Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2014.05.21.
Iktatószám:9557/2014
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesabony, Ifjúság utca; 2284 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Juhász 99 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: postmaster@fuzesabony.axelero.net
Fax: +36 36341752
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Juhász 99 Kft.
Postai cím: Dózsa Gy. út 57.
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Juhász László
Telefon: +36 36542220
E-mail: juhasz99kft@freemail.hu
Fax: + 36 36542220
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Szociális alapszolgáltató Központ kialakítása Füzesabony Város Önkormányzata részére”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Füzesabony, Ifjúság utca; 2284 hrsz
NUTS-kód HU312
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/05/13 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az építtető Füzesabony Város Önkormányzata, jelenleg is működteti a városban a szociális alapszolgáltatásokat (családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, idősek napközi otthona). Az idősek napközi otthona jelenleg két telephelyen üzemel, erősen elavult, gazdaságosan nem felújítható épületekben. A két telephely kiváltását az önkormányzat új helyszínen, a gimnázium épületegyüttesében, a jelenleg használaton kívül lévő kollégiumi épületszárnyban tervezi. A tervezett építés helyszíne korábban diákotthonként funkcionált, de jelenleg használaton kívül van.
A tervezéssel érintett telek nagysága ~10.200 m2 (2284 hrsz).
Az ingatlan előtti közterületen ivóvíz, szennyvízcsatorna, elektromos és földgáz vezeték húzódik, amelyekre az ingatlan jelenleg is rá van csatlakoztatva, a csapadékvíz telken belül elszikkasztható.
Mivel az új intézmény túlnyomó részben a meglévő épületen belül lesz kialakítva, elhelyezése a telken nem változik. Mindössze az új lépcsőház és lift számára szükséges egy kisebb bővítés, amely a tornaterem és a kollégiumi épületszárny találkozásánál lesz kialakítva. Az elhelyezés az M=1:500 léptékű helyszínrajzon van ábrázolva.
Az épület változó szintszámú, 1.623 m2 beépített alapterületű, amely a bővítés után 31m2-rel, 1.654 m2-re bővül. Az új bővítmény földszint+emelet szintszámmal készül. Az egész épületegyüttes lapostetős kialakítású. A tervdokumentációban a földszinti padlómagasság a ± 0,00 szint, ehhez képest a lejtős külső terep -0,30 és -0,45 m között változik. A tervezett építés megvalósítása után a beépítettség 16,2 %-os lesz.
Az intézmény a település kommunális ivóvízhálózatára csatlakozik. Az ivóvíz csatlakozások az átalakításra kerülő épületrészben jelenleg is ki vannak építve, így új csatlakozást nem kell kiépíteni. Mindössze egy vízmérő órát (almérőt) kell felszerelni, hogy az intézmény fogyasztása mérhető és elszámolható legyen. Az új belső vízvezeték készítésekor javasolt a hajlékony PVC vezetékek használata, falhoronyban, vagy padlócsatornában vezetve.
A keletkező szennyvíz elvezetése az épület előtti közterületen meglévő kommunális szennyvízcsatornába bekötve történik jelenleg is, és ez az átalakítás során sem változik.
Az új épületrészek elektromos hálózatának kialakítása falba süllyesztve, védőcsöves szereléssel, a védőcsőbe húzott vezetékekkel történik. Ahol süllyesztett szerelés nem lehetséges, ott vezetékcsatornás, vagy kiskábeles (MBCu, MT) szerelést kell alkalmazni. A főelosztó a közlekedő helyiségben kerül elhelyezésre, itt lesznek kialakítva a gyengeáramú hálózat csatlakozó pontjai is. Az épületben, tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer és televízió hálózat is ki lesz építve.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 49800000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/05/13 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/01/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2013/03/27 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11757 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/07/15 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti IX. PÉNZÜGYI ES FIZETESI FELTETELEK:
IX. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Megrendelő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § b) pontjának (1b) alpontja alapján lehetőséget biztosít a szállító részére, a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igényléséhez. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes elszámolható nettó ellenszolgáltatás értéke.
2. A vállalkozási díj - az elvégzett munkák ellenőrzése után - számla ellenében a Kbt. 130 § (1) és (3) bekezdésével összhangban kerül kifizetésre szállítói finanszírozással, és e rendelkezések figyelembevételével Megrendelő a teljesítést teljesítésigazolás kiállításával hagyja jóvá. Ezen rendelkezések figyelembevételével Vállalkozó a teljesítést az elszámoláshoz kapcsolódó összes dokumentumok rendelkezésre állását követően teljesítésigazolás kiállításával hagyja jóvá. Vállalkozó a szerződés igazolt teljesítését követően a vállalkozási díjról számlát állít ki. Az ellenértékről kiállított számlát a kifizetésre köteles szervezetek 30 napon belül átutalással rendezik.
3. Vállalkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
4. Az 1. részszámla 20 %-os készültség esetén a szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő összegre, a 2. részszámla 40 %-os készültség esetén a szerződésese ellenérték 20 %-nak megfelelő összegre, a 3. részszámla 60 %-os készültség esetén a szerződésese ellenérték 20 %-nak megfelelő összegre, míg a végszámla a hiba és hiánymentes műszaki átadásra elkészült műszaki tartalomra kerül kiállításra.
5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét 5.%-os részben Füzesabony Város Önkormányzata saját költségvetéséből, 95%-os részben Európai Uniós támogatásból biztosítja, melyhez pályázati forrást vesz igénybe.
6. A vállalkozói díj pályázati forrásból biztosított része szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre.
7. Megrendelő a kifizetéssel kapcsolatban felhívja a figyelmet a 2003. évi XCII. „törvény az adózás rendjéről” 36/A. §-ára, a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet „a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről” előírásaira, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet „az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól” rendelkezéseire.
8. Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságok mellett kerül befejezésre, a Vállalkozó a számla kiállítására csak akkor jogosult, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan kijavítását, pótlását a felek a hiánypótlási jegyzőkönyvben („befejezési igazolás”) rögzítik.
9. Megrendelő az áfa-törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglalat felhatalmazás alapján ezúton nyilatkozik a Vállalkozó felé, hogy jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott építési beruházás számlázása fordított Áfával történik. Az áfa-t az áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő fizeti meg.
Módosított IX. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Megrendelő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § b) pontjának (lb) alpontja alapján lehetőséget biztosít a szállító részére, a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igényléséhez. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes elszámolható nettó ellenszolgáltatás értéke.
2. A vállalkozási díj - az elvégzett munkák ellenőrzése után - számla ellenében a Kbt. 130 § (1) és (3) bekezdésével összhangban kerül kifizetésre szállítói finanszírozással, és e rendelkezések figyelembevételével Megrendelő a teljesítést teljesítésigazolás kiállításával hagyja jóvá. Ezen rendelkezések figyelembevételével Vállalkozó a teljesítést az elszámoláshoz kapcsolódó összes dokumentumok rendelkezésre állását követően teljesítésigazolás kiállításával hagyja jóvá. Vállalkozó a szerződés igazolt teljesítését követően a vállalkozási díjról számlát állít ki. Az ellenértékről kiállított számlát a kifizetésre köteles szervezetek 30 napon belül átutalással rendezik.
3. Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
4. Az 1. részszámla 30 %-os készültség esetén a szerződéses ellenérték 30 %-nak megfelelő összegre, míg a végszámla a hiba és hiánymentes műszaki átadásra elkészült műszaki tartalomra kerül kiállításra.
5. Megrendelő a kivitelezés fedezetét 5. %-os részben Füzesabony Város Önkormányzata saját költségvetéséből, 95%-os részben Európai Uniós támogatásból biztosítja, melyhez pályázati forrást vesz igénybe.
6. A vállalkozói díj pályázati forrásból biztosított része szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre.
7. Megrendelő a kifizetéssel kapcsolatban felhívja a figyelmet a 2003. évi XCII. „törvény az adózás rendjéről" 36/A. §-ára, a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet „a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről" előírásaira, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet „az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól" rendelkezéseire.
8. Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságok mellett kerül befejezésre, a Vállalkozó a számla kiállítására csak akkor jogosult, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan kijavítását, pótlását a felek a hiánypótlási jegyzőkönyvben („befejezési igazolás") rögzítik.
9. Megrendelő az áfa-törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglalat felhatalmazás alapján ezúton nyilatkozik a Vállalkozó felé, hogy jelen szerződés II. 1. pontjában meghatározott építési beruházás számlázása fordított Áfával történik. Az áfa-t az áfa törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján Megrendelő fizeti meg."
IV.1.3) A módosítás indoka:

Az építési kivitelezési vállalkozó az eredetileg a projektgazda által tervezett ütemezéshez képest eltérő ütemezésben valósította meg az építési munkálatokat. Saját humánerőforrás-kapacitása okán az eredetileg tervezett kivitelezési ütemezéshez képest nem a nyári, hanem csak az őszi hónapokban indult el intenzívebben a kivitelezés. Ez a véghatáridő tekintetében semmilyen módosulást nem jelentetett, nem tolta azt időben arrébb, mindössze a kivitelezés ütemezése és ez által a számlázási időszakok módosultak.
Októberben az első szerződés szerinti számlázási ütemezés időpontjában a kivitelező kérte a megbízót, hogy a módosult megvalósulási ütemezés miatt vizsgálják felül a részszámlák kiállításának lehetséges időpontjait és, ha az EU-s projektek finanszírozásának általános mechanikája indokolja, akkor szükség esetén módosítsanak a részszámlák készültségi fokhoz mért százalékos megoszlásán.
A kétoldalú egyeztetésen annak érdekében, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy egy már kiállított számla utáni Áfa-befizetési kötelezettsége okán a kivitelezés továbbfolytatását elbizonytalanító likviditási probléma lépjen fel a kivitelezőnél, a kivitelező és a megbízó megállapodtak abban, hogy a vállalkozási szerződéstől eltérően nem 3, hanem csak 1 részszámla kerül benyújtásra. Ez az opció ugyan ideiglenesen nagyobb pénzügyi terhet jelent a kivitelezőnek, azonban így gyorsabban és hatékonyabban történhet meg a támogatási összeg lehívása, ugyanis a Közreműködő Szervezetnél és a Magyar Államkincstárnál általános év végi szabadságolások okán egy ősz végi számlázás és lehívás mellett nem reális egy újabb év végi számlázás, hiszen annak Áfa-terhét viselnie kell a kivitelezőnek, de a támogatás csak az amúgy is ütemszerű januári végszámlával reális.
A módosítást a kivitelező és a megbízó is elfogadta, a megbízó számára nem jelentett semmilyen plusz terhet, vagy előnyt és végül a kivitelező sem került olyan helyzetbe, amely akár pénzügyileg ellehetetlenített volna, vagy éppen jogosulatlan előnyt jelentett volna számára a korábbi feltételekhez képest.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2013/10/25 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítással egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/05/16 (év/hó/nap)