vonatkozásában.
6. A szerződést az MSZ EN ISO 9001:2015, továbbá az ISO 14001 rendszer vagy azzal egyenértékű intézkedések szerint kell teljesíteni (további részleteket lásd dokumentációban).
7. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
8. A Kbt. 75. § (5) bek. alapján az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére kerül megállapításra.
9. A 2. értékelési részszempont esetén AK csak egy szakember szakmai tapasztalatát értékeli. Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasság igazolására több szakembert ajánl meg, és nem jelöli meg a részszempontra tett ajánlatra vonatkozó szakembert, az AK az értékelés során azt a szakembert veszi figyelembe, aki nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az AK a 2. értékelési szempont értékelése során a 36 hónap, vagy annál kedvezőbb (hosszabb) megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
10. AK a Kbt. 53. § (6) bek.-nek megfelelően felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be vagy fog benyújtani és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
11. FAKSZ: dr. Balogh László Csaba (00252) és dr. Fónagy Tímea (00417).
12. AK a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nemzeti, hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytat le, a Kbt. 117. §-ának szabályait nem alkalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges