Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6183/2019
CPV Kód:34927100-2
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros közigazgatási területe;2400 Dunaújváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551410
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.dvgzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000373962019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000373962019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Síkosság-mentesítő anyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000373962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34927100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés „Síkosság-mentesítő anyagok beszerzése 2 önállóan megajánlható részben a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 127000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Útszóró só és kalcium-klorid beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24312120-1
További tárgyak:34927100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.rész Útszóró-só és kalcium-klorid beszerzése
A DVG Zrt. részére síkosság-mentesítő anyagok beszerzése keretszerződés alapján összesen nettó 121.000.000. Ft, azaz egyszázhuszonegy millió forint értékben az alábbi termékcsoportokban
1)útszóró-só:
A DVG Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges, közvetlen útszórásra, síkosságmentesítésre alkalmas, ömlesztett útszóró só beszerzése és szállítása. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni. A beszerzésre keretszerződés keretében kerül sor, melyben Ajánlatkérő részéről kötelezően lehívandó mennyiség 1.200 tonna, a keretszerződés mennyiségi felső keretmennyisége: 6.000 tonna. A keretszerződés megszűnik a szerződési keretmennyiség (6 000 tonna) kimerülésével, keretösszeg kimerülésével vagy a 24 hónapos szerződési időszak leteltével.
- minimum 18 hónapig csomósodás mentes legyen
- kiszerelés: ömlesztett
- minimális kiszállított mennyiség: 25 tonna / rendelés
- tanúsítványok: hatósági engedélyek és biztonsági adatlap
2)kalcium-klorid (25%-os) oldat
A DVG Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges, síkosságmentesítésre alkalmas, kálcium-klorid oldat beszerzése és szállítása. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni. A beszerzésre keretszerződés keretében kerül sor, melyben Ajánlatkérő részéről a keretszerződés mennyiségi felső keretmennyisége: 20 m3. A keretszerződés megszűnik a szerződési keretmennyiség (20 m3) kimerülésével, keretösszeg kimerülésével vagy a 24 hónapos szerződési időszak leteltével.
- kiszerelés: IBC tartály (1 m3 / tartály)
- minimális kiszállított mennyiség: 2 m3 / rendelés
- 2 éves felhasznált mennyiség: időjárás függő, de az előző évek tapasztalata alapján 20 m3
- tanúsítványok: hatósági engedélyek és biztonsági adatlap
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (%/nap) (az alap 0,5% felett további min 0 - max 5% / naptári nap)  20
2 Szállítás teljesítési határideje (minimum 1 - max 3 munkanap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 121000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
A meghatározott Termékek leszállításának határideje: ajánlattevő ajánlata alapján 1-3 munkanap.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: Fűrészpor beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 03417100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2400 Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.rész Fűrészpor (lágy lombos) beszerzése
A DVG Zrt. részére síkosság-mentesítő anyagok beszerzése keretszerződés alapján összesen nettó 6.000.000. Ft, azaz hat millió forint értékben az alábbi termékcsoportban
Fűrészpor (lágy lombos):
A DVG Zrt. téli időszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges, közvetlen útszórásra, síkosságmentesítésre alkalmas, lágy lombos fűrészpor beszerzése és szállítása. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét egységár alapján, (nettó HUF/tonna) kéri megadni. A beszerzésre keretszerződés keretében kerül sor, melyben Ajánlatkérő részéről kötelezően lehívandó mennyiség 80 tonna, a keretszerződés mennyiségi felső keretmennyisége: 500 tonna. A keretszerződés megszűnik a szerződési keretmennyiség (500 tonna) kimerülésével, keretösszeg kimerülésével vagy a 24 hónapos szerződési időszak leteltével.
- kiszerelés: ömlesztett
- minimális kiszállított mennyiség: 2,5 tonna / rendelés
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér (%/nap) (az alap 0,5% felett további min 0 - max 5% / naptári nap)  10
2 Szállítás teljesítési határideje (minimum 1 - max 3 munkanap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 6000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
A meghatározott Termékek leszállításának határideje: ajánlattevő ajánlata alapján 1-3 munkanap.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján ajánlatkérő – az érintett ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével – köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti kizárásról és a kizárás időpontjáról.
Az ajánlattevő ajánlatával együtt benyújtja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az EKR használatával.
A kizáró okok és alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A kizáró okok igazolását alátámasztó dokumentumok körét részletesebben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-i tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében: az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, illetve ha az ajánlatkérő előírta, a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Öntisztázás
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti –véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az alkalmassági nyilatkozattal / egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
P1. a felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított, közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
A P1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel. [Kbt. 65. § (6) bekezdés] Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (8) és (11) bekezdései is irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított, közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti év tekintetében a nettó árbevétele összesen nem éri el az 1. rész tekintetében a nettó 20 000 000 Ft-ot, a 2. rész tekintetében a nettó 2 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatával együtt benyújtott egységes európai közbeszerzési dokumentumban kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő az EKR-ben található EEKD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, az Ajánlattevőnek kizárólag a IV. rész „alfa” pontját kell kitöltenie, anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
M.1) A Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (közvetlen útszórásra alkalmas útszóró só szállítása (adás-vétele), szerződésszerűen teljesített (befejezett) szállítási referenciáit, a Kr. 22. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A szállításoknak a vizsgált három éves időszak alatt befejezettnek, de a felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdettnek kell lennie.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a lentiekben előírt igazolásokat Ajánlattevőnek – és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.
A nyilatkozatban/igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét, a részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (szállítás tárgyát), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban), a szerződésbeli mennyiségét. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az eljárást megindító Ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 darab, szerződésszerűen teljesített, a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszakban befejezett, de legfeljebb a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett szállítási referenciával, amely referencia esetében az értékesítés és szállítás szerződés szerinti mennyiség eléri vagy meghaladja
az 1. rész tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti útszóró só értékesítésére és szállítására vonatkozó legalább 500 tonna mennyiséget.
a 2. rész tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti fűrészpor értékesítésére és szállítására vonatkozó legalább 50 tonna mennyiséget.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A vételi ár a Kbt. 135. §-a és a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő a vételi árat utólag, banki átutalással teljesíti.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a vételárat, mely magában foglalja a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg havonta, átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A közbeszerzési szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes szabályokat a dokumentáció/szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi, meghiúsulási kötbér részletei a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott időtartam (ajánlati kötöttség) alatt 30 naptári napot ért.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy abontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azajánlattevők vagy részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Módszerek: ajánlati ár: fordított arányosítás; kötbér, teljesítési határidő - ME Kbt.77.§ (1) bek. szerinti útmutatója; Az értékelési szempontok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. AK (Ajánlatkérő) rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján eljárva nem rendel el újabb hiánypótlást az ott meghatározott esetekben.
3. A szerződéskötés időpontja: az összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártát követő első munkanap. A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be. Amennyiben a szerződéskötési moratórium utolsó napja nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le a határidő.
4. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi fordításban is mellékelni kell.
5. AK és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel – ha e törvényből más nem következik – írásban (elektronikus közbeszerzési rendszer: EKR) történik.
6. Az üzleti titok vonatkozásában a Kbt. 44. § irányadó.
7. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a Kbt. 41/A. § szabályai szerint.
8. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az EKR útján.
9. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján jelen eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. AK az ajánlatok bírálatát és a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseinek megfelelően.
11. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvételhez, továbbá a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
12. Az ajánlat részeként a felolvasólapot teljeskörűen ki kell töltenie Ajánlattevőnek.
13. AK a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi szempontoknál:
Pénzügyi és gazdasági, Műszaki, illetve szakmai alkalmasság.
14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15. A dokumentumokat aláíró személyek (az ajánlattevő, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő) részéről aláírás-minta/aláírási címpéldány csatolandó. Az aláírási/képviseleti jogosultságot AK a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A. §. és 65. § (12) bekezdése szerint ellenőrzi.
16. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó)
17. Az eljárás jelen pontban nem részletezett feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, továbbá a nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
18. FAKSZ Dr. Jakab Attila, nyilvántartási száma: 00983, drjakabattila@gmail.com;
19. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő esetén a közép-európai idő az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák