Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:15412/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 16333969
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000972732018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000972732018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmezés
Hivatkozási szám: EKR000972732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Élelmezési szolgáltatás alkalmazottak és ellátottak részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élelmezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élelmezési szolgáltatás (ellátottak és alkalmazottak részére) ellátása
Ételféleségek megnevezése Éves élelmezési napszám
normál A1 101258
normál A2 19178
könnyű vegyes B I 11410,72
könnyű vegyes B II 5606,4
epés tejmentes 13034,64
glutén-, tejmentes 469,36
fehérje 40 g 857,36
ulcus 2007,2
zsír nélkül 2119,2
egyéni diéta 3258,72
pépes I 6832,72
műtétes 3678,24
pépes II 2434,88
kalóriaszegény 1487,28
cukros 36043,2
epés cukros 8904,48
cukros epés pépes 3601,6
hús nélküli 3440,24
tejbedara 3,36
fehérje gazdag pépes 8716,24
sertéshúsmentes 125,52
összesen: 234467,36
alkalmazotti menüebéd éves adagszáma: 24 000
Az ellátotti étkeztetés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete) felépülő
élelmezési napokban (reggeli, ebéd, vacsora, egyéb kisétkeztetés) szerepel, míg az étkeztetést menürendszerben, kizárólag
ebédadagszámban került feltüntetésre. A fenti mennyiség tekintetében fenntartja a jogot ajánlatkérő további 25 % mennyiség lehívására. Ajánlattevő feladata készenléti raktár működtetése a Budai Gyermekkórház (1023 Budapest, Bolyai u. 5-7.) telephelyen, évi 600 000,- Ft értékben
Magyarázat: Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Az
ajánlatok benyújtásra és felbontásra vonatkozó szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.
19.) Korm. rendelet 15. § tartalmazza.Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések szerinti tartalma
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg. Igazolási mód folyt: MI/3. Az ajánlattevő csatolja a tanúsítványt egyszerű másolatban vagy az azzal egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Kr. 21. § (3) bek. c) pont/ A Budai telephelyen is egyéni tálcás tálalással érkezzen az ebéd. Táblázatok mellékelve.
VI.4.3. pont folytatása:
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell az árrészletező adatlapot, kitöltve. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kizáró okok:nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ig.: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
szerint 17 §. A szolgáltatás egységes tevékenység, annak részekre bontása nem lehetséges ajánlatkérő számára gazdaságilag
előnytelen .
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: PI/1. Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1
) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a már megszűnt számlákra is vonatkozó, az
ajánlattételi felhívás feladását követően kelt nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: pénzforgalmi számla megadása,
mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az ajánlattételi felhívás feladása
napját megelőző 12 hónapban, konkrét dátum megjelöléssel attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Lásd még: VI.3) pont; VI.4.3.) pont
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az Ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételekkel és időtartamra fizetendő
díjat szerződésszerű teljesítést követően havonta, utólag, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által
teljesítésigazolással leigazolt számla ellenében, átutalással egyenlíti ki. A fizetés a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napjától
számított 60 napos átutalással történik a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. § -ban foglaltak szerint. A részletes fizetési feltételeket a Dokumentációban található szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az alkalmassági követelmény tekintetében az előzetes igazolás a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal
történik. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra felhívja ajánlattevők figyelmét Együttes megfelelés,
illetőleg kapacitás igénybevételére a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor. Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek) igazolása: P/1. Bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlattételi felhívás feladása napjától
visszaszámított 12 hónapon belül, 30 napot meghaladó időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. MI/1. A
Kbt. 22. § (1) alapján ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést
kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a teljesített megrendelés megnevezését (
az alkalmassági követelménynek megfelelően részletezett tartalommal), a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap) és helyét, a
megrendelő nevét, címét, telefonszámát, fenntartóját, a teljesített adagszámot napi háromszori étkezéssel, valamint arra
vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e. Az igazolásnak egyértelműen
tartalmazni kell minden olyan információt, melyből az alkalmasság megállapítható. MI/2. A teljesítésben részt vevő szakemberek
végzettségét, képzettségét és gyakorlati idejét igazoló okiratokat: A végzettséget és a képesítést igazoló okiratok egyszerű
másolatát, továbbá a szakember saját-kezűleg aláírt, a szakmai gyakorlatot év/hó megjelölésével is igazoló önéletrajzát és
rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát. Az előírt végzettséggel egyenértékű végzettségű szakember bemutatása esetén az
egyenértékűség tényét igazolni kell a végzettséget igazoló okiratot kiállító intézmény vagy jogutódja által kiadott nyilatkozattal. M.3. Tanúsítványok egyszerű másolata csatolandó.
Kr. 21. § (3) bek. b) pont/ ; helyszíni bejárás, hirdetmény feladását követő 14. nap. lásd még lásd még II.2.4 pont. magyarázat. + alternatív ajánlat nem tehető
Szerződéskötés feltétele: Nyertes ajánlattevő minimum 20 millió forint / év és minimum 10 millió forint / káresemény limithatárú felelősségbiztosítással kell rendelkezzen. Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66. §-ának (6) bekezdése alapján.
Az értékelés szempontja: a legjobb-ár érték arány az alábbiak szerint.
Adható pontszám: 0-100.
1. Nettó ajánlati ár: súlyszám 90
2. bérleti díj: súlyszám 6
3. M/2.3. pontban megjelölt diétás szakács közétkeztetői szakmai tapasztalata: súlyszám 4
1. részszempont: fordított arányosítás
2-3. részszempont. arányosítás
Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével. . Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem tehető. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki adatlapot, kitöltve. Ajánlatkérő nem alkalmazza a a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám: 00110)A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) további meghatározása: P/1. Bármelyik pénzforgalmi
számláján az ajánlattételi felhívás feladása napjától visszaszámított 12 hónapon belül, 30 napot meghaladó
időtartamú, lejárt határidejű sorbaállított tétel volt nyilvántartva. A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a
2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Műszaki Alkalmassági
minimumkövetelmény(ek): 2 Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben: M/1. Az ajánlati felhívás feladását
megelőző 36 hónapban nem rendelkezik az alábbi kritériumokat kielégítő referenciamunkával: alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az ajánlati felhívás
feladását megelőző 36 hónapban nem rendelkezik az alábbi
kritériumokat kielégítő referenciamunkával: egyéves
szolgáltatási időt elérő élelmezési szolgáltatásra vonatkozó
referencia, ahol a napi adagszám átlaga az igazolt teljesítési időszak egészére számítva elérte a a minimum 300 adagot, melyet
napi háromszori étkezés biztosítása mellett ért el. A fenti adagszám-előírás
legfeljebb 3 szerződésszerűen teljesített referenciával igazolható. Ajánlattevőnek a becsatolt referenciákon
igazolt teljesítéséből legalább 250 élelmezési napnak megfelelő mennyiséget egészségügyi és/vagy szociális
intézmény felé kellett szolgáltatnia. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett,szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. M/2. nem rendelkezik: M/2.1. legalább 1 fő,
élelmezésvezető (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező szakemberrel. M/2.2. legalább 1 fődietetikus végzettséggel rendelkező szakemberrel. A fenti követelmények közül egy személy (szakember) több
feltételnek is megfelelhet. M/2.3. legalább 2 fő, az 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti diétás szakács
képzettségű szakemberrel. M/3.1. nem rendelkezik ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszerrel. M/3.2. Nem
rendelkezik HACCP (vagy azzal egyenértékű bármely európai szabványnak megfelelő) minőségbiztosítási
rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítvánnyal.Szerződéskötési követelmény, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen: havaria esetére a szolgáltatást
teljesíteni képes érvényes műszaki engedéllyel rendelkező, saját tulajdonú vagy bérelt főzőkonyhával. (bérelt
konyha esetén a bérleti szerződés időtartama haladja meg a teljesítési időszakét). Rendelkezzen továbbá: az
ebéd valamennyi tálalókonyhára szállítását biztosító, a jogszabály előírásai szerint fertőtleníthető, hőtárolós,
zárható tetejű szállítóedénnyel. rendelkezzen továbbá: saját tulajdonú vagy bérelt vagy egyéb jogcímen
rendelkezésre álló készétel-fóliázó géppel Rendelkezzen továbbá: legalább 2 db saját vagy bérelt vagy egyéb
jogcímen rendelkezésre álló, élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő szállító járművel, melynek együttes
össztömege legfeljebb 3,5 t. Egyebek: Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében ( közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek az EKR. 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)