Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23681/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BPR 2001 Baromfitenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:4542 Petneháza külterület 071/9 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:baromfitenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BPR 2001 Baromfitenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66992347
Postai cím: Petőfi Utca 41
Város: Nyírkércs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4537
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kaponyás László
Telefon: +36 42553600
E-mail: kapcsolat@bpr2001.hu
Fax: +36 42553602
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001493632019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001493632019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: baromfitenyésztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építés - 10 istállós broiler telep
Hivatkozási szám: EKR001493632019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„10 istállós broiler telep építése Petneházán” (1783985070 projektazonosító) tárgyú projekt kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. 10 db 13,4 x 105 m-s brojler tartástér építése:
Épület: - Istálló szélesség: 13,4 m
- Istálló hosszúság: 105,0 m
- Oldalfal magasság: 2,7 m
- Gerinc magasság: 5,1 m
- Hasznos felület: 1’407 m2
Brojler - madár / m2: 18 db
- madár / istálló: 25.000 db
2. Szociális blokk: hasznos alapterület: 181,25 m2
3. Siló alap: készül 10 db. Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
4. Aknák: telepítés: - a tervezett baromfi istállók közé telepítve az istállók mosóvizének bevezetésére.
- a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz és csurgalékvíz gyűjtésére.
Kapacitás: 20 m3 - 5 db, 10 m3 - 1 db.
5. Tüzivíz tároló: hasznos térfogat: 110 m3.
6. Hullatároló: hasznos alapterület: 5,40 m2
7. Kerítés 1120 m.
8. 50 kWp-os napelemes rendszer kiépítése.
9. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás szerint. Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő telepein alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével.
A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).

II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya és jellege, célszerűségi és gazdasági szempontok nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel, hogy az épületek közötti távolság kicsi, valamint az épületeket egy közös higiéniai folyosó köti össze, továbbá a megfelelő munkavégzésben, mind a deponálásban és anyagmozgatásban egymást akadályoznák a kivitelezők, ezzel is veszélyeztetve a szerződésszerű teljesítetést. Több kivitelező esetén a balesetvédelmi szabályok betartása is nehezebb. Ilyen körülmények között történő kivitelezés plusz terhet róna mind a kivitelezőre, mind a megrendelőre, mely gazdaságilag értelemben többletköltséggel és idővel is járna. Több kivitelező általi munkavégzés esetén Ajánlatkérő jótállási, szavatossági igényeit is nehezebben érvényesítheti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 10 istállós broiler telep építése Petneházán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4542 Petneháza külterület 071/9 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„10 istállós broiler telep építése Petneházán” (1783985070 projektazonosító) tárgyú projekt kivitelezése a műszaki tervdokumentáció szerint:
1. 10 db 13,4 x 105 m-s brojler tartástér építése:
Épület: - Istálló szélesség: 13,4 m
- Istálló hosszúság: 105,0 m
- Oldalfal magasság: 2,7 m
- Gerinc magasság: 5,1 m
- Hasznos felület: 1’407 m2
Brojler - madár / m2: 18 db
- madár / istálló: 25.000 db
2. Szociális blokk: hasznos alapterület: 181,25 m2
3. Siló alap: készül 10 db. Telepítés: a tervezett baromfi istállók közé, a tervezett térburkolat szélére telepítve
Funkció: a napi takarmány tároló silók elhelyezésére
4. Aknák: telepítés: - a tervezett baromfi istállók közé telepítve az istállók mosóvizének bevezetésére.
- a szociális blokkhoz, a szolgálati lakáshoz és a trágyatároló térhez telepítve, kommunális szennyvíz és csurgalékvíz gyűjtésére.
Kapacitás: 20 m3 - 5 db, 10 m3 - 1 db.
5. Tüzivíz tároló: hasznos térfogat: 110 m3.
6. Hullatároló: hasznos alapterület: 5,40 m2
7. Kerítés 1120 m.
8. 50 kWp-os napelemes rendszer kiépítése.
9. Baromfitartó berendezések beépítése a a brojler tartásterek részére a technológiai leírás szerint. Az üzemelési brojler technológiát ki kell építeni, üzembe kell helyezni és a személyzetet be kell tanítani a nyertes ajánlattevőnek. A technológiai rendszernek a termelési folyamatokat vezérlő és komplex adatkezelő automatikának integrálhatónak kell lennie cégcsoport meglévő telepein alkalmazott adatgyűjtési, adatfeldolgozó és telepirányító rendszerével.
A brojler technológiának négyzetméterenként 18 db madár, istállóként 25 000 madár ellátását is tudnia kell biztosítani.
Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A beruházás megvalósításában részt vevő személyi állomány magasépítés/épületfelújítás terén szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 2
2 Vállalt hosszabb jótállási időtartam (min. 0 - max. 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.2-16 kódszámú felhívás
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban arról is nyilatkozni kell, ha nincs folyamatban változásbejelentés. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.). Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját igazolnia kell. Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek). Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelmények előzetes igazolása: A Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívásra köteles benyújtani.
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. A 321/2015. (X. 30.) korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák többalkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimum követelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2.) A Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell az értékelési szempont tekintetében releváns szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajzot, az ezek keretében elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével (év, hó, részletezettséggel), az adott beosztás/pozíció megnevezésével. Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban. A felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Utóbbi esetben az előírt végzettség meglétének igazolása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év időszakában műszaki átadás-átvétellel lezárt (legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) állattartó telep(ek) épülete(inek) építési referenciájával, amelyben az alábbiak munkák megvalósultak: legalább egy darab állattartó telep épületének építése, melynek összes hasznos alapterülete minimum 1000 m2 és amelyben megvalósult legalább 18.000 férőhelyes állattartó épület állattartó technológia rendszerének a kiépítési munkái. (Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több referencia bemutatásával együttesen is igazolható.)
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 1%-a.
Jótállási idő: Ajánlatkérő 12 hónap kötelező jótállási időt ír elő. Az ajánlattevők által ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (min. 0-max. 24 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi. A jótállás a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően kezdődik.
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért a Vállalkozó felelős. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege a nettó ajánlati ár 1 %-a/naptári nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó ajánlati ár 20 %-a. Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől. Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bek. -ben foglaltak figyelembevételével.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: a szerződésben foglalt ellenszolg. 5%-áig biztosított. Előleg igénylése esetén Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. Adott esetben előlegszámla, 6 rész és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Részszámlák összesen a szerződéses összeg 80%-áig nyújthatóak be. Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlákat a Ptk. 6:130. § (1) – (3) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utófinanszírozás formájában, átutalással teljesíti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. és 32/B. §-ban foglalt szabályok szerint köteles eljárni. Eljárás és kifizetés pénzneme forint. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A részszámla összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A benyújtott számlához ajánlattevőnek számlarészletezőt kell mellékelnie. A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Projektazonosító: azonosító szám: 1783985070, a Baromfitartó telepek korszerűsítésé című, VP2-4.1.1.2-16 kódszámú felhívás alapján. Támogatás intenzitása: 33,98%. A fennmaradó részt ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza. A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről..
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új felelősségbiztosítást kötni legalább 500 000 000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 50 000 000 Ft/káresemény.
Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén, a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem határoz meg korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár szempont esetén fordított arányosítás, minőségi szempontok esetén egyenes arányosítás. Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
6) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően az EKR rendszeren keresztül kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint adja meg. 10) Ajánlattevőnek elektronikus úton az EKR rendszerben kell benyújtaniuk ajánlatukat az ajánlati felhívásban foglalt időpontig. Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően járjanak el, azzal a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása nem szükséges. Az árazott ajánlati költségvetést .pdf és emellett Microsoft Excel .xls(x) formátumban is be kell nyújtani!
11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek.-ben és 69. § (11a) bek.-ben foglaltakra.
12) Ajánlatkérő a jelen felhívás III.1.3) M.1) és M.2.) pontjában előírt alkalmassági követelményekre a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételeket határozott meg.
13) A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás feladásának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges