Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.05.09.
Iktatószám: 8609/2014
CPV Kód: 45212200-8;71245000-7
Ajánlatkérő: Nagyerdei Stadion Kft.
Teljesítés helye: Kivitelezés tekintetében: Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Debrecen közigazgatási területe, Debrecen II. kerület 22331 és a 22334 hrsz. ingatlanok területe, az áttelepítendő fák tekintetében pedig a 22 292 hrsz-ú, a Nyírerdő Zrt. kezelésében lévő erdőrész ingatlan területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: HAJRÁ DEBRECEN KONZORCIUM Konzorcium vezető: HUNÉP Universal Zrt., Tag: ÉPKERSERVICE Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Nagyerdei Stadion Kft.
Postai cím: Piac utca 77.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Károly Ferenc és Varga László ügyvezetők
Telefon: +36 52504326
E-mail: varga.laszlo@nagyerdeistadion.hu
Fax: +36 52504325
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagyerdeistadion.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: HAJRÁ DEBRECEN KONZORCIUM Konzorcium vezető: HUNÉP Universal Zrt., Tag: ÉPKERSERVICE Zrt.
Postai cím: Simonffy u. 34-36., Veres Péter u. 95.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Sport
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Debrecen Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkálatai.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Kivitelezés tekintetében: Debrecen Nagyerdei Stadion és környezete: Magyarország, Hajdú-Bihar megye, Debrecen közigazgatási területe, Debrecen II. kerület 22331 és a 22334 hrsz. ingatlanok területe, az áttelepítendő fák tekintetében pedig a 22 292 hrsz-ú, a Nyírerdő Zrt. kezelésében lévő erdőrész ingatlan területe.
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/01/28 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
20 020 fő befogadóképességű, fedett lelátójú, UEFA 4. kategóriának megfelelő Debrecen Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési munkálatok és a kivitelezéshez szükséges vagyoni értékű jogok korlátlan, teljes körű megszerzését is magában foglaló kiviteli tervek elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése, valamint szükség esetén - amennyiben az építési engedélyek, illetve létesítési engedélyek módosítása válik szükségessé - a tervek módosítása és az azokhoz tartozó engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése vállalkozási szerződés keretében. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a használatba vételi engedélyek Építtető (ajánlatkérő) nevében történő megszerzése. A véghatáridő utolsó napjára az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő (Építtető) nevében megszerezni a használatba vételi engedély(ek)et, továbbá szükséges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Az engedélyezési/használatbavételi engedély(ek) kiadására irányuló eljárások során fizetendő illetékeket, díjakat az ajánlatkérő, mint Építtető viseli.
Főbb munkanemek és mennyiségek a következőek:
UEFA 4. kategóriájú, fedett lelátójú – multifunkcionális- labdarugó stadion kialakítása a Nagyerdei Stadion rekonstrukciójával, 20 020 fő befogadó képességgel, a hozzá kapcsolódó közlekedési, közmű, park, parkoló, kiszolgáló és kereskedelmi infrastruktúrával.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által kiadott építési engedély alapján (ügyiratszám: IX-B-005/01005-35/2012.):
Megépítendő összes nettó terület: 28.665,42 m2, melyből:
- parkszinten (+0,00): 12.102,1 m2
- félemelet szint (+3,75): 3.755,74 m2
- érkezési szint (+7,50): 8.546,68 m2
- VIP szint (+13,00): 2.510,24 m2
- Sky boksz szint (+17,80): 1.750,66 m2
Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák pontos mennyiségét és részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza:
• Meglévő stadion elbontandó részeinek bontási munkái, földmunkái. Fejépület: 3.500 m3, lelátó: 12.000m3, kerítés: 1.700 m.
• Földmunkák föld elszállításával: 24.680 m3
• Földmunkák elszállítás nélkül: 28.517 m3+16.946 m3
• Előre gyártott vasbeton szerkezetek: 4.250 m3
• Előre gyártott vasbeton lelátó elem: 11.276 m2
• Monolit vasbeton szerkezetek: 1.850 m3
• Falazott szerkezetek: 25.709 m2
• Száraz építés: 2160 m2
• Rácsos tartó: 15.000 m2
• Fedés: PTFE 17.814 m2
• Másodlagos acélszerkezet: 16.828 m2
• Liftek: 14 db, mozgólépcső: 2 db
• Fűtött, drénezett labdarugó pálya: 1 db
• Teljes víz-csatorna építés
• Klimatizálás, szellőzés szerelés
• Erősáramú rendszerek
• Gyengeáramú rendszerek: tűzjelző hálózat,CCTV, belső beléptetés, riasztó és vagyonvédelem, épülethangosítás, IT, telefon, TV, épületfelügyelet, labdarugó mérkőzések biztonsági rendszere, közönség beléptető rendszer
• Pályavilágítás
• Közlekedési rendszerek:
- térburkolatok: 17.608 m2
- utak: 3.506 m2
- parkolók: 1.630 m2.
• Park építés:
- erdős területen:43.769 m2
- fa kivágás: 172 db
- korona alakító metszés: 51 db
- fa átültetés: 376 db
- fa ültetés: 51 db
- cserjetisztítás. 61.000 m2
• Park és közvilágítás
• Külső közművek:
- víz hálózat
- szennyvíz hálózat
- erős áramú berendezések
- csapadékvíz csatorna, szikkasztó rendszer
- csapadékvíz tározók
A kiviteli terveket papír alapon 10 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 3 példányban köteles nyertes ajánlattevő leszállítani. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete, valamint a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet előírásainak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a bontási, építési törmelék, hulladék, felesleges föld kitermelése és konténeres elszállítása 25 km-es körzeten belül, lerakóhelyi átvételi díjjal együtt. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A további információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak: 71245000-7
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 11.445.000.000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 15 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A nettó Szerződéses Ár 5 %-os tartalékkerettel (HUF - ban) 70
Fenntarthatósági terv 20
Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó); minimum 12 hónap, maximum 60 hónap 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2012 /S 205 - 337081
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/10/24 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15849 / 2012 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/10/27 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 031 - 047849
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/13 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2076 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/15 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Jelen szerződésmódosítás kizárólag a műszaki tartalom, a nettó vállalkozói díj és ezáltal a finanszírozási feltételek, valamint a teljesítési biztosíték összegének módosítására irányul az alábbiak szerint:
1) Műszaki tartalom változás:
VA sorszáma Szerződésmódosítás tárgya Összege (nettó)
47.04 Homlokzatvilágítás elmaradó tételei - 30.766.884.-ft
53.02 Gyengeáramú beléptető rendszer elmaradó tételei - 3.578.135.-ft
54.01 Belsőépítészeti elmaradó tételek - 5.887.760.-ft
57. 0.37 sz. sportolói öltöző elmaradó bútorai - 976.202.-ft
62.01 Kamera rendszer kiterjesztése 10.815.282.-ft
64. L1, L2, L3 beton lépcső elmaradó munkái - 161.892.-ft
72.03. Hangszóró rendszer módosítása 28.409.406.-ft
74.01 Vendégszektor lehatárolása bontható kerítéssel 3.982.652.-ft
76. Belső hangosítás elmaradó munkái - 2.690.778.-ft
85. Vendégszektor lehatárolása átdobálás elleni hálóval. 5.903.547.-ft
90. Korlátozott közvetítő rendszer és elemeinek módosítása 64.969.550.-ft

2-es számú szerződésmódosítás összege: 70.018.786.-ft2) A szerződés 2. és 2.1. pontjában rögzített nettó vállalkozói díj összege az alábbiak szerint módosul:
1.2. Nettó vállalkozói díj Nettó 11.048.468.600,- Forint
2.1. A Vállalkozót, a nyertes ajánlatának megfelelően, a jelen szerződés maradéktalan, határidőre történő hiba- és hiánymentes teljesítése esetén, nettó 11.048.468.600,-Ft, azaz nettó Tizenegymilliárd-negyvennyolcmillió-négyszázhatvannyolcezer-hatszáz forint vállalkozói díj illeti meg, amely átalánydíj.
3) Az eredeti vállalkozási szerződés nettó vállalkozói díj 5 %-a, mint tartalékkeret, azaz a nettó 545.000.000,- Forint nem módosul.Ennek megfelelően a Nettó Szerződéses Ár tartalékkerettel – mely a nettó vállalkozói díj és a nettó tartalékkeret összege – szintén módosul az alábbiak szerint:
1. Nettó Szerződéses Ár tartalékkerettel
nettó 11.593.468.600,- Forint

4. A nettó vállalkozói díj módosításával egyidejűleg módosítani szükséges a vállalkozási szerződés 3. Fizetési feltételek 3.3.2 alpontját is az alábbiak szerint:

3.3.2. VÉGSZÁMLA
A vállalkozó az építményre kiadott használatba vételi engedély Megrendelő általi kézhezvételét követően, de nem korábban, mint a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult a nettó Szerződéses Ár tartalékkeret nélküli részének fennmaradó 1.173.093.755.-Ft-ról, valamint az esetlegesen felhasznált nettó 545 000 000 Ft összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről számlát benyújtani, amely egyben végszámlának is minősül.
5. A fentieknek megfelelően módosításra kerül a pénzügyi ütemterv is, mely jelen szerződésmódosítás 2. melléklete.
6. A Vállalkozónak,az eredeti vállalkozási szerződés 5.7. pontja értelmében a „Nettó Szerződéses Ár” tartalékkeret nélküli része 3%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot kellett nyújtania. A jelen szerződésmódosításra tekintettel a Vállalkozó, a jelen szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg köteles az eredeti vállalkozási szerződés alapján nyújtott teljesítési biztosítékot a 2. pont szerinti, módosított „Nettó Szerződéses Ár” tartalékkeret nélküli része 3%ának mértékére kiegészíteni, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A kiegészített teljesítési biztosíték összege tehát összesen 331.454.058,-Ft. A kiegészített biztosítéknak a szerződésmódosítás aláírásának időpontjától az építményre kiadott használatbavételi engedély Megrendelő általi kézhezvételének napján, 24:00 óráig kell rendelkezésre állnia.
7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a módosult műszaki tartalom szerződésszerű megvalósítása vonatkozásában egyéb jogcímen díjra, térítésre nem tart igényt.
8. A Felek egybehangzóan kijelentik és rögzítik, hogy a jelen okirat az eredeti vállalkozási szerződés módosítására vonatkozó teljes megegyezésüket, hiánytalanul és annak megfelelően tartalmazza, kiegészítő megállapodások nincsenek.
Az eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Nagyerdei Stadion Kft. közösségi értékhatárt elérőnyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, a „Debrecen Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkálatai” tárgyú kivitelezési munkák elvégzésére. Ennek eredményeként 2013.01.28-án a felek szerződést kötöttek.
Felek 2013.09.24-én a vállalkozási szerződést egy alkalommal már módosították.
Jelen szerződésmódosítás kizárólag a műszaki tartalom, a nettó vállalkozói díj és ezáltal a finanszírozási feltételek, valamint a teljesítési biztosíték összegének módosítására irányul.
A szerződésmódosítás szakmai indokolása:
Műszaki tartalom változás:
- 47.04 Homlokzatvilágítás elmaradó tételei - A tenderben szereplő homlokzatvilágítás, a kiviteli terv készítése során tartott szimuláció negatív eredménye miatt nem valósítható meg, a tervezett homlokzati kép nem állítható elő. Az új műszaki tartalmú homlokzatvilágítást új közbeszerzési eljárásban szerzi be megrendelő.
- 53.02 Gyengeáramú beléptető rendszer elmaradó tételei - A Stadion kivitelezési munkáihoz kapcsolódóan a kiíró újabb közbeszerzési eljárásban szerez be stadionkártya értékesítési rendszert, amely integráltan működik a tenderterv szerinti beléptető rendszerrel, így a feleslegessé váló elemeknek a költségei levonandók a duplikáció elkerülése érdekében.
- 54.01 Belsőépítészeti elmaradó tételek - A tendertervben szereplő belsőépítészeti megjelenésnél reprezentatívabb és üzemeltetési szempontból kedvezőbb elemeket kíván a megrendelő az érintett részeknél megvalósítani, ezért ezeknek az elemeknek a költségei levonandók. Az új műszaki tartalmat új közbeszerzési eljárásban szerzi be megrendelő.
- 57. 0.37 sz. sportolói öltöző elmaradó bútorai - A tendertervhez képest korszerűbb öltözői berendezést kíván a megrendelő beépíteni, ezért az érintett elemeknek a költségei levonandók. Az új műszaki tartalmat új közbeszerzési eljárásban szerzi be megrendelő.
- 62.01 Kamera rendszer kiterjesztése - A tenderterv vonatkozó fejezete a 2012-es rendészeti szabályoknak megfelelően tartalmazta a lelátók minden pontját megfigyelő kamerák rendszerét. 2013 második felében a szabályozó Magyar Labdarúgó Szövetség pontosította, kiterjesztette az előírásokat: nem csupán a lelátó székezett területeit, hanem a beléptető kapuk és a lelátó közötti belső területeket is 250 pixel/m felbontású képalkotásra képes kamerákkal kell ellenőrizni. Ennek biztosítása érdekében növelni kell a kamerák számát.
- 64. L1, L2, L3 beton lépcső elmaradó munkái - Megrendelői döntés következtében az érintett lépcsők elmaradnak a későbbi beépíthetőség miatt, ezért az érintett elemeknek a költségei levonandók.
- 72.03. Hangszóró rendszer módosítása - Megrendelői döntés alapján a tendertervben szereplő nézőtéri hangsugárzó rendszerhez képest a zenei célú hangosítást is lehetővé tevő hangszóró rendszer beépítése szükséges a multifunkcionális jelleg erősítése és a bevételek növelése érdekében.
- 74.01 Vendégszektor lehatárolása bontható kerítéssel - A vendégszurkolói helyeket el kell határolni a hazai szurkolóktól. Az UEFA előírását kielégítő vendég nézőszámhoz bontható kerítés beépítése szükséges, Az UEFA mérkőzéseken kívüli mérkőzéseken biztosított a kellő számú vendégszék lehatárolása. A fentiek alapján a meglévő bontható kerítésen felül a kiegészülő terület vonatkozásában is szükséges a bontható kerítéssel történő lehatárolás.
- 76. Belső hangosítás elmaradó munkái - A tendertervben meghatározott hangszóró mennyiség indokolatlanul nagy mennyiségű hangszórót tartalmazott, így optimalizált mennyiséggel is maradéktalanul elláthatóak a belső hangszóró rendszerrel szemben támasztott elvárások.
- 85. Vendégszektor lehatárolása átdobálás elleni hálóval. - A vendégszektort átdobálás megakadályozása érdekében védőhálóval kell lehatárolni hatósági előírás miatt.A fentiek alapján tehát a lelátó egyéb területein is indokolt a védőhálózás.
- 90. Korlátozott közvetítő rendszer és elemeinek módosítása - A tendertervben szereplő Sony HD Stitching rendszer és az azzal egyenértékű termékek gyártását a kivitelezői szerződést követően megszüntették, helyette a szerződött feladatot ellátni képes, forgalmazásba állított 4K-s alapú korszerűbb rendszer szerezhető be.
- 2-es számú szerződésmódosítás összege: 70.018.786.-Ft
Felek megvizsgálták a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-a szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és a következőket állapították meg:
A módosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti tilalmi körbe, tekintettel arra, hogy a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az elmaradó tételek levonását követően is ugyanezen sorrend alakulna ki az ajánlattevők között, a magasabb műszaki tartalommal rendelkező termékek vonatkozásában pedig szintén megállapítható, hogy az ajánlattevők ajánlati árai közötti különbség volumene alapján a sorrend nem változna.
A módosítás a műszaki tartalom, a nettó vállalkozói díj és ezáltal a finanszírozási feltételek változtatására irányul, pénzügyi vonzata tehát van, de annak mértékére és tárgyára tekintettel (nem éri el a Kbt. 132. § (3) bekezdésében rögzített 5 %-ot)a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki, ugyanis valamennyi műszaki tartalom változás kapcsán megállapítható, hogy azok kisebb volumenben vagy eltérő műszaki megoldással az eredeti szerződésnek részét képezték, az a kivitelezés során elérni kívánt eredmény megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/04/10 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerződésmódosítással egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/05/06 (év/hó/nap)